เนื้อเพลง Kanday คำอ่านไทย LL Cool J

[ VERSE 1 ]
( [ เฝิซ วัน ])
I met this new girl with big juicy lips
(ไอ เม็ท ดีซ นยู เกิล วิฑ บิก จูซอิ ลิพ)
And nice round hips, I mean her body’s a trip
(แอ็นด ไน๊ซ์ เรานด ฮิพ , ไอ มีน เฮอ บอดอิ ซา ทริพ)
And when I go over her house, you know what I like?
(แอ็นด ฮเว็น นาย โก โอเฝอะ เฮอ เฮาซ , ยู โน ว็อท ไอ ไลค)
The way she tells me ” take it off ” and never says ” syke ”
(เดอะ เว ชี เท็ล มี ” เทค อิท ออฟฟ ” แอ็นด เนฝเวอะ เซ ” syke “)
Yo, I’m never in need, she’s feedin my greed
(โย , แอม เนฝเวอะ อิน นีด , ชี feedin มาย กรีด)
She never waits for me to ask, she takes the lead
(ชี เนฝเวอะ เวท ฟอ มี ทู อาซค , ชี เทค เดอะ เล็ด)
Her tongue is sticky, and hickeys are her specialty
(เฮอ ทัง อีส ซทีคคิ , แอ็นด ฮิกกี้ แซร์ เฮอ ซเพฌแอ็ลทิ)
E wants her, but she saves the good stuff for me
(อี ว็อนท เฮอ , บัท ชี เซฝ เดอะ เกิด ซทัฟ ฟอ มี)
Her name is Kanday, she’s dandier than Dandy Don
(เฮอ เนม อีส Kanday , ชี dandier แฑ็น แดนดิ ด็อน)
You’re mad and I’m happy that she put me on
(ยัวร์ แม็ด แอ็นด แอม แฮพพิ แดท ชี พัท มี ออน)
I’ll never leave her for nothin, only a crazy man would
(แอล เนฝเวอะ ลีฝ เฮอ ฟอ นอทติน , โอ๊นลี่ อะ คเรสิ แม็น เวิด)
That’s why I had to tell ya that [I – feel – good] –> James Brown
(แด๊ท ฮไว ไอ แฮ็ด ทู เท็ล ยา แดท [ ไอ ฟีล เกิด ] > เจมบเราน)

[ crowd ]
([ คเราด ])
Whoooo!
(ฮู !)
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])
Whoooo!
(ฮู !)
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])

[ VERSE 2 ]
([ เฝิซ ทู ])
Now & Laters gum drops, jellybeans
(เนา & เลทเออะ กัม ดร็อพ , jellybeans)
Brothers beg for the leg, she’s on the cheerleading team
(บรัฑเออะ เบ็ก ฟอ เดอะ เล็ก , ชี ออน เดอะ cheerleadings ทีม)
It feels wicked, everytime I stick it, that’s right
(อิท ฟีล วิค , เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซทิค อิท , แด๊ท ไรท)
When we’re alone she never ever acts polite
(ฮเว็น เวีย อะโลน ชี เนฝเวอะ เอฝเออะ แอ็คท โพะไลท)
Hey yo, she blows me kisses, she does my dishes
(เฮ โย , ชี บโล มี คีสเซซ , ชี โด มาย ดิสชิด)
I wished I bust two and she grants my wishes
(ไอ วิฌ ดาย บัซท ทู แอ็นด ชี กรานท มาย วิซเชรด)
She’s clever in bed, she uses her head
(ชี คเลฝเออะ อิน เบ็ด , ชี ยูซ เฮอ เฮ็ด)
She’s the kinda girl that keeps a fat man well fed
(ชี เดอะ กินดา เกิล แดท คีพ ซา แฟ็ท แม็น เว็ล เฟ็ด)
Left to right all night, the chick’s outta sight
(เล็ฟท ทู ไรท ดอร์ ไนท , เดอะ ชิค เอ๊าตา ไซท)
I broke my lamp shade in half because I don’t use a light
(ไอ บโรค มาย แล็มพ เฌด อิน ฮาล์ฟ บิคอส ไอ ด้อนท์ ยูซ อะ ไลท)
Man, she’s juicy like a berry, chocolate with the cherry
(แม็น , ชี จูซอิ ไลค เก เบริ , ชอคโอะลิท วิฑ เดอะ เชริ)
Ask me if it’s good and I’ll have to say very
(อาซค มี อิฟ อิทซ เกิด แอ็นด แอล แฮ็ฝ ทู เซ เฝริ)
Wouldn’t leave her for nothin, only a crazy man would
(วูดดึ่น ลีฝ เฮอ ฟอ นอทติน , โอ๊นลี่ อะ คเรสิ แม็น เวิด)
That’s why I had to tell ya that [I – feel – good]
(แด๊ท ฮไว ไอ แฮ็ด ทู เท็ล ยา แดท [ ไอ ฟีล เกิด ])

[ crowd ]
([ คเราด ])
Whoooo!
(ฮู !)
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])
Whoooo!
(ฮู !)
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])

[ VERSE 3 ]
([ เฝิซ ที ])
I’m feelin gooder than good, if you wouldn’t I would
(แอม ฟีลิน gooder แฑ็น เกิด , อิฟ ยู วูดดึ่น ไอ เวิด)
If you could, I know you could, she’s kickin back in the hood
(อิฟ ยู เคิด , ไอ โน ยู เคิด , ชี คิคคินแบ็ค อิน เดอะ ฮุด)
When she starts to get off she can knock off a cough
(ฮเว็น ชี ซทาท ทู เก็ท ออฟฟ ชี แค็น น็อค ออฟฟ อะ ค็อฟ)
I know ‘cough’ don’t rhyme with ‘boss’, but she made me her boss
(ไอ โน ค็อฟ ด้อนท์ ไรม วิฑ บอส , บัท ชี เมด มี เฮอ บอส)
She’s the talk of my room whenever I’m in my room
(ชี เดอะ ทอค อ็อฝ มาย รุม ฮเว็นเอฝเออะ แอม อิน มาย รุม)
My little brother loves her more than his favorite cartoon
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ ลัฝ เฮอ โม แฑ็น ฮิส เฟเฝอะริท คาทูน)
Her body’s bad, the girl’s built, skin like silk
(เฮอ บอดอิ แบ็ด , เดอะ เกิล บิลท , ซคิน ไลค ซิลค)
Wet, steamy and warm just like a hot cup of milk
(เว็ท , สตีมมี่ แอ็นด วอม จัซท ไลค เก ฮ็อท คัพ อ็อฝ มิลค)
She’s all the way live, keeps me satisfied
(ชี ซอร์ เดอะ เว ไลฝ , คีพ มี แซทอิซไฟด)
I don’t go outside, I like to stay inside
(ไอ ด้อนท์ โก เอาทไซด , ไอ ไลค ทู ซเท อีนไซด)
Her ways are like a angel, with bright white wings
(เฮอ เว แซร์ ไลค เก เอนเจล , วิฑ ไบร๊ท ฮไวท วิง)
And I’m crazy ’bout the way Kanday shakes her thing
(แอ็นด แอม คเรสิ เบาท เดอะ เว Kanday เฌค เฮอ ธิง)
Wouldn’t leave her for nothin, only a crazy man would
(วูดดึ่น ลีฝ เฮอ ฟอ นอทติน , โอ๊นลี่ อะ คเรสิ แม็น เวิด)
That’s why I had to tell ya that [I – feel – good]
(แด๊ท ฮไว ไอ แฮ็ด ทู เท็ล ยา แดท [ ไอ ฟีล เกิด ])

[ crowd ]
([ คเราด ])
Whoooo!
(ฮู !)
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])
Whoooo!
(ฮู !)
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])

[ VERSE 4 ]
([ เฝิซ โฟว ])
Ooh, you couldn’t imagine, I’m lickin my lips
(อู้ , ยู คูดซึ่น อิแมจอิน , แอม ลิคคิน มาย ลิพ)
If she was tea I’d take a sip, when I’m in gym I do flips
(อิฟ ชี วอส ที อาย เทค เก ซิพ , ฮเว็น แอม อิน จิม ไอ ดู ฟลิพ)
I’m in love with the pizznoot, it’s proper as hell
(แอม อิน ลัฝ วิฑ เดอะ pizznoot , อิทซ พรอพเออะ แอ็ส เฮ็ล)
I’m hittin harder than hard, always makin her yell
(แอม ฮิทดิน อาณ์เดอ แฑ็น ฮาด , ออลเว เมกิน เฮอ เย็ล)
She’s cooler than an iceberg, word to the mother
(ชี คูลเออะ แฑ็น แอน ไอซเบิก , เวิด ทู เดอะ ม๊าเธ่อร์)
In the house, down the steps and under the covers
(อิน เดอะ เฮาซ , เดาน เดอะ ซเท็พ แซน อันเดอะ เดอะ คัฝเออะ)
Right away, no sation, or frontin, or playin
(ไรท อะเว , โน sation , ออ ฟ้อนดิน , ออ เพลย์ยิน)
Or delayin, I’m never steppin off, I’m always stayin
(ออ ดีเลย์อิน , แอม เนฝเวอะ สเตปปิน ออฟฟ , แอม ออลเว สเตยิน)
Her mother knows me well, father hates my guts
(เฮอ ม๊าเธ่อร์ โน มี เว็ล , ฟาเฑอะ เฮท มาย กัท)
He don’t know when we’re alone she’s always feelin on my niggy-niggy-nuts
(ฮี ด้อนท์ โน ฮเว็น เวีย อะโลน ชี ออลเว ฟีลิน ออน มาย niggy niggy นัท)
For a snack, cornflakes, crackerjacks
(ฟอ รา ซแน็ค , cornflakes , crackerjacks)
Day after day I try to break that back
(เด อาฟเทอะ เด ไอ ทไร ทู บเรค แดท แบ็ค)
And man, oh man, damn, you can’t and I can
(แอ็นด แม็น , โอ แม็น , แด็ม , ยู แค็นท แอ็นด ดาย แค็น)
Last time I saw her with man I had to shake almost hands
(ลาซท ไทม ไอ ซอ เฮอ วิฑ แม็น นาย แฮ็ด ทู เฌค ออลโมซท แฮ็นด)
I said ” what up ” , he said ” what up ” , ” I took your girl, so what up? ”
(ไอ เซ็ด ” ว็อท อัพ ” , ฮี เซ็ด ” ว็อท อัพ ” , ” ไอ ทุค ยุร เกิล , โซ ว็อท อัพ “)
Gotta walk on the ground with a hole to fill up
(กอททะ วอค ออน เดอะ กเรานด วิฑ อะ โฮล ทู ฟิล อัพ)
All the boys laugh about her, Darryl and Dewayne
(ออล เดอะ บอย ลาฟ อะเบาท เฮอ , Darryl แอ็นด Dewayne)
Bobcat and Earl, but they must be insane
(Bobcat แอ็นด เอิล , บัท เด มัซท บี อินเซน)
Michael Spelling’s on my side, and big Chuck the Grease
(ไมเล ซเพลลิง ออน มาย ไซด , แอ็นด บิก ชัค เดอะ กรีซ)
She’s my private freaky deak, my own personal skeez
(ชี มาย พไรฝิท ฟรีคกี้deak , มาย โอน เพอซแน็ล skeez)
Wouldn’t leave her for nothin, only a crazy man would
(วูดดึ่น ลีฝ เฮอ ฟอ นอทติน , โอ๊นลี่ อะ คเรสิ แม็น เวิด)
That’s why I had to tell ya that [I – feel – good]
(แด๊ท ฮไว ไอ แฮ็ด ทู เท็ล ยา แดท [ ไอ ฟีล เกิด ])

[ crowd ]
([ คเราด ])
Whoooo!
(ฮู !)
[Who I feel good about?]
([ ฮู ไอ ฟีล เกิด อะเบาท ])
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])
Whoooo!
(ฮู !)
[Real good, knowwhatImsayin?
([ ริแอ็ล เกิด , knowwhatImsayin)
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])
[Candy sandwich, knowmsayin?]
([ แคนดิ แซนวิช , knowmsayin ])
Whoooo!
(ฮู !)
[Chocolate, vanilla]
([ ชอคโอะลิท , ฝะนีลละ ])
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])
Whoooo!
(ฮู !)
[Sweet like a strawberry, knowmsayin?]
([ สวี้ท ไลค เก ซทรอเบริ , knowmsayin ])
About Kanday
(อะเบาท Kanday)
[I – feel – good]
([ ไอ ฟีล เกิด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kanday คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น