เนื้อเพลง If I Had… คำอ่านไทย Eminem

Life By Marshall Mathers
( ไลฟ ไบ มาร์แชลล์ แมตเดอสฺ)
What Is Life
(ว็อท อีส ไลฟ)
Life Is Like A Big Obstacle
(ไลฟ อีส ไลค เก บิก อ๊อบสเทเคิ่ล)
Put In Front Of Your Optical To Slow You Down
(พัท อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร อ็อพติคัล ทู ซโล ยู เดาน)
And Everytime You Think You Gotten Past It
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ยู ธิงค ยู กอททน พาซท ดิธ)
It’s Gonna Come Back Around And Tackle You To The Damn Ground
(อิทซ กอนนะ คัม แบ็ค อะเรานด แอ็นด แท๊คเคิ่ล ยู ทู เดอะ แด็ม กเรานด)
What Are Friends
(ว็อท อาร์ ฟเร็นด)
Friends Are People That You Think Are Your Friends
(ฟเร็นด แซร์ พี๊เพิ่ล แดท ยู ธิงค อาร์ ยุร ฟเร็นด)
But They Really Your Enemies With Secret Indentities
(บัท เด ริแอ็ลลิ ยุร อียีมีสฺ วิฑ ซีคเร็ท Indentities)
And Disguises To Hide They True Colors
(แอ็นด ดิซไกส ทู ไฮด เด ทรู คัลเออะ)
So Just When You Think You Close Enough To Be Brothers
(โซ จัซท ฮเว็น ยู ธิงค ยู คโลส อินัฟ ทู บี บรัฑเออะ)
They Wanna Come Back And Cut Your Throat When You Ain’t Lookin
(เด วอนนา คัม แบ็ค แอ็นด คัท ยุร ธโรท ฮเว็น ยู เอน ลุคกิน)
What Is Money
(ว็อท อีส มันอิ)
Money Is What Makes A Man Act Funny
(มันอิ อีส ว็อท เมค ซา แม็น แอ็คท ฟันนิ)
Money Is The Root Of All Evil
(มันอิ อีส เดอะ รูท อ็อฝ ออล อี๊วิ้ว)
Money’ll Make Them Same Friends Come Back Around
(Moneyll เมค เฑ็ม เซม ฟเร็นด คัม แบ็ค อะเรานด)
Swearing That They Was Always Down
(สเวียลิง แดท เด วอส ออลเว เดาน)
What Is Life
(ว็อท อีส ไลฟ)
I’m Tired Of Life
(แอม ไทร อ็อฝ ไลฟ)
I’m Tired Of Backstabbing Ass Snakes With Friendly Grins
(แอม ไทร อ็อฝ แบคสแต๊บบิง อาซ ซเนค วิฑ ฟเรนดลิ กริน)
I’m Tired Of Committing So Many Sins
(แอม ไทร อ็อฝ คอมมิดดิง โซ เมนอิ ซิน)
Tired Of Always Giving In When This Bottle Of Henny Wins
(ไทร อ็อฝ ออลเว กีฝวิง อิน ฮเว็น ดีซ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เฮนนี่ วิน)
Tired Of Never Having Any Ends
(ไทร อ็อฝ เนฝเวอะ แฮฝวิ่ง เอนอิ เอ็นด)
Tired Of Having Skinny Friends Hooked On Crack And Mini Thins
(ไทร อ็อฝ แฮฝวิ่ง ซคีนอิ ฟเร็นด ฮุค ออน คแร็ค แอ็นด มีนิ ธิน)
I’m Tired Of This Dj Playing Your Sh*t When He Spins
(แอม ไทร อ็อฝ ดีซ ดีเจ พเลนิ่ง ยุร ฌะ *ที ฮเว็น ฮี ซพิน)
Tired Of Not Having A Deal
(ไทร อ็อฝ น็อท แฮฝวิ่ง อะ ดีล)
Tired Of Having To Deal With The Bullsh*t Without Grabbing The Steel
(ไทร อ็อฝ แฮฝวิ่ง ทู ดีล วิฑ เดอะ Bullsh*ที วิเฑาท กแร็บบิง เดอะ ซทีล)
Tired Of Drowning In My Sorrow
(ไทร อ็อฝ ดเรานอิง อิน มาย ซอโร)
Tired Of Having To Borrow A Dollar For Gas To Start My Monte Carlo
(ไทร อ็อฝ แฮฝวิ่ง ทู บอโร อะ ดอลเลอะ ฟอ แก๊ซ ทู ซทาท มาย Monte Carlo)
I’m Tired Of Motherf*ckers Spraying Sh*t And Dartin Off
(แอม ไทร อ็อฝ Motherf*ckers Sprayings ฌะ *ที แอ็นด Dartin ออฟฟ)
I’m Tired Of Jobs Startin Off At Five Fifty An Hour
(แอม ไทร อ็อฝ โจบ สตาร์ดิน ออฟฟ แอ็ท ไฟฝ ฟีฟทิ แอน เอาร)
Then This Boss Wanders Why I’m Smartin Off
(เด็น ดีซ บอส วอนเดอะ ฮไว แอม Smartin ออฟฟ)
I’m Tired Of Being Fired Everytime I Fart And Cough
(แอม ไทร อ็อฝ บีอิง เฟอ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟาท แอ็นด ค็อฟ)
Tired Of Having To Work As A Gas Station Clerk
(ไทร อ็อฝ แฮฝวิ่ง ทู เวิค แอ็ส ซา แก๊ซ ซเทฌัน คลาค)
For This Jerk Breathing Down My Neck Driving Me Bezerk
(ฟอ ดีซ เจิค บรีสดิง เดาน มาย เน็ค ดรายวิง มี Bezerk)
I’m Tired Of Using Plastic Silverware
(แอม ไทร อ็อฝ ยูสซิง พแลซทิค Silverware)
Tired Of Working In Building Square
(ไทร อ็อฝ เวิคกิง อิน บีลดิง ซคแว)
Tired Of Not Being A Millionaire
(ไทร อ็อฝ น็อท บีอิง อะ มิลยะแน)

But If I Had A Million Dollars
(บัท อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ มีลยัน ดอลเลอะ)
I’d Buy A Damn Brewery And Turn The Planet Into Alcoholics
(อาย ไบ อะ แด็ม บรูเออะริ แอ็นด เทิน เดอะ พแลนเอ็ท อีนทุ แอลโคะฮอลอิค)
If I Had A Magic Wand I’d Make The World S*ck My D*ck
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ แมจอิค ว็อนด อาย เมค เดอะ เวิลด เอส *ck มาย D*ck)
Without A Condom On While I’m On The John
(วิเฑาท ดา คอนดอม ออน ฮไวล แอม ออน เดอะ จอน)
If I Had A Million Bucks
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ มีลยัน บัค)
It Wouldn’t Be Enough Because I’d Still Be Out
(อิท วูดดึ่น บี อินัฟ บิคอส อาย ซทิล บี เอ้า)
Robbing Armored Trucks
(Robbings อาเมอะ ทรัค)
If I Had One Wish
(อิฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิฌ)
I Would Ask For A Big Enough Ass For The Whole World To Kiss
(ไอ เวิด อาซค ฟอ รา บิก อินัฟ อาซ ฟอ เดอะ โฮล เวิลด ทู คิซ)

I’m Tired Of Being White Trash Broke And Always Poor
(แอม ไทร อ็อฝ บีอิง ฮไวท ทแร็ฌ บโรค แอ็นด ออลเว พูร)
Tired Of Taking Pop Bottles Back To The Party Store
(ไทร อ็อฝ เทคอิง พ็อพ บ๊อทเทิ่ล แบ็ค ทู เดอะ พาทิ ซโท)
I’m Tired Of Not Having A Phone
(แอม ไทร อ็อฝ น็อท แฮฝวิ่ง อะ โฟน)
Tired Of Not Having A Home To Have One In If I Did Have It On
(ไทร อ็อฝ น็อท แฮฝวิ่ง อะ โฮม ทู แฮ็ฝ วัน อิน อิฟ ฟาย ดิด แฮ็ฝ อิท ออน)
Tired Of Not Driving A Bm
(ไทร อ็อฝ น็อท ดรายวิง อะ Bm)
Tired Of Not Working At Gm Tired Of Wanting To Be Him
(ไทร อ็อฝ น็อท เวิคกิง แอ็ท Gm ไทร อ็อฝ วอนทิง ทู บี ฮิม)
Tired Of Not Sleeping Without A Tylenol Pm
(ไทร อ็อฝ น็อท ซลีพพิง วิเฑาท ดา Tylenol Pm)
Tired Of Not Performing In A Packed Coliseum
(ไทร อ็อฝ น็อท เพอะฟอมิง อิน อะ แพ็ค คอลิซีอัม)
Tired Of Not Being On Tour
(ไทร อ็อฝ น็อท บีอิง ออน ทัวร์)
Tired Of F*cking The Same Blonde Whore After Work
(ไทร อ็อฝ เอฟ *คิง เดอะ เซม บล็อนด โฮ อาฟเทอะ เวิค)
In The Back Of A Contour
(อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ คอนทรุ)
I’m Tired Of Faking Knots With A Stack Of Ones
(แอม ไทร อ็อฝ เฟคกิ้ง น็อท วิฑ อะ ซแท็ค อ็อฝ วัน)
Having A Lack Of Funds And Resorting Back To Guns
(แฮฝวิ่ง อะ แล็ค อ็อฝ ฟันด แซน Resortings แบ็ค ทู กัน)
Tired Of Being Stared At
(ไทร อ็อฝ บีอิง ซทา แอ็ท)
I’m Tired Of Wearing The Same Damn Nike Air Hat
(แอม ไทร อ็อฝ เวียริง เดอะ เซม แด็ม นายกี้ แอ แฮ็ท)
Tired Of Stepping In Clubs Wearing The Same Pair Of Lugz
(ไทร อ็อฝ สเต๊ปพิง อิน คลับ เวียริง เดอะ เซม แพ อ็อฝ Lugz)
Tired Of People Saying They’re Tired Of Hearing Me Rap About Drugs
(ไทร อ็อฝ พี๊เพิ่ล เซอิง เดรว ไทร อ็อฝ เฮียริง มี แร็พ อะเบาท ดรัก)
Tired Of Other Rappers Who Ain’t Bringin Half The Skill As Me
(ไทร อ็อฝ อัฑเออะ แรพเพอ ฮู เอน บริงอิน ฮาล์ฟ เดอะ ซคิล แอ็ส มี)
Saying They Wasn’t Feeling Me On Nobody’s As Ill As Me
(เซอิง เด วอสซึ้น ฟีลอิง มี ออน โนบอดี้ แอ็ส แอล แอ็ส มี)
I’m Tired Of Radio Stations Telling Fibs
(แอม ไทร อ็อฝ เรดิโอ ซเทฌัน เทลลิง ฟิบ)
Tired Of J L B Saying Where Hip Hop Lives
(ไทร อ็อฝ เจ แอล บี เซอิง ฮแว ฮิพ ฮ็อพ ไลฝ)

But If I Had A Million Dollars
(บัท อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ มีลยัน ดอลเลอะ)
I’d Buy A Damn Brewery And Turn The Planet Into Alcoholics
(อาย ไบ อะ แด็ม บรูเออะริ แอ็นด เทิน เดอะ พแลนเอ็ท อีนทุ แอลโคะฮอลอิค)
If I Had A Magic Wand I’d Make The World S*ck My D*ck
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ แมจอิค ว็อนด อาย เมค เดอะ เวิลด เอส *ck มาย D*ck)
Without A Condom On While I’m On The John
(วิเฑาท ดา คอนดอม ออน ฮไวล แอม ออน เดอะ จอน)
If I Had A Million Bucks
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ มีลยัน บัค)
It Wouldn’t Be Enough Because I’d Still Be Out
(อิท วูดดึ่น บี อินัฟ บิคอส อาย ซทิล บี เอ้า)
Robbing Armored Trucks
(Robbings อาเมอะ ทรัค)
If I Had One Wish
(อิฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิฌ)
I Would Ask For A Big Enough Ass For The Whole World To Kiss
(ไอ เวิด อาซค ฟอ รา บิก อินัฟ อาซ ฟอ เดอะ โฮล เวิลด ทู คิซ)

You Know What I’m Saying
(ยู โน ว็อท แอม เซอิง)
I’m Tired Of All Of This Bullsh*t
(แอม ไทร อ็อฝ ออล อ็อฝ ดีซ Bullsh*ที)
Telling Me To Be Positive
(เทลลิง มี ทู บี พอสอิทิฝ)
How’m I ‘sposed To Be Positive When I Don’t See Sh*t Positive
(อโอม ไอ สโพซซฺ ทู บี พอสอิทิฝ ฮเว็น นาย ด้อนท์ ซี ฌะ *ที พอสอิทิฝ)
Know What I’m Sayin
(โน ว็อท แอม เซย์อิน)
I Rap About Sh*t Around Me Sh*t I See
(ไอ แร็พ อะเบาท ฌะ *ที อะเรานด มี ฌะ *ที ไอ ซี)
Know What I’m Sayin Right Now I’m Tired Of Everything
(โน ว็อท แอม เซย์อิน ไรท เนา แอม ไทร อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
Tired Of All This Player Hating That’s Going On In My Own City
(ไทร อ็อฝ ออล ดีซ เพย์เยอร์ เฮดติง แด๊ท โกอิ้ง ออน อิน มาย โอน ซีทอิ)
Can’t Get No Airplay You Know What I’m Sayin
(แค็นท เก็ท โน แอร์เพลย์ ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
But Ey It’s Cool Though You Know What I’m Sayin
(บัท อาย์อิทซ คูล โธ ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
Just Fed Up
(จัซท เฟ็ด อัพ)
That’s My Word
(แด๊ท มาย เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Had… คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น