เนื้อเพลง Still Don’t Give A F*ck คำอ่านไทย Eminem

Eminem
( เอมมีนเอม)
A Lot Of People Ask Me Am I Afraid Of Death
(อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล อาซค มี แอ็ม ไอ อัฟเรด อ็อฝ เด็ธ)
Hell Yeah I’m Afraid Of Death
(เฮ็ล เย่ แอม อัฟเรด อ็อฝ เด็ธ)
I Don’t Want To Die Yet
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ได เย็ท)
A Lot Of People Think That I Worship The Devil
(อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ธิงค แดท ไอ เวอฌิพ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
That I Do All Types Of Retarded Sh*t
(แดท ไอ ดู ออล ไทพ อ็อฝ ริทาด ฌะ *ที)
Look I Can’t Change The Way I Think
(ลุค ไอ แค็นท เชนจ เดอะ เว ไอ ธิงค)
And I Can’t Change The Way I Am
(แอ็นด ดาย แค็นท เชนจ เดอะ เว ไอ แอ็ม)
But If I Offended You Good
(บัท อิฟ ฟาย อ็อฟเฟนด ยู เกิด)
Cause I Still Don’t Give A F*ck
(คอส ไอ ซทิล ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)

I’m Zonin Off Of One Joint Stoppin A Limo
(แอม Zonin ออฟฟ อ็อฝ วัน จอยนท สตอปพิน อะ ลิมโม)
Hopped In The Window Shoppin A Demo At Gunpoint
(โฮ๊บ อิน เดอะ วีนโด ชอพพิน อะ เดโม แอ็ท Gunpoint)
A Lyricist Without A Clue What Year Is This
(อะ ลีลิคเซซ วิเฑาท ดา คลู ว็อท เยีย อีส ดีซ)
F*ck A Needle Here’s A Sword Bodypierce With This
(เอฟ *ck กา นี๊ดเดิ้ล เฮียร ซา โซด Bodypierce วิฑ ดีซ)
Livin Amuk Never Givin A F*ck
(ลีฝอิน Amuk เนฝเวอะ กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
Gimme The Keys I’m Drunk And I’ve Never Driven A Truck
(กีมมิ เดอะ คี แอม ดรังค แอ็นด แอฝ เนฝเวอะ ดรีฝเอ็น อะ ทรัค)
But I Smoke Dope In A Cab
(บัท ไอ ซโมค โดพ อิน อะ แค็บ)
I’ll Stab You With The Sharpest Knife I Can Grab
(แอล ซแท็บ ยู วิฑ เดอะ ชาร์เป๊ด ไนฟ ไอ แค็น กแร็บ)
Come Back The Next Week And Re Open Your Scab Yeah
(คัม แบ็ค เดอะ เน็คซท วีค แอ็นด รี โอเพ็น ยุร ซแค็บ เย่)
A Killer Instinct Runs In The Blood
(อะ คีลเลอะ อีนซทิงท รัน ซิน เดอะ บลัด)
Emptyin Full Clips And Buryin Guns In The Mud
(Emptyin ฟูล คลิพ แซน Buryin กัน ซิน เดอะ มัด)
I’ve Calmed Down Now I Was Heavy Once Into Drugs
(แอฝ คาม เดาน เนา ไอ วอส เฮฝอิ วันซ อีนทุ ดรัก)
I Could Walk Around Straight For Two Months With A Buzz
(ไอ เคิด วอค อะเรานด ซทเรท ฟอ ทู มันธ วิฑ อะ บัส)
My Brain’s Gone My Soul’s Worn And My Spirit Is Torn
(มาย บเรน กอน มาย โซล โวน แอ็นด มาย ซพีริท อีส โทน)
The Rest Of My Body’s Still Bein Operated On
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย บอดอิ ซทิล บีนโพลออพเออะเรท ออน)
I’m Ducked The F*ck Down While I’m Writin This Rhyme
(แอม ดั๊ค เดอะ เอฟ *ck เดาน ฮไวล แอม ไรดิน ดีซ ไรม)
Cause I’m Probably Gonna Get Struck With Lightnin This Time
(คอส แอม พรอบอับลิ กอนนะ เก็ท ซทรัค วิฑ ไลท์นิน ดีซ ไทม)

Chorus
(โครัซ)

For All The Weed That I’ve Smoked Yo This Blunt’s For You
(ฟอ ออล เดอะ วี แดท แอฝ ซโมค โย ดีซ บลันท ฟอ ยู)
To All The People I’ve Offended Yeah F*ck You Too
(ทู ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แอฝ อ็อฟเฟนด เย่ เอฟ *ck ยู ทู)
To All The Friends I Used To Have Yo I Miss My Past
(ทู ออล เดอะ ฟเร็นด ซาย ยูซ ทู แฮ็ฝ โย ไอ มิซ มาย พาซท)
But The Rest Of You Assholes Can Kiss My Ass
(บัท เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยู แอสโฮล แค็น คิซ มาย อาซ)
For All The Drugs That I’ve Done Yo I’m Still Gon’ Do
(ฟอ ออล เดอะ ดรัก แดท แอฝ ดัน โย แอม ซทิล ก็อน ดู)
To All The People I’ve Offended Yeah F*ck You Too
(ทู ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แอฝ อ็อฟเฟนด เย่ เอฟ *ck ยู ทู)
For Everytime I Reminisce Yo I Miss My Past
(ฟอ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ริมมีนิด โย ไอ มิซ มาย พาซท)
But I Still Don’t Give A F*ck Y’all Can Kiss My Ass
(บัท ไอ ซทิล ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ยอล แค็น คิซ มาย อาซ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
I Walked Into A Gunfight With A Knife To Kill You
(ไอ วอค อีนทุ อะ Gunfight วิฑ อะ ไนฟ ทู คิล ยู)
And Cut You So Fast When Your Blood Spilled It Was Still Blue
(แอ็นด คัท ยู โซ ฟัซท ฮเว็น ยุร บลัด ซพิล ดิท วอส ซทิล บลู)
I’ll Hang You Til You Dangle And Chain You With Both Ankles
(แอล แฮ็ง ยู ทิล ยู แดงเกิล แอ็นด เชน ยู วิฑ โบธ แองเคิล)
And Pull You Apart From Both Angles
(แอ็นด พุล ยู อะพาท ฟร็อม โบธ แอ๊งเจิ้ล)
I Wanna Crush Your Skull Til Your Brains Leaks Out Of Your Veins
(ไอ วอนนา ครัฌ ยุร ซคัล ทิล ยุร บเรน ลีค เอ้า อ็อฝ ยุร เฝน)
And Bust Open Like Broken Water Mains
(แอ็นด บัซท โอเพ็น ไลค บโรเค็น วอเทอะ เมน)
So Tell Saddam Not To Bother With Makin Another Bomb
(โซ เท็ล แซดดาม น็อท ทู บอฑเออะ วิฑ เมกิน แอะนัธเออะ บ็อม)
Cause I’m Crushin The Whole World In My Palm
(คอส แอม Crushin เดอะ โฮล เวิลด อิน มาย พาม)
Got Your Girl On My Arm And I’m Armed With A Firearm
(ก็อท ยุร เกิล ออน มาย อาม แอ็นด แอม อาม วิฑ อะ Firearm)
So Big My Entire Arm Is A Giant Firebomb
(โซ บิก มาย เอ็นไทร อาม อีส ซา ไจแอ็นท Firebomb)
Buy Your Mom A Shirt With A Slim Shady Iron On
(ไบ ยุร มัม มา เฌิท วิฑ อะ ซลิม เฌดอิ ไอเอิน ออน)
And The Pants To Match Here Momma Try Em On
(แอ็นด เดอะ แพ็นท ทู แม็ช เฮียร มอมมาทไร เอ็ม ออน)
I Get Imaginative With A Mouth Full Of Adjectives
(ไอ เก็ท อิแมจอิเนทิฝ วิฑ อะ เมาธ ฟูล อ็อฝ แอจเอ็คทิฝ)
A Brain Full Of Adverbs And A Box Full Of Laxatives
(อะ บเรน ฟูล อ็อฝ แอดเฝิบ แซน อะ บ็อคซ ฟูล อ็อฝ แลคซะทิฝ)
Sh*ttin On Rappers Causin Hospital Accidents
(ฌะ *ttin ออน แรพเพอ คอซิน ฮอซพิแท็ล แอคซิเด็นท)
God Help Me Before I Commit Some Irresponsible Acts Again
(ก็อด เฮ็ลพ มี บิโฟ ไอ ค็อมมีท ซัม Irresponsible แอ็คท อะเกน)

Chorus
(โครัซ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
I Wanted An Album So Rugged Nobody Could Touch It
(ไอ ว็อนท แอน แอลบัม โซ รักกิด โนบอดี้ เคิด ทั๊ช อิท)
Spend A Million A Track And Went Over My Budget Ohh Sh*t
(ซเพ็นด อะ มีลยัน อะ ทแรค แอ็นด เว็นท โอเฝอะ มาย บัจเอ็ท โอ้ ฌะ *ที)
Now How In The F*ck Am I Supposed To Get Out Of Debt
(เนา เฮา อิน เดอะ เอฟ *ck แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เก็ท เอ้า อ็อฝ เด็ท)
I Can’t Rap Anymore I Just Murdered The Alphabet
(ไอ แค็นท แร็พ แอนนี่มอ ไอ จัซท เมอเดอะ ดิ แอลฟะเบ็ท)
Drug Sickness Got Me Doin Some Bugged Twitches
(ดรัก ซีคเน็ซ ก็อท มี โดย ซัม บักชฺ Twitches)
I’m Withdrawn From Crack So Bad My Blood Itches
(แอม วิฑดรอน ฟร็อม คแร็ค โซ แบ็ด มาย บลัด Itches)
I Don’t Rap To Get The Women F*ck B*tches
(ไอ ด้อนท์ แร็พ ทู เก็ท เดอะ วีมเอิน เอฟ *ck บี *tches)
Give Me A Fat Sl*t That Cooks And Does Dishes
(กิฝ มี อะ แฟ็ท Sl*ที แดท คุ๊ค แซน โด ดิสชิด)
Never Ran With A Click I’m A Posse
(เนฝเวอะ แร็น วิฑ อะ คลิค แอม มา พอซซิ)
Kamikaze Strappin A Motherf*ckin Bomb Across Me
(แคมิคาสิ Strappin อะ Motherf*ckin บ็อม อัครอซ มี)
From The Second I Was Born My Momma Lost Me
(ฟร็อม เดอะ เซคอันด ดาย วอส บอน มาย มอมมาล็อซท มี)
I’m A Cross Between Manson Esham And Ozzy
(แอม มา คร็อซ บีทวิน แมนซัน Esham แอ็นด Ozzy)
I Don’t Know Why The F*ck I’m Here In The First Place
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว เดอะ เอฟ *ck แอม เฮียร อิน เดอะ เฟิซท พเลซ)
My Worst Day On This Earth Was My First Birthday
(มาย เวิซท เด ออน ดีซ เอิธ วอส มาย เฟิซท เบริ์ดเดย์)
Retarded What Did That Nurse Say Brain Damage
(ริทาด ว็อท ดิด แดท เนิซ เซ บเรน แดมอิจ)
F*ck I Was Born During The Earthquake
(เอฟ *ck ไอ วอส บอน ดยูริง ดิ เอิทเควก)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still Don’t Give A F*ck คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น