เนื้อเพลง Oh Boy คำอ่านไทย Cam’ron feat Juelz Santana

[Intro: Cam’ron]
( [ อินโทร : แคมรัน ])
Just blaze [Oh Baby] oh baby, uh, killa
(จัซท บเลส [ โอ เบบิ ] โอ เบบิ , อา , คิวลา)

[Verse 1: Cam’ron]
([ เฝิซ วัน : แคมรัน ])
All the girls see the [Boy] look at his kicks [Boy]
(ออล เดอะ เกิล ซี เดอะ [ บอย ] ลุค แกท ฮิส คิด [ บอย ])
Look at this car [Boy] all I say is [Oh Boy]
(ลุค แกท ดีซ คา [ บอย ] ออล ไอ เซ อีส [ โอ บอย ])
Look mami I’m no good I’m so hood
(ลุค มัมมี แอม โน เกิด แอม โซ ฮุด)
Clap at your soldiers sober then leave after it’s over
(คแล็พ แอ็ท ยุร โซลเจอะ โซเบอะ เด็น ลีฝ อาฟเทอะ อิทซ โอเฝอะ)
Killa, I’m not your companion or your man standin
(คิวลา , แอม น็อท ยุร ค็อมแพนยัน ออ ยุร แม็น แสตนดิน)
Hit me when you wanna get rammed in, I’ll be scramblin
(ฮิท มี ฮเว็น ยู วอนนา เก็ท rammed อิน , แอล บี scramblin)
With lot’s of mobsters shop for lobsters
(วิฑ ล็อท อ็อฝ mobsters ฌ็อพ ฟอ ลอบซเทอะ)
Cops and robbers listen every block is blocka [Blocka!!!]
(ค็อพ แซน รอบเบอะ ลิ๊สซึ่น เอฝริ บล็อค อีส blocka [ Blocka ! ! ! ])
But she like the way I diddy bop you peeped that
(บัท ชี ไลค เดอะ เว ไอ ดิดดี้ บอป ยู พีพ แดท)
Mink on maury kicks plus chanel ski hat
(มิงค ออน maury คิด พลัซ ชาเนล ซคี แฮ็ท)
She wan’t the [Boy] so I give her the [Boy]
(ชี ว็อนท เดอะ [ บอย ] โซ ไอ กิฝ เฮอ เดอะ [ บอย ])
Now she screamin out [Boy, Boy, Boy, Boy]
(เนา ชี สครีมมิน เอ้า [ บอย , บอย , บอย , บอย ])
Now she playin with herself Cam dig it out lift her up
(เนา ชี เพลย์ยิน วิฑ เฮอเซลฟ แค็ม ดิก อิท เอ้า ลิฟท เฮอ อัพ)
Ma it’s just a f*ck girl get it out pick on up
(มา อิทซ จัซท ดา เอฟ *ck เกิล เก็ท ดิธ เอ้า พิค ออน อัพ)
They wan’t the boy Montana with guns with bandanas
(เด ว็อนท เดอะ บอย มอนเทนา วิฑ กัน วิฑ แบนดานา)
Listen to my homeboy Santana
(ลิ๊สซึ่น ทู มาย โฮมบอย ซันทาน่า)

[Verse 2: Juelz Santana]
([ เฝิซ ทู : จูลซ ซันทาน่า ])
Y’all n*ggas can’t f*ck with the [Boy] I’m tellin ya [Boy]
(ยอล เอ็น *ggas แค็นท เอฟ *ck วิฑ เดอะ [ บอย ] แอม เทลลิน ยา [ บอย ])
Put a shell in ya [Boy] now he bleedin [Oh Boy]
(พัท ดา เฌ็ล อิน ยา [ บอย ] เนา ฮี บลีดิน [ โอ บอย ])
Get him call his [Boy] he weezin he need his [Boy]
(เก็ท ฮิม คอล ฮิส [ บอย ] ฮี weezin ฮี นีด ฮิส [ บอย ])
He screamin [Boy, Boy, Boy, Boy]
(ฮี สครีมมิน [ บอย , บอย , บอย , บอย ])
Damn shut up [Boy] he’s snitchin [Oh Boy]
(แด็ม ฌัท อัพ [ บอย ] อีส สนิกชิน [ โอ บอย ])
This n*ggas b*tchin [Boy] he’s twistin [Oh Boy]
(ดีซ เอ็น *ggas บี *tchin [ บอย ] อีส ทวิซติน [ โอ บอย ])
If feds was listenin [Boy] damn, whoa, damn….
(อิฟ เฟ็ด วอส ลิเซินนิน [ บอย ] แด็ม , โว้ว , แด็ม)
I’m in trouble need bail money, sh*t
(แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล นีด เบล มันอิ , ฌะ *ที)
Where the f*ck is my [Boy] I got trust for my [Boy]
(ฮแว เดอะ เอฟ *ck อีส มาย [ บอย ] ไอ ก็อท ทรัซท ฟอ มาย [ บอย ])
That’s why I buck for my [Boy] that’s my n*gga [Oh Boy]
(แด๊ท ฮไว ไอ บัค ฟอ มาย [ บอย ] แด๊ท มาย เอ็น *gga [ โอ บอย ])
He ‘gone get his [Boy] he got love for his [Boy]
(ฮี กอน เก็ท ฮิส [ บอย ] ฮี ก็อท ลัฝ ฟอ ฮิส [ บอย ])
That’s my [Boy, Boy, Boy, Boy]
(แด๊ท มาย [ บอย , บอย , บอย , บอย ])

[Verse 3: Cam’ron]
([ เฝิซ ที : แคมรัน ])
When he got caught with the [Boy] we went to court for the [Boy]
(ฮเว็น ฮี ก็อท คอท วิฑ เดอะ [ บอย ] วี เว็นท ทู โคท ฟอ เดอะ [ บอย ])
Just me and my [Boy] and we sayin [Oh Boy]
(จัซท มี แอ็นด มาย [ บอย ] แอ็นด วี เซย์อิน [ โอ บอย ])
Be on the block with my [Boy] with the Roc fella [Boy]
(บี ออน เดอะ บล็อค วิฑ มาย [ บอย ] วิฑ เดอะ ร็อค เฟลลา [ บอย ])
When the cops come……squalin!!!!
(ฮเว็น เดอะ ค็อพ คัม squalin ! ! ! !)
Yeah this is for the sports cars, Benitas, Jimmy’s
(เย่ ดีซ ซิส ฟอ เดอะ ซโพท คา , Benitas , จิมมี่)
PJ’s, old school, eighteenth at the sports bar
(PJs , โอลด ซคูล , เอทีนธ แอ็ท เดอะ ซโพท บา)
Eight or nine on the [Boy] holla at your boy
(เอท ออ ไนน ออน เดอะ [ บอย ] ฮอลละ แอ็ท ยุร บอย)
Killa…holla….listen, it’s the D-I-P [Boy]
(คิวลา ฮอลละ ลิ๊สซึ่น , อิทซ เดอะ ดี ดาย พี [ บอย ])
Plus the R-O-C [Boy] you’ll be D-O-A [Boy]
(พลัซ เดอะ อาร์ โอ ซี [ บอย ] โยว บี ดี โอ อะ [ บอย ])
Your moms will say [Oh Boy]
(ยุร มัม วิล เซ [ โอ บอย ])
Sh*t, ain’t no stoppin ’em guns we got alot of ’em
(ฌะ *ที , เอน โน สตอปพิน เอ็ม กัน วี ก็อท อล๊อต อ็อฝ เอ็ม)
Matter fact guroos start poppin ’em
(แมทเทอะ แฟ็คท guroos ซทาท พอพปิน เอ็ม)
Then slap up his [Boy] clap up his [Boy]
(เด็น ซแล็พ อัพ ฮิส [ บอย ] คแล็พ อัพ ฮิส [ บอย ])
Wrap up his [Boy] get them gats [Oh Boy]
(แร็พ อัพ ฮิส [ บอย ] เก็ท เฑ็ม แกท [ โอ บอย ])
Diplomats are them [Boy] for the girls and the [Boy]
(ดีพโละแม็ท แซร์ เฑ็ม [ บอย ] ฟอ เดอะ เกิล แซน เดอะ [ บอย ])
Say [Boy, Boy, Boy, Boy]
(เซ [ บอย , บอย , บอย , บอย ])

[Verse 4: Juelz Santana]
([ เฝิซ โฟว : จูลซ ซันทาน่า ])
Now when they see Cam and his [Boy] they say damn [Oh Boy]
(เนา ฮเว็น เด ซี แค็ม แอ็นด ฮิส [ บอย ] เด เซ แด็ม [ โอ บอย ])
Santana’s that [Boy] that squeeze hammers [Oh Boy]
(ซันทาน่า แดท [ บอย ] แดท ซควีส แฮมเมอะ [ โอ บอย ])
Canons and bandanas glammers we don’t brandish
(แคนยัน แซน แบนดานา glammers วี ด้อนท์ บแรนดิฌ)
Blam at your man’s canvas then scram with your man’s leaded
(Blam แอ็ท ยุร แม็น แคนฝัซ เด็น scram วิฑ ยุร แม็น เล็ด)
And I’m back with my [Boy]
(แอ็นด แอม แบ็ค วิฑ มาย [ บอย ])

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Until that man is vanished away in the Grand Canyon
(อันทีล แดท แม็น อีส แฝนอิฌ อะเว อิน เดอะ แกรนด์ แคนยัน)
These kids are grand standin
(ฑิส คิด แซร์ แกรนด์ แสตนดิน)
n*ggas demand randsome over them grands scramblin [Boy, Boy, Boy, Boy]
(เอ็น *ggas ดิมานด randsome โอเฝอะ เฑ็ม แกรนด์ scramblin [ บอย , บอย , บอย , บอย ])
Well f*ck it Van Dam ’em Cam a blam blam ’em
(เว็ล เอฟ *ck อิท แฝ็น แด็ม เอ็ม แค็ม มา blam blam เอ็ม)
Call up his [Boy] I’m down south tannin
(คอล อัพ ฮิส [ บอย ] แอม เดาน เซาธ แทนนิน)
Mami I got the remedy Tommy’s I bet the enemy
(มัมมี ไอ ก็อท เดอะ เรมอิดิ ทอมมิ ซาย เบ็ท ดิ เอนอิมิ)
Hire me somebody but now my body your feelin like fanicky
(ไฮร มี ซัมบอดี้ บัท เนา มาย บอดอิ ยุร ฟีลิน ไลค fanicky)
Killa and Coppa we chill in Morocco for reela
(คิวลา แอ็นด Coppa วี ชิล อิน มอรอกโค ฟอ reela)
We got what you chill it though and fill with them holla’s, huh
(วี ก็อท ว็อท ยู ชิล อิท โธ แอ็นด ฟิล วิฑ เฑ็ม ฮอลละ , ฮู)
It’s the [Boy] I said it’s the [Boy]
(อิทซ เดอะ [ บอย ] ไอ เซ็ด อิทซ เดอะ [ บอย ])
I’m the [Boy, Boy, Boy, Boy] Killa….
(แอม เดอะ [ บอย , บอย , บอย , บอย ] คิวลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Boy คำอ่านไทย Cam’ron feat Juelz Santana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น