เนื้อเพลง The Rain (Supa Dupa Fly) คำอ่านไทย Missy Elliott feat Timbaland

[rock the joint]
( [ ร็อค เดอะ จอยนท ])
Me I’m supa fly [uh-huh]
(มี แอม supa ฟไล [ อา ฮู ])
Supa dupa fly [uh-huh]
(Supa dupa ฟไล [ อา ฮู ])
Supa dupa fly
(Supa dupa ฟไล)
[singing] I can’t stand the rain!
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน !)

[uh] Me I’m supa fly [uh-huh]
([ อา ] มี แอม supa ฟไล [ อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด)
Supa dupa fly [uh-huh]
(Supa dupa ฟไล [ อา ฮู ])
Supa dupa fly
(Supa dupa ฟไล)
[singing] I can’t stand the rain!
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน !)

[uh] Me I’m supa fly [uh-huh]
([ อา ] มี แอม supa ฟไล [ อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด)
Supa dupa fly [uh-huh]
(Supa dupa ฟไล [ อา ฮู ])
Supa dupa fly
(Supa dupa ฟไล)
[singing] I can’t stand the rain!
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน !)

[uh-huh] Me I’m supa fly [uh-huh]
([ อา ฮู ] มี แอม supa ฟไล [ อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด)

When the rain hits my window
(ฮเว็น เดอะ เรน ฮิท มาย วีนโด)
I take and {inhale, cough} me some indo
(ไอ เทค แอ็นด {อินเฮล , ค็อฟ } มี ซัม อีนโดะ)
Me and Timbaland, ooh, we sang a jangle
(มี แอ็นด ทิมแบน , อู้ , วี แซ็ง อะ เจงโกว)
We so tight, that you get our styles Tango
(วี โซ ไทท , แดท ยู เก็ท เอ๊า ซไทล แทงโก)
Sway on dosie-do like you loco
(ซเว ออน โดซี ดู ไลค ยู โลโก)
[singing] Can we get kinky tonight?
([ ซิงกิง ] แค็น วี เก็ท คิงคิ ทุไนท)
Like CoCo, so-so
(ไลค โคโค , โซ โซ)
You don’t wanna play with my Yo-Yo
(ยู ด้อนท์ วอนนา พเล วิฑ มาย โย โย)
I smoke my hydro on the dee-low
(ไอ ซโมค มาย ไฮดโระ ออน เดอะ ดี โล)

[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [against my window]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อะเกนซท มาย วีนโด ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [against my window]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อะเกนซท มาย วีนโด ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [against my window]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อะเกนซท มาย วีนโด ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [say what?]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ เซ ว็อท ])

Yeah..
(เย่)
Beep beep, who got the keys to the Jeep? V-r-rrrrrrrooooom!
(บีพ บีพ , ฮู ก็อท เดอะ คี ทู เดอะ จีพ วี อาร์ rrrrrrrooooom !)
[uh-huh] I’m drivin to the beach
([ อา ฮู ] แอม ดรายวิน ทู เดอะ บีช)
Top down, loud sounds, see my peeps [uhh]
(ท็อพ เดาน , เลาด เซานด , ซี มาย พีพ [ อา ])
Give them pounds, now look who it be [who it be]
(กิฝ เฑ็ม เพานด , เนา ลุค ฮู อิท บี [ ฮู อิท บี ])
It be me me me and Timothy [me me!]
(อิท บี มี มี มี แอ็นด ทิมโมตี [ มี มี ! ])
Look like it’s bout to rain, what a shame [uh-huh]
(ลุค ไลค อิทซ เบาท ทู เรน , ว็อท ดา เฌม [ อา ฮู ])
I got the Armor-All to shine up the stain
(ไอ ก็อท ดิ อาเมอะ ออล ทู ไฌน อัพ เดอะ ซเทน)
Oh Missy, try to maintain
(โอ มีซซิ , ทไร ทู เมนเทน)
Icky-icky-icky-icky-icky-icky-icky..
(อี๊คกี้ อี๊คกี้ อี๊คกี้ อี๊คกี้ อี๊คกี้ อี๊คกี้ อี๊คกี้)

[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[uh-huh]
([ อา ฮู ])
[singing] I can’t stand the rain! [say what? uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ เซ ว็อท อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [uh-huh]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อา ฮู ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [yeah]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ เย่ ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [uh-huh]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อา ฮู ])
[singing] I can’t stand the rain!
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน !)

I feel the wind
(ไอ ฟีล เดอะ วินด)
Five six seven, eight nine ten
(ไฟฝ ซิคซ เซฝเอ็น , เอท ไนน เท็น)
Begin, I sit on Hill’s like Lauryn
(บีกีน , ไอ ซิท ออน ฮิล ไลค โลลีน)
Until the rain starts, comin down, pourin
(อันทีล เดอะ เรน ซทาท , คัมอิน เดาน , โพวริน)
Chill, I got my umbrella
(ชิล , ไอ ก็อท มาย อัมบเรลละ)
My finger waves be dazed, they fall like Humpty
(มาย ฟีงเกอะ เวฝ บี เด , เด ฟอล ไลค Humpty)
Chumpy, I break up with him before he dump me
(Chumpy , ไอ บเรค อัพ วิฑ ฮิม บิโฟ ฮี ดัมพ มี)
To have me yes you lucky
(ทู แฮ็ฝ มี เย็ซ ยู ลัคคิ)

[singing] I can’t stand the rain! [ha, uhh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ ฮา , อา ])
[singing] ‘gainst my window [uh-huh]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อา ฮู ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [against my window]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อะเกนซท มาย วีนโด ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [what?]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ ว็อท ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh, uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู , อา ฮู ])
[singing] ‘gainst my window [uh]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อา ])
[singing] I can’t stand the rain! [what?]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ ว็อท ])
[like that baby]
([ ไลค แดท เบบิ ])
[singing] I can’t stand the rain! [can you stand the rain?]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ แค็น ยู ซแท็นด เดอะ เรน ])
[uh-huh, stand the rain]
([ อา ฮู , ซแท็นด เดอะ เรน ])
[singing] I can’t stand the rain! [what?]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ ว็อท ])
[can you stand the rain?]
([ แค็น ยู ซแท็นด เดอะ เรน ])
[singing] I can’t stand the rain! [can you stand the rain?]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ แค็น ยู ซแท็นด เดอะ เรน ])
[uh-huh, can you stand the rain?]
([ อา ฮู , แค็น ยู ซแท็นด เดอะ เรน ])
[singing] I can’t stand the rain! [what?]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ ว็อท ])
[singing] ‘gainst my window [uh-huh]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ อา ฮู ])
[singing] I can’t stand the rain!
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน !)
[singing] ‘gainst my window [huh]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ ฮู ])
[singing] I can’t stand the rain! [hmm..]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อึม ])
[singing] ‘gainst my window [yo]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ โย ])
[singing] I can’t stand the rain! [why not, break it down like dat]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ ฮไว น็อท , บเรค อิท เดาน ไลค แดซ ])
[singing] ‘gainst my window [break it down baby]
([ ซิงกิง ] เกนซท มาย วีนโด [ บเรค อิท เดาน เบบิ ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh-huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา ฮู ])
[yeah like that, uh-huh]
([ เย่ ไลค แดท , อา ฮู ])
[singing] I can’t stand the rain! [uh, huh]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ อา , ฮู ])
[uhh.. Misdemeanor]
([ อา มิซดิมีนเออะ ])
[singing] I can’t stand the rain! ..
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน !)
[singing] I can’t stand the rain! .. [ fades out ]
([ ซิงกิง ] ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ! [ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Rain (Supa Dupa Fly) คำอ่านไทย Missy Elliott feat Timbaland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น