เนื้อเพลง Big Mama (Unconditional Love) คำอ่านไทย LL Cool J

Yeah, this one’s dedicated, to my grandmother, and your grandmother
( เย่ , ดีซ วัน เดดอิเคท , ทู มาย แกรนมาเต่อ , แอ็นด ยุร แกรนมาเต่อ)
It’s all love, let’s not forget who raised us, word up
(อิทซ ซอร์ ลัฝ , เล็ท น็อท เฟาะเกท ฮู เรส อัซ , เวิด อัพ)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Big Mama, my grandmother, my main girl
(บิก มามะ , มาย แกรนมาเต่อ , มาย เมน เกิล)
I love you much more than the scandalous world
(ไอ ลัฝ ยู มัช โม แฑ็น เดอะ ซแคนแดะลัซ เวิลด)
As a young boy you gave me whoopings to save my life
(แอ็ส ซา ยัง บอย ยู เกฝ มี ฮูปพิง ทู เซฝ มาย ไลฟ)
Cursed me out, to keep me out the streets at night
(เคิซ มี เอ้า , ทู คีพ มี เอ้า เดอะ ซทรีท แอ็ท ไนท)
Cause my momma had me when she was young
(คอส มาย มอมมาแฮ็ด มี ฮเว็น ชี วอส ยัง)
So you took on the responsibility to raise your grandson
(โซ ยู ทุค ออน เดอะ ริซพอนซิบีลอิทิ ทู เรส ยุร แกรนซัน)
You taught me if a task is once begun, Todd
(ยู ทอท มี อิฟ อะ ทาซค อีส วันซ บิกัน , Todd)
Never leave it ’til it’s done, Todd
(เนฝเวอะ ลีฝ อิท ทิล อิทซ ดัน , Todd)
Be thy labor great or small Todd
(บี ไฑ เลเบอะ กเรท ออ ซมอล Todd)
Do it well or not at all, God
(ดู อิท เว็ล ออ น็อท แอ็ท ดอร์ , ก็อด)
Big Mama, my blood is your blood
(บิก มามะ , มาย บลัด อีส ยุร บลัด)
When the whole world’s against me, I know I got your love
(ฮเว็น เดอะ โฮล เวิลด อะเกนซท มี , ไอ โน ไอ ก็อท ยุร ลัฝ)
If I was in a cell for the rest of my life
(อิฟ ฟาย วอส ซิน อะ เซ็ล ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
I know I’d hear your prayers in the middle of the night
(ไอ โน อาย เฮีย ยุร พเรเออะ ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Used to sit me on your lap and teach me mother wit
(ยูซ ทู ซิท มี ออน ยุร แล็พ แอ็นด ทีช มี ม๊าเธ่อร์ วิท)
Early Sunday morning for them salmon and grits
(เออลิ ซันดิ มอนิง ฟอ เฑ็ม แซมอัน แอ็นด กริท)
I love you baby, you the one and only, that’s a fact
(ไอ ลัฝ ยู เบบิ , ยู ดิ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ , แด๊ท ซา แฟ็คท)
Til death do us part, I’ma always have your back
(ทิล เด็ธ ดู อัซ พาท , แอมอา ออลเว แฮ็ฝ ยุร แบ็ค)
You beefed cause you heard that I was cursin in my raps
(ยู บีฟ คอส ยู เฮิด แดท ไอ วอส cursin อิน มาย แร็พ)
Eighty-six, still you wanna run and get the straps
(เอทิ ซิคซ , ซทิล ยู วอนนา รัน แอ็นด เก็ท เดอะ ซทแร็พ)
I love you, I promise you I care for you deep
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ พรอมอิซ ยู ไอ แค ฟอ ยู ดีพ)
Cause when I had bronchitis you would rock me to sleep
(คอส ฮเว็น นาย แฮ็ด บร็อนไคทิซ ยู เวิด ร็อค มี ทู ซลีพ)
Rub me down with green alcohol
(รับ มี เดาน วิฑ กรีน แอลโคะฮ็อล)
Little brown-skinned lady bout five feet tall, Big Mama
(ลิ๊ทเทิ่ล บเราน ซคินด เลดิ เบาท ไฟฝ ฟีท ทอล , บิก มามะ)

[Chorus: Dru Hill] + [LL]
([ โครัซ : Dru ฮิล ] + [ LL ])
Early one Sunday morning
(เออลิ วัน ซันดิ มอนิง)
Breakfast was on the table [you gave me unconditional love]
(บเรคฟัซท วอส ออน เดอะ เท๊เบิ้ล [ ยู เกฝ มี อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ ])
There was no time to eat, she said to me
(แดร์ วอส โน ไทม ทู อีท , ชี เซ็ด ทู มี)
Boy hurry to Sunday school [you gave me unconditional love]
(บอย เฮอริ ทู ซันดิ ซคูล [ ยู เกฝ มี อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I remember when you told me certain friends wasn’t real
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู โทลด มี เซอทิน ฟเร็นด วอสซึ้น ริแอ็ล)
I didn’t wanna listen, I swore I knew the deal
(ไอ ดิ๊นอิน วอนนา ลิ๊สซึ่น , ไอ ซโว ไอ นยู เดอะ ดีล)
Come to find out, everything you said was true
(คัม ทู ไฟนด เอ้า , เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด วอส ทรู)
Who I end up goin to for advice? You
(ฮู ไอ เอ็นด อัพ โกอิน ทู ฟอ แอ็ดไฝซ ยู)
I love you, that’s why you got nurses and maids
(ไอ ลัฝ ยู , แด๊ท ฮไว ยู ก็อท เนิซ แซน เมด)
Ever since I got paid, you ain’t never been afraid
(เอฝเออะ ซินซ ไอ ก็อท เพลด , ยู เอน เนฝเวอะ บีน อัฟเรด)
That’s granddaddy wife, she taught me how to think
(แด๊ท แกรนแด๊ดดี่ ไวฟ , ชี ทอท มี เฮา ทู ธิงค)
How to navigate through life, you made the sacrifice
(เฮา ทู แนฝอิเกท ธรู ไลฟ , ยู เมด เดอะ แซคริไฟซ)
You kept on livin, cause when my granddaddy died
(ยู เค็พท ออน ลีฝอิน , คอส ฮเว็น มาย แกรนแด๊ดดี่ ได)
It took all your might, but you ain’t quit on life
(อิท ทุค ออล ยุร ไมท , บัท ยู เอน ควิท ออน ไลฟ)
We took trips down South, biscuits and chicken
(วี ทุค ทริพ เดาน เซาธ , บีซคิท แซน ชีคเค็น)
Me you granddad and Alison, trippin
(มี ยู แกรนแดด แอ็นด อลิสัน , ทริพพิน)
Remember, you used to pick me up from junior high
(ริเมมเบอะ , ยู ยูซ ทู พิค มี อัพ ฟร็อม จูนเยอะ ไฮ)
And classmates laughed when the Buick rolled by
(แอ็นด classmates ลาฟ ฮเว็น เดอะ บีเลก โรล ไบ)
Remember, I pulled my privates out in class
(ริเมมเบอะ , ไอ พุล มาย พไรฝิท เอ้า อิน คลาซ)
And from Farmers to Dunkirk you straight whooped my [woo!!]
(แอ็นด ฟร็อม ฟาเมอะ ทู Dunkirk ยู ซทเรท ฮูพ มาย [ วู ! ! ])
The best cookin a man could ever taste
(เดอะ เบ็ซท คุ๊คกิน อะ แม็น เคิด เอฝเออะ เทซท)
It’s written in my heart, it can never be erased
(อิทซ วึ้น อิน มาย ฮาท , อิท แค็น เนฝเวอะ บี อิเรซ)
Thank you so much, you taught me well
(แธ็งค ยู โซ มัช , ยู ทอท มี เว็ล)
How to not get souped up, because I’m LL
(เฮา ทู น็อท เก็ท ซูพ อัพ , บิคอส แอม LL)
How to walk the street, and hold my head real high
(เฮา ทู วอค เดอะ ซทรีท , แอ็นด โฮลด มาย เฮ็ด ริแอ็ล ไฮ)
How to live with Christ and not be afraid to die
(เฮา ทู ไลฝ วิฑ คไรซท แอ็นด น็อท บี อัฟเรด ทู ได)
We sipped daquiris, but you never told moms
(วี sipped daquiris , บัท ยู เนฝเวอะ โทลด มัม)
We even shared beers, Big Mama my dear
(วี อีเฝ็น เชย์ เบีย , บิก มามะ มาย เดีย)
A toast to a woman that raised a man
(อะ โทซท ทู อะ วูมเอิน แดท เรส อะ แม็น)
In popular demand all across the land
(อิน พอพอิวเลอะ ดิมานด ออล อัครอซ เดอะ แล็นด)
You’re my lawyer, my teacher, my doctor, my friend
(ยัวร์ มาย ลอเยอะ , มาย ทีชเออะ , มาย ดอคเทอะ , มาย ฟเร็นด)
My mother, my father, you with me ’til the end
(มาย ม๊าเธ่อร์ , มาย ฟาเฑอะ , ยู วิฑ มี ทิล ดิ เอ็นด)
I love you, I mean that from the bottom of my heart
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ มีน แดท ฟร็อม เดอะ บอตตัม อ็อฝ มาย ฮาท)
That’s the reason why my record’s #1 on the charts
(แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น ฮไว มาย เรคออด #1 ออน เดอะ ชาท)
I’ma tell it like it is, I love you forever
(แอมอา เท็ล อิท ไลค อิท อีส , ไอ ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ)
Dead or alive, we’ll always be together
(เด็ด ออ อะไลฝ , เว็ล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)
Big Mama I love you
(บิก มามะ ไอ ลัฝ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I dedicate this to the Big Mama’s everywhere
(ไอ เดดอิเคท ดีซ ทู เดอะ บิก มามะ เอวี่แวร์)
The ones who raised us – when nobody else was there
(ดิ วัน ฮู เรส อัซ ฮเว็น โนบอดี้ เอ็ลซ วอส แดร์)
The ones who held us and told us it’ll be alright
(ดิ วัน ฮู เฮ็ลด อัซ แซน โทลด อัซ อิว บี ออลไร๊ท)
When gunshots was goin off every night
(ฮเว็น กันชอทพฺ วอส โกอิน ออฟฟ เอฝริ ไนท)
Taught us how to lock the door and check the peephole
(ทอท อัซ เฮา ทู ล็อค เดอะ โด แอ็นด เช็ค เดอะ peephole)
And how to swallow Vicks when we had a chest cold
(แอ็นด เฮา ทู ซวอลโล Vicks ฮเว็น วี แฮ็ด อะ เช็ซท โคลด)
How to stay proud, and represent hard
(เฮา ทู ซเท พเราด , แอ็นด เรพริเสนท ฮาด)
Eat plenty baby, but first say grace for God
(อีท พเลนทิ เบบิ , บัท เฟิซท เซ กเรซ ฟอ ก็อด)
Big Mama, I’ma miss you
(บิก มามะ , แอมอา มิซ ยู)
When one of us leave this earth
(ฮเว็น วัน อ็อฝ อัซ ลีฝ ดีซ เอิธ)
But baby for what it’s worth, I love you since the date of my birth
(บัท เบบิ ฟอ ว็อท อิทซ เวิธ , ไอ ลัฝ ยู ซินซ เดอะ เดท อ็อฝ มาย เบิธ)
And if it wasn’t for my children, I would wanna go first
(แอ็นด อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ มาย ชีลดเร็น , ไอ เวิด วอนนา โก เฟิซท)
You’re the reason I’m the man I am today
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น แอม เดอะ แม็น นาย แอ็ม ทุเด)
The inspiration, for me to be LL Cool J
(ดิ อินซพิเรฌัน , ฟอ มี ทู บี LL คูล เจ)
When you told me ” Knock ‘Em Out, ” I brought you home a Grammy
(ฮเว็น ยู โทลด มี ” น็อค เอ็ม เอ้า , ” ไอ บรอท ยู โฮม อะ แกรมมี่)
I learned to be tough from Big Mama and Aunt Cammy
(ไอ เลิน ทู บี ทั๊ฟ ฟร็อม บิก มามะ แอ็นด อานท Cammy)
A black man that was raised by black women
(อะ บแล็ค แม็น แดท วอส เรส ไบ บแล็ค วีมเอิน)
On tour, sippin your special honey and lemon
(ออน ทัวร์ , ซิบปิ่น ยุร ซเพฌแอ็ล ฮันอิ แอ็นด เลมอัน)
You told me, gargle with vinegar water and salt
(ยู โทลด มี , gargle วิฑ ฝีนอิเกอะ วอเทอะ แอ็นด ซอลท)
The concert was hot, thanks to your support
(เดอะ คอนเซิท วอส ฮ็อท , แธ็งค ทู ยุร ซัพโพท)
Girl – you’re the one I love
(เกิล ยัวร์ ดิ วัน ไอ ลัฝ)
Whether right here with me or smilin from up above
(ฮเวทเออะ ไรท เฮียร วิฑ มี ออ สไมลิน ฟร็อม อัพ อะบัฝ)
Trouble or no trouble, you always had my back
(ทรั๊บเบิ้ล ออ โน ทรั๊บเบิ้ล , ยู ออลเว แฮ็ด มาย แบ็ค)
So I had to let you know your son appreciates that, Big Mama
(โซ ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ยู โน ยุร ซัน แอ็พรีฌิเอท แดท , บิก มามะ)

[Chorus] – repeat 2X
([ โครัซ ] ริพีท 2X)

[feat. Dru Hill]
([ ฟีท Dru ฮิล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Mama (Unconditional Love) คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น