เนื้อเพลง Act a Fool คำอ่านไทย Ludacris

[Ludacris]
( [ ลูดาคริ ])
DRAH! 2 Fast…
(DRAH ! ทู ฟัซท)
DRAH! 2 Furious…
(DRAH ! ทู ฟยูเรียซ)
I’M TOO FAST FOR Y’ALL MAYN!
(แอม ทู ฟัซท ฟอ ยอล เมน !)
DRAH! 2 Fast…
(DRAH ! ทู ฟัซท)
DRAH! 2 Furious…
(DRAH ! ทู ฟยูเรียซ)
OHH! I’M TOO FAST FOR Y’ALL MAYN!
(โอ้ ! แอม ทู ฟัซท ฟอ ยอล เมน !)

[Chorus: Ludacris]
([ โครัซ : ลูดาคริ ])
AHH, you just came home from doin a bid
(อา , ยู จัซท เคม โฮม ฟร็อม โดย อะ บิด)
Tell me whatcha gon do? ACT A FOOL
(เท็ล มี วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
Somebody broke in and cleaned out your crib
(ซัมบอดี้ บโรค อิน แอ็นด คลีน เอ้า ยุร คริบ)
BOY whatcha gon do? ACT A FOOL
(บอย วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
Just bought a new pair and they scuffed your shoes
(จัซท บอท ดา นยู แพ แอ็นด เด ซคัฟ ยุร ฌู)
Tell me whatcha gon do? ACT A FOOL
(เท็ล มี วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
Now them cops tryna throw you in them county blues
(เนา เฑ็ม ค็อพ ทายนา ธโร ยู อิน เฑ็ม เคานทิ บลู)
BOY whatcha gon do? ACT A FOOL
(บอย วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Talkin about gats, traps, cops and robbers
(ทอคกิ่น อะเบาท แกท , ทแร็พ , ค็อพ แซน รอบเบอะ)
It’s 9-1-1, PLEASE CALL THE DOCTOR
(อิทซ นาย วัน วัน , พลีส คอล เดอะ ดอคเทอะ)
Evacuate the building and trick the pigs
(อิแฝคอิวเอท เดอะ บีลดิง แอ็นด ทริค เดอะ พิก)
Since everybody wanna piece, we gon split ya wigs
(ซินซ เอวี่บอดี้ วอนนา พีซ , วี ก็อน ซพลิท ยา วิก)
See some fools slipped up and over-stepped they boundaries
(ซี ซัม ฟูล สลิป อัพ แอ็นด โอเฝอะ สตอปชฺ เด เบาดะรี)
You about to catch a cold, STAY THE F*CK FROM ‘ROUND ME
(ยู อะเบาท ทู แค็ช อะ โคลด , ซเท เดอะ เอฟ *CK ฟร็อม เรานด มี)
Ya peeps talkin ’bout what kinda sh*ts he on
(ยา พีพ ทอคกิ่น เบาท ว็อท กินดา ฌะ *ts ฮี ออน)
You disappear like ” POOF, B*TCH BE GONE ”
(ยู ดิแซ็พเพีย ไลค ” พุฟ , บี *TCH บี กอน “)
You think twelve gon catch me, GIMMIE A BREAK
(ยู ธิงค ทเว็ลฝ ก็อน แค็ช มี , กริมมี่ อะ บเรค)
I’m super-charged with the hide-away license plate
(แอม ซยูเพอะ ชาจ วิฑ เดอะ ไฮด อะเว ไลเซ็นซ เพล๊ท)
It seems they wanna finger print me and gimmie some years
(อิท ซีม เด วอนนา ฟีงเกอะ พริ๊นท มี แอ็นด กริมมี่ ซัม เยีย)
They’ll only get one finger while I’m shifting gears
(เด๊ว โอ๊นลี่ เก็ท วัน ฟีงเกอะ ฮไวล แอม เชฟติง เกีย)
I got suede on my roof. wood grain on the dash
(ไอ ก็อท ซเวด ออน มาย รูฟ วู๊ด กเรน ออน เดอะ แด็ฌ)
Sheep skin on the rug, +Golden Grain+ on the stash
(ฌีพ ซคิน ออน เดอะ รัก , +โกลเด็น กเรน + ออน เดอะ สแตช)
Hydraulics all around so I shake the ride
(ไฮดรอลิค ซอร์ อะเรานด โซ ไอ เฌค เดอะ ไรด)
We go FRONT, BACK AND SIDE TO SIDE, WHAT
(วี โก ฟรันท , แบ็ค แอ็นด ไซด ทู ไซด , ว็อท)

[Chorus: Ludacris]
([ โครัซ : ลูดาคริ ])
Some punk just tripped up and made you spill your drink
(ซัม พรัค จัซท ทริพชฺ อัพ แอ็นด เมด ยู ซพิล ยุร ดริงค)
Tell me whatcha gon do? ACT A FOOL
(เท็ล มี วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
Now your car just stopped on a empty tank
(เนา ยุร คา จัซท สต๊อปพฺ ออน อะ เอมทิ แท็งค)
BOY whatcha gon do? ACT A FOOL
(บอย วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
If you got late bills and you lost your job
(อิฟ ยู ก็อท เลท บิล แซน ยู ล็อซท ยุร โจบ)
Tell me whatcha gon do? ACT A FOOL
(เท็ล มี วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
If you about to get drunk and you ready to mob
(อิฟ ยู อะเบาท ทู เก็ท ดรังค แอ็นด ยู เรดอิ ทู ม็อบ)
BOY whatcha gon do? ACT A FOOL
(บอย วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Let’s take it to the streets cuz I’m ready to cruise
(เล็ท เทค อิท ทู เดอะ ซทรีท คัซ แอม เรดอิ ทู ครูส)
Just bought me and my cars all some brand new shoes
(จัซท บอท มี แอ็นด มาย คา ซอร์ ซัม บแร็นด นยู ฌู)
And the people just stare so I LOVE TO PARK IT
(แอ็นด เดอะ พี๊เพิ่ล จัซท ซแท โซ ไอ ลัฝ ทู พาค อิท)
And I just put a computer in the glove compartment
(แอ็นด ดาย จัซท พัท ดา ค็อมพยูทเออะ อิน เดอะ กลัฝ ค็อมพาทเม็นท)
With the pedel to the floor, radar in the GRILLE
(วิฑ เดอะ pedel ทู เดอะ ฟโล , เรดา อิน เดอะ กริล)
TV in the middle of my STEERING WHEEL
(ทีวี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย สเตียริง ฮวีล)
It’s my car’s birthday so we BLOWIN THEM CANDLES
(อิทซ มาย คา เบริ์ดเดย์ โซ วี โบลวิน เฑ็ม แค๊นเดิ้ล)
More speakers in the trunk than my ride can handle
(โม ซพีคเออะ ซิน เดอะ ทรังค แฑ็น มาย ไรด แค็น แฮ๊นเดิ้ล)
Got my name in the headrest, read it and weep
(ก็อท มาย เนม อิน เดอะ headrest , เร็ด ดิท แอ็นด วีพ)
NOS tank in the back, camel hair on the seat
(NOS แท็งค อิน เดอะ แบ็ค , แคมเอ็ม แฮ ออน เดอะ ซีท)
and when I pull up to the club, I get all the affection
(แอ็นด ฮเว็น นาย พุล อัพ ทู เดอะ คลับ , ไอ เก็ท ดอร์ ดิ แอ็ฟเฟคฌัน)
Cuz the women love the paint and they can see their reflection
(คัซ เดอะ วีมเอิน ลัฝ เดอะ เพนท แอ็นด เด แค็น ซี แด ริฟเคลฌัน)
I’m about to take off, so F what ya heard
(แอม อะเบาท ทู เทค ออฟฟ , โซ เอฟ ว็อท ยา เฮิด)
Because my side mirrors flap like a F*CKIN BIRD
(บิคอส มาย ไซด มีเรอะ ฟแล็พ ไลค เก เอฟ *CKIN เบิด)
And the fools, we gon CLOCK ONE and we’ll POP ONE
(แอ็นด เดอะ ฟูล , วี ก็อน คล็อค วัน แอ็นด เว็ล พ็อพ วัน)
Cuz my folk ridin shotgun with a shotgun
(คัซ มาย โฟค ริดอิน ชอทกัน วิฑ อะ ชอทกัน)

[Chorus: Ludacris]
([ โครัซ : ลูดาคริ ])
You just got hustled for a wire of cash
(ยู จัซท ก็อท เฮสเซล ฟอ รา ไวร อ็อฝ แค็ฌ)
Man whatcha gon do? ACT A FOOL
(แม็น วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
Now your friends just smoked up your brand new stash
(เนา ยุร ฟเร็นด จัซท ซโมค อัพ ยุร บแร็นด นยู สแตช)
Say whatcha gon do? ACT A FOOL
(เซ วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
Now them gulls up the block still runnin they mouth
(เนา เฑ็ม กัล อัพ เดอะ บล็อค ซทิล รูนนิน เด เมาธ)
BOY whatcha gon do? ACT A FOOL
(บอย วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
If anyone talk bad about the Dirty South
(อิฟ เอนอิวัน ทอค แบ็ด อะเบาท เดอะ เดอทิ เซาธ)
Tell me what I’M gon do? ACT A FOOL
(เท็ล มี ว็อท แอม ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
I got my eyes wide shut and my trunk wide open
(ไอ ก็อท มาย ไอ ไวด ฌัท แอ็นด มาย ทรังค ไวด โอเพ็น)
Did donuts last week and the streets still smoking
(ดิด โดนัทสฺ ลาซท วีค แอ็นด เดอะ ซทรีท ซทิล สโมคกิ้ง)
See, I’m off that anti-freeze and my car is TIPSY
(ซี , แอม ออฟฟ แดท แอนทิ ฟรีส แอ็นด มาย คา อีส ทีพซิ)
Off the off ramp doin about a hundred and fifty
(ออฟฟ ดิ ออฟฟ แร็มพ โดย อะเบาท ดา ฮันดเร็ด แอ็นด ฟีฟทิ)
Rollin through East Pernium, on way to Ben Heel
(โรลลิน ธรู อีซท Pernium , ออน เว ทู เบน ฮีล)
Slide a five to the junkie to clean my windshield
(ซไลด อะ ไฟฝ ทู เดอะ จังคี ทู คลีน มาย วินเชียว)
Got the whole crew ridin and we startin SH*T
(ก็อท เดอะ โฮล ครู ริดอิน แอ็นด วี สตาร์ดิน ฌะ *ที)
I even got a trailer hitch with the barbeque pit
(ไอ อีเฝ็น ก็อท ดา ทเรลเออะ ฮิช วิฑ เดอะ barbeque พิท)
Now all you wanna do is get drunk and pout
(เนา ออล ยู วอนนา ดู อีส เก็ท ดรังค แอ็นด เพาท)
Plus your new name is Fire cuz we stomped you out
(พลัซ ยุร นยู เนม อีส ไฟร คัซ วี สตอมพฺยู เอ้า)
and yeah, we blow trees and breeze, that’s fantastic
(แอ็นด เย่ , วี บโล ทรี แซน บรีส , แด๊ท แฟ็นแทซทิค)
So gulls hold ya weave while I’m weaving through traffic
(โซ กัล โฮลด ยา วีฝ ฮไวล แอม วีฝวิง ธรู ทแรฟฟิค)
I kicked to fifth gear and teared the road apart
(ไอ คิด ทู ฟิฟธ เกีย แอ็นด เทีย เดอะ โรด อะพาท)
You’ll be like lil John Q. and get a +Change of Heart+
(โยว บี ไลค ลิล จอน คิว แอ็นด เก็ท ดา +เชนจ อ็อฝ ฮาท +)
It’s one mission, two clips and some triple beams
(อิทซ วัน มีฌอัน , ทู คลิพ แซน ซัม ทริ๊พเพิ่ล บีม)
I’M ABOUT TO BLOW THIS WHOLE SH*T UP TO SMITHEREENS
(แอม อะเบาท ทู บโล ดีซ โฮล ฌะ *ที อัพ ทู ซมิเฑอะรีนส)

[Chorus: Ludacris]
([ โครัซ : ลูดาคริ ])
The pot holes in the street just bentcha rims
(เดอะ พ็อท โฮล ซิน เดอะ ซทรีท จัซท bentcha ริม)
Tell me whatcha gon do? ACT A FOOL
(เท็ล มี วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
MAN, THAT AIN’T STICKY, THAT’S STICKS AND STEAMS
(แม็น , แดท เอน ซทีคคิ , แด๊ท ซทิค แซน ซทีม)
BOY whatcha gon do? ACT A FOOL
(บอย วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
Catch ya man with another b*tch up in ya bed
(แค็ช ยา แม็น วิฑ แอะนัธเออะ บี *tch อัพ อิน ยา เบ็ด)
Ladies whatcha gon do? ACT A FOOL
(เลดิส วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)
If the bottles all gone and your eyes are red
(อิฟ เดอะ บ๊อทเทิ่ล ซอร์ กอน แอ็นด ยุร ไอ แซร์ เร็ด)
BOY whatcha gon do? ACT A FOOL
(บอย วอทชา ก็อน ดู แอ็คท ดา ฟูล)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
2 Fast, 2 Furious…
(ทู ฟัซท , ทู ฟยูเรียซ)
2 Fast….ACT A FOOL
(ทู ฟัซท แอ็คท ดา ฟูล)
2 Fast, 2 Furious…
(ทู ฟัซท , ทู ฟยูเรียซ)
2 Fast….ACT A FOOL
(ทู ฟัซท แอ็คท ดา ฟูล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Act a Fool คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น