เนื้อเพลง In The Closet คำอ่านไทย Michael Jackson

Princess Stephanie Of Monaco
( พรีนเซ็ซ Stephanie อ็อฝ โมนาโก)
There’s Something
(แดร์ ซัมติง)
I Have To Say To You
(ไอ แฮ็ฝ ทู เซ ทู ยู)
If You Promise You’ll
(อิฟ ยู พรอมอิซ โยว)
Understand
(อันเดิซแทนด)
I Cannot Contain Myself
(ไอ แคนน็อท ค็อนเทน ไมเซลฟ)
When In Your Presence
(ฮเว็น อิน ยุร พเรสเอ็นซ)
I’m So Humble
(แอม โซ ฮั๊มเบิ้ล)
Touch Me
(ทั๊ช มี)
Don’t Hide Our Love
(ด้อนท์ ไฮด เอ๊า ลัฝ)
Woman To Man
(วูมเอิน ทู แม็น)

Michael
(ไมเล)
She’s Just A Lover
(ชี จัซท ดา ลัฝเออะ)
Who’s Doin’ Me By
(ฮู โดย มี ไบ)
It’s Worth The Giving
(อิทซ เวิธ เดอะ กีฝวิง)
It’s Worth The Try
(อิทซ เวิธ เดอะ ทไร)
You Cannot Cleave It
(ยู แคนน็อท คลีฝ อิท)
Or Put It In The Furnace
(ออ พัท ดิธ อิน เดอะ เฟอนิซ)
You Cannot Wet It
(ยู แคนน็อท เว็ท ดิธ)
You Cannot Burn It
(ยู แคนน็อท เบิน หนิด)

She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Dare Me
(แด มี)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)

It’s Just A Feeling
(อิทซ จัซท ดา ฟีลอิง)
You Have To Soothe It
(ยู แฮ็ฝ ทู ซูฑ อิท)
You Can’t Neglect It
(ยู แค็นท เน็กเลคท ดิธ)
You Can’t Abuse It
(ยู แค็นท อับยูซ อิท)
It’s Just Desire
(อิทซ จัซท ดิไสร)
You Cannot Waste It
(ยู แคนน็อท เวซท อิท)
Then If You Want It
(เด็น อิฟ ยู ว็อนท ดิธ)
Then Won’t You Taste It
(เด็น ว็อนท ยู เทซท อิท)

She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Dare Me
(แด มี)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)

Princess Stephanie Of Monaco
(พรีนเซ็ซ Stephanie อ็อฝ โมนาโก)
One Thing In Life
(วัน ธิง อิน ไลฟ)
You Must Understand
(ยู มัซท อันเดิซแทนด)
The Truth Of Lust
(เดอะ ทรูธ อ็อฝ ลัซท)
Woman To Man
(วูมเอิน ทู แม็น)
So Open The Door
(โซ โอเพ็น เดอะ โด)
And You Will See
(แอ็นด ยู วิล ซี)
There Are No Secrets
(แดร์ อาร์ โน ซีคเร็ท)
Make Your Move
(เมค ยุร มูฝ)
Set Me Free
(เซ็ท มี ฟรี)

Michael
(ไมเล)
Because There’s Something
(บิคอส แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)
To Give It To You
(ทู กิฝ อิท ทู ยู)
I Swear There’s Something
(ไอ ซแว แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)

Just Promise Me
(จัซท พรอมอิซ มี)
Whatever We Say
(ฮว็อทเอฝเออะ วี เซ)
Or Whatever We Do
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ วี ดู)
To Each Other
(ทู อีช อัฑเออะ)
For Now We’ll Make A Vow
(ฟอ เนา เว็ล เมค เก เฝา)
To Just
(ทู จัซท)
Keep It In The Closet
(คีพ อิท อิน เดอะ คลอสเอ็ท)

If You Can Get It
(อิฟ ยู แค็น เก็ท ดิธ)
It’s Worth A Try
(อิทซ เวิธ อะ ทไร)
I Really Want It
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ)
I Can’t Deny
(ไอ แค็นท ดิไน)
It’s Just Desire
(อิทซ จัซท ดิไสร)
I Really Love It
(ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ อิท)
Princess Stephanie Of Monaco
(พรีนเซ็ซ Stephanie อ็อฝ โมนาโก)
cause If It’s Aching
(คอส อิฟ อิทซ เอคอิง)
You Have To Rub It
(ยู แฮ็ฝ ทู รับ อิท)

Michael
(ไมเล)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Aahh She Wants To Give It
(อ้า ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)

Princess Stephanie Of Monaco
(พรีนเซ็ซ Stephanie อ็อฝ โมนาโก)
Just Open The Door
(จัซท โอเพ็น เดอะ โด)
And You Will See
(แอ็นด ยู วิล ซี)
This Passion Burns
(ดีซ แพฌอัน เบิน)
Inside Of Me
(อีนไซด อ็อฝ มี)
Don’t Say To Me
(ด้อนท์ เซ ทู มี)
You’ll Never Tell
(โยว เนฝเวอะ เท็ล)
Touch Me There
(ทั๊ช มี แดร์)
Make The Move
(เมค เดอะ มูฝ)
Cast The Spell
(คาซท เดอะ ซเพ็ล)

Michael
(ไมเล)
Because There’s Something
(บิคอส แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)
To Give It To You
(ทู กิฝ อิท ทู ยู)
I Swear There’s Something
(ไอ ซแว แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)

Just Promise Me
(จัซท พรอมอิซ มี)
Whatever We Say
(ฮว็อทเอฝเออะ วี เซ)
Or Do To Each Other
(ออ ดู ทู อีช อัฑเออะ)
For Now We’ll Make
(ฟอ เนา เว็ล เมค)
A Vow To Just
(อะ เฝา ทู จัซท)
Keep It In The Closet
(คีพ อิท อิน เดอะ คลอสเอ็ท)

Because There’s Something
(บิคอส แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)
To Give It To You
(ทู กิฝ อิท ทู ยู)
Because There’s Something
(บิคอส แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)
To Give It To You
(ทู กิฝ อิท ทู ยู)

I Swear There’s Something
(ไอ ซแว แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)
To Give It To You
(ทู กิฝ อิท ทู ยู)

I Swear There’s Something
(ไอ ซแว แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)
To Give It To You
(ทู กิฝ อิท ทู ยู)

I Swear There’s Something
(ไอ ซแว แดร์ ซัมติง)
About You Baby
(อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)
To Give It To You
(ทู กิฝ อิท ทู ยู)

Somethin’ About You Baby
(ซัมติน อะเบาท ยู เบบิ)
That Makes Me Want
(แดท เมค มี ว็อนท)

Just Promise Me
(จัซท พรอมอิซ มี)
Whatever We Say
(ฮว็อทเอฝเออะ วี เซ)
Or Whatever We Do To
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ วี ดู ทู)
Each Other
(อีช อัฑเออะ)
For Now We’ll Make A Vow
(ฟอ เนา เว็ล เมค เก เฝา)
To Just
(ทู จัซท)
Keep It In The Closet
(คีพ อิท อิน เดอะ คลอสเอ็ท)

She Wants To Give It
(ชี ว็อนท ทู กิฝ อิท)
Dare Me
(แด มี)
Aahh
(อ้า)
Keep It In The Closet
(คีพ อิท อิน เดอะ คลอสเอ็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Closet คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น