เนื้อเพลง G-Unit Soldiers คำอ่านไทย 50 Cent

[Tony Yayo]
( [ โทนี่ Yayo ])
Yea… Lloyd Banks, Tony Yayo
(เย ลอยด แบ็งค , โทนี่ Yayo)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Yea…N*ggas salute me
(เย เอ็น *ggas ซัลยูท มี)
Uh huh
(อา ฮู)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
We takin over this sh*t
(วี ทอคกิ่น โอเฝอะ ดีซ ฌะ *ที)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])

Yo
(โย)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
G Unitttt
(จี Unitttt)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
G Unit soliders
(จี ยูนิท soliders)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
Whatcha say whatcha say?
(วอทชา เซ วอทชา เซ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
G Unit solider
(จี ยูนิท solider)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
Yea…Yea…
(เย เย)
I’m from the hood where the drop-outs is bangin for the feelin
(แอม ฟร็อม เดอะ ฮุด ฮแว เดอะ ดร็อพ เอ้า ซิส แบงงิน ฟอ เดอะ ฟีลิน)
For houses wit Tvs hangin from the ceilin [Lloyd Banks]
(ฟอ เฮาซ วิท Tvs แฮนจิ้นฟร็อม เดอะ ซิลลิน [ ลอยด แบ็งค ])
We gamble on ball courts
(วี แก๊มเบิ้ล ออน บอล โคท)
Keep the paint peelin
(คีพ เดอะ เพนท peelin)
You either play ball or rap if you aint dealin
(ยู อีเฑอะ พเล บอล ออ แร็พ อิฟ ยู เอน ดิลลิน)
I’m stuck in the past
(แอม ซทัค อิน เดอะ พาซท)
Sh*t changed since the 80s [What]
(ฌะ *ที เชนจ ซินซ เดอะ 80s [ ว็อท ])
I know ladies, that got babies wit babies
(ไอ โน เลดิส , แดท ก็อท เบบีสฺ วิท เบบีสฺ)
Out here its basketball and speedbags
(เอ้า เฮียร อิทซ basketball แอ็นด speedbags)
And guns that’ll stiffin you up like freeze tag
(แอ็นด กัน แธดิลstiffin ยู อัพ ไลค ฟรีส แท็ก)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
You can talk tough to them cowards that you pick on and beat up
(ยู แค็น ทอค ทั๊ฟ ทู เฑ็ม เคาเอิด แดท ยู พิค ออน แอ็นด บีท อัพ)
And walk around town wit your whole f*ckin re-up [Yayo]
(แอ็นด วอค อะเรานด ทาวน์ วิท ยุร โฮล เอฟ *ckin รี อัพ [ Yayo ])
Flashin singles, wit the 20s on top
(Flashin ซิ๊งเกิ้ล , วิท เดอะ 20s ออน ท็อพ)
While I’m ridin on 20s in the juky drop top
(ฮไวล แอม ริดอิน ออน 20s ซิน เดอะ juky ดร็อพ ท็อพ)
So never show love wit ya left hand
(โซ เนฝเวอะ โฌ ลัฝ วิท ยา เล็ฟท แฮ็นด)
You’ll lose 5 liters of blood a thug’s a dead man [come on]
(โยว ลูส ไฟท์ ลีเทอะ อ็อฝ บลัด อะ ธัก ซา เด็ด แม็น [ คัมมอน ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
G Unit soliders
(จี ยูนิท soliders)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

G Unit solider
(จี ยูนิท solider)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
Home of the new right here
(โฮม อ็อฝ เดอะ นยู ไรท เฮียร)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
G Unit soliders
(จี ยูนิท soliders)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

G Unit soliders
(จี ยูนิท soliders)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
N*gga…N*gga
(เอ็น *gga เอ็น *gga)
N*ggas know I’m hot
(เอ็น *ggas โน แอม ฮ็อท)
But my ice cold enough to freeze whole towns [uhh]
(บัท มาย ไอซ โคลด อินัฟ ทู ฟรีส โฮล ทาวน์ [ อา ])
Still follow the code Gs up hoes down [come on]
(ซทิล ฟอลโล เดอะ โคด จีส อัพ โฮ เดาน [ คัมมอน ])
I see you ballin and ya rocks is chilly
(ไอ ซี ยู บอลลิน แอ็นด ยา ร็อค ซิส ชีลลิ)
Now my G Unit n*ggas dont ride bikes
(เนา มาย จี ยูนิท เอ็น *ggas ด้อนท์ ไรด ไบค)
Dont pop-a-wheelie [blaaadt]
(ด้อนท์ พ็อพ อะ wheelie [ blaaadt ])
I aint straight I’m livin where its hot and sandy
(ไอ เอน ซทเรท แอม ลีฝอิน ฮแว อิทซ ฮ็อท แอ็นด แซนดิ)
And the Benz’s complexion is cotton candy
(แอ็นด เดอะ เบนซฺค็อมพเลคฌัน อีส ค๊อทท่อน แคนดิ)
I bounced up, thats the best part
(ไอ เบานซ อัพ , แด๊ท เดอะ เบ็ซท พาท)
You n*ggas don’t know what pain is
(ยู เอ็น *ggas ด้อนท์ โน ว็อท เพน อีส)
The only scar on ya body’s a stretch mark [stretch mark]
(ดิ โอ๊นลี่ ซคา ออน ยา บอดอิ ซา ซทเร็ช ม๊าร์ค [ ซทเร็ช ม๊าร์ค ])

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
Keep ya mouth shut, and keep ya ears open
(คีพ ยา เมาธ ฌัท , แอ็นด คีพ ยา เอีย โอเพ็น)
Cause it’s liver than P-89s when we approachin [what else]
(คอส อิทซ ลีฝเออะ แฑ็น พี 89s ฮเว็น วี แอพโพแอคเชิน [ ว็อท เอ็ลซ ])
Listen homie
(ลิ๊สซึ่น โฮมี)
We got AKs and Remintons
(วี ก็อท AKs แซน Remintons)
For n*ggas in the hood playin cowboys and indians
(ฟอ เอ็น *ggas ซิน เดอะ ฮุด เพลย์ยิน แควบอย แซน อีนเดียน)
Ladies and gentleman we was born to ball
(เลดิส แซน เจนเทิลแมนวี วอส บอน ทู บอล)
So if you see me in the club I’m in the bathroom stall
(โซ อิฟ ยู ซี มี อิน เดอะ คลับ แอม อิน เดอะ บาทรูม ซทอล)
Gettin oral sex she bless the huey all night
(เกดดิน โอแร็ล เซ็คซ ชี บเล็ซ เดอะ ฮิวลี่ ออล ไนท)
She got a georgous neck the way she toss this d*ck
(ชี ก็อท ดา georgous เน็ค เดอะ เว ชี ท็อซ ดีซ d*ck)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
G Unit soliders
(จี ยูนิท soliders)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

G Unit soliders
(จี ยูนิท soliders)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
50 whatcha say??
(50 วอทชา เซ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
G Unit soliders
(จี ยูนิท soliders)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

G Unit soliders
(จี ยูนิท soliders)
[gun cocks]
([ กัน ค็อค ])
Ride out
(ไรด เอ้า)

[Lloyd Banks talking over beat]
([ ลอยด แบ็งค ทอคอิง โอเฝอะ บีท ])
Yea…G Unit man..
(เย จี ยูนิท แม็น)
We runnin the streets man
(วี รูนนิน เดอะ ซทรีท แม็น)
We takin this rap sh*t over man
(วี ทอคกิ่น ดีซ แร็พ ฌะ *ที โอเฝอะ แม็น)
This serious man its more then rap n*gga
(ดีซ ซีเรียซ แม็น อิทซ โม เด็น แร็พ เอ็น *gga)
Mention this n*gga 50 name n*gga
(เมนฌัน ดีซ เอ็น *gga 50 เนม เอ็น *gga)
I’m blowin n*ggas brains out n*gga
(แอม โบลวิน เอ็น *ggas บเรน เอ้า เอ็น *gga)
Thats my n*gga right there
(แด๊ท มาย เอ็น *gga ไรท แดร์)
Yea…it aint a game no more
(เย อิท เอน ดา เกม โน โม)
Tony Yayo, Lloyd Banks
(โทนี่ Yayo , ลอยด แบ็งค)
Same go for them n*gga
(เซม โก ฟอ เฑ็ม เอ็น *gga)
Blow ya f*ckin head off n*gga
(บโล ยา เอฟ *ckin เฮ็ด ออฟฟ เอ็น *gga)
G Unit klick
(จี ยูนิท klick)
My n*gga Proav L
(มาย เอ็น *gga Proav แอล)
Yea..he..the whole f*ckin hood
(เย ฮี เดอะ โฮล เอฟ *ckin ฮุด)
134 n*gga
(134 เอ็น *gga)
We got yall n*gga
(วี ก็อท ยอล เอ็น *gga)
Yea…uh..uh
(เย อา อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G-Unit Soldiers คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น