เนื้อเพลง Brain Damage คำอ่านไทย Eminem

[Doctor] Scalpel
( [ ดอคเทอะ ] Scalpel)
[Nurse] Here
([ เนิซ ] เฮียร)
[Doctor] Sponge
([ ดอคเทอะ ] ซพันจ)
[Nurse] Here
([ เนิซ ] เฮียร)
[Doctor] Wait.. he’s convulsing, he’s convulsing!
([ ดอคเทอะ ] เวท อีส convulsings , อีส convulsings !)
[Nurse] Ah!
([ เนิซ ] อา !)
[Doctor] We’re gonna have to shock him!
([ ดอคเทอะ ] เวีย กอนนะ แฮ็ฝ ทู ฌ็อค ฮิม !)
[Nurse] Oh my! Oh my God!
([ เนิซ ] โอ มาย ! โอ มาย ก็อด !)
[Doctor] We’re gonna have to shock him!
([ ดอคเทอะ ] เวีย กอนนะ แฮ็ฝ ทู ฌ็อค ฮิม !)
[Nurse] Oh my God!
([ เนิซ ] โอ มาย ก็อด !)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
These are the results of a thousand electric volts
(ฑิส อาร์ เดอะ ริสัลท อ็อฝ อะ เธาแส็น อิเลคทริค ฝอลท)
A neck with bolts, ” Nurse we’re losin him, check the pulse! ”
(อะ เน็ค วิฑ โบลท , ” เนิซ เวีย ลูซิน ฮิม , เช็ค เดอะ พัลซ ! “)
A kid who refused to respect adults
(อะ คิด ฮู เรฟยุซ ทู ริซเพคท อะดัลท)
Wore spectacles with taped frames and a freckled nose
(โว spectacles วิฑ แท็พ ฟเรม แซน อะ ฟเรคคล โนส)
A corny lookin white boy, scrawny and always ornery
(อะ คอนิ ลุคกิน ฮไวท บอย , ซครอนิ แอ็นด ออลเว ornery)
Cause I was always sick of brawny bullies pickin on me
(คอส ไอ วอส ออลเว ซิค อ็อฝ brawny bullies พิกคิน ออน มี)
And I might snap, one day just like that
(แอ็นด ดาย ไมท ซแน็พ , วัน เด จัซท ไลค แดท)
I decided to strike back and flatten every tire on the bike rack
(ไอ ดิไซด ทู ซทไรค แบ็ค แอ็นด ฟแลททน เอฝริ ไทร ออน เดอะ ไบค แร็ค)
[Whosssssh] My first day in junior high, this kid said,
([ Whosssssh ] มาย เฟิซท เด อิน จูนเยอะ ไฮ , ดีซ คิด เซ็ด ,)
” It’s you and I, three o’clock sharp this afternoon you die ”
(” อิทซ ยู แอ็นด ดาย , ธรี โอคล็อก ชาร์พ ดีซ แอฟเตอร์นูน ยู ได “)
I looked at my watch it was one twenty
(ไอ ลุค แอ็ท มาย ว็อช อิท วอส วัน ทเวนทิ)
” I already gave you my lunch money what more do you want from me?!? ”
(” ไอ ออลเรดอิ เกฝ ยู มาย ลันช มันอิ ว็อท โม ดู ยู ว็อนท ฟร็อม มี ! “)
He said, ” Don’t try to run from me, you’ll just make it worse… ”
(ฮี เซ็ด , ” ด้อนท์ ทไร ทู รัน ฟร็อม มี , โยว จัซท เมค อิท เวิซ “)
My palms were sweaty, and I started to shake at first
(มาย พาม เวอ ซเวทอิ , แอ็นด ดาย ซทาท ทู เฌค แอ็ท เฟิซท)
Something told me, ” Try to fake a stomach ache it works ”
(ซัมติง โทลด มี , ” ทไร ทู เฟค เก ซทัมแอ็ค เอค อิท เวิค “)
I screamed, ” Owww! My appendix feels like they could burst!
(ไอ ซครีม , ” อาว ! มาย แอ็พเพนดิคซ ฟีล ไลค เด เคิด เบิซท !)
Teacher, teacher, quick I need a naked nurse! ”
(ทีชเออะ , ทีชเออะ , ควิค ไอ นีด อะ เนคิด เนิซ ! “)
[N] ” What’s the matter? ”
([ เอ็น ] ” ว็อท เดอะ แมทเทอะ “)
[E] ” I don’t know, my leg, it hurts! ”
([ อี ] ” ไอ ด้อนท์ โน , มาย เล็ก , อิท เฮิท ! “)
[N] ” Leg?!? I thought you said it was your tummy?!? ”
([ เอ็น ] ” เล็ก ! ไอ ธอท ยู เซ็ด ดิท วอส ยุร ทัมมี ! “)
[E] ” Oh, I mean it is, but I also got a bum knee! ”
([ อี ] ” โอ , ไอ มีน หนิด อีส , บัท ไอ ออลโซ ก็อท ดา บัม นี ! “)
[N] ” Mr. Mathers, the fun and games are over.
([ เอ็น ] ” มีซเทอะ แมตเดอสฺ , เดอะ ฟัน แอ็นด เกม แซร์ โอเฝอะ)
And just for that stunt, you’re gonna get some extra homework. ”
(แอ็นด จัซท ฟอ แดท ซทันท , ยัวร์ กอนนะ เก็ท ซัม เอ๊กซทร่า โฮมเวิค “)
[E] ” But don’t you wanna give me after school detention? ”
([ อี ] ” บัท ด้อนท์ ยู วอนนา กิฝ มี อาฟเทอะ ซคูล ดิเทนฌัน “)
[N] ” Nah, that bully wants to beat your ass and I’ma let him. ”
([ เอ็น ] ” นาห์ , แดท บุลลิ ว็อนท ทู บีท ยุร อาซ แซน แอมอา เล็ท ฮิม “)

[Chorus: repeat 2X]
([ โครัซ : ริพีท 2X ])

Brain damage, ever since the day I was born
(บเรน แดมอิจ , เอฝเออะ ซินซ เดอะ เด ไอ วอส บอน)
Drugs is what they used to say I was on
(ดรัก ซิส ว็อท เด ยูซ ทู เซ ไอ วอส ออน)
They say I never knew which way I was goin
(เด เซ ไอ เนฝเวอะ นยู ฮวิช เว ไอ วอส โกอิน)
But everywhere I go they keep playin my song
(บัท เอวี่แวร์ ไอ โก เด คีพ เพลย์ยิน มาย ซ็อง)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Brain damage..
(บเรน แดมอิจ)
Way before my baby daughter Hailey
(เว บิโฟ มาย เบบิ ดอเทอะ เฮลี่)
I was harassed daily by this fat kid named D’Angelo Bailey
(ไอ วอส ฮะแรซ เดลิ ไบ ดีซ แฟ็ท คิด เนม DAngelo เบลี)
An eighth grader who acted obnoxious, cause his father boxes
(แอน เอธ กแรดเออะ ฮู แอ็คท อ็อบนอคฌัซ , คอส ฮิส ฟาเฑอะ บ็อกซ)
so everyday he’d shove me in the lockers
(โซ เอวี่เดย์ ฮีด ฌัฝ มี อิน เดอะ ลอคเคอะ)
One day he came in the bathroom while I was pissin
(วัน เด ฮี เคม อิน เดอะ บาทรูม ฮไวล ไอ วอส พิสซิน)
And had me in the position to beat me into submission
(แอ็นด แฮ็ด มี อิน เดอะ โพะสีฌอัน ทู บีท มี อีนทุ ซับมีฌอัน)
He banged my head against the urinal til he broke my nose,
(ฮี แบ็ง มาย เฮ็ด อะเกนซท ดิ ยูริแน็ล ทิล ฮี บโรค มาย โนส ,)
Soaked my clothes in blood, grabbed me and choked my throat
(โซค มาย คโลฑ ซิน บลัด , แกรบเบด มี แอ็นด โชค มาย ธโรท)
I tried to plead and tell him, ” We shouldn’t beef ”
(ไอ ทไร ทู พลีด แอ็นด เท็ล ฮิม , ” วี ชูดดึ่น บีฟ “)
But he just wouldn’t leave, he kept chokin me and I couldn’t breathe
(บัท ฮี จัซท วูดดึ่น ลีฝ , ฮี เค็พท โชคกิน มี แอ็นด ดาย คูดซึ่น บรีฑ)
He looked at me and said, ” You gonna die honkey! ”
(ฮี ลุค แอ็ท มี แอ็นด เซ็ด , ” ยู กอนนะ ได honkey ! “)
The principal walked in [What’s going on in here?]
(เดอะ พรีนซิแพ็ล วอค อิน [ ว็อท โกอิ้ง ออน อิน เฮียร ])
and started helpin him stomp me
(แอ็นด ซทาท เฮ้ลปิน ฮิม สตอมพฺมี)
I made them think they beat me to death
(ไอ เมด เฑ็ม ธิงค เด บีท มี ทู เด็ธ)
Holdin my breath for like five minutes before they finally left
(โฮดดิน มาย บเร็ธ ฟอ ไลค ไฟฝ มินยูท บิโฟ เด ไฟแน็ลลิ เล็ฟท)
Then I got up and ran to the janitor’s storage booth
(เด็น นาย ก็อท อัพ แอ็นด แร็น ทู เดอะ แจนอิเทอะ ซโทริจ บูธ)
Kicked the door hinge loose and ripped out the four inch screws
(คิด เดอะ โด ฮินจ ลูซ แอ็นด ริพ เอ้า เดอะ โฟ อินช ซครู)
Grabbed some sharp objects, brooms, and foreign tools
(แกรบเบด ซัม ชาร์พ ออบเจ็คท , บรูม , แอ็นด ฟอริน ทูล)
” This is for every time you took my orange juice,
(” ดีซ ซิส ฟอ เอฝริ ไทม ยู ทุค มาย ออเร็นจ จูซ ,)
or stole my seat in the lunchroom and drank my chocolate milk.
(ออ ซโทล มาย ซีท อิน เดอะ lunchroom แอ็นด ดแร็งค มาย ชอคโอะลิท มิลค)
Every time you tipped my tray and it dropped and spilt.
(เอฝริ ไทม ยู ติบทฺ มาย ทเร แอ็นด ดิท ดร็อพ แอ็นด ซพิลท)
I’m gettin you back bully! Now once and for good. ”
(แอม เกดดิน ยู แบ็ค บุลลิ ! เนา วันซ แอ็นด ฟอ เกิด “)
I cocked the broomstick back and swung hard as I could
(ไอ ค็อค เดอะ broomstick แบ็ค แอ็นด ซวัง ฮาด แอ็ส ซาย เคิด)
and beat him over the head with it til I broke the wood
(แอ็นด บีท ฮิม โอเฝอะ เดอะ เฮ็ด วิฑ อิท ทิล ไอ บโรค เดอะ วู๊ด)
Knocked him down, stood on his chest with one foot..
(น็อค ฮิม เดาน , ซทูด ออน ฮิส เช็ซท วิฑ วัน ฟุท)
.. Made it home, later that same day
(เมด อิท โฮม , เลทเออะ แดท เซม เด)
Started reading a comic, and suddenly everything became gray
(ซทาท รีดอิง อะ คอมอิค , แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ เอ๊วี่ติง บิเคม กเร)
I couldn’t even see what I was tryin to read
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น ซี ว็อท ไอ วอส ทายอิน ทู เร็ด
I went deaf, and my left ear started to bleed
(ไอ เว็นท เด็ฟ , แอ็นด มาย เล็ฟท เอีย ซทาท ทู บลีด)
My mother started screamin, ” What are you on, drugs?!?
(มาย ม๊าเธ่อร์ ซทาท สครีมมิน , ” ว็อท อาร์ ยู ออน , ดรัก !)
Look at you, you’re gettin blood all over my rug! ” [Sorry!]
(ลุค แกท ยู , ยัวร์ เกดดิน บลัด ออล โอเฝอะ มาย รัก ! ” [ ซอริ ! ])
She beat me over the head with the remote control
(ชี บีท มี โอเฝอะ เดอะ เฮ็ด วิฑ เดอะ ริโมท ค็อนทโรล)
opened a hole, and my whole brain fell out of my skull
(โอเพ็น อะ โฮล , แอ็นด มาย โฮล บเรน เฟ็ล เอ้า อ็อฝ มาย ซคัล)
I picked it up and screamed, ” Look bitch, what have you done?!? ”
(ไอ พิค ดิท อัพ แอ็นด ซครีม , ” ลุค บิช , ว็อท แฮ็ฝ ยู ดัน ! “)
[M] ” Oh my God, I’m sorry son ”
([ เอ็ม ] ” โอ มาย ก็อด , แอม ซอริ ซัน “)
[E] ” Shut up you cunt! ” I said, ” Fuck it! ”
([ อี ] ” ฌัท อัพ ยู คันท ! ” ไอ เซ็ด , ” ฟัค อิท ! “)
Took it and stuck it back up in my head
(ทุค อิท แอ็นด ซทัค อิท แบ็ค กัพ อิน มาย เฮ็ด)
then I sewed it shut and put a couple of screws in my neck
(เด็น นาย โซ ดิท ฌัท แอ็นด พัท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ซครู ซิน มาย เน็ค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Brain damage..
(บเรน แดมอิจ)
It’s brain damage..
(อิทซ บเรน แดมอิจ)
I got brain damage..
(ไอ ก็อท บเรน แดมอิจ)
It’s brain damage..
(อิทซ บเรน แดมอิจ)
It’s probably brain damage..
(อิทซ พรอบอับลิ บเรน แดมอิจ)
It’s brain damage..
(อิทซ บเรน แดมอิจ)
Brain damage..
(บเรน แดมอิจ)
I got brain damage..
(ไอ ก็อท บเรน แดมอิจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brain Damage คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น