เนื้อเพลง Na Na Be Like คำอ่านไทย Foxy Brown

Trini.. yeah yes, Pretty Boy
( Trini เย่ เย็ซ , พรีททิ บอย)
[99 Def Jam] I said it
([ 99 เดฟ แจ็ม ] ไอ เซ็ด ดิท)
F*ck y’all b*tches want, whoa
(เอฟ *ck ยอล บี *tches ว็อนท , โว้ว)
I’ma stay poppin sh*t
(แอมอา ซเท พอพปิน ฌะ *ที)
Anybody want it? Come see me, what?
(เอนอิบอดิ ว็อนท ดิธ คัม ซี มี , ว็อท)
Fame.. yagga..
(เฟม yagga)

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บเราน ])
I flows sicker like, tote quicker like
(ไอ ฟโล ซิคเกอร์ ไลค , tote ควิกเกอร์ ไลค)
Na Na pop sh*t like spit hot sh*t
(นา นา พ็อพ ฌะ *ที ไลค ซพิท ฮ็อท ฌะ *ที)
B*tches love to gossip, catch me in my crop sh*t like
(บี *tches ลัฝ ทู กอซซิบ , แค็ช มี อิน มาย คร็อพ ฌะ *ที ไลค)
I spit flame b*tch f*ck’s my name? Na Na
(ไอ ซพิท ฟเลม บี *tch เอฟ *cks มาย เนม นา นา)
Like, I’m the b*tch Prada wan’ pitch
(ไลค , แอม เดอะ บี *tch พราดา ว็อน พิช)
Rude gal, back court, big gun
(รูด แก็ล , แบ็ค โคท , บิก กัน)
Big tings a’gwan like, I’m undisputed
(บิก ทิง agwan ไลค , แอม อันดิซพยูทอิด)
Now y’all got to bow when you see me, f*ck’s my name? Na Na
(เนา ยอล ก็อท ทู เบา ฮเว็น ยู ซี มี , เอฟ *cks มาย เนม นา นา)
Like, I’m the b*tch pushin big 6
(ไลค , แอม เดอะ บี *tch พรุซชิน บิก ซิก)
Likkle broad, five foot, pop big sh*t like
(ลิคเกอล บรอด , ไฟฝ ฟุท , พ็อพ บิก ฌะ *ที ไลค)
See my clique, ride big d*ck like
(ซี มาย คลีค , ไรด บิก d*ck ไลค)
Swiss hole y’know? Handcuff sh*t like
(ซวิซ โฮล yknow Handcuff ฌะ *ที ไลค)
Supreme b*tch, y’all broads is ancient
(ซิวพรีม บี *tch , ยอล บรอด ซิส เอนเฌ็นท)
I’ll bank your whole sh*t, top draft pick like
(แอล แบ็งค ยุร โฮล ฌะ *ที , ท็อพ ดรัฟท พิค ไลค)
I’m the Prince Nasheem of this sh*t
(แอม เดอะ พรินซ Nasheem อ็อฝ ดีซ ฌะ *ที)
Come test me; and leave with your vest swiss cheese like
(คัม เท็ซท มี ; แอ็นด ลีฝ วิฑ ยุร เฝ็ซท ซวิซ ชีส ไลค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Na Na be like] Flawless ice sh*t
([ นา นา บี ไลค ] ฟลอเล็ซ ไอซ ฌะ *ที)
Sassy-ass chick, I started this sh*t
(แซสซี่ อาซ ชิค , ไอ ซทาท ดีซ ฌะ *ที)
[Na Na be like] Big bone gal
([ นา นา บี ไลค ] บิก บอน แก็ล)
Whoa, light-er, come smoke the skunk ya
(โว้ว , ไลท er , คัม ซโมค เดอะ ซคังค ยา)
[Na Na be like] Yagga yagga yo
([ นา นา บี ไลค ] Yagga yagga โย)
Say we nah s*cky duck iffa we ain’t a name brand, eh
(เซ วี นาห์ เอส *cky ดั๊ค iffa วี เอน ดา เนม บแร็นด , เอ)
[Na Na be like] Runnin this here
([ นา นา บี ไลค ] รูนนิน ดีซ เฮียร)
Bet I have y’all broke b*tches all runnin this year, whoa
(เบ็ท ไอ แฮ็ฝ ยอล บโรค บี *tches ซอร์ รูนนิน ดีซ เยีย , โว้ว)

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บเราน ])
My wrist thick, light gray sh*t
(มาย ริซท ธิค , ไลท กเร ฌะ *ที)
Call me, Sunsplasha, Don all wetness, whoa
(คอล มี , Sunsplasha , ด็อน ออล wetness , โว้ว)
I switched up, put the 6 up
(ไอ ซวิช อัพ , พัท เดอะ ซิก อัพ)
E’rybody want chop 6, rock bald wrists, whoa
(เอรี่บอดี้ ว็อนท ช็อพ ซิก , ร็อค บอลด ริซท , โว้ว)
I’ve done this, spit hotness
(แอฝ ดัน ดีซ , ซพิท ฮอทเน็ซ)
Na Na tote big fifth; f*ck’s my name? Na Na, whoa
(นา นา tote บิก ฟิฟธ ; เอฟ *cks มาย เนม นา นา , โว้ว)
And my p*ssy n*ggaz wan’ lick
(แอ็นด มาย พี *ssy เอ็น *ggaz ว็อน ลิค)
And my big tits son a wan’ come kiss
(แอ็นด มาย บิก ทิท ซัน อะ ว็อน คัม คิซ)
I’m me, all no see when I want rudeness
(แอม มี , ออล โน ซี ฮเว็น นาย ว็อนท รูดเน็ซ)
And you ‘onna ‘ere come spit bullsh*t, whoa
(แอ็นด ยู onna แอ คัม ซพิท bullsh*ที , โว้ว)
I might care, but I won’t go there
(ไอ ไมท แค , บัท ไอ ว็อนท โก แดร์)
I might rock this, but I wan’ come stick, whoa
(ไอ ไมท ร็อค ดีซ , บัท ไอ ว็อน คัม ซทิค , โว้ว)
I’m the chick that’ll drop my sh*t
(แอม เดอะ ชิค แธดิลดร็อพ มาย ฌะ *ที)
fore a eedyot n*gga wan’ pay nice price whoa
(โฟ อะ eedyot เอ็น *gga ว็อน เพ ไน๊ซ์ พไรซ โว้ว)
It’s my life and I wan’ live like
(อิทซ มาย ไลฟ แอ็นด ดาย ว็อน ไลฝ ไลค)
ah art gyal dis and I wan’ sound like, whoa
(อา อาท gyal ดิซ แซน ดาย ว็อน เซานด ไลค , โว้ว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บเราน ])
B*tches wan’ test my aim; I spray sick like lunatic
(บี *tches ว็อน เท็ซท มาย เอม ; ไอ ซพเร ซิค ไลค ลยูนะทิค)
Sh*t better keep pushin your sh*t back
(ฌะ *ที เบทเทอะ คีพ พรุซชิน ยุร ฌะ *ที แบ็ค)
Ya nah threat me, oh you wanna try Nani?
(ยา นาห์ ธเร็ท มี , โอ ยู วอนนา ทไร แนนนี่)
Beer gun shot, I need a Punani-dani
(เบีย กัน ฌ็อท , ไอ นีด อะ Punani เดหนิ)
Woof, [??] yagga ya s*ck ya [?] mouf
(วูฝ , [ ] yagga ยา เอส *ck ยา [ ] mouf)
P*ssy what big gun inna ya mouf gal
(พี *ssy ว็อท บิก กัน อินนา ยา mouf แก็ล)
Eh-eh, eh-eh, Na Na talk greasy what?
(เอ เอ , เอ เอ , นา นา ทอค กรีซอิ ว็อท)
Eh-eh, eh-eh, an’ who de ras wan’ see me
(เอ เอ , เอ เอ , แอน ฮู ดี ras ว็อน ซี มี)
Eh-eh, eh-eh, my diamonds is ” Blue Streak ”
(เอ เอ , เอ เอ , มาย ไดมันด ซิส ” บลู ซทรีค “)
Sh*t Tito brand, money wash my hands, Sopranos style
(ฌะ *ที Tito บแร็นด , มันอิ ว็อฌ มาย แฮ็นด , โซะพราโน ซไทล)
Eh-eh, eh-eh, Ruger in Chanel purse
(เอ เอ , เอ เอ , Ruger อิน ชาเนล เพิซ)
You think you’re nice b*tch, spit behind my verse
(ยู ธิงค ยัวร์ ไน๊ซ์ บี *tch , ซพิท บิไฮนด มาย เฝิซ)
Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh
(เอ เอ , เอ เอ , เอ เอ , เอ เอ)
So bow down b*tch, f*ck’s my name?
(โซ เบา เดาน บี *tch , เอฟ *cks มาย เนม)
Na Na, wha wha? Na Na, wha wha?
(นา นา , wha wha นา นา , wha wha)
Na Na, Na Na, Na Na, yagga yagga yo, whoa
(นา นา , นา นา , นา นา , yagga yagga โย , โว้ว)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Na Na Be Like คำอ่านไทย Foxy Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น