เนื้อเพลง How Many Licks คำอ่านไทย Lil’ Kim

[Sisqo]
( [ Sisqo ])
Hold up
(โฮลด อัพ)
So what you’re saying is, oh
(โซ ว็อท ยัวร์ เซอิง อีส , โอ)
[N*ggaz got me pissed like Lil’ Kim]
([ เอ็น *ggaz ก็อท มี พิซ ไลค ลิล คิม ])
You want to get freaky again, aight
(ยู ว็อนท ทู เก็ท ฟรีคกี้อะเกน , ไอชฺ)
A-ooh-ah-ooh
(อะ อู้ อา อู้)
Oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
I’ve been a lot of places, seen a lot of faces
(แอฝ บีน อะ ล็อท อ็อฝ พเลซ , ซีน อะ ล็อท อ็อฝ เฟซ)
Ah hell I even f*ck with different races
(อา เฮ็ล ไอ อีเฝ็น เอฟ *ck วิฑ ดีฟเฟอะเร็นท เรซ)
A white dude – his name was John
(อะ ฮไวท ดยูด ฮิส เนม วอส จอน)
He had a Queen Bee Rules tattoo on his arm, uh
(ฮี แฮ็ด อะ ควีน บี รูล แท็ททู ออน ฮิส อาม , อา)
He asked me if I’d be his date for the prom
(ฮี อาซค มี อิฟ อาย บี ฮิส เดท ฟอ เดอะ พร็อม)
and he’d buy me a horse, a Porsche and a farm
(แอ็นด ฮีด ไบ มี อะ ฮอซ , อะ โพช แอ็นด อะ ฟาม)
Dan my n*gga from Down South
(แด็น มาย เอ็น *gga ฟร็อม เดาน เซาธ)
Used to like me to spank him and cum in his mouth
(ยูซ ทู ไลค มี ทู ซแพ็งค ฮิม แอ็นด คัม อิน ฮิส เมาธ)
And Tony he was Italian [Uh-huh]
(แอ็นด โทนี่ ฮี วอส อิแทลแย็น [ อา ฮู ])
And he didn’t give a f*ck [Uh-huh]
(แอ็นด ฮี ดิ๊นอิน กิฝ อะ เอฟ *ck [ อา ฮู ])
That’s what I liked about him
(แด๊ท ว็อท ไอ ลิค อะเบาท ฮิม)
He ate my p*ssy from dark till the mornin
(ฮี เอท มาย พี *ssy ฟร็อม ดาค ทิล เดอะ มอร์นิน)
Called his girl up and told her we was bonin
(คอล ฮิส เกิล อัพ แอ็นด โทลด เฮอ วี วอส bonin)
Puerto Rican papi, used to be a Deacon
(เพิสโต Rican เพพี , ยูซ ทู บี อะ ดีคัน)
But now he be s*cking me off on the weekend
(บัท เนา ฮี บี เอส *คิง มี ออฟฟ ออน เดอะ วี๊คเกน)
And this black dude I called King Kong
(แอ็นด ดีซ บแล็ค ดยูด ไอ คอล คิง คอง)
He had a big ass d*ck and a hurricane tongue
(ฮี แฮ็ด อะ บิก อาซ d*ck แอ็นด อะ เฮอริเคน ทัง)

[Sisqo]
([ Sisqo ])
So, how many licks does it take till you get to the center of the?
(โซ , เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Cause I’ve got to know]
([ คอส แอฝ ก็อท ทู โน ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Tell me]
([ เท็ล มี ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ , โอ ])

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
This verse goes out to my n*ggaz in jail
(ดีซ เฝิซ โกซ เอ้า ทู มาย เอ็น *ggaz อิน เจล)
Beatin they d*cks to the double-X-L; Magazine [uhh]
(บีดิน เด d*cks ทู เดอะ ดั๊บเบิ้ล เอ๊กซฺ แอล ; แมกอะสีน [ อา ])
You like how I look in the aqua green? Get your Vaseline
(ยู ไลค เฮา ไอ ลุค อิน ดิ แอควะ กรีน เก็ท ยุร Vaseline)
Roll some weed with some tissue and close your eyes
(โรล ซัม วี วิฑ ซัม ทีฌยู แอ็นด คโลส ยุร ไอ)
Then imagine your tongue in between my thighs
(เด็น อิแมจอิน ยุร ทัง อิน บีทวิน มาย ไธ)
[*Moans*] Baby.. ohh.. yes ohh!
([ *โมน * ] เบบิ โอ้ เย็ซ โอ้ !)
Jailer.. open up.. cell, block, eight
(เจลเออะ โอเพ็น อัพ เซ็ล , บล็อค , เอท)
[*sexual sounds*]
([ *เซคฌวล เซานด * ])
Alright n*gga, that’s enough
(ออลไร๊ท เอ็น *gga , แด๊ท อินัฟ)
Stop, look and listen; get back to your position
(ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น ; เก็ท แบ็ค ทู ยุร โพะสีฌอัน)
Kim got your d*ck hard, startin fights in the yard
(คิม ก็อท ยุร d*ck ฮาด , สตาร์ดิน ไฟท ซิน เดอะ ยาด)
Hotter than a Pop Tart fresh out of the toaster
(ฮอทเดอ แฑ็น อะ พ็อพ ทาท ฟเร็ฌ เอ้า อ็อฝ เดอะ โทซเทอะ)
N*ggaz do anything for a Lil’ Kim poster
(เอ็น *ggaz ดู เอนอิธิง ฟอ รา ลิล คิม โพซเทอะ)
Eses, Bloods, Crips, all the thugs
(อีส , บลัด , คริป , ออล เดอะ ธัก)
Up North in the hole, they all wanna know
(อัพ นอธ อิน เดอะ โฮล , เด ออล วอนนา โน)

[Sisqo]
([ Sisqo ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Tell me, ha]
([ เท็ล มี , ฮา ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Tell me, oh yeah]
([ เท็ล มี , โอ เย่ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
If you drivin in the street, hold on to your seat
(อิฟ ยู ดรายวิน อิน เดอะ ซทรีท , โฮลด ออน ทู ยุร ซีท)
N*ggaz, grab your meat while I ride the beat
(เอ็น *ggaz , กแร็บ ยุร มีท ฮไวล ไอ ไรด เดอะ บีท)
And if you see a shiny black Lamborghini fly by ya
(แอ็นด อิฟ ยู ซี อะ ไฌนอิ บแล็ค ลัมโบกีนี่ ฟไล ไบ ยา)
[Shoom!] That’s me the Knight Rider
([ Shoom ! ] แด๊ท มี เดอะ ไนท ไรดเออะ)
Dressed in all black with the gat in the lap
(ดเรซ อิน ออล บแล็ค วิฑ เดอะ แกท อิน เดอะ แล็พ)
Lunatics in the street – gotta keep the heat
(ลยูนะทิค ซิน เดอะ ซทรีท กอททะ คีพ เดอะ ฮีท)
Sixty on the bezel, a hundred on the rings
(ซิคซทิ ออน เดอะ เบสเอ็ล , อะ ฮันดเร็ด ออน เดอะ ริง)
Sittin pretty baby with a Cash Money bling
(ซิทดิน พรีททิ เบบิ วิฑ อะ แค็ฌ มันอิ บลิง)
12 A.M. I’m on the way to club
(12 อะ เอ็ม แอม ออน เดอะ เว ทู คลับ)
After three bottles I’ll be ready to f*ck
(อาฟเทอะ ธรี บ๊อทเทิ่ล แอล บี เรดอิ ทู เอฟ *ck)
Some n*ggaz even put me on their grocery lists
(ซัม เอ็น *ggaz อีเฝ็น พัท มี ออน แด กโรเซอะริ ลิซท)
Right next to the whip cream and box of chocolates
(ไรท เน็คซท ทู เดอะ ฮวิพ ครีม แอ็นด บ็อคซ อ็อฝ ชอคโอะลิท)
Designer p*ssy, my sh*t come in flavors
(ดิไสนเนอะ พี *ssy , มาย ฌะ *ที คัม อิน ฟเลเฝอะ)
High-class taste n*ggaz got to spend paper
(ไฮ คลาซ เทซท เอ็น *ggaz ก็อท ทู ซเพ็นด เพเพอะ)
Lick it right the first time or you gotta do it over
(ลิค อิท ไรท เดอะ เฟิซท ไทม ออ ยู กอททะ ดู อิท โอเฝอะ)
Like it’s rehearsal for a Tootsie commercial
(ไลค อิทซ ริเฮอแซ็ล ฟอ รา Tootsie ค็อมเมอแฌ็ล)

[Sisqo]
([ Sisqo ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Tell me, ha]
([ เท็ล มี , ฮา ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Tell me, oh yeah]
([ เท็ล มี , โอ เย่ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Tell me]
([ เท็ล มี ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Let me know, let me know]
([ เล็ท มี โน , เล็ท มี โน ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh yeah]
([ โอ , โอ เย่ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Yeah]
([ เย่ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Baby tell me]
([ เบบิ เท็ล มี ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
How many licks does it take till you get to the center of the?
(เฮา เมนอิ ลิค โด ซิท เทค ทิล ยู เก็ท ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Many Licks คำอ่านไทย Lil’ Kim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น