เนื้อเพลง Hands up คำอ่านไทย T.I.

[Man speaking]
( [ แม็น ซพีคอิง ])
We going to Cuba wit’ this one
(วี โกอิ้ง ทู คิวบาร์ วิท ดีซ วัน)
Yea, I been rehabilitated, rejuvicated
(เย , ไอ บีน รีฮะบีลอิเทท , rejuvicated)
And most important:relocated
(แอ็นด โมซท อิมพอแท็นท : รีโลเคท)
So now, with no further to do
(โซ เนา , วิฑ โน เฟอเฑอะ ทู ดู)

[Hook 2x]
([ ฮุค 2x ])
Now ladies stand up
(เนา เลดิส ซแท็นด อัพ)
Or if you wit’ me shake ya titties
(ออ อิฟ ยู วิท มี เฌค ยา ไตเติลสฺ)
Throw your hands up
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ)
And all the ballers poppin’ bottles throw a grand up
(แอ็นด ออล เดอะ บอลเลอพอพปิน บ๊อทเทิ่ล ธโร อะ แกรนด์ อัพ)
And if you feeling like I’m feeling keep them hands up
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีลอิง ไลค แอม ฟีลอิง คีพ เฑ็ม แฮ็นด อัพ)
And keep ya hands up
(แอ็นด คีพ ยา แฮ็นด อัพ)

Hey, from the sunrise to the midnight star
(เฮ , ฟร็อม เดอะ ซีนไลท์ ทู เดอะ มิดไนท์ ซทา)
I’m by far the hottest new thing the South seen
(แอม ไบ ฟา เดอะ ฮอทเดว นยู ธิง เดอะ เซาธ ซีน)
Bringing sixteen bars, got six clean cars
(บริงกิง ซิคซทีน บา , ก็อท ซิคซ คลีน คา)
Vert’s, Hoops, four doors, do momo’s, and Tahoes
(Verts , ฮูพ , โฟ โด , ดู momos , แอ็นด Tahoes)
Star hoes, yo hoes is our hoes
(ซทา โฮ , โย โฮ ซิส เอ๊า โฮ)
Keri pullin up to the Shark Bar on the Northstar
(เควรี่ พลูลิน อัพ ทู เดอะ ฌาค บา ออน เดอะ Northstar)
Wit’ a Puerto Rican porn star
(วิท ดา เพิสโต Rican พรอน ซทา)
We in La Vida La Loca
(วี อิน ลา Vida ลา โลเค)
See you can’t flow like me or rock a show like me
(ซี ยู แค็นท ฟโล ไลค มี ออ ร็อค กา โฌ ไลค มี)
Get dough like me
(เก็ท โด ไลค มี)
Shouldn’t signed ’em, he ain’t gon’ blow like me
(ชูดดึ่น ไซน เอ็ม , ฮี เอน ก็อน บโล ไลค มี)
But give me a quarter of his bonus and half his budget
(บัท กิฝ มี อะ ควอเทอะ อ็อฝ ฮิส โบนัซ แซน ฮาล์ฟ ฮิส บัจเอ็ท)
And I guarantee he go double but if you don’t, you in trouble
(แอ็นด ดาย แกเร็นที ฮี โก ดั๊บเบิ้ล บัท อิฟ ยู ด้อนท์ , ยู อิน ทรั๊บเบิ้ล)
It’s gon’ take him three coupes just for him to recoup’
(อิทซ ก็อน เทค ฮิม ธรี คูเพ จัซท ฟอ ฮิม ทู ริคูพ)
Or witness shawty flop, like the last three groups
(ออ วีทเน็ซ ชาวดี้ ฟล็อพ , ไลค เดอะ ลาซท ธรี กรูพ)
While I’m in Cancun’ ’round see-thru’s on a three week cruise
(ฮไวล แอม อิน แคนคูน เรานด ซี ธรู ออน อะ ธรี วีค ครูส)
It’ll take more than the likes of these fools to make me lose
(อิว เทค โม แฑ็น เดอะ ไลค อ็อฝ ฑิส ฟูล ทู เมค มี ลูส)
Sheesh, floppin is something I can’t see
(Sheesh , floppin อีส ซัมติง ไอ แค็นท ซี)
Ladies, obey the chorus
(เลดิส , โอะเบ เดอะ โครัซ)
Shake ya titties for me please
(เฌค ยา ไตเติลสฺ ฟอ มี พลีส)

[Hook [2x]]
([ ฮุค [ 2x ] ])

Uh, I came to blow the spot
(อา , ไอ เคม ทู บโล เดอะ สพอท)
Hit the club wit’ cheddar knots
(ฮิท เดอะ คลับ วิท เชเดอร์ น็อท)
Ridin wit’ a badder b*tch
(ริดอิน วิท ดา แบดเดอ บี *tch)
You gonna get or ever got
(ยู กอนนะ เก็ท ออ เอฝเออะ ก็อท)
Try me boy, you better not
(ทไร มี บอย , ยู เบทเทอะ น็อท)
Shawty and I’m very hot
(ชาวดี้ แอ็นด แอม เฝริ ฮ็อท)
Toting forty cap, forty five nine’s every glock
(ทูดิง ฟอทิ แค็พ , ฟอทิ ไฟฝ ไนน เอฝริ คล็อก)
Blow you up in that very spot you standing in
(บโล ยู อัพ อิน แดท เฝริ สพอท ยู ซแทนดิง อิน)
Then vanishing
(เด็น vanishings)
Undo this manana then, throw away this can and then
(อันดู ดีซ manana เด็น , ธโร อะเว ดีซ แค็น แอ็นด เด็น)
Back to poppin mo and blow and dro and money handlin’
(แบ็ค ทู พอพปิน โม แอ็นด บโล แอ็นด ดีโร แอ็นด มันอิ handlin)
You and your lil’ posse can not stop me and this clan I’m in
(ยู แอ็นด ยุร ลิล พอซซิ แค็น น็อท ซท็อพ มี แอ็นด ดีซ คแล็น แอม อิน)
While you slanderin’, you better ask ya gul who the man again
(ฮไวล ยู เซนเดอร์ริน , ยู เบทเทอะ อาซค ยา gul ฮู เดอะ แม็น อะเกน)
Turning out a superstar back into a fan again
(เทินนิง เอ้า ดา ซูเปอร์สตาร์ แบ็ค อีนทุ อะ แฟน อะเกน)
Damagin’ all who peek, line ’em all in the street
(Damagin ออล ฮู พีค , ไลน เอ็ม ออล อิน เดอะ ซทรีท)
I’ll do ’em one at a time wit’ one line on one beat
(แอล ดู เอ็ม วัน แอ็ท ดา ไทม วิท วัน ไลน ออน วัน บีท)
Say ya almost gold, that’s what I sold in one week
(เซ ยา ออลโมซท โกลด , แด๊ท ว็อท ไอ โซลด อิน วัน วีค)
Got a flock of freaks, while you hold on to one biich
(ก็อท ดา ฟล็อค อ็อฝ ฟรีค , ฮไวล ยู โฮลด ออน ทู วัน biich)
I’m like a Pez dispenser, shawty, I spit treats
(แอม ไลค เก เพซ ดิซเพนเซอะ , ชาวดี้ , ไอ ซพิท ทรีท)
The n*gga who even sound good on a bullsh*t beat
(เดอะ เอ็น *gga ฮู อีเฝ็น เซานด เกิด ออน อะ bullsh*ที บีท)

[Hook [2x]]
([ ฮุค [ 2x ] ])

Well p*ssy n*gga, you can like it, you can love it
(เว็ล พี *ssy เอ็น *gga , ยู แค็น ไลค อิท , ยู แค็น ลัฝ อิท)
You can bite it, you can dub it
(ยู แค็น ไบท อิท , ยู แค็น ดับ อิท)
But you can’t do it how we does it
(บัท ยู แค็นท ดู อิท เฮา วี โด ซิท)
When we ballin’ in public
(ฮเว็น วี บอลลิน อิน พับลิค)
Where the grill full of gold or Seville full of hoes
(ฮแว เดอะ กริลล์ ฟูล อ็อฝ โกลด ออ Seville ฟูล อ็อฝ โฮ)
Wood wheels and some Voe’s or hun’ed gold spokes
(วู๊ด ฮวีล แซน ซัม Voes ออ ฮัน โกลด ซโพค)
I park at the club and a hun’ed hoes choke
(ไอ พาค แกท เดอะ คลับ แอ็นด อะ ฮัน โฮ โชค)
Spark up some dubs, let them hun’ed hoes blow
(ซพาค อัพ ซัม ดับ , เล็ท เฑ็ม ฮัน โฮ บโล)
I run game to get the hoe once they act like I can’t run it no mo’
(ไอ รัน เกม ทู เก็ท เดอะ โฮ วันซ เด แอ็คท ไลค ไก แค็นท รัน หนิด โน โม)
I stunt them hoes broke and her money po’ po’
(ไอ ซทันท เฑ็ม โฮ บโรค แอ็นด เฮอ มันอิ โพ โพ)
You can’t smoke the way we smoke if you ain’t smokin’ no dro’
(ยู แค็นท ซโมค เดอะ เว วี ซโมค อิฟ ยู เอน สโมกิน โน ดีโร)
Drink the way we drink wit no Hen’ and no Mo’
(ดริงค เดอะ เว วี ดริงค วิท โน เฮ็น แอ็นด โน โม)
You can’t ride the way we ride if you ain’t slammin Benz do’s
(ยู แค็นท ไรด เดอะ เว วี ไรด อิฟ ยู เอน สแลมมิน เบนซฺโดซ)
Can’t ball wit’ me if you got eight but can only spend fo’
(แค็นท บอล วิท มี อิฟ ยู ก็อท เอท บัท แค็น โอ๊นลี่ ซเพ็นด โฟ)
You ain’t VIP like me and can’t be searching your coat
(ยู เอน วีไอพี ไลค มี แอ็นด แค็นท บี เซิชอิง ยุร โคท)
Ain’t no P.I. like me if you ain’t workin’ no hoes
(เอน โน พี ไอ ไลค มี อิฟ ยู เอน เวิคกิน โน โฮ)
Can’t do the sh*t we do, the way we do wit’ no dough
(แค็นท ดู เดอะ ฌะ *ที วี ดู , เดอะ เว วี ดู วิท โน โด)
That’s like trying to win a ballgame, if you ain’t takin no score
(แด๊ท ไลค ทไรอิง ทู วิน อะ ballgame , อิฟ ยู เอน ทอคกิ่น โน ซโค)

[Hook [4x]]
([ ฮุค [ 4x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hands up คำอ่านไทย T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น