เนื้อเพลง Virgin Sexy คำอ่านไทย Sugababes

come on
( คัมมอน)
ooh
(อู้)
come on baby
(คัมมอน เบบิ)
ooh
(อู้)
come on
(คัมมอน)
ooh
(อู้)
come on baby
(คัมมอน เบบิ)
ooh
(อู้)

she wants to be beautiful
(ชี ว็อนท ทู บี บยูทิฟุล)
feeling kinda sexual
(ฟีลอิง กินดา เซคฌวล)
getting it on
(เกดดดิ้ง อิท ออน)
hips move, walking down the street
(ฮิพ มูฝ , วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท)
lips talking saying something sweet
(ลิพ ทอคอิง เซอิง ซัมติง สวี้ท)
she doesn’t know
(ชี ดัสอินท โน)

Show lights, I’m looking tight
(โฌ ไลท , แอม ลุคอิง ไทท)
with my snake skin boots
(วิฑ มาย ซเนค ซคิน บูท)
feeling lucky tonight
(ฟีลอิง ลัคคิ ทุไนท)
come on
(คัมมอน)
hormones raging, I wanna turn the page and
(ฮอโมน เรจิง , ไอ วอนนา เทิน เดอะ เพจ แอ็นด)
take a look inside its amazin’
(เทค เก ลุค อีนไซด อิทซ อเมซิน)
ooh
(อู้)

How do I know it
(เฮา ดู ไอ โน อิท)
I’m ready to take you there
(แอม เรดอิ ทู เทค ยู แดร์)
ooh
(อู้)
just thinking about it
(จัซท ติ้งกิง อะเบาท ดิธ)
really scares me
(ริแอ็ลลิ ซแค มี)
not ready
(น็อท เรดอิ)
cuz I’m virgin, virgin sexy
(คัซ แอม เฝอจิน , เฝอจิน เซคซิ)
sexy
(เซคซิ)
if you want me, just tax me
(อิฟ ยู ว็อนท มี , จัซท แท็คซ มี)
cuz I’m having a chemical reaction
(คัซ แอม แฮฝวิ่ง อะ เคมอิแค็ล ริแอคฌัน)
come on baby
(คัมมอน เบบิ)
ooh
(อู้)

sexy sexy sexy
(เซคซิ เซคซิ เซคซิ)

sexy sexy sexy
(เซคซิ เซคซิ เซคซิ)
ooh
(อู้)

All she fears is the last thing inside
(ออล ชี เฟีย ซิส เดอะ ลาซท ธิง อีนไซด)
like he wants to be the first one
(ไลค ฮี ว็อนท ทู บี เดอะ เฟิซท วัน)
she ain’t ready for the surprise
(ชี เอน เรดอิ ฟอ เดอะ เซิพไรส)
he just wants to get the job done
(ฮี จัซท ว็อนท ทู เก็ท เดอะ โจบ ดัน)
ooh
(อู้)
heading straight for the danger zone
(เฮดอิง ซทเรท ฟอ เดอะ เดนเจอะ โสน)
daddy want to keep his girl home
(แดดดิ ว็อนท ทู คีพ ฮิส เกิล โฮม)
wants to explore behind closed doors
(ว็อนท ทู เอ็คซพโล บิไฮนด คโลส โด)
get connected with my cell phone
(เก็ท ค็อนเนคท วิฑ มาย เซ็ล โฟน)

Show lights, I’m looking tight
(โฌ ไลท , แอม ลุคอิง ไทท)
with my snake skin boots
(วิฑ มาย ซเนค ซคิน บูท)
feeling lucky tonight
(ฟีลอิง ลัคคิ ทุไนท)
come on
(คัมมอน)
hormones raging, I wanna turn the page and
(ฮอโมน เรจิง , ไอ วอนนา เทิน เดอะ เพจ แอ็นด)
take a look inside its amazin’
(เทค เก ลุค อีนไซด อิทซ อเมซิน)
ooh
(อู้)

Show lights, I’m looking tight
(โฌ ไลท , แอม ลุคอิง ไทท)
with my snake skin boots
(วิฑ มาย ซเนค ซคิน บูท)
feeling lucky tonight
(ฟีลอิง ลัคคิ ทุไนท)
come on
(คัมมอน)
hormones raging, I wanna turn the page and
(ฮอโมน เรจิง , ไอ วอนนา เทิน เดอะ เพจ แอ็นด)
take a look inside its amazin’
(เทค เก ลุค อีนไซด อิทซ อเมซิน)
ooh
(อู้)

How do I know it
(เฮา ดู ไอ โน อิท)
I’m ready to take you there
(แอม เรดอิ ทู เทค ยู แดร์)
ooh
(อู้)
just thinking about it
(จัซท ติ้งกิง อะเบาท ดิธ)
really scares me
(ริแอ็ลลิ ซแค มี)
not ready
(น็อท เรดอิ)
cuz I’m virgin, virgin sexy
(คัซ แอม เฝอจิน , เฝอจิน เซคซิ)
sexy
(เซคซิ)
if you want me, just text me
(อิฟ ยู ว็อนท มี , จัซท เท็คซท มี)
cuz I’m having a chemical reaction
(คัซ แอม แฮฝวิ่ง อะ เคมอิแค็ล ริแอคฌัน)
come on baby
(คัมมอน เบบิ)
ooh
(อู้)

How do
(เฮา ดู)
ooh I know it
(อู้ ไอ โน อิท)
ooh
(อู้)
I’m ready
(แอม เรดอิ)
ooh to take you there
(อู้ ทู เทค ยู แดร์)
just thinking
(จัซท ติ้งกิง)
ooh about it
(อู้ อะเบาท ดิธ)
ooh
(อู้)
really scares me
(ริแอ็ลลิ ซแค มี)
ooh
(อู้)
not ready
(น็อท เรดอิ)
ooh
(อู้)
cuz I’m virgin,
(คัซ แอม เฝอจิน ,)
ooh virgin sexy
(อู้ เฝอจิน เซคซิ)
ooh
(อู้)
if you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)
ooh, just text me
(อู้ , จัซท เท็คซท มี)
text me
(เท็คซท มี)
cuz I’m having
(คัซ แอม แฮฝวิ่ง)
ooh a chemical
(อู้ อะ เคมอิแค็ล)
ooh reaction
(อู้ ริแอคฌัน)
ooh
(อู้)
come on baby
(คัมมอน เบบิ)
ooh
(อู้)

She
(ชี)
ooh wants to be
(อู้ ว็อนท ทู บี)
ooh beautiful
(อู้ บยูทิฟุล)
ooh
(อู้)
ooh
(อู้)
feeling
(ฟีลอิง)
ooh kinda
(อู้ กินดา)
ooh sexual
(อู้ เซคฌวล)
ooh
(อู้)
ooh
(อู้)
hips
(ฮิพ)
ooh moving, walking down
(อู้ มูฝอิง , วอคกิง เดาน)
ooh the street
(อู้ เดอะ ซทรีท)
ooh
(อู้)
ooh
(อู้)
lips
(ลิพ)
ooh talking saying
(อู้ ทอคอิง เซอิง)
ooh something
(อู้ ซัมติง)
ooh sweet
(อู้ สวี้ท)
ooh
(อู้)

ooh
(อู้)

Da, da, da, da, da, da, da, da
(ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา)
I’m getting it on
(แอม เกดดดิ้ง อิท ออน)
da, da, da, da, da, da, da, da
(ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา)
come on baby, hey
(คัมมอน เบบิ , เฮ)
ooh
(อู้)
da, da, da, da, da, da, da, da
(ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา)
I’m getting it on
(แอม เกดดดิ้ง อิท ออน)
hey
(เฮ)
ooh
(อู้)
da, da, da, da, da, da, da, da
(ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา , ดา)
come on baby
(คัมมอน เบบิ)
ooh
(อู้)

sexy, sexy, sexy
(เซคซิ , เซคซิ , เซคซิ)

ooh
(อู้)

How do I know it
(เฮา ดู ไอ โน อิท)
I’m ready to take you there
(แอม เรดอิ ทู เทค ยู แดร์)
ooh
(อู้)
just thinking about it
(จัซท ติ้งกิง อะเบาท ดิธ)
really scares me
(ริแอ็ลลิ ซแค มี)
oh
(โอ)
not ready
(น็อท เรดอิ)
cuz I’m virgin, virgin sexy
(คัซ แอม เฝอจิน , เฝอจิน เซคซิ)
sexy
(เซคซิ)
if you want me, just text me
(อิฟ ยู ว็อนท มี , จัซท เท็คซท มี)
cuz I’m having a chemical reaction
(คัซ แอม แฮฝวิ่ง อะ เคมอิแค็ล ริแอคฌัน)
come on baby
(คัมมอน เบบิ)
yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Virgin Sexy คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น