เนื้อเพลง As The World Turns คำอ่านไทย Eminem

Chorus Repeat 2x
( โครัซ ริพีท 2x)

I Dont Know Why This World Keep Turning
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ดีซ เวิลด คีพ เทินนิง)
Round And Round
(เรานด แอ็นด เรานด)
But I Wish It Would Stop And Let Me Off Right Now
(บัท ไอ วิฌ อิท เวิด ซท็อพ แอ็นด เล็ท มี ออฟฟ ไรท เนา)

Yes Man
(เย็ซ แม็น)
As The World Turns
(แอ็ส เดอะ เวิลด เทิน)
We All Experience Things In Life
(วี ออล เอ็คซพีเรียนซ ธิง ซิน ไลฟ)
Trials And Tribulations
(ไทรแอ็ล แซน ทริบิวเลฌัน)
That We All Must Go Through
(แดท วี ออล มัซท โก ธรู)
When Someone Wants To Test Us
(ฮเว็น ซัมวัน ว็อนท ทู เท็ซท อัซ)
When Someone Tries Our Patience
(ฮเว็น ซัมวัน ทรายส์ เอ๊า เพเฌ็นซ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
I Hang With A Bunch Of Hippies
(ไอ แฮ็ง วิฑ อะ บันช อ็อฝ ฮีพพิ)
And Wacky Tobacco Planters
(แอ็นด แวกขี้ โทะแบคโค พลานเทอะ)
Who Swallow Lit Roaches
(ฮู ซวอลโล ลิท Roaches)
And Light Up Like Jack O Lanterns
(แอ็นด ไลท อัพ ไลค แจ็ค โอ แลนเทิน)
Outsiders Baby And We Suing The Courts
(เอาทไซเดอะ เบบิ แอ็นด วี Suings เดอะ โคท)
Cuz We’re Dope As F*ck And Only Get A 2 In The Source
(คัซ เวีย โดพ แอ็ส เอฟ *ck แอ็นด โอ๊นลี่ เก็ท ดา ทู อิน เดอะ โซซ)
They Never Should’ve Booted Me Out Of Reform School
(เด เนฝเวอะ ชูดดิฝ บูท มี เอ้า อ็อฝ รีฟอม ซคูล)
Deformed Fool Takin A Sh*t In A Warm Pool
(ดิฟอม ฟูล ทอคกิ่น อะ ฌะ *ที อิน อะ วอม พูล)
They Threw Me Out The Ramada Inn
(เด ธรู มี เอ้า เดอะ รามาดา อิน)
I Said It Wasn’t Me I Got A Twin Oh My God Its You Not Again
(ไอ เซ็ด ดิท วอสซึ้น มี ไอ ก็อท ดา ทวิน โอ มาย ก็อด อิทซ ยู น็อท อะเกน)
It All Started When My Mother Took My Bike Away
(อิท ดอร์ ซทาท ฮเว็น มาย ม๊าเธ่อร์ ทุค มาย ไบค อะเว)
Cuz I Murdered My Guinea Pig And Stuck Him In The Microwave
(คัซ ไอ เมอเดอะ มาย กีนอิ พิก แอ็นด ซทัค ฮิม อิน เดอะ ไมคโระเวฝ)
After That It Was Straight To The 40 Ouncers
(อาฟเทอะ แดท ดิธ วอส ซทเรท ทู เดอะ 40 Ouncers)
Slappin Teachers And Jackin Off In Front Of My Counselors
(สลาฟพินทีชเออะ แซน แจกคิน ออฟฟ อิน ฟรันท อ็อฝ มาย เคานเซ็ลเลอะ)
Class Clown Freshman Dressed Like Les Nessman
(คลาซ คเลาน เฟรซแมน ดเรซ ไลค เลซ Nessman)
F*ck The Next Lesson I’ll Past The Test Guessin
(เอฟ *ck เดอะ เน็คซท เล๊ซซั่น แอล พาซท เดอะ เท็ซท เกสซิน)
And All The Other Kids Said Eminem’s A Dishead
(แอ็นด ออล ดิ อัฑเออะ คิด เซ็ด เอมมีนเอม ซา Dishead)
He’ll Never Last The Only Class He’ll Pass Is Phys Ed
(เฮ็ล เนฝเวอะ ลาซท ดิ โอ๊นลี่ คลาซ เฮ็ล เพซ ซิส ฟิสิก Ed)
May Be True Till I Told This B*tch In Gym Class
(เม บี ทรู ทิล ไอ โทลด ดีซ บี *tch อิน จิม คลาซ)
That She Was Too Fat To Swim Laps She Needed Slim Fast Who Me
(แดท ชี วอส ทู แฟ็ท ทู ซวิม แล็พ ชี นีด ซลิม ฟัซท ฮู มี)
Yeah B*tch You So Big You Walked Into Big Tanny’s And Stepped On Jenny Craig
(เย่ บี *tch ยู โซ บิก ยู วอค อีนทุ บิก Tannys แซน สตอปชฺ ออน เจนนิ เครก)
She Picked Me Up To Snap Me Like A Skinny Twig
(ชี พิค มี อัพ ทู ซแน็พ มี ไลค เก ซคีนอิ ทวิก)
Put Me In The Headlock Then I Thought Of My Guinea Pig
(พัท มี อิน เดอะ เฮดล็อค เด็น นาย ธอท อ็อฝ มาย กีนอิ พิก)
I Felt The Evilness And Started Transformin Rarrrr
(ไอ เฟ็ลท ดิ evilness แซน ซทาท Transformin Rarrrr)
It Began Storming I Heard A Bunch Of Cheering Fans Swarming
(อิท บิแกน สตอมมิง ไอ เฮิด อะ บันช อ็อฝ เชียร์ริง แฟน Swarmings)
Grabbed That B*tch By Her Hair
(แกรบเบด แดท บี *tch ไบ เฮอ แฮ)
Drug Her Across The Ground
(ดรัก เฮอ อัครอซ เดอะ กเรานด)
And Took Her Up To The Highest Diving Board And Tossed Her Down
(แอ็นด ทุค เฮอ อัพ ทู เดอะ ฮายเอส ดายวิง โบด แอ็นด ท็อซ เฮอ เดาน)
Sorry Coach Its Too Late To Tell Me Stop
(ซอริ โคช อิทซ ทู เลท ทู เท็ล มี ซท็อพ)
While I Drop This B*tch Face Down And Watch Her Belly Flop
(ฮไวล ไอ ดร็อพ ดีซ บี *tch เฟซ เดาน แอ็นด ว็อช เฮอ เบลลิ ฟล็อพ)

Chorus
(โครัซ)

As The World Turns
(แอ็ส เดอะ เวิลด เทิน)
These Are The Days Of Our Lives
(ฑิส อาร์ เดอะ เด อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
These Are The Things That We Must Go Through
(ฑิส อาร์ เดอะ ธิง แดท วี มัซท โก ธรู)
Day By Day
(เด ไบ เด)

Eminem
(เอมมีนเอม)
We Drive Around In Million Dollar Sports Cars
(วี ดไรฝ อะเรานด อิน มีลยัน ดอลเลอะ ซโพท คา)
While Little Kids Hide This Tape From Their Parents Like Bad Report Cards
(ฮไวล ลิ๊ทเทิ่ล คิด ไฮด ดีซ เทพ ฟร็อม แด แพเร็นท ไลค แบ็ด ริโพท คาด)
Outsiders And We Suing The Courts
(เอาทไซเดอะ แซน วี Suings เดอะ โคท)
Cuz We Dope As F*ck And Only Get A 2 In The Source
(คัซ วี โดพ แอ็ส เอฟ *ck แอ็นด โอ๊นลี่ เก็ท ดา ทู อิน เดอะ โซซ)
Hypercondriac Hanging Out At The Laundromat
(Hypercondriac แฮงอิง เอ้า แอ็ท เดอะ Laundromat)
Where All The Raunchy Fat White Trashy Blondes Be At
(ฮแว ออล เดอะ Raunchy แฟ็ท ฮไวท ทแรฌอิ บล็อนด บี แอ็ท)
Dressed Like A Sailor Standin By A Pale Of Garbage
(ดเรซ ไลค เก เซลเออะ แสตนดิน ไบ อะ เพล อ็อฝ กาบิจ)
Its Almost Dark And I’m Still Tryna Nail A Trailor Park B*tch
(อิทซ ออลโมซท ดาค แอ็นด แอม ซทิล ทายนา เนล อะ เทลีเลอ พาค บี *tch)
I Met A Sl*t And Said What Up Its Nice To Meet Ya
(ไอ เม็ท ดา Sl*ที แอ็นด เซ็ด ว็อท อัพ อิทซ ไน๊ซ์ ทู มีท ยา)
I’d Like To Treat Ya To A Faygo And A Slice Of Pizza
(อาย ไลค ทู ทรีท ยา ทู อะ Faygo แอ็นด อะ ซไลซ อ็อฝ พีสสะ)
But I’m Broke As F*ck And I Don’t Get Paid Till The First Of Next Month
(บัท แอม บโรค แอ็ส เอฟ *ck แอ็นด ดาย ด้อนท์ เก็ท เพลด ทิล เดอะ เฟิซท อ็อฝ เน็คซท มันธ)
But If You Care To Join Me I Was Bout To Roll This Next Blunt
(บัท อิฟ ยู แค ทู จอยน มี ไอ วอส เบาท ทู โรล ดีซ เน็คซท บลันท)
But I Aint Got No Weed No Phillies Or No Papers
(บัท ไอ เอน ก็อท โน วี โน ฟิวลี ออ โน เพเพอะ)
Plus I’m A Rapist And A Repeated Prison Escapist
(พลัซ แอม มา Rapist แอ็นด อะ ริพีท พริ๊ซั่น Escapist)
So Gimme All Your Money
(โซ กีมมิ ออล ยุร มันอิ)
And Don’t Try Nothin Funny
(แอ็นด ด้อนท์ ทไร นอทติน ฟันนิ)
Cuz You Know Your Stinkin Ass Is Too Fat To Try To Outrun Me
(คัซ ยู โน ยุร สติงคิน อาซ ซิส ทู แฟ็ท ทู ทไร ทู เอาทรัน มี)
I Went To Grab My Gun
(ไอ เว็นท ทู กแร็บ มาย กัน)
Thats When Her Ass Put It On Me
(แด๊ท ฮเว็น เฮอ อาซ พัท ดิธ ออน มี)
Wit An Uppercut And Hit Me With A Basket Of Laundry
(วิท แอน Uppercut แอ็นด ฮิท มี วิฑ อะ บาซเค็ท อ็อฝ ลอนดริ)
I Fell Through The Glass Doors
(ไอ เฟ็ล ธรู เดอะ กลัซ โด)
Started Causin A Scene
(ซทาท คอซิน อะ ซีน)
Then Slid Across The Floor And Flew Right Into A Washin Machine
(เด็น ซลิด อัครอซ เดอะ ฟโล แอ็นด ฟลู ไรท อีนทุ อะ วัสชิน มะฌีน)
Jumped Up With A Broken Back
(จัมพ อัพ วิฑ อะ บโรเค็น แบ็ค)
Thank God I Was Smokin Crack All Day
(แธ็งค ก็อด ดาย วอส สโมกิน คแร็ค ออล เด)
And Doped Up Off Coke And Smack
(แอ็นด โดพ อัพ ออฟฟ โคค แอ็นด ซแม็ค)
All I Wanted To Do Was Rape The B*tch And Snatch Her Purse
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู วอส เรพ เดอะ บี *tch แอ็นด ซแน็ช เฮอ เพิซ)
Now I Wanna Kill Her
(เนา ไอ วอนนา คิล เฮอ)
But So I Gotta Catch Her First
(บัท โซ ไอ กอททะ แค็ช เฮอ เฟิซท)
Ran Through Rally’s Parkin Lot And Took A Shortcut
(แร็น ธรู แรลลิ พาคกิน ล็อท แอ็นด ทุค กา Shortcut)
Saw The House She Ran Up In
(ซอ เดอะ เฮาซ ชี แร็น อัพ อิน)
And Shot Her F*ckin Porch Up
(แอ็นด ฌ็อท เฮอ เอฟ *ckin โพช อัพ)
Kicked The Door Down To Murder This Divorced Sl*t
(คิด เดอะ โด เดาน ทู เมอเดอะ ดีซ ดิโฝซ Sl*ที)
Looked Around The Room
(ลุค อะเรานด เดอะ รุม)
Thats When I Seen The Bedroom Door Shut
(แด๊ท ฮเว็น นาย ซีน เดอะ เบดรูม โด ฌัท)
I Know You’re In There B*tch I Got My Gun Cocked
(ไอ โน ยัวร์ อิน แดร์ บี *tch ไอ ก็อท มาย กัน ค็อค)
You Might As Well Come Out Now
(ยู ไมท แอ็ส เว็ล คัม เอ้า เนา)
She Said Come In Its Unlocked
(ชี เซ็ด คัม อิน อิทซ อันลอค)
I Walked In And All I Smelled Was Liz Claiborne
(ไอ วอค อิน แอ็นด ออล ไอ ซเม็ล วอส Liz Claiborne)
And Seen Her Spread Across The Bed Naked Watchin Gay Porn
(แอ็นด ซีน เฮอ ซพเร็ด อัครอซ เดอะ เบ็ด เนคิด วันชิน เก พรอน)
She Said Come Her Big Boy Lets Get Acquainted
(ชี เซ็ด คัม เฮอ บิก บอย เล็ท เก็ท แอ็คเวนท)
I Turned Around To Run Twisted My Ankle And Sprained It
(ไอ เทิน อะเรานด ทู รัน ทวิซท มาย แองเคิล แอ็นด ซพเรน ดิท)
She Came At Me At Full Speed Nothin Could Stop Her
(ชี เคม แอ็ท มี แอ็ท ฟูล ซพีด นอทติน เคิด ซท็อพ เฮอ)
I Shot Her Five Times And Every Bullet Bounced Off Her
(ไอ ฌ็อท เฮอ ไฟฝ ไทม แซน เอฝริ บูลเล็ท เบานซ ออฟฟ เฮอ)
I Started To Beg No Please Let Go
(ไอ ซทาท ทู เบ็ก โน พลีส เล็ท โก)
But She Swallowed My F*ckin Leg Whole Like An Egg Roll
(บัท ชี ซวอลโล มาย เอฟ *ckin เล็ก โฮล ไลค แอน เอ็ก โรล)
With One Leg Left Now I’m Hoppin Around Crippled
(วิฑ วัน เล็ก เล็ฟท เนา แอม โฮ๊พปิน อะเรานด คลิบเปิล)
I Grabbed My Pocket Knife And Sliced Off Her Right Nipple
(ไอ แกรบเบด มาย พอคเค็ท ไนฟ แอ็นด ซไลซ ออฟฟ เฮอ ไรท นิบเปิล)
Just Trying To Buy Me Some Time Then I Remembered This Magic Trick
(จัซท ทไรอิง ทู ไบ มี ซัม ไทม เด็น นาย ริเมมเบอะ ดีซ แมจอิค ทริค)
Den Den Den Den Den Den Go Go Gadget D*ck
(เด็น เด็น เด็น เด็น เด็น เด็น โก โก แกดจิท D*ck)
Whipped That Sh*t Out And Aint No Doubt About It
(วิพชฺ แดท ฌะ *ที เอ้า แอ็นด เอน โน เดาท อะเบาท ดิธ)
It Hit The Ground And Caused An Earthquake And Power Outage
(อิท ฮิท เดอะ กเรานด แอ็นด แคสซฺ แอน เอิทเควก แอ็นด เพาเออะ Outage)
I Shouted Now B*tch Lets See Who Gets The Best
(ไอ เฌาท เนา บี *tch เล็ท ซี ฮู เก็ท เดอะ เบ็ซท)
Stuffed That Sh*t In Crooked And F*cked That Fat Sl*t To Death Ahh Ahhh
(ซทัฟ แดท ฌะ *ที อิน ครุค แอ็นด เอฟ *cked แดท แฟ็ท Sl*ที ทู เด็ธ อา อาห์)
Come Here B*tch
(คัม เฮียร บี *tch)
Come Here
(คัม เฮียร)
Take This Motherf*ckin D*ck
(เทค ดีซ Motherf*ckin D*ck)
B*tch Come Here
(บี *tch คัม เฮียร)

Chorus To Fade
(โครัซ ทู เฝด)

And As We Go Along
(แอ็นด แอ็ส วี โก อะลอง)
Throughout The Days Of Our Lives
(ธรูเอาท เดอะ เด อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
We All Face Small Obstacles And Challenges Everyday
(วี ออล เฟซ ซมอล อ๊อบสเทเคิ่ล แซน แชลเล็นจ เอวี่เดย์)
That We Must Go Through
(แดท วี มัซท โก ธรู)
These Are The Things That Surround Us Through Our Atmosphere
(ฑิส อาร์ เดอะ ธิง แดท ซะเรานด อัซ ธรู เอ๊า แอทม็อซเฟีย)
Every Day
(เอฝริ เด)
Every Single Day The World Keeps Turning
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด เดอะ เวิลด คีพ เทินนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As The World Turns คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น