เนื้อเพลง A Better Tomorrow คำอ่านไทย Wu-Tang Clan

[Inspectah Deck]
( [ Inspectah เด็ค ])
Yo, this goes for all my brothers and sisters locked down
(โย , ดีซ โกซ ฟอ ออล มาย บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ ล็อค เดาน)
For all my peoples incarcerated, for those who ain’t make it
(ฟอ ออล มาย พี๊เพิ่ล อินคาเซอะเรท , ฟอ โฑส ฮู เอน เมค อิท)

Yo, in the housing, thousands seen early graves
(โย , อิน เดอะ เฮาสอิง , เธาแส็น ซีน เออลิ กแรฝ)
Victims of wordly ways, memories stays engraved
(ฝิคทิม อ็อฝ wordly เว , เมรโมรี ซเท เอ็นกเรฝ)
All my live brothers, is locked down with high numbers
(ออล มาย ไลฝ บรัฑเออะ , อีส ล็อค เดาน วิฑ ไฮ นัมเบอะ)
The young hunger, blind to these lies, they die younger
(เดอะ ยัง ฮังเกอะ , บไลนด ทู ฑิส ไล , เด ได ยังเกอะ)
In this New World the Order slaughter men, women, and children
(อิน ดีซ นยู เวิลด ดิ ออเดอะ ซลอเทอะ เม็น , วีมเอิน , แอ็นด ชีลดเร็น)
Ten feet gates surround the building keep us sealed in
(เท็น ฟีท เกท ซะเรานด เดอะ บีลดิง คีพ อัซ ซีล อิน)
The projects, lifeless like a vietnam vet
(เดอะ พรอจเอ็คท , ไลฟเล็ซ ไลค เก เวียดนาม vet)
Constant war, sever threats of enemy conquest
(คอนสแท็นท วอ , เซฝเออะ ธเร็ท อ็อฝ เอนอิมิ คอนคเว็ซท)
Crooked cops comb my building complex that’s in the rumble
(ครุค ค็อพ โคม มาย บีลดิง ค็อมพเลคซ แด๊ท ซิน เดอะ รัมเบิล)
Streets are like a jungle, can’t let my cypher crumble
(ซทรีท แซร์ ไลค เก จั๊งเกิ้ล , แค็นท เล็ท มาย ไซเฟอะ แคมเบิล)
Vivid thoughts, Devils resort to trick knowledge
(ฝีฝอิด ธอท , เด๊ฝิ้ล ริสอท ทู ทริค นอลเอ็จ)
They kick garbage, lust for chicks and quick dollars
(เด คิด กาบิจ , ลัซท ฟอ ชิค แซน ควิค ดอลเลอะ)
I know the pain the game bring, I did the same thing
(ไอ โน เดอะ เพน เดอะ เกม บริง , ไอ ดิด เดอะ เซม ธิง)
Spaced out in the staircase, performing a sting
(ซเพซ เอ้า อิน เดอะ staircase , เพอะฟอมิง อะ ซทิง)
It’s hard to keep control, I bless those who seek a scroll
(อิทซ ฮาด ทู คีพ ค็อนทโรล , ไอ บเล็ซ โฑส ฮู ซีค กา ซคโรล)
Trying to reach a whole nation and break the sleeper hold
(ทไรอิง ทู รีช อะ โฮล เนฌัน แอ็นด บเรค เดอะ ซลีพเออะ โฮลด)
Not a role model, I walk a hard road to follow
(น็อท ดา โรล โม๊เด็ล , ไอ วอค กา ฮาด โรด ทู ฟอลโล)
I sold bottles of sorrow then chose poems and novels
(ไอ โซลด บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ซอโร เด็น โชส โพเอ็ม แซน นอฝเอ็ล)
The gospel was told, some souls it swallowed whole
(เดอะ ก็อซเพ็ล วอส โทลด , ซัม โซล ซิท ซวอลโล โฮล)
Mentally they fold, and they eventually sold
(เมนแท็ลลิ เด โฟลด , แอ็นด เด อิเฝนชัวลิ โซลด)
their life and times, deadly like the virus design
(แด ไลฟ แอ็นด ไทม , เดดลิ ไลค เดอะ ไฝรัซ ดิไสน)
but too, minute to dilute, the scientist mind
(บัท ทู , มินยูท ทู ไดลยูท , เดอะ ไซเอ็นทิซท ไมนด)

You can’t party your life away
(ยู แค็นท พาทิ ยุร ไลฟ อะเว)
Drink your life away
(ดริงค ยุร ไลฟ อะเว)
Smoke your life away
(ซโมค ยุร ไลฟ อะเว)
F*ck your life away
(เอฟ *ck ยุร ไลฟ อะเว)
Dream your life away
(ดรีม ยุร ไลฟ อะเว)
Scheme your life away
(ซคีม ยุร ไลฟ อะเว)
Cause your seeds grow up the same way
(คอส ยุร ซีด กโร อัพ เดอะ เซม เว)

[Masta Killa]
([ Masta คิวลา ])
A voice cries from the wilderness of the North
(อะ ฝอยซ ไคร ฟร็อม เดอะ วีลเดอะเน็ซ อ็อฝ เดอะ นอธ)
A representation of the families that lost one
(อะ เรพริเส็นเทฌัน อ็อฝ เดอะ แฟมลีสฺ แดท ล็อซท วัน)
all victims of incarceration
(ออล ฝิคทิม อ็อฝ อินคาเซอะเรฌัน)
Or other divisions of the family structure
(ออ อัฑเออะ ดิฝีฉอัน อ็อฝ เดอะ แฟมอิลิ ซทรัคเชอะ)
Youths are injected with serums that leads
(ยูธ แซร์ อินเจคท วิฑ ซีรัม แดท เล็ด)
to skin irritations, babies being born with
(ทู ซคิน อิริเทฌัน , เบบีสฺ บีอิง บอน วิฑ)
disfigurations, experimentations
(ดิซฟิกิวเรฌัน , เอ็คซเพริเม็นเทฌ)
On their faces there bear world relations
(ออน แด เฟซ แดร์ แบ เวิลด ริเลฌัน)
of mothers that carry the pain
(อ็อฝ ม๊าเธ่อร์ แดท แคริ เดอะ เพน)
of blood stained streets where sisters mourn and wail
(อ็อฝ บลัด ซเทน ซทรีท ฮแว ซีซเทอะ โมน แอ็นด เวล)
Fifth brothers been slain from hails of gun fire
(ฟิฟธ บรัฑเออะ บีน ซเลน ฟร็อม เฮล อ็อฝ กัน ไฟร)
It lightly begins to rain screams of terror
(อิท ไลทลิ บีกีน ทู เรน ซครีม อ็อฝ เทเรอะ)
are hidden by the passing trains
(อาร์ ฮีดดน ไบ เดอะ พาซซิง ทเรน)
This can’t be little Hussein, his uncle cried
(ดีซ แค็นท บี ลิ๊ทเทิ่ล เฮิสเซน , ฮิส อั๊งเคิ่ล คไร)
As he drops to his nephew’s side, holding his cane
(แอ็ส ฮี ดร็อพ ทู ฮิส เนฟยู ไซด , โฮลดิง ฮิส เคน)
Just give me a name, of who has inflicted this
(จัซท กิฝ มี อะ เนม , อ็อฝ ฮู แฮ็ส อินฟลีคท ดีซ)
bitter sickness, and left us to witness
(บีทเทอะ ซีคเน็ซ , แอ็นด เล็ฟท อัซ ทู วีทเน็ซ)

[U-God]
([ ยู ก็อด ])
Yeah, yo
(เย่ , โย)
Curses from war, innocent blood spills for days
(เคิซ ฟร็อม วอ , อีนโนะเซ็นท บลัด ซพิล ฟอ เด)
Soothe in godly ways, hands, solemn in praise
(ซูฑ อิน กอดลิ เว , แฮ็นด , ซอลเอ็ม อิน พเรส)
Tree of life, more precious than Wu is golden game
(ทรี อ็อฝ ไลฟ , โม พเรฌอัซ แฑ็น Wu อีส โกลเด็น เกม)
The wise self flourish inherit, Halls of Fame
(เดอะ ไวส เซ็ลฟ ฟเลอริฌ อินเฮริท , ฮอล อ็อฝ เฟม)
Crime visions in my blood got me, locked in prison
(คไรม ฝีฉอัน ซิน มาย บลัด ก็อท มี , ล็อค อิน พริ๊ซั่น)
While we die hard living people whine about religion, vision
(ฮไวล วี ได ฮาด ลีฝอิง พี๊เพิ่ล ฮไวน อะเบาท ริลีจอัน , ฝีฉอัน)
Blow, spin, and sin and killing what’s revealing
(บโล , ซพิน , แอ็นด ซิน แอ็นด คีลลิง ว็อท รีวิวลิง)
It’s a never ending battle with no ending or beginning, listen
(อิทซ ซา เนฝเวอะ เอนดิง แบ๊ทเทิ้ล วิฑ โน เอนดิง ออ บีกีนนิง , ลิ๊สซึ่น)
Zero process, progress, become the hunted
(สีโร พรอซเอ็ซ , พรอกเร็ซ , บิคัม เดอะ ฮันท)
America’s most wanted, good life flaunted, want it
(อะเมริคะ โมซท ว็อนท , เกิด ไลฟ ฟลอนท , ว็อนท ดิธ)
Some love the speed, some satisfy a need
(ซัม ลัฝ เดอะ ซพีด , ซัม แซทอิซไฟ อะ นีด)
Some want to be down, young gun seed, jungle breed
(ซัม ว็อนท ทู บี เดาน , ยัง กัน ซี , จั๊งเกิ้ล บรีด)
The strong must feed, someone die, someone bleed
(เดอะ ซทร็อง มัซท ฟี , ซัมวัน ได , ซัมวัน บลีด)
One flew astray, and then caught my little seed
(วัน ฟลู อัซทเร , แอ็นด เด็น คอท มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซี)
Can it be, the ice have us trife life, made me grab the knife
(แค็น หนิด บี , ดิ ไอซ แฮ็ฝ อัซ ทริฟ ไลฟ , เมด มี กแร็บ เดอะ ไนฟ)
The righteous man would be within these stripes pipes
(เดอะ ไรชัซ แม็น เวิด บี วิฑีน ฑิส ซทไรพ ไพพ)
Take in my energy, breath and know the rest
(เทค อิน มาย เอนเออะจิ , บเร็ธ แอ็นด โน เดอะ เร็ซท)
Cause the good die young and the hard die best
(คอส เดอะ เกิด ได ยัง แอ็นด เดอะ ฮาด ได เบ็ซท)

You can’t party your life away
(ยู แค็นท พาทิ ยุร ไลฟ อะเว)
Drink your life away
(ดริงค ยุร ไลฟ อะเว)
Smoke your life away
(ซโมค ยุร ไลฟ อะเว)
F*ck your life away
(เอฟ *ck ยุร ไลฟ อะเว)
Dream your life away
(ดรีม ยุร ไลฟ อะเว)
Scheme your life away
(ซคีม ยุร ไลฟ อะเว)
Cause your seeds grow up the same way
(คอส ยุร ซีด กโร อัพ เดอะ เซม เว)
Cause your seeds grow up the same way
(คอส ยุร ซีด กโร อัพ เดอะ เซม เว)
Cause your seeds grow up the same way
(คอส ยุร ซีด กโร อัพ เดอะ เซม เว)

[RZA]
([ RZA ])
Y’all b*tches love dances, and pulling down your pants
(ยอล บี *tches ลัฝ ดานซ , แอ็นด พลูลิง เดาน ยุร แพ็นท)
while your man’s on tour, your spending up his advances
(ฮไวล ยุร แม็น ออน ทัวร์ , ยุร ซเพ็นดิง อัพ ฮิส แอ็ดฝานซ)
Your friends ain’t sh*t, all they do is drink, smoke, and s*ck d*ck
(ยุร ฟเร็นด เอน ฌะ *ที , ออล เด ดู อีส ดริงค , ซโมค , แอ็นด เอส *ck d*ck)
The whole projects is trapped in stench
(เดอะ โฮล พรอจเอ็คท ซิส แทร๊พ อิน ซเท็นช)
You either high school drop-outs, one to three cop-outs
(ยู อีเฑอะ ไฮ ซคูล ดร็อพ เอ้า , วัน ทู ธรี ค็อพ เอ้า)
Fifteen years old, shorty ass and top out
(ฟีฟทีน เยีย โอลด , ชอร์ทดิง อาซ แซน ท็อพ เอ้า)
Ninety-nine cent beer drinking p*ssy stinking
(ไนนทิ ไนน เซ็นท เบีย ดริงคิง พี *ssy ซทีงคิง)
F*cking so much your ass and titties start shrinking
(เอฟ *คิง โซ มัช ยุร อาซ แซน ไตเติลสฺ ซทาท ชริ๊งคิง)
New World Order slave trade, minimum wage, Medicaid
(นยู เวิลด ออเดอะ ซเลฝ เทรด , มีนอิมัม เวจ , Medicaid)
Can a devil fool a Muslim nowadays
(แค็น อะ เด๊ฝิ้ล ฟูล อะ มัสลิม เนาอะเดส)
Inside my lab, I’m going mad
(อีนไซด มาย แล็บ , แอม โกอิ้ง แม็ด)
Took two drags off the blunts, and started breaking down the flag
(ทุค ทู ดแร็ก ออฟฟ เดอะ บลันท , แอ็นด ซทาท บเรคคิง เดาน เดอะ ฟแล็ก)
The blue is for the Crips, the red is for the Bloods
(เดอะ บลู อีส ฟอ เดอะ คริป , เดอะ เร็ด อีส ฟอ เดอะ บลัด)
The whites for the cops, and the stars come from the clubs
(เดอะ ฮไวท ฟอ เดอะ ค็อพ , แอ็นด เดอะ ซทา คัม ฟร็อม เดอะ คลับ)
or the slugs that ignites, through the night, by the dawn
(ออ เดอะ ซลัก แดท อิกไนท , ธรู เดอะ ไนท , ไบ เดอะ ดอน)
Early light, why is sons fighting for the stripe
(เออลิ ไลท , ฮไว อีส ซัน ไฟท์ดิง ฟอ เดอะ ซทไรพ)

[Method Man]
([ เมธอัด แม็น ])
As we dwell through this concrete hell, calling it home
(แอ็ส วี ดเว็ล ธรู ดีซ คอนครีท เฮ็ล , คอลลิง อิท โฮม)
Mama say, take your time young man and build your own
(มามะ เซ , เทค ยุร ไทม ยัง แม็น แอ็นด บิลด ยุร โอน)
Don’t wind up like your old dad
(ด้อนท์ วินด อัพ ไลค ยุร โอลด แด็ด)
Still searching for them glory days he never had
(ซทิล เซิชอิง ฟอ เฑ็ม กโลริ เด ฮี เนฝเวอะ แฮ็ด)
So many bad want to scheme for American dream, no more kings
(โซ เมนอิ แบ็ด ว็อนท ทู ซคีม ฟอ อะเมริแค็น ดรีม , โน โม คิง)
The cash rule everything now, we going down
(เดอะ แค็ฌ รูล เอ๊วี่ติง เนา , วี โกอิ้ง เดาน)
These babies looking up to us, it’s up to us
(ฑิส เบบีสฺ ลุคอิง อัพ ทู อัซ , อิทซ อัพ ทู อัซ)
The Million Man March MC’s, get on the bus
(เดอะ มีลยัน แม็น มาช เมซีสฺ , เก็ท ออน เดอะ บัซ)
But envy, greed, lust, and hate, separate
(บัท เอนฝิ , กรีด , ลัซท , แอ็นด เฮท , เซพอะริท)
Though the devil mind state blood kin cannot relate
(โธ เดอะ เด๊ฝิ้ล ไมนด ซเทท บลัด คิน แคนน็อท ริเลท)
No longer, brothers, we unstable
(โน ลองเงอ , บรัฑเออะ , วี unstable)
Like Kane when he slew Abel, killing each other
(ไลค เคน ฮเว็น ฮี ซลู Abel , คีลลิง อีช อัฑเออะ)

You can’t party your life away
(ยู แค็นท พาทิ ยุร ไลฟ อะเว)
Drink your life away
(ดริงค ยุร ไลฟ อะเว)
Smoke your life away
(ซโมค ยุร ไลฟ อะเว)
F*ck your life away
(เอฟ *ck ยุร ไลฟ อะเว)
Dream your life away
(ดรีม ยุร ไลฟ อะเว)
Scheme your life away
(ซคีม ยุร ไลฟ อะเว)
Cause your seeds grow up the same way
(คอส ยุร ซีด กโร อัพ เดอะ เซม เว)
Cause your seeds grow up the same way
(คอส ยุร ซีด กโร อัพ เดอะ เซม เว)
Cause your seeds grow up the same way
(คอส ยุร ซีด กโร อัพ เดอะ เซม เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Better Tomorrow คำอ่านไทย Wu-Tang Clan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น