เนื้อเพลง Cold Wind Blows คำอ่านไทย Eminem

[Intro]
( [ อินโทร ])
Cause some things just don’t change
(คอส ซัม ธิง จัซท ด้อนท์ เชนจ)
It’s better when they stay the same
(อิทซ เบทเทอะ ฮเว็น เด ซเท เดอะ เซม)
Althought the whole world knows your name
(Althought เดอะ โฮล เวิลด โน ยุร เนม)
So on the biggest days they came to see you spit your game
(โซ ออน เดอะ บิ๊กเกส เด เด เคม ทู ซี ยู ซพิท ยุร เกม)
Ooooohhhhhhh
(Ooooohhhhhhh)
It shouldn’t be difficult to explain
(อิท ชูดดึ่น บี ดีฟฟิคัลท ทู เอ็คซพเลน)
Just why you came back again, you hate the fame
(จัซท ฮไว ยู เคม แบ็ค อะเกน , ยู เฮท เดอะ เฟม)
Love the game, cold as ice you remain
(ลัฝ เดอะ เกม , โคลด แอ็ส ไอซ ยู ริเมน)
F*ck em’ all, tell ’em all eat sh*t, here we go again
(เอฟ *ck เอ็ม ออล , เท็ล เอ็ม ออล อีท ฌะ *ที , เฮียร วี โก อะเกน)

So, god damn… is it that time again already
(โซ , ก็อด แด็ม อีส ซิท แดท ไทม อะเกน ออลเรดอิ)
Haha, you don’t look too happy to see me
(ฮาฮา , ยู ด้อนท์ ลุค ทู แฮพพิ ทู ซี มี)
F*ck man, don’t everybody welcome me back at once
(เอฟ *ck แม็น , ด้อนท์ เอวี่บอดี้ เวลคัม มี แบ็ค แกท วันซ)
All right, f*ck ya’ll then
(ออล ไรท , เอฟ *ck ยอล เด็น)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
You can get the d*ck, just call me the ballsac, I’m nuts
(ยู แค็น เก็ท เดอะ d*ck , จัซท คอล มี เดอะ ballsac , แอม นัท)
Michael Vick in this b*tch, fall back you mutts
(ไมเล Vick อิน ดีซ บี *tch , ฟอล แบ็ค ยู มัท)
F*ck your worms, you never seen such a sick puppy
(เอฟ *ck ยุร เวิม , ยู เนฝเวอะ ซีน ซัช อะ ซิค พั๊พพี่)
F*ck it a sick duck, I’m on my duck sick mummy
(เอฟ *ck อิท ดา ซิค ดั๊ค , แอม ออน มาย ดั๊ค ซิค มัมมิ)
And my nuts, lick, gobble ’em up trick, yummy
(แอ็นด มาย นัท , ลิค , gobble เอ็ม อัพ ทริค , ยัมมี่)
B*tch you don’t f*cking think that I know that you s*ck d*ck dummy?
(บี *tch ยู ด้อนท์ เอฟ *คิง ธิงค แดท ไอ โน แดท ยู เอส *ck d*ck ดัมมิ)
You’ll get your b*tt kicked, f*ck all that love sh*t honey
(โยว เก็ท ยุร บี *tt คิด , เอฟ *ck ออล แดท ลัฝ ฌะ *ที ฮันอิ)
Yeah I laugh when I call you a sl*t, it’s funny!
(เย่ ไอ ลาฟ ฮเว็น นาย คอล ยู อะ sl*ที , อิทซ ฟันนิ !)
Shawty dance while I diss you to the beat, f*ck the words
(ชาวดี้ ดานซ ฮไวล ไอ ดิซ ยู ทู เดอะ บีท , เอฟ *ck เดอะ เวิด)
You don’t listen to ’em anyway, yeah struck a nerve s*cker
(ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เอ็ม เอนอิเว , เย่ ซทรัค กา เนิฝ เอส *cker)
Motherf*cker might aswell let my lips pucker
(Motherf*cker ไมท aswell เล็ท มาย ลิพ พัคคะ)
Like Elton John, cause I’m just a mean cock s*cker
(ไลค เอลตัน จอน , คอส แอม จัซท ดา มีน ค็อค เอส *cker)
This sh*t is on, cause you wen’t and pissed me off
(ดีซ ฌะ *ที อีส ออน , คอส ยู เว็นท แอ็นด พิซ มี ออฟฟ)
Now I’m sitting and pissing on everbody
(เนา แอม ซีททิง แอ็นด พิซซิง ออน เอฟเว่อร์บอดี้)
Give a f*ck if it’s right or wrong
(กิฝ อะ เอฟ *ck อิฟ อิทซ ไรท ออ ร็อง)
So buck the buddah, light a bong
(โซ บัค เดอะ buddah , ไลท ดา บอง)
But take a look at mariah the next time I inspire you to write a song, cmon
(บัท เทค เก ลุค แกท มารายห์ เดอะ เน็คซท ไทม ไอ อินซไพร ยู ทู ไรท อะ ซ็อง , ซีมอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Oh oh oh oh oh oh oh, I’m as cold as the cold wind blows
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , แอม แอ็ส โคลด แอ็ส เดอะ โคลด วินด บโล)
When it snows and it’s twenty be-low
(ฮเว็น หนิด ซโน แซน อิทซ ทเวนทิ บี โล)
Ask me why man I just don’t know know know know know know know
(อาซค มี ฮไว แม็น นาย จัซท ด้อนท์ โน โน โน โน โน โน โน)
I’m as cold as the cold wind blows blo-blo-blo-blo-blo-blows
(แอม แอ็ส โคลด แอ็ส เดอะ โคลด วินด บโล บีโอว บีโอว บีโอว บีโอว บีโอว บโล)
Oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
F*ck it I’m a loose cannon, Bruce Banner’s back in the booth
(เอฟ *ck อิท แอม มา ลูซ แคนนัน , บรูซ แบนเนอะ แบ็ค อิน เดอะ บูธ)
Ya’ll are sitting ducks, I’m the only goose standing
(ยอล อาร์ ซีททิง ดั๊ค , แอม ดิ โอ๊นลี่ กูซ ซแทนดิง)
I set the world on fire, piss on it, put it out
(ไอ เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟร , พิซ ออน หนิด , พัท ดิธ เอ้า)
Stick my d*ck in a circle, but I’m not f*cking around motherf*cker
(ซทิค มาย d*ck อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล , บัท แอม น็อท เอฟ *คิง อะเรานด motherf*cker)
I’ll show you p*ssy footin, I’ll kick a b*tch in the cunt
(แอล โฌ ยู พี *ssy footin , แอล คิด กา บี *tch อิน เดอะ คันท)
Til it makes her queef and sounds like a f*cking whoopy cushion
(ทิล อิท เมค เฮอ queef แอ็นด เซานด ไลค เก เอฟ *คิง whoopy คูฌอัน)
Who the f*ck is you pushin’, you musta mistook me for some sissy
(ฮู เดอะ เอฟ *ck อีส ยู พรุซชิน , ยู มาซดา มิซทูค มี ฟอ ซัม ซีซซิ)
Soft punk looking for some nookie or boosom
(ซ็อฟท พรัค ลุคอิง ฟอ ซัม นุ๊กคี ออ boosom)
Go ahead, f*cking hater push me
(โก อะเฮด , เอฟ *คิง เฮเดอ พุฌ มี)
I told you ain’t no f*cking way to shush me
(ไอ โทลด ยู เอน โน เอฟ *คิง เว ทู shush มี)
Call me a faggot cause I hate a p*ssy
(คอล มี อะ แฟกกัท คอส ไอ เฮท อะ พี *ssy)
Man the f*ck up sissy, G’s up
(แม็น เดอะ เอฟ *ck อัพ ซีซซิ , จีส อัพ)
All you gardeners freeze up, put your hoes down [shady ease up!]
(ออล ยู การ์ดเนอร์ ฟรีส อัพ , พัท ยุร โฮ เดาน [ เฌดอิ อีส อัพ ! ])
Man chill, nah I can’t god damnit
(แม็น ชิล , นาห์ ไอ แค็นท ก็อด damnit)
Rappers are land fill, drop the anvil
(แรพเพอ แซร์ แล็นด ฟิล , ดร็อพ ดิ แอนฝิล)
These are shoes that you can’t fill
(ฑิส อาร์ ฌู แดท ยู แค็นท ฟิล)
Sh*t the day that happens the world’ll stop spinning
(ฌะ *ที เดอะ เด แดท แฮพเพ็น เดอะ worldll ซท็อพ สปินนิ่ง)
And Michael J. Fox’ll come to a stand still
(แอ็นด ไมเล เจ Foxll คัม ทู อะ ซแท็นด ซทิล)
During an earthquake, urine in your face
(ดยูริง แอน เอิทเควก , ยูริน อิน ยุร เฟซ)
Cause you’re fake, ahh what the f*ck, that hurt wait!
(คอส ยัวร์ เฟค , อา ว็อท เดอะ เอฟ *ck , แดท เฮิท เวท !)
Ahh what the f*ck, I just got struck by lightening
(อา ว็อท เดอะ เอฟ *ck , ไอ จัซท ก็อท ซทรัค ไบ ไลเทินนิ่ง)
Alright then I quit, god I give up
(ออลไร๊ท เด็น นาย ควิท , ก็อด ดาย กิฝ อัพ)
Call it evil that men do, lord forgive me for what my pen do
(คอล อิท อี๊วิ้ว แดท เม็น ดู , ลอด เฟาะกีฝ มี ฟอ ว็อท มาย เพ็น ดู)
This is for your sins, I cleanse you
(ดีซ ซิส ฟอ ยุร ซิน , ไอ คเล็นส ยู)
You can repent but I warn you, if you continue
(ยู แค็น ริเพนท บัท ไอ วอน ยู , อิฟ ยู ค็อนทีนยู)
To hell I’ll send you, and just then the wind blew and I said
(ทู เฮ็ล แอล เซ็นด ยู , แอ็นด จัซท เด็น เดอะ วินด บลู แอ็นด ดาย เซ็ด)

Oh oh oh oh oh oh oh, I’m as cold as the cold wind blows
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , แอม แอ็ส โคลด แอ็ส เดอะ โคลด วินด บโล)
When it snows and it’s twenty be-low
(ฮเว็น หนิด ซโน แซน อิทซ ทเวนทิ บี โล)
Ask me why man I just don’t know know know know know know know
(อาซค มี ฮไว แม็น นาย จัซท ด้อนท์ โน โน โน โน โน โน โน)
I’m as cold as the cold wind blows blo-blo-blo-blo-blo-blows
(แอม แอ็ส โคลด แอ็ส เดอะ โคลด วินด บโล บีโอว บีโอว บีโอว บีโอว บีโอว บโล)
Oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
How long will I be this way? Shady until my dying day
(เฮา ล็อง วิล ไอ บี ดีซ เว เฌดอิ อันทีล มาย ไดอิง เด)
Til I hang up the mic and it’s time for me to say
(ทิล ไอ แฮ็ง อัพ เดอะ ไมคะ แอ็นด อิทซ ไทม ฟอ มี ทู เซ)
So long, til then I drop the f*cking bombs
(โซ ล็อง , ทิล เด็น นาย ดร็อพ เดอะ เอฟ *คิง บ็อม)
Like I miss the pass when I went long
(ไลค ไก มิซ เดอะ เพซ ฮเว็น นาย เว็นท ล็อง)
If you don’t like it you can kiss my ass in a lint thong
(อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค อิท ยู แค็น คิซ มาย อาซ ซิน อะ ลินท ธอง)
Now sing along, sl*t this, sl*t that, learn the words to the song
(เนา ซิง อะลอง , sl*ที ดีซ , sl*ที แดท , เลิน เดอะ เวิด ทู เดอะ ซ็อง)
Oh b*tches don’t like that, homie I’ll be nicer to women
(โอ บี *tches ด้อนท์ ไลค แดท , โฮมี แอล บี นายเซอร์ ทู วีมเอิน)
When the aqua man drowns and the human torch starts swimming
(ฮเว็น ดิ แอควะ แม็น ดเราน แซน เดอะ ฮยูแม็น ทอช ซทาท สวิมมิง)
Man I’m a cold soul, I roll solo so
(แม็น แอม มา โคลด โซล , ไอ โรล โซโล โซ)
So don’t compare me to them other bums over there
(โซ ด้อนท์ ค็อมแพ มี ทู เฑ็ม อัฑเออะ บัม โอเฝอะ แดร์)
It’s like apples to oranges, peaches to plums yeah
(อิทซ ไลค แอพ ทู ออเร็นจ , พรีสเชด ทู พลัม เย่)
I’m bananas p*ssy, cut off the grapes and grow a pair
(แอม บะแนนอะ พี *ssy , คัท ออฟฟ เดอะ กเรพ แซน กโร อะ แพ)
But I swear, you try to diss me, I’ll slaughter you
(บัท ไอ ซแว , ยู ทไร ทู ดิซ มี , แอล ซลอเทอะ ยู)
I put that on everything, like everyone does with auto-tune
(ไอ พัท แดท ออน เอ๊วี่ติง , ไลค เอ๊วี่วัน โด วิฑ ออโท ทยูน)
That last thing you wanna do is have me spit out a rhyme
(แดท ลาซท ธิง ยู วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ มี ซพิท เอ้า ดา ไรม)
And say I was writing this and I thought of you so
(แอ็นด เซ ไอ วอส ไรทอิง ดีซ แซน ดาย ธอท อ็อฝ ยู โซ)

Oh oh oh oh oh oh oh, I’m as cold as the cold wind blows
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ , แอม แอ็ส โคลด แอ็ส เดอะ โคลด วินด บโล)
When it snows and it’s twenty be-low
(ฮเว็น หนิด ซโน แซน อิทซ ทเวนทิ บี โล)
Ask me why man I just don’t know know know know know know know
(อาซค มี ฮไว แม็น นาย จัซท ด้อนท์ โน โน โน โน โน โน โน)
I’m as cold as the cold wind blows blo-blo-blo-blo-blo-blo-blows
(แอม แอ็ส โคลด แอ็ส เดอะ โคลด วินด บโล บีโอว บีโอว บีโอว บีโอว บีโอว บีโอว บโล)
Oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
I don’t know, I don’t know what caused, I don’t know what caused me to be this wayme to be this way
(ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แคสซฺ , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แคสซฺ มี ทู บี ดีซ wayme ทู บี ดีซ เว)
I don’t know, I don’t know by I probably be this way til my dying day
(ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน ไบ ไอ พรอบอับลิ บี ดีซ เว ทิล มาย ไดอิง เด)
I don’t know why I’m so, I’m so cold beat bangs, I don’t need to say
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว แอม โซ , แอม โซ โคลด บีท แบ็ง , ไอ ด้อนท์ นีด ทู เซ)
I guess this is how you made me
(ไอ เก็ซ ดีซ ซิส เฮา ยู เมด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold Wind Blows คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น