เนื้อเพลง Vitamin S คำอ่านไทย Baby Cham

She miserable, says she stressed, so mi give har some S-E-X
( ชี มิเซอร์เรเบิล , เซ ชี ซทเร็ซ , โซ มี กิฝ ฮาอา ซัม เอส อี เอ๊กซฺ)
A just di lovin, dem a request, dem hear seh a we a di best
(อะ จัซท ได ลัฝวิน , เดม มา ริคเวซท , เดม เฮีย seh อะ วี อะ ได เบ็ซท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Dat’s why gal a stake out my home and a blow up my phone cause she waan di vitamin S
(แดซ ฮไว แก็ล อะ ซเทค เอ้า มาย โฮม แอ็นด อะ บโล อัพ มาย โฟน คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal waan smoke my cigar and a run dung my car cause she waan di vitamin S
(แก็ล วานนฺ ซโมค มาย ซิกา แอ็นด อะ รัน ดัง มาย คา คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal a unb*tton har skirt and a pop off har shirt cause she waan di vitamin S
(แก็ล อะ unb*tton ฮาอา ซเคิท แอ็นด อะ พ็อพ ออฟฟ ฮาอา เฌิท คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal nah tek nuh check cause it good fi stress dem waan di vitamin S
(แก็ล นาห์ เทค นาห์ เช็ค คอส อิท เกิด ฟาย ซทเร็ซ เดม วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)

Gal inna heat, gal waan run and him gone a street
(แก็ล อินนา ฮีท , แก็ล วานนฺ รัน แอ็นด ฮิม กอน อะ ซทรีท)
Frustratin so she a kiss har teet, don’t worry yuhself fi meet
(Frustratin โซ ชี อะ คิซ ฮาอา teet , ด้อนท์ เวอริ yuhself ฟาย มีท)
If he nah do yuh good just call mi and I will dweet
(อิฟ ฮี นาห์ ดู ยู้ เกิด จัซท คอล มี แอ็นด ดาย วิล dweet)
Mi alone love will mek yuh feel so sweet
(มี อะโลน ลัฝ วิล เม็ก ยู้ ฟีล โซ สวี้ท)
Play inna yuh hair and message yuh feet
(พเล อินนา ยู้ แฮ แอ็นด เมซซิจ ยู้ ฟีท)
One, dos, three times a week and dat will mek yuh feel complete
(วัน , โดซ, ธรี ไทม ซา วีค แอ็นด แดซ วิล เม็ก ยู้ ฟีล ค็อมพลีท)
Believe mi, everybody seh it good fi headache
(บิลีฝ มี , เอวี่บอดี้ seh อิท เกิด ฟาย เฮดแฮ็ค)
It nice when yuh get a one dose when yuh wake
(อิท ไน๊ซ์ ฮเว็น ยู้ เก็ท ดา วัน โดซ ฮเว็น ยู้ เวค)
Some man nuh good so dem gal haffi a fake, come on dude gimme a break
(ซัม แม็น นาห์ เกิด โซ เดม แก็ล เฮฟฟี่ อะ เฟค , คัมมอน ดยูด กีมมิ อะ บเรค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Dat’s why gal a stake out my home and a blow up my phone cause she waan di vitamin S
(แดซ ฮไว แก็ล อะ ซเทค เอ้า มาย โฮม แอ็นด อะ บโล อัพ มาย โฟน คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal waan smoke my cigar and a run dung my car cause she waan di vitamin S
(แก็ล วานนฺ ซโมค มาย ซิกา แอ็นด อะ รัน ดัง มาย คา คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal a unb*tton har skirt and a pop off har shirt cause she waan di vitamin S
(แก็ล อะ unb*tton ฮาอา ซเคิท แอ็นด อะ พ็อพ ออฟฟ ฮาอา เฌิท คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal nah tek nuh check cause it good fi stress dem waan di vitamin S
(แก็ล นาห์ เทค นาห์ เช็ค คอส อิท เกิด ฟาย ซทเร็ซ เดม วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)

One day a Nikki come check mi she neva have nuh voice
(วัน เด อะ Nikki คัม เช็ค มี ชี นีฝวา แฮ็ฝ นาห์ ฝอยซ)
Need a injection fi get har energized
(นีด อะ อินเจคฌัน ฟาย เก็ท ฮาอา เอนเออะไจส)
Just one dose and we start execrise, she wake up di whole neighborhood wid har noise
(จัซท วัน โดซ แอ็นด วี ซทาท execrise , ชี เวค อัพ ได โฮล เนเบอะฮุด หวีด ฮาอา นอยส)
A par together and reach fi di skies, gimme some spot fi ferm up di ties
(อะ พา ทุเกฑเออะ แอ็นด รีช ฟาย ได สกาย , กีมมิ ซัม สพอท ฟาย ferm อัพ ได ไท)
Listen to mi good mi a tell all di guys, jook dem right let dem go fantasize
(ลิ๊สซึ่น ทู มี เกิด มี อะ เท็ล ออล ได ไก , จูค เดม ไรท เล็ท เดม โก แฟนทาซาย)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Dat’s why gal a stake out my home and a blow up my phone cause she waan di vitamin S
(แดซ ฮไว แก็ล อะ ซเทค เอ้า มาย โฮม แอ็นด อะ บโล อัพ มาย โฟน คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal waan smoke my cigar and a run dung my car cause she waan di vitamin S
(แก็ล วานนฺ ซโมค มาย ซิกา แอ็นด อะ รัน ดัง มาย คา คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal a unb*tton har skirt and a pop off har shirt cause she waan di vitamin S
(แก็ล อะ unb*tton ฮาอา ซเคิท แอ็นด อะ พ็อพ ออฟฟ ฮาอา เฌิท คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal nah tek nuh check cause it good fi stress dem waan di vitamin S
(แก็ล นาห์ เทค นาห์ เช็ค คอส อิท เกิด ฟาย ซทเร็ซ เดม วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)

Tink a dat, di gal dem outta riot, Nikki seh she nah go pon nuh sex diet
(Tink กา แดซ , ได แก็ล เดม เอ๊าตา ไรอัท , Nikki seh ชี นาห์ โก pon นาห์ เซ็คซ ไดเอ็ท)
Waan feel di drumstick a beat pon a riot, only dat alone can keep har quiet
(วานนฺ ฟีล ได ดัมสติก กา บีท pon อะ ไรอัท , โอ๊นลี่ แดซ อะโลน แค็น คีพ ฮาอา คไวเอ็ท)
But anyhow, yuh mek dem get miserable
(บัท เอนอิเฮา , ยู้ เม็ก เดม เก็ท มิเซอร์เรเบิล)
Gal will get mad and gallang like devil
(แก็ล วิล เก็ท แม็ด แอ็นด gallang ไลค เด๊ฝิ้ล)
She waan feel di bassline longside har treble
(ชี วานนฺ ฟีล ได bassline longside ฮาอา เท่เบิล)
A so she get fed up and run wey har nevil
(อะ โซ ชี เก็ท เฟ็ด อัพ แอ็นด รัน เวย์ ฮาอา nevil)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
And just start stake out my home and a blow up my phone cause she waan di vitamin S
(แอ็นด จัซท ซทาท ซเทค เอ้า มาย โฮม แอ็นด อะ บโล อัพ มาย โฟน คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal waan smoke my cigar and a run dung my car cause she waan di vitamin S
(แก็ล วานนฺ ซโมค มาย ซิกา แอ็นด อะ รัน ดัง มาย คา คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal a unb*tton har skirt and a pop off har shirt cause she waan di vitamin S
(แก็ล อะ unb*tton ฮาอา ซเคิท แอ็นด อะ พ็อพ ออฟฟ ฮาอา เฌิท คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal nah tek nuh check cause it good fi stress dem waan di vitamin S
(แก็ล นาห์ เทค นาห์ เช็ค คอส อิท เกิด ฟาย ซทเร็ซ เดม วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
From top, she miserable, says she stressed, so mi give har some S-E-X
(ฟร็อม ท็อพ , ชี มิเซอร์เรเบิล , เซ ชี ซทเร็ซ , โซ มี กิฝ ฮาอา ซัม เอส อี เอ๊กซฺ)
A just di lovin, dem a request, dem hear seh a we a di best
(อะ จัซท ได ลัฝวิน , เดม มา ริคเวซท , เดม เฮีย seh อะ วี อะ ได เบ็ซท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Dat’s why gal a stake out my home and a blow up my phone cause she waan di vitamin S
(แดซ ฮไว แก็ล อะ ซเทค เอ้า มาย โฮม แอ็นด อะ บโล อัพ มาย โฟน คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal waan smoke my cigar and a run dung my car cause she waan di vitamin S
(แก็ล วานนฺ ซโมค มาย ซิกา แอ็นด อะ รัน ดัง มาย คา คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal a unb*tton har skirt and a pop off har shirt cause she waan di vitamin S
(แก็ล อะ unb*tton ฮาอา ซเคิท แอ็นด อะ พ็อพ ออฟฟ ฮาอา เฌิท คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal nah tek nuh check cause it good fi stress dem waan di vitamin S
(แก็ล นาห์ เทค นาห์ เช็ค คอส อิท เกิด ฟาย ซทเร็ซ เดม วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)

Gal inna heat, gal waan run and him gone a street
(แก็ล อินนา ฮีท , แก็ล วานนฺ รัน แอ็นด ฮิม กอน อะ ซทรีท)
Frustratin so she a kiss har teet, don’t worry yuhself fi meet
(Frustratin โซ ชี อะ คิซ ฮาอา teet , ด้อนท์ เวอริ yuhself ฟาย มีท)
If he nah do yuh good just call mi and I will dweet
(อิฟ ฮี นาห์ ดู ยู้ เกิด จัซท คอล มี แอ็นด ดาย วิล dweet)
Mi alone love will mek yuh feel so sweet
(มี อะโลน ลัฝ วิล เม็ก ยู้ ฟีล โซ สวี้ท)
Play inna yuh hair and message yuh feet
(พเล อินนา ยู้ แฮ แอ็นด เมซซิจ ยู้ ฟีท)
One, dos, three times a week and dat will mek yuh feel complete
(วัน , โดซ, ธรี ไทม ซา วีค แอ็นด แดซ วิล เม็ก ยู้ ฟีล ค็อมพลีท)
Believe mi, everybody seh it good fi headache
(บิลีฝ มี , เอวี่บอดี้ seh อิท เกิด ฟาย เฮดแฮ็ค)
It nice when yuh get a one dose when yuh wake
(อิท ไน๊ซ์ ฮเว็น ยู้ เก็ท ดา วัน โดซ ฮเว็น ยู้ เวค)
Some man nuh good so dem gal haffi a fake, come on dude gimme a break
(ซัม แม็น นาห์ เกิด โซ เดม แก็ล เฮฟฟี่ อะ เฟค , คัมมอน ดยูด กีมมิ อะ บเรค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Dat’s why gal a stake out my home and a blow up my phone cause she waan di vitamin S
(แดซ ฮไว แก็ล อะ ซเทค เอ้า มาย โฮม แอ็นด อะ บโล อัพ มาย โฟน คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal waan smoke my cigar and a run dung my car cause she waan di vitamin S
(แก็ล วานนฺ ซโมค มาย ซิกา แอ็นด อะ รัน ดัง มาย คา คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal a unb*tton har skirt and a pop off har shirt cause she waan di vitamin S
(แก็ล อะ unb*tton ฮาอา ซเคิท แอ็นด อะ พ็อพ ออฟฟ ฮาอา เฌิท คอส ชี วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
Gal nah tek nuh check cause it good fi stress dem waan di vitamin S
(แก็ล นาห์ เทค นาห์ เช็ค คอส อิท เกิด ฟาย ซทเร็ซ เดม วานนฺ ได ไฝทะมิน เอส)
[Repeat till end]
([ ริพีท ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vitamin S คำอ่านไทย Baby Cham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น