เนื้อเพลง Best Friend คำอ่านไทย 50 Cent

[Intro]
( [ อินโทร ])
Yeah! It’s my tape man, listen to my tape
(เย่ ! อิทซ มาย เทพ แม็น , ลิ๊สซึ่น ทู มาย เทพ)
WOO!!!
(วู ! ! !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If I was your best friend, I want you ’round all the time [I want you ’round me all the time]
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , ไอ ว็อนท ยู เรานด ออล เดอะ ไทม [ ไอ ว็อนท ยู เรานด มี ออล เดอะ ไทม ])
Can I be your best friend, if you promise you’ll be mine [Girl promise you’ll be mine]
(แค็น นาย บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , อิฟ ยู พรอมอิซ โยว บี ไมน [ เกิล พรอมอิซ โยว บี ไมน ])
Please say he’s just a friend [Uh huh] now girl let’s not pretend [Come on]
(พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด [ อา ฮู ] เนา เกิล เล็ท น็อท พริเทนด [ คัมมอน ])
Either he is or he ain’t your man [Ha Ha!] please say he’s just a friend
(อีเฑอะ ฮี อีส ออ ฮี เอน ยุร แม็น [ ฮา ฮา ! ] พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด)
If I was your best friend, I want you ’round all the time [I want you ’round me all the time]
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , ไอ ว็อนท ยู เรานด ออล เดอะ ไทม [ ไอ ว็อนท ยู เรานด มี ออล เดอะ ไทม ])
Can I be your best friend, if you promise you’ll be mine [Girl promise you’ll be mine]
(แค็น นาย บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , อิฟ ยู พรอมอิซ โยว บี ไมน [ เกิล พรอมอิซ โยว บี ไมน ])
Please say he’s just a friend [Uh huh] now girl let’s not pretend [Come on]
(พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด [ อา ฮู ] เนา เกิล เล็ท น็อท พริเทนด [ คัมมอน ])
Either he is or he ain’t your man [Ha Ha!] please say he’s just a friend
(อีเฑอะ ฮี อีส ออ ฮี เอน ยุร แม็น [ ฮา ฮา ! ] พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด)
If I was your best friend
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
First we get the talkin, then we get the touchin
(เฟิซท วี เก็ท เดอะ ทอคกิ่น , เด็น วี เก็ท เดอะ ทัชชิน)
If we get pass the phone games we’ll be f*ckin
(อิฟ วี เก็ท เพซ เดอะ โฟน เกม เว็ล บี เอฟ *ckin)
I kiss like the french therefore my tongue in your ear
(ไอ คิซ ไลค เดอะ ฟเร็นช แดโฟ มาย ทัง อิน ยุร เอีย)
Do it like the dogs do it girl and pull on your gair
(ดู อิท ไลค เดอะ ด็อก ดู อิท เกิล แอ็นด พุล ออน ยุร gair)
For me a different scenery just mean a different position
(ฟอ มี อะ ดีฟเฟอะเร็นท ซีนเออะริ จัซท มีน อะ ดีฟเฟอะเร็นท โพะสีฌอัน)
In the tub or on the sink I improvise now listen
(อิน เดอะ ทับ ออ ออน เดอะ ซิงค ไอ อิมพโระไฝส เนา ลิ๊สซึ่น)
In the chopper or on the jet join the mile high club
(อิน เดอะ ชอปเพอ ออ ออน เดอะ เจ๊ต จอยน เดอะ ไมล ไฮ คลับ)
I’m no fool I know money can’t buy me love
(แอม โน ฟูล ไอ โน มันอิ แค็นท ไบ มี ลัฝ)
But I’m a different type of n*gga that make sure that you know
(บัท แอม มา ดีฟเฟอะเร็นท ไทพ อ็อฝ เอ็น *gga แดท เมค ฌุร แดท ยู โน)
Instead of a rose, there’s a hundred dozen of those
(อินซเทด อ็อฝ อะ โรส , แดร์ ซา ฮันดเร็ด ดออเซน อ็อฝ โฑส)
See I see somethin special when I look in your eyes
(ซี ไอ ซี ซัมติน ซเพฌแอ็ล ฮเว็น นาย ลุค อิน ยุร ไอ)
With your legs way back I see this p*ssy is mine
(วิฑ ยุร เล็ก เว แบ็ค ไอ ซี ดีซ พี *ssy อีส ไมน)
If you ain’t sure when I’m talkin I don’t tell you no lies
(อิฟ ยู เอน ฌุร ฮเว็น แอม ทอคกิ่น นาย ด้อนท์ เท็ล ยู โน ไล)
But there’s things that you say that have me wonderin why
(บัท แดร์ ธิง แดท ยู เซ แดท แฮ็ฝ มี วันเดอริน ฮไว)
When I don’t say what I’m thinkin it don’t mean that I’m shy
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ เซ ว็อท แอม ติ้งกิน หนิด ด้อนท์ มีน แดท แอม ไฌ)
Got on that sh*t you picked out for me that’s why I’m so fly
(ก็อท ออน แดท ฌะ *ที ยู พิค เอ้า ฟอ มี แด๊ท ฮไว แอม โซ ฟไล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If I was your best friend, I want you ’round all the time [I want you ’round me all the time]
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , ไอ ว็อนท ยู เรานด ออล เดอะ ไทม [ ไอ ว็อนท ยู เรานด มี ออล เดอะ ไทม ])
Can I be your best friend, if you promise you’ll be mine [Girl promise you’ll be mine]
(แค็น นาย บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , อิฟ ยู พรอมอิซ โยว บี ไมน [ เกิล พรอมอิซ โยว บี ไมน ])
Please say he’s just a friend [Uh huh] now girl let’s not pretend [Come on]
(พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด [ อา ฮู ] เนา เกิล เล็ท น็อท พริเทนด [ คัมมอน ])
Either he is or he ain’t your man [Ha Ha!] please say he’s just a friend
(อีเฑอะ ฮี อีส ออ ฮี เอน ยุร แม็น [ ฮา ฮา ! ] พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด)
If I was your best friend, I want you ’round all the time [I want you ’round me all the time]
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , ไอ ว็อนท ยู เรานด ออล เดอะ ไทม [ ไอ ว็อนท ยู เรานด มี ออล เดอะ ไทม ])
Can I be your best friend, if you promise you’ll be mine [Girl promise you’ll be mine]
(แค็น นาย บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , อิฟ ยู พรอมอิซ โยว บี ไมน [ เกิล พรอมอิซ โยว บี ไมน ])
Please say he’s just a friend [Uh huh] now girl let’s not pretend [Come on]
(พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด [ อา ฮู ] เนา เกิล เล็ท น็อท พริเทนด [ คัมมอน ])
Either he is or he ain’t your man [Ha Ha!] please say he’s just a friend
(อีเฑอะ ฮี อีส ออ ฮี เอน ยุร แม็น [ ฮา ฮา ! ] พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด)
If I was your best friend
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
While you in your bubble bath I’ll come wash on your back
(ฮไวล ยู อิน ยุร บั๊บเบิ้ล บัธ แอล คัม ว็อฌ ออน ยุร แบ็ค)
When you puttin on your lotion I can help you with that
(ฮเว็น ยู พันดิน ออน ยุร โลฌัน นาย แค็น เฮ็ลพ ยู วิฑ แดท)
I sit and think of things to say that may make you smile
(ไอ ซิท แอ็นด ธิงค อ็อฝ ธิง ทู เซ แดท เม เมค ยู ซไมล)
Or give you gifts from my heart to reflect my style
(ออ กิฝ ยู กิฟท ฟร็อม มาย ฮาท ทู ริฟเลคท มาย ซไทล)
Or slang I use when we build may change how you talk
(ออ ซแล็ง ไอ ยูซ ฮเว็น วี บิลด เม เชนจ เฮา ยู ทอค)
And if I’m focused while I’m strokin I could change how you walk
(แอ็นด อิฟ แอม โฟ๊คัส ฮไวล แอม สโตรคิน นาย เคิด เชนจ เฮา ยู วอค)
There’s a swagger that you calm but when you come from New York
(แดร์ ซา ซแวกเกอะ แดท ยู คาม บัท ฮเว็น ยู คัม ฟร็อม นยู ยอค)
I’m a hustler I just hustle in the things that I bought
(แอม มา ฮัซเลอะ ไอ จัซท เฮสเซล อิน เดอะ ธิง แดท ไอ บอท)
Separate me from the rest, I feel like I’m the best
(เซพอะริท มี ฟร็อม เดอะ เร็ซท , ไอ ฟีล ไลค แอม เดอะ เบ็ซท)
If there’s a price to pay for feelin you I pay that twice
(อิฟ แดร์ ซา พไรซ ทู เพ ฟอ ฟีลิน ยู ไอ เพ แดท ทไวซ)
I’m as ghetto as it gets girl you know that’s right
(แอม แอ็ส เกทโท แอ็ส ซิท เก็ท เกิล ยู โน แด๊ท ไรท)
I ain’t got nothin to hide baby I tell you my secrets
(ไอ เอน ก็อท นอทติน ทู ไฮด เบบิ ไอ เท็ล ยู มาย ซีคเร็ท)
Fore you end up bein ’round long enough to peep sh*t
(โฟ ยู เอ็นด อัพ บีนโพลเรานด ล็อง อินัฟ ทู พีพ ฌะ *ที)
I get closer to you, I mean closer than close
(ไอ เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู , ไอ มีน โคลเซอร์ แฑ็น คโลส)
I get into you, after I take off my clothes
(ไอ เก็ท อีนทุ ยู , อาฟเทอะ ไอ เทค ออฟฟ มาย คโลฑ)
Girl I been into you, mentally long before
(เกิล ไอ บีน อีนทุ ยู , เมนแท็ลลิ ล็อง บิโฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If I was your best friend, I want you ’round all the time [I want you ’round me all the time]
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , ไอ ว็อนท ยู เรานด ออล เดอะ ไทม [ ไอ ว็อนท ยู เรานด มี ออล เดอะ ไทม ])
Can I be your best friend, if you promise you’ll be mine [Girl promise you’ll be mine]
(แค็น นาย บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , อิฟ ยู พรอมอิซ โยว บี ไมน [ เกิล พรอมอิซ โยว บี ไมน ])
Please say he’s just a friend [Uh huh] now girl let’s not pretend [Come on]
(พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด [ อา ฮู ] เนา เกิล เล็ท น็อท พริเทนด [ คัมมอน ])
Either he is or he ain’t your man [Ha Ha!] please say he’s just a friend
(อีเฑอะ ฮี อีส ออ ฮี เอน ยุร แม็น [ ฮา ฮา ! ] พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด)
If I was your best friend, I want you ’round all the time [I want you ’round me all the time]
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , ไอ ว็อนท ยู เรานด ออล เดอะ ไทม [ ไอ ว็อนท ยู เรานด มี ออล เดอะ ไทม ])
Can I be your best friend, if you promise you’ll be mine [Girl promise you’ll be mine]
(แค็น นาย บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด , อิฟ ยู พรอมอิซ โยว บี ไมน [ เกิล พรอมอิซ โยว บี ไมน ])
Please say he’s just a friend [Uh huh] now girl let’s not pretend [Come on]
(พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด [ อา ฮู ] เนา เกิล เล็ท น็อท พริเทนด [ คัมมอน ])
Either he is or he ain’t your man [Ha Ha!] please say he’s just a friend
(อีเฑอะ ฮี อีส ออ ฮี เอน ยุร แม็น [ ฮา ฮา ! ] พลีส เซ อีส จัซท ดา ฟเร็นด)
If I was your best friend
(อิฟ ฟาย วอส ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Friend คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น