เนื้อเพลง Revolution คำอ่านไทย Robbie Williams

Don’t fight the feeling, relax
( ด้อนท์ ไฟท เดอะ ฟีลอิง , ริแลคซ)
Oh child the knot’s in your back
(โอ ไชล เดอะ น็อท ซิน ยุร แบ็ค)
Cause you’ve been holding on
(คอส ยู๊ฟ บีน โฮลดิง ออน)
I feel you when you’re reaching out
(ไอ ฟีล ยู ฮเว็น ยัวร์ รีชชิง เอ้า)

I’ll talk you through memories
(แอล ทอค ยู ธรู เมรโมรี)
Just keep breathing with me
(จัซท คีพ บรีสดิง วิฑ มี)
It’s time to hold my hand
(อิทซ ไทม ทู โฮลด มาย แฮ็นด)
And walk into the revolution
(แอ็นด วอค อีนทุ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)

When there’s no one to touch
(ฮเว็น แดร์ โน วัน ทู ทั๊ช)
And you’ve been thinking too much
(แอ็นด ยู๊ฟ บีน ติ้งกิง ทู มัช)
You only hurt yourself
(ยู โอ๊นลี่ เฮิท ยุรเซลฟ)
When it’s all about retribution
(ฮเว็น อิทซ ซอร์ อะเบาท เรทริบยูฌัน)

I see the pain in your face
(ไอ ซี เดอะ เพน อิน ยุร เฟซ)
And praying rare for this space
(แอ็นด เพลยอิง แร ฟอ ดีซ ซเพซ)
It’s time to lead you on
(อิทซ ไทม ทู เล็ด ยู ออน)
C’mon, it’s a revolution
(ซีมอน , อิทซ ซา เรโฝะลยูฌัน)

When you can’t keep on keeping on
(ฮเว็น ยู แค็นท คีพ ออน คีพอิง ออน)
And everything you lean upon is all but gone
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ลีน อุพอน อีส ซอร์ บัท กอน)
Everybody falls sometimes
(เอวี่บอดี้ ฟอล ซัมไทม์)
But love shines on
(บัท ลัฝ ไฌน ออน)
And on and on and
(แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด)

With love in your eyes and a flame in your heart
(วิฑ ลัฝ อิน ยุร ไอ แซน อะ ฟเลม อิน ยุร ฮาท)
You’re gonna find yourself some resolution
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด ยุรเซลฟ ซัม เรโสะลยูฌัน)
A million miles with one step
(อะ มีลยัน ไมล วิฑ วัน ซเท็พ)
You’ll find yourself yet
(โยว ไฟนด ยุรเซลฟ เย็ท)
Walking with the revolution
(วอคกิง วิฑ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)

[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Talking about the revolution
(ทอคอิง อะเบาท เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Walking with the revolution
(วอคกิง วิฑ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Taking you higher
(เทคอิง ยู ไฮเออะ)

Old love lingers on
(โอลด ลัฝ ลีงเกอะ ออน)
You’re just feelin it wrong
(ยัวร์ จัซท ฟีลิน หนิด ร็อง)
I know you’re tired
(ไอ โน ยัวร์ ไทร)
But when it’s time to sleep you’re gone forever
(บัท ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ซลีพ ยัวร์ กอน เฟาะเรฝเออะ)

Make friends with your past
(เมค ฟเร็นด วิฑ ยุร พาซท)
And you can leave it at last
(แอ็นด ยู แค็น ลีฝ อิท แอ็ท ลาซท)
It’s time to find yourself
(อิทซ ไทม ทู ไฟนด ยุรเซลฟ)
Walking with the revolution
(วอคกิง วิฑ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)

And you can keep on keeping on and
(แอ็นด ยู แค็น คีพ ออน คีพอิง ออน แอ็นด)
Everything you lean upon is all but gone
(เอ๊วี่ติง ยู ลีน อุพอน อีส ซอร์ บัท กอน)
Everybody hurts sometimes
(เอวี่บอดี้ เฮิท ซัมไทม์)
But love shines on and on and on and
(บัท ลัฝ ไฌน ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด)

Time and tide’s on your side
(ไทม แอ็นด ไทด ออน ยุร ไซด)
There’s no need to hide
(แดร์ โน นีด ทู ไฮด)
I feel your pain
(ไอ ฟีล ยุร เพน)
Don’t talk to me about evolution
(ด้อนท์ ทอค ทู มี อะเบาท เอโฝะลยูฌัน)
A million miles with one step
(อะ มีลยัน ไมล วิฑ วัน ซเท็พ)
You’ll find yourself yet
(โยว ไฟนด ยุรเซลฟ เย็ท)
When you’re walking with the revolution
(ฮเว็น ยัวร์ วอคกิง วิฑ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)

Walking with the revolution
(วอคกิง วิฑ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
A million miles with one step
(อะ มีลยัน ไมล วิฑ วัน ซเท็พ)
And you’ll find yourself yet
(แอ็นด โยว ไฟนด ยุรเซลฟ เย็ท)
When you’re walking with the revolution
(ฮเว็น ยัวร์ วอคกิง วิฑ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)

[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Walking with the revolution
(วอคกิง วิฑ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Get on with your revolution
(เก็ท ออน วิฑ ยุร เรโฝะลยูฌัน)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
It’s all about resolution now
(อิทซ ซอร์ อะเบาท เรโสะลยูฌัน เนา)

Talking about the revolution
(ทอคอิง อะเบาท เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Oh oh
(โอ โอ)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Talking about the revolution
(ทอคอิง อะเบาท เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Lead you on to the revolution
(เล็ด ยู ออน ทู เดอะ เรโฝะลยูฌัน)

[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Talk about the revolution baby
(ทอค อะเบาท เดอะ เรโฝะลยูฌัน เบบิ)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
I feel you here to lead you on to the revolution
(ไอ ฟีล ยู เฮียร ทู เล็ด ยู ออน ทู เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
[get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])

Revolution yeah
(เรโฝะลยูฌัน เย่)
Revolution yeah
(เรโฝะลยูฌัน เย่)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
I feel you here to lead you on to the revolution
(ไอ ฟีล ยู เฮียร ทู เล็ด ยู ออน ทู เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
[Get it on get it on get it on get it on get the revolution]
([ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท เดอะ เรโฝะลยูฌัน ])
Get it on get it on get it on
(เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Revolution คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น