เนื้อเพลง A Decade Under The Influence คำอ่านไทย Taking Back Sunday

Well, that’s more sweet, so delicate
( เว็ล , แด๊ท โม สวี้ท , โซ เดลอิคิท)
It used to be this dying breed
(อิท ยูซ ทู บี ดีซ ไดอิง บรีด)
Well I’ve got a bad feeling about this
(เว็ล แอฝ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ)
I’ve got a bad feeling about this
(แอฝ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ)

You kept still until the long drive home
(ยู เค็พท ซทิล อันทีล เดอะ ล็อง ดไรฝ โฮม)
You slept safe and close to the window…
(ยู ซเล็พท เซฟ แอ็นด คโลส ทู เดอะ วีนโด)
Well, I’ve got a bad feeling about this
(เว็ล , แอฝ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ)
I’ve got a bad feeling about…
(แอฝ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท)

You used to say you’ll have to go [I could go all night]
(ยู ยูซ ทู เซ โยว แฮ็ฝ ทู โก [ ไอ เคิด โก ออล ไนท ])
Well say you’ll have to go [I could go all…]
(เว็ล เซ โยว แฮ็ฝ ทู โก [ ไอ เคิด โก ออล ])
To hell with you and all your friends
(ทู เฮ็ล วิฑ ยู แอ็นด ออล ยุร ฟเร็นด)
To hell with you and all your friends, it’s on
(ทู เฮ็ล วิฑ ยู แอ็นด ออล ยุร ฟเร็นด , อิทซ ออน)

Well that’s more sure in porcelain
(เว็ล แด๊ท โม ฌุร อิน โพซลิน)
You’re skin and bones, I’m a nervous wreck
(ยัวร์ ซคิน แอ็นด บอน , แอม มา เนอฝัซ เร็ค)
Well I’ve got a bad feeling about this [because of this]
(เว็ล แอฝ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ บิคอส อ็อฝ ดีซ ])
I’ve got a bad feeling about this
(แอฝ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ)

You kept still until the long drive home
(ยู เค็พท ซทิล อันทีล เดอะ ล็อง ดไรฝ โฮม)
You slept safe and close to the window
(ยู ซเล็พท เซฟ แอ็นด คโลส ทู เดอะ วีนโด)
Well I’ve got a bad feeling about this
(เว็ล แอฝ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ)
I’ve got a bad feeling about…
(แอฝ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท)

You used to say you’ll have to go [I could go all night]
(ยู ยูซ ทู เซ โยว แฮ็ฝ ทู โก [ ไอ เคิด โก ออล ไนท ])
Well, say you’ll have to go [I could go all…]
(เว็ล , เซ โยว แฮ็ฝ ทู โก [ ไอ เคิด โก ออล ])
To hell with you and all your friends
(ทู เฮ็ล วิฑ ยู แอ็นด ออล ยุร ฟเร็นด)
To hell with you and all your friends, it’s on
(ทู เฮ็ล วิฑ ยู แอ็นด ออล ยุร ฟเร็นด , อิทซ ออน)

Well I got a bad feeling about this [what is this for?]
(เว็ล ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ ว็อท อีส ดีซ ฟอ ])
I got a bad feeling about…
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท)

Anyone will do tonight
(เอนอิวัน วิล ดู ทุไนท)
Anyone will do tonight
(เอนอิวัน วิล ดู ทุไนท)
Close your eyes, just settle, settle
(คโลส ยุร ไอ , จัซท เซ็ทเทิ่ล , เซ็ทเทิ่ล)
Close your eyes, just settle, settle
(คโลส ยุร ไอ , จัซท เซ็ทเทิ่ล , เซ็ทเทิ่ล)
Anyone will do tonight
(เอนอิวัน วิล ดู ทุไนท)
Anyone will do tonight
(เอนอิวัน วิล ดู ทุไนท)
Close your eyes, just settle, settle
(คโลส ยุร ไอ , จัซท เซ็ทเทิ่ล , เซ็ทเทิ่ล)
Close your eyes, just settle, settle
(คโลส ยุร ไอ , จัซท เซ็ทเทิ่ล , เซ็ทเทิ่ล)
Anyone [anyone] will do tonight
(เอนอิวัน [ เอนอิวัน ] วิล ดู ทุไนท)
Anyone [anyone] will do tonight
(เอนอิวัน [ เอนอิวัน ] วิล ดู ทุไนท)
Close your eyes, just settle, settle
(คโลส ยุร ไอ , จัซท เซ็ทเทิ่ล , เซ็ทเทิ่ล)
Close your eyes, just settle, settle
(คโลส ยุร ไอ , จัซท เซ็ทเทิ่ล , เซ็ทเทิ่ล)

Well I got a bad feeling about this,
(เว็ล ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ ,)
I got a bad feeling about this [to hell with you and all your friends, it’s on].
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ ทู เฮ็ล วิฑ ยู แอ็นด ออล ยุร ฟเร็นด , อิทซ ออน ])
I’m coming over but it never was enough
(แอม คัมอิง โอเฝอะ บัท ดิธ เนฝเวอะ วอส อินัฟ)
I thought it through and my worst brings out the best in you
(ไอ ธอท ดิธ ธรู แอ็นด มาย เวิซท บริง เอ้า เดอะ เบ็ซท อิน ยู)
Well I got a bad feeling about this
(เว็ล ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ)
I got a bad feeling about this [to hell with you and all your friends, it’s on]
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ ทู เฮ็ล วิฑ ยู แอ็นด ออล ยุร ฟเร็นด , อิทซ ออน ])
I’m coming over but it never was enough
(แอม คัมอิง โอเฝอะ บัท ดิธ เนฝเวอะ วอส อินัฟ)
I thought it through and my worst brings out the best in you
(ไอ ธอท ดิธ ธรู แอ็นด มาย เวิซท บริง เอ้า เดอะ เบ็ซท อิน ยู)
Well I got a bad feeling about this
(เว็ล ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ)
I got a bad feeling about this [to hell with you and all your friends, it’s on]
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ ทู เฮ็ล วิฑ ยู แอ็นด ออล ยุร ฟเร็นด , อิทซ ออน ])
I’m coming over but it never was enough,
(แอม คัมอิง โอเฝอะ บัท ดิธ เนฝเวอะ วอส อินัฟ ,)
I thought it through and my worst brings out the best in you
(ไอ ธอท ดิธ ธรู แอ็นด มาย เวิซท บริง เอ้า เดอะ เบ็ซท อิน ยู)
Well I got a bad feeling about this,
(เว็ล ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ ,)
I got a bad feeling about this [in you…].
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ อิน ยู ])
I’m coming over but it never was enough,
(แอม คัมอิง โอเฝอะ บัท ดิธ เนฝเวอะ วอส อินัฟ ,)
I thought it through and my worst brings out the best in you
(ไอ ธอท ดิธ ธรู แอ็นด มาย เวิซท บริง เอ้า เดอะ เบ็ซท อิน ยู)
Well I got a bad feeling about this,
(เว็ล ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ ,)
I got a bad feeling about this [in you…].
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ อิน ยู ])
I’m coming over but it never was enough
(แอม คัมอิง โอเฝอะ บัท ดิธ เนฝเวอะ วอส อินัฟ)
I thought it through and my worst brings out the best in you
(ไอ ธอท ดิธ ธรู แอ็นด มาย เวิซท บริง เอ้า เดอะ เบ็ซท อิน ยู)
I got a bad feeling about this,
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ ,)
I got a bad feeling about this,
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ ,)
I got a bad feeling about this [in you, in…]
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ อิน ยู , อิน ])
I got a bad feeling about this [you, in…]
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ ยู , อิน ])
I got a bad feeling about this [you, in…]
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ ยู , อิน ])
I got a bad feeling about this [you, in…]
(ไอ ก็อท ดา แบ็ด ฟีลอิง อะเบาท ดีซ [ ยู , อิน ])
I got it bad [you]
(ไอ ก็อท ดิธ แบ็ด [ ยู ])
I got it bad
(ไอ ก็อท ดิธ แบ็ด)
I got it bad
(ไอ ก็อท ดิธ แบ็ด)
I got it bad
(ไอ ก็อท ดิธ แบ็ด)
I got it bad
(ไอ ก็อท ดิธ แบ็ด)
I got it bad
(ไอ ก็อท ดิธ แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Decade Under The Influence คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น