เนื้อเพลง G’d up คำอ่านไทย G-Unit

[Chorus: 50 Cent]
( [ โครัซ : 50 เซ็นท ])

Im amzing,im crazy the hood dun made me feel like my emotions are froze i stay ” G’d Up ” ,its
(แอม amzings , แอม คเรสิ เดอะ ฮุด ดัน เมด มี ฟีล ไลค มาย อิโมฌัน แซร์ ฟโรส ไอ ซเท ” Gd อัพ ” , อิทซ)
tha things tha i dun seen and the sh*t ive been through that made my heart turn cold i stay
(ท่า ธิง ท่า ไอ ดัน ซีน แอ็นด เดอะ ฌะ *ที แอฝ บีน ธรู แดท เมด มาย ฮาท เทิน โคลด ดาย ซเท)
” G’d Up ” ,Im a gangsta ya find out fo sho if u eva step on my toes I stay ” G’d Up ” , when im
(” Gd อัพ ” , แอม มา แก๊งซดา ยา ไฟนด เอ้า โฟ โช อิฟ ยู อีว่า ซเท็พ ออน มาย โท ซาย ซเท ” Gd อัพ ” , ฮเว็น แอม)
hanigin’ out tha window wit that AK fillin ya punk ass wit holes
(hanigin เอ้า ท่า วีนโด วิท แดท AK ฟิลลิน ยา พรัค อาซ วิท โฮล)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])

C*caine,heroin,extacy,marijuana,im new on that greyhound f*ckin wit NY to Carolina,paper
(ซี *เคน , เฮโระอิน , อิกแตซซี่ , มาริฮวานา , แอม นยู ออน แดท กเราเฮานด เอฟ *ckin วิท NY ทู แคโรไลนา , เพเพอะ)
chase different name,same face dont catch a case,my road dogs on parole his baby gurls 4 years
(เชซ ดีฟเฟอะเร็นท เนม , เซม เฟซ ด้อนท์ แค็ช อะ เคซ , มาย โรด ด็อก ออน พะโรล ฮิส เบบิ เกอ โฟว เยีย)
old,we play tha block pistol cop,u could shoot or get shot kill u for ur crack spot take
(โอลด , วี พเล ท่า บล็อค พิ๊สท่อล ค็อพ , ยู เคิด ฌูท ออ เก็ท ฌ็อท คิล ยู ฟอ ur คแร็ค สพอท เทค)
everything your ass got,semi-automatics spary,bust back up on tha way,n*ggaz talkin in tha
(เอ๊วี่ติง ยุร อาซ ก็อท , เซมอิ ออโทะแมทอิค spary , บัซท แบ็ค อัพ ออน ท่า เว , เอ็น *ggaz ทอคกิ่น อิน ท่า)
hood we’ll handle his another day,in November u make my sh*t,u should b dead, if u can catch a
(ฮุด เว็ล แฮ๊นเดิ้ล ฮิส แอะนัธเออะ เด , อิน โนะเฝมเบอะ ยู เมค มาย ฌะ *ที , ยู เชิด บี เด็ด , อิฟ ยู แค็น แค็ช อะ)
Christmas,ill send u a gift,n*ggaz will come and leave yo ass twisted,them hollowtips shells
(ครีซมัซ , แอล เซ็นด ยู อะ กิฟท , เอ็น *ggaz วิล คัม แอ็นด ลีฝ โย อาซ ทวิซท , เฑ็ม hollowtips เฌ็ล)
burn baby burn,see n*ggaz get merked up,N babies born make tha world turn,i seen it all crispy
(เบิน เบบิ เบิน , ซี เอ็น *ggaz เก็ท merked อัพ , เอ็น เบบีสฺ บอน เมค ท่า เวิลด เทิน , ไอ ซีน หนิด ออล ครีซพิ)
clear so i keep my pistol near,hearts never full of fear homie i stay well aware of whats goin
(คเลีย โซ ไอ คีพ มาย พิ๊สท่อล เนีย , ฮาท เนฝเวอะ ฟูล อ็อฝ เฟีย โฮมี ไอ ซเท เว็ล อะแว อ็อฝ ว็อท โกอิน)
around me muthaf*ckas want me dead i go wit a smile on my face,witness my time kid
(อะเรานด มี muthaf*ckas ว็อนท มี เด็ด ดาย โก วิท ดา ซไมล ออน มาย เฟซ , วีทเน็ซ มาย ไทม คิด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])

lil n*gga I dun paid ya way,yall should thank e’m,but if u think otherwise bring ya boy over
(ลิล เอ็น *gga ไอ ดัน เพลด ยา เว , ยอล เชิด แธ็งค เอ็ม , บัท อิฟ ยู ธิงค อัฑเออะไวส บริง ยา บอย โอเฝอะ)
here so i could spank e’m,ill put a end to your career b*tch [b*tch],before u speak on 50,buy
(เฮียร โซ ไอ เคิด ซแพ็งค เอ็ม , แอล พัท ดา เอ็นด ทู ยุร คะเรีย บี *tch [ บี *tch ] , บิโฟ ยู ซพีค ออน 50 , ไบ)
fourty in a spare clip,these n*ggaz gettin gassed up gettin to used to rap like i wont give
(ฟอร์ดี อิน อะ ซแพ คลิพ , ฑิส เอ็น *ggaz เกดดิน gassed อัพ เกดดิน ทู ยูซ ทู แร็พ ไลค ไก ว็อนท กิฝ)
them more blood clots than supercat,n*ggaz will snatch ya im like a bat catcher ill give em
(เฑ็ม โม บลัด คล็อท แฑ็น supercat , เอ็น *ggaz วิล ซแน็ช ยา แอม ไลค เก แบ็ท แคชเชอร์ แอล กิฝ เอ็ม)
signs and they’ll post up match ya,round here n*ggaz die off hydro and even when it aint tha
(ไซน แซน เด๊ว โพซท อัพ แม็ช ยา , เรานด เฮียร เอ็น *ggaz ได ออฟฟ ไฮดโระ แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น หนิด เอน ท่า)
4th of July it sound like pyro,u smart enuff to creep n lay ur dumb brains down the pound will
(4th อ็อฝ จูไล อิท เซานด ไลค ไพโระ , ยู ซมาท อีนัฟ ทู ครีพ เอ็น เล ur ดัม บเรน เดาน เดอะ เพานด วิล)
spin u down like tha young James Brown [yeah] i know im hot but hey [hey] im icy to rocks will
(ซพิน ยู เดาน ไลค ท่า ยัง เจมบเราน [ เย่ ] ไอ โน แอม ฮ็อท บัท เฮ [ เฮ ] แอม ไอซิ ทู ร็อค วิล)
hit u from a block away like a beat from Dr.Dre we takin’ over this year case tha soldiers is
(ฮิท ยู ฟร็อม มา บล็อค อะเว ไลค เก บีท ฟร็อม เดทเออะ ดรี วี ทอคกิ่น โอเฝอะ ดีซ เยีย เคซ ท่า โซลเจอะ ซิส)
here everyone knows its a scare [yeah]!
(เฮียร เอ๊วี่วัน โน อิทซ ซา ซแค [ เย่ ] !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Young Buck]
([ ยัง บัค ])
my popa never bothered to show me what it was to be a man he just pop another bottle n smoke
(มาย popa เนฝเวอะ บอฑเออะ ทู โฌ มี ว็อท ดิธ วอส ทู บี อะ แม็น ฮี จัซท พ็อพ แอะนัธเออะ บ๊อทเทิ่ล เอ็น ซโมค)
up a half a gram,i would hop in my Impala and ride all throught tha night that gave my homeboy
(อัพ อะ ฮาล์ฟ อะ กแร็ม , ไอ เวิด ฮ็อพ อิน มาย อิมพาร่า แอ็นด ไรด ออล ธรูดทฺ ท่า ไนท แดท เกฝ มาย โฮมบอย)
light so when u do it do it right,my fingernails still filled with c*caine residue,i still got
(ไลท โซ ฮเว็น ยู ดู อิท ดู อิท ไรท , มาย ฟิงเกอร์เนลสฺ ซทิล ฟิล วิฑ ซี *เคน เรสอิดยู , ไอ ซทิล ก็อท)
tha heart to go bust me ahead or 2 [fo sho]no other soulution u think we hollerin n hooptin’
(ท่า ฮาท ทู โก บัซท มี อะเฮด ออ ทู [ โฟ โช ] โน อัฑเออะ soulution ยู ธิงค วี ฮอร์เลอริน เอ็น hooptin)
until u wake up n u gotta here about these shootings,i take a bullet from mah vooz n put tha
(อันทีล ยู เวค อัพ เอ็น ยู กอททะ เฮียร อะเบาท ฑิส ชูดดิง , ไอ เทค เก บูลเล็ท ฟร็อม mah vooz เอ็น พัท ท่า)
clip in my pocket before i take another bullet im gonna pull it and pop it [bllaaatt]and if
(คลิพ อิน มาย พอคเค็ท บิโฟ ไอ เทค แอะนัธเออะ บูลเล็ท แอม กอนนะ พุล อิท แอ็นด พ็อพ อิท [ bllaaatt ] แอ็นด อิฟ)
its beef my n*gga then let your guns do tha talkin’ the graveyard has got plenty room for a
(อิทซ บีฟ มาย เอ็น *gga เด็น เล็ท ยุร กัน ดู ท่า ทอคกิ่น เดอะ เกรฝวีหยาด แฮ็ส ก็อท พเลนทิ รุม ฟอ รา)
coffin [haha]they say we responsible for boostin tha crime rate they say we tha reason these
(คอฟฟิน [ ฮาฮา ] เด เซ วี รีสฺพอนสิเบิล ฟอ boostin ท่า คไรม เรท เด เซ วี ท่า รี๊ซั่น ฑิส)
young n*ggaz is buying weight but im gonna keep this glock on my waist till my dyin’days its
(ยัง เอ็น *ggaz อีส บายอิ้ง เวท บัท แอม กอนนะ คีพ ดีซ คล็อก ออน มาย เวซท ทิล มาย dyindays อิทซ)
” Nuttin But A G Thang ” G-Unit And Dr.Dre
(” นัทดินบัท ดา จี เตง ” จี ยูนิท แอ็นด เดทเออะ ดรี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G’d up คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น