เนื้อเพลง D.E.E.P. คำอ่านไทย Outkast

Greetings, earthlings. take me to your leader[ooh sh*t!]
( กรีทอิง , earthlings เทค มี ทู ยุร ลีดเออะ [ อู้ ฌะ *ที ! ])

Chorus: repeat 2x
(โครัซ : ริพีท 2x)

D.e.e.p. you want to go d.e.e.p., I’ll take ya d.e.e.p.
(ดี อี อี พี ยู ว็อนท ทู โก ดี อี อี พี , แอล เทค ยา ดี อี อี พี)
You know you f*cked up when you let my mind creep
(ยู โน ยู เอฟ *cked อัพ ฮเว็น ยู เล็ท มาย ไมนด ครีพ)
Deeper than the page of a book let me look
(ดิพเพอแฑ็น เดอะ เพจ อ็อฝ อะ เบิค เล็ท มี ลุค)
You let me hit the stage, that’s when I got my folks hooked like…
(ยู เล็ท มี ฮิท เดอะ ซเทจ , แด๊ท ฮเว็น นาย ก็อท มาย โฟค ฮุค ไลค)

[dre]
([ ดรี ])
Deeper than deep dish, hammers and vogues
(ดิพเพอแฑ็น ดีพ ดิฌ , แฮมเมอะ แซน โผก)
Deeper fish in the o[cean]
(ดิพเพอฟิฌ อิน ดิ โอ [ cean ])
I got my gun on standby, like coast guard
(ไอ ก็อท มาย กัน ออน สแตนบาย , ไลค โคซท กาด)
You boast hard, you’ll get your salty ass crumbled like erb, word [hey man]
(ยู โบซท ฮาด , โยว เก็ท ยุร ซอลทิ อาซ แคมเบิล ไลค erb , เวิด [ เฮ แม็น ])
You heard it here first with your master plan in reverse
(ยู เฮิด ดิท เฮียร เฟิซท วิฑ ยุร มาซเทอะ แพล็น อิน ริเฝิซ)
I ain’t the one with the curse, so disperse, yes, catchin plagues
(ไอ เอน ดิ วัน วิฑ เดอะ เคิซ , โซ ดิซเพิซ , เย็ซ , แคซชิน พเลก)
N*ggaz catchin aids, n*ggaz gettin sprayed, n*ggaz on they way
(เอ็น *ggaz แคซชิน เอด , เอ็น *ggaz เกดดิน ซพเร , เอ็น *ggaz ออน เด เว)
To a dead end, you won’t catch me spreadin no white thighs
(ทู อะ เด็ด เอ็นด , ยู ว็อนท แค็ช มี สเปรสดิน โน ฮไวท ไธ)
I only see afro b*tches up in my eyes
(ไอ โอ๊นลี่ ซี แอฟโฟ บี *tches อัพ อิน มาย ไอ)
I don’t eat no beef and surely not no pork
(ไอ ด้อนท์ อีท โน บีฟ แอ็นด ฌูรลิ น็อท โน โพค)
I used to drink that 8, but now I shove it down your throat
(ไอ ยูซ ทู ดริงค แดท เอ๊ก , บัท เนา ไอ ฌัฝ อิท เดาน ยุร ธโรท)
Quote, ’if they kill they own folks, what you think they gonna do to you? ’
(คโวท , อิฟ เด คิล เด โอน โฟค , ว็อท ยู ธิงค เด กอนนะ ดู ทู ยู)
I’m outkasted and claimin true
(แอม เอ้าแคสแอ็นด คลีมมิน ทรู)
Aimin two at your muthaf*ckin spine
(เอมิน ทู แอ็ท ยุร muthaf*ckin ซไพน)
No, I make that three cuz I don’t wanna hear you whine
(โน , ไอ เมค แดท ธรี คัซ ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู ฮไวน)
Swine, got my folks blind, like stevie
(ซไวน , ก็อท มาย โฟค บไลนด , ไลค สตีฝวี่)
Me be, wonderin when I’m gonna see the end
(มี บี , วันเดอริน ฮเว็น แอม กอนนะ ซี ดิ เอ็นด)
Andre ’gain slammin backs like king acts
(อันเดรเกน สแลมมิน แบ็ค ไลค คิง แอ็คท)
Over organized tracks full of facts
(โอเฝอะ ออแกะไนส ทแรค ฟูล อ็อฝ แฟ็คท)
So you know that it’s d.e.e.p.
(โซ ยู โน แดท อิทซ ดี อี อี พี)

Chorus: [2x]
(โครัซ : [ 2x ])

[big boi]
([ บิก บอย])
Well, you want me to get d.e.e.p., well then, I will
(เว็ล , ยู ว็อนท มี ทู เก็ท ดี อี อี พี , เว็ล เด็น , ไอ วิล)
What? what will happen if you shoot that n*gga and don’t kill
(ว็อท ว็อท วิล แฮพเพ็น อิฟ ยู ฌูท แดท เอ็น *gga แอ็นด ด้อนท์ คิล)
He will come back and return like lalah hathaway
(ฮี วิล คัม แบ็ค แอ็นด ริเทิน ไลค lalah แฮดตาเวย์)
Aimin for your skull, yeah I’m flexin on you that a way
(เอมิน ฟอ ยุร ซคัล , เย่ แอม เฟกซิน ออน ยู แดท ดา เว)
So if you pullin a tool, n*gga you better use it
(โซ อิฟ ยู พลูลิน อะ ทูล , เอ็น *gga ยู เบทเทอะ ยูซ อิท)
Cuz if you’re threatenin my life, better believe I’ll be a fool with it
(คัซ อิฟ ยัวร์ threatenin มาย ไลฟ , เบทเทอะ บิลีฝ แอล บี อะ ฟูล วิฑ อิท)
I don’t take no sh*t from nobody, I gots the goodie mo crew right beside of me
(ไอ ด้อนท์ เทค โน ฌะ *ที ฟร็อม โนบอดี้ , ไอ ก็อท เดอะ goodie โม ครู ไรท บิไซด อ็อฝ มี)
Damn, no pain, no gain, some i’mma hurt you
(แด็ม , โน เพน , โน เกน , ซัม แอมมา เฮิท ยู)
Breakin knees and elbows like I used to break my curfew
(เบรกกิ้น นี แซน เอลโบ ไลค ไก ยูซ ทู บเรค มาย เคอฟยู)
My mama used to tell me if a n*gga ever hit me
(มาย มามะ ยูซ ทู เท็ล มี อิฟ อะ เอ็น *gga เอฝเออะ ฮิท มี)
Just to pick up the closest thing and knock the living sh*t out of he
(จัซท ทู พิค อัพ เดอะ โคลสเอส ธิง แอ็นด น็อค เดอะ ลีฝอิง ฌะ *ที เอ้า อ็อฝ ฮี)
So if you run up, you get done up, i’mma end it
(โซ อิฟ ยู รัน อัพ , ยู เก็ท ดัน อัพ , แอมมา เอ็นด ดิท)
Throw the gun up out the window, see the corner that I bent it
(ธโร เดอะ กัน อัพ เอ้า เดอะ วีนโด , ซี เดอะ คอเนอะ แดท ไอ เบ็นท ดิธ)
It’s just so simple when we get so d.e.e.p.
(อิทซ จัซท โซ ซิ๊มเพิ่ล ฮเว็น วี เก็ท โซ ดี อี อี พี)
Learn a lesson, pick up the album when it hits the streets like…
(เลิน อะ เล๊ซซั่น , พิค อัพ ดิ แอลบัม ฮเว็น หนิด ฮิท เดอะ ซทรีท ไลค)

Chorus: [2x]
(โครัซ : [ 2x ])

[dre]
([ ดรี ])
No, I ain’t never been pimped by the system
(โน , ไอ เอน เนฝเวอะ บีน พิมพ ไบ เดอะ ซีซเท็ม)
That’s because I ain’t no slave
(แด๊ท บิคอส ไอ เอน โน ซเลฝ)
Don’t be tryin to sunbathe, never lived off in no cave
(ด้อนท์ บี ทายอิน ทู sunbathe , เนฝเวอะ ไลฝ ออฟฟ อิน โน เคฝ)
Bloody old chap and in this head of mine is full of naps
(บลัดอิ โอลด แช็พ แอ็นด อิน ดีซ เฮ็ด อ็อฝ ไมน อีส ฟูล อ็อฝ แน็พ)
And the only thing I know is how to f*ck and how to rap
(แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ โน อีส เฮา ทู เอฟ *ck แอ็นด เฮา ทู แร็พ)
Y’all think I’m stupid cuz I shoots ’em up like cupid
(ยอล ธิงค แอม ซทยูทิด คัซ ไอ ฌูท เอ็ม อัพ ไลค คยูพิด)
And if you gave me a basketball, I’ll show you how to shoot it
(แอ็นด อิฟ ยู เกฝ มี อะ basketball , แอล โฌ ยู เฮา ทู ฌูท ดิธ)
My head’s polluted cause I’m zooted, bobbin to the bottom
(มาย เฮ็ด พ็อลยูท คอส แอม zooted , บอบบิน ทู เดอะ บอตตัม)
If a pair of jordan’s came out, y’all figure that I got ’em
(อิฟ อะ แพ อ็อฝ จอแดน เคม เอ้า , ยอล ฟีกยุร แดท ไอ ก็อท เอ็ม)
But no I don’t because I don’t be havin funds
(บัท โน ไอ ด้อนท์ บิคอส ไอ ด้อนท์ บี เฮฝวิน ฟันด)
The gold that I am wearin is really made out of bronze
(เดอะ โกลด แดท ไอ แอ็ม เวียริน อีส ริแอ็ลลิ เมด เอ้า อ็อฝ บร็อนส)
It weighs a ton and makin my neck turn green
(อิท เว ซา ท็อง แอ็นด เมกิน มาย เน็ค เทิน กรีน)
And I got a criminal record that will never come clean
(แอ็นด ดาย ก็อท ดา ครีมอิแน็ล เรคออด แดท วิล เนฝเวอะ คัม คลีน)
Oh, and it seems that I make babies like a rabbit
(โอ , แอ็นด ดิท ซีม แดท ไอ เมค เบบีสฺ ไลค เก แรบบิท)
And then never taking care of them has just become a habit
(แอ็นด เด็น เนฝเวอะ เทคอิง แค อ็อฝ เฑ็ม แฮ็ส จัซท บิคัม อะ แฮบอิท)
I grab my tablet and get busy with the pen
(ไอ กแร็บ มาย แทบเล็ท แอ็นด เก็ท บีสอิ วิฑ เดอะ เพ็น)
Y’all could not be just like me if y’all was my twin
(ยอล เคิด น็อท บี จัซท ไลค มี อิฟ ยอล วอส มาย ทวิน)
So you get mad and try to make me inferior
(โซ ยู เก็ท แม็ด แอ็นด ทไร ทู เมค มี อินเฟียเรียะ)
You pissin me off, I’m in that ass like interior
(ยู พิสซิน มี ออฟฟ , แอม อิน แดท อาซ ไลค อินเทียเรียะ)
Oh, step in my cadillac, let’s ride through the hood
(โอ , ซเท็พ อิน มาย คาดิลแล , เล็ท ไรด ธรู เดอะ ฮุด)
Eh, why don’t you roll that window down so you can see it real good
(เอ , ฮไว ด้อนท์ ยู โรล แดท วีนโด เดาน โซ ยู แค็น ซี อิท ริแอ็ล เกิด)
And take a look at all the pimps and all the pushers and the players
(แอ็นด เทค เก ลุค แกท ออล เดอะ พิมพ แซน ออล เดอะ พูฌเออะ แซน เดอะ เพย์เยอร์)
That’s livin on a whim, thin ice and a prayer
(แด๊ท ลีฝอิน ออน อะ ฮวิม , ธิน ไอซ แอ็นด อะ พเรเออะ)
Oh and mayor, can I get a little backup
(โอ แอ็นด เมเออะ , แค็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล แบ็คอัพ)
Please don’t let them p*ssy muthaf*ckas put that flag up
(พลีส ด้อนท์ เล็ท เฑ็ม พี *ssy muthaf*ckas พัท แดท ฟแล็ก อัพ)
But let me shut up cause they say we need dough
(บัท เล็ท มี ฌัท อัพ คอส เด เซ วี นีด โด)
Whenever the f*ck out record comes out in 1994
(ฮเว็นเอฝเออะ เดอะ เอฟ *ck เอ้า เรคออด คัม เอ้า อิน 1994)
Yeah, yes sir, it’s like that
(เย่ , เย็ซ เซอ , อิทซ ไลค แดท)
Gonna take y’all deep, so go back
(กอนนะ เทค ยอล ดีพ , โซ โก แบ็ค)

Chorus: [2x]
(โครัซ : [ 2x ])

[big boi]
([ บิก บอย])
I’m gettin deeper than that prostiutes vagina
(แอม เกดดิน ดิพเพอแฑ็น แดท prostiutes ฝะไจนะ)
And pimpin way mo’ hoes than there’s peoples out in china
(แอ็นด พิมปิน เว โม โฮ แฑ็น แดร์ พี๊เพิ่ล เอ้า อิน ไชนะ)
I roll that black lac with the crust velvet interior
(ไอ โรล แดท บแล็ค แล็ค วิฑ เดอะ ครัซท เฝลเฝ็ท อินเทียเรียะ)
N*ggaz try to bite that sh*t, but their sh*t is inferior
(เอ็น *ggaz ทไร ทู ไบท แดท ฌะ *ที , บัท แด ฌะ *ที อีส อินเฟียเรียะ)
We rollin thick like the pillsbury doughboy
(วี โรลลิน ธิค ไลค เดอะ pillsbury doughboy)
And I don’t give a damn, muthaf*cka cuz you know why
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม , muthaf*cka คัซ ยู โน ฮไว)
The caucus mountains and the mutant gene
(เดอะ คอคัซ เมานทิน แซน เดอะ mutant จีน)
You try to wipe a n*gga like me slam up off the scene
(ยู ทไร ทู ไวพ อะ เอ็น *gga ไลค มี ซแล็ม อัพ ออฟฟ เดอะ ซีน)
You hairy bastard, work a little bit faster
(ยู แฮริ แบซเทิด , เวิค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ฟาสเทอะ)
Because of the sh*t that I done been through, I shall never call you master
(บิคอส อ็อฝ เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ ดัน บีน ธรู , ไอ แฌ็ล เนฝเวอะ คอล ยู มาซเทอะ)
You d-e-v-i-l, the cave is where you dwell
(ยู ดี อี วี ไอ แอล , เดอะ เคฝ อีส ฮแว ยู ดเว็ล)
So stay up out the rain, it’s beginning to smell like dog, yeah
(โซ ซเท อัพ เอ้า เดอะ เรน , อิทซ บีกีนนิง ทู ซเม็ล ไลค ด็อก , เย่)
I wonder how you would be acting if youse in my shoes
(ไอ วันเดอะ เฮา ยู เวิด บี แอคทิง อิฟ ยูซอิน มาย ฌู)
You’d probably sh*t your tight ass draws cause I got a short ass fuse
(ยูต พรอบอับลิ ฌะ *ที ยุร ไทท อาซ ดรอ คอส ไอ ก็อท ดา ฌอท อาซ ฟยูส)
So what do you really wanna do when I get militant
(โซ ว็อท ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา ดู ฮเว็น นาย เก็ท มีลอิแท็นท)
Thought I was a pimp, flip the script if you can’ get with this
(ธอท ไอ วอส ซา พิมพ , ฟลิพ เดอะ ซคริพท อิฟ ยู แค็น เก็ท วิฑ ดีซ)
They call me big boi, I be cappin with a big gun
(เด คอล มี บิก บอย, ไอ บี แคปพิน วิฑ อะ บิก กัน)
Run up on it if you want it, then you bite the big one, yeah
(รัน อัพ ออน หนิด อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , เด็น ยู ไบท เดอะ บิก วัน , เย่)
Uh huh, can you deal with it, d-e-v-i-l
(อา ฮู , แค็น ยู ดีล วิฑ อิท , ดี อี วี ไอ แอล)

Chorus: [2x]
(โครัซ : [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D.E.E.P. คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น