เนื้อเพลง Break It Off คำอ่านไทย Rihanna feat Sean Paul

[Sean Paul]
( [ ซีน พอล ])
Break It Off
(บเรค อิท ออฟฟ)
Breakin it off
(เบรกกิ้น หนิด ออฟฟ)
And settin it off in da real way
(แอ็นด เซทดิน หนิด ออฟฟ อิน ดา ริแอ็ล เว)
Makin da girls dem chill dey mind
(เมกิน ดา เกิล เดม ชิล เด ไมนด)
Makin dem have a good time
(เมกิน เดม แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม)
Ya man
(ยา แม็น)
SPZ long side RiRi
(SPZ ล็อง ไซด RiRi)
Come down now Rihanna
(คัม เดาน เนา รีอานน่า)
Tek it to dem Tek it to dem girl
(เทค อิท ทู เดม เทค อิท ทู เดม เกิล)

[Refrain]
([ ริฟเรน ])
Break it off boy
(บเรค อิท ออฟฟ บอย)
Cuz ya got me feelin naughty
(คัซ ยา ก็อท มี ฟีลิน นอทิ)
I wanna know boy
(ไอ วอนนา โน บอย)
If I could be ya shawty [most definitely]
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยา ชาวดี้ [ โมซท เดฟอินิทลิ ])
Set if off boy
(เซ็ท อิฟ ออฟฟ บอย)
And make me hot all ova my body
(แอ็นด เมค มี ฮ็อท ดอร์ โอฝะ มาย บอดอิ)
[Break it off, take it off, miss take it off] [Break it off tonight] [Yo]
([ บเรค อิท ออฟฟ , เทค อิท ออฟฟ , มิซ เทค อิท ออฟฟ ] [ บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท ] [ โย ])
Break it off boy
(บเรค อิท ออฟฟ บอย)
Cuz ya got me feelin naughty
(คัซ ยา ก็อท มี ฟีลิน นอทิ)
I wanna know boy
(ไอ วอนนา โน บอย)
If I could be ya shawty [yo, yo]
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยา ชาวดี้ [ โย , โย ])
Set it Off boy [yeah, yeah]
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ บอย [ เย่ , เย่ ])
Make me hot all ova my body
(เมค มี ฮ็อท ดอร์ โอฝะ มาย บอดอิ)
Break it off tonight [yo]
(บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท [ โย ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Struggle and pain wha she fell all de while
(สทรั๊กเกิ้ล แอ็นด เพน wha ชี เฟ็ล ออล ดี ฮไวล)
And she want a good man to give her de style
(แอ็นด ชี ว็อนท ดา เกิด แม็น ทู กิฝ เฮอ ดี ซไทล)
Wild child
(ไวลด ไชล)
So she dere pon me file
(โซ ชี เดีย pon มี ไฟล)
It’s a long time now me wha plow de sile
(อิทซ ซา ล็อง ไทม เนา มี wha พเลา ดี sile)
Plow de sile meh car run run like de nile
(พเลา ดี sile meh คา รัน รัน ไลค ดี nile)
And de most energy meh whan gi her tonight
(แอ็นด ดี โมซท เอนเออะจิ meh whan จีไอ เฮอ ทุไนท)
Give her tonight
(กิฝ เฮอ ทุไนท)
Gan make she feel right
(Gan เมค ชี ฟีล ไรท)
Make she fly like a kite that reach a new height
(เมค ชี ฟไล ไลค เก ไคท แดท รีช อะ นยู ไฮท)
Ah we give it to de gyal dem
(อา วี กิฝ อิท ทู ดี gyal เดม)
Make dem reel up and bawl
(เมค เดม รีล อัพ แอ็นด บอล)
And make dem start call
(แอ็นด เมค เดม ซทาท คอล)
Anytime she want it back she ha fi call Dutty Paul
(เอนี่ไทม์ ชี ว็อนท ดิธ แบ็ค ชี ฮา ฟาย คอล ดาดี้ พอล)
Admittin it on de spot I know de real Sean Paul
(Admittin หนิด ออน ดี สพอท ไอ โน ดี ริแอ็ล ซีน พอล)
When de traits so great
(ฮเว็น ดี ทเรท โซ กเรท)
Cuz she feelin top up and tall wat de ting say
(คัซ ชี ฟีลิน ท็อพ อัพ แอ็นด ทอล วัท ดี ทิง เซ)

[Refrain]
([ ริฟเรน ])
Break it off boy [immediate if not before]
(บเรค อิท ออฟฟ บอย [ อิมีดิอิท อิฟ น็อท บิโฟ ])
Cuz ya got me feelin naughty
(คัซ ยา ก็อท มี ฟีลิน นอทิ)
I wanna know boy
(ไอ วอนนา โน บอย)
If I could be ya shawty [pumba]
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยา ชาวดี้ [ pumba ])
Set if off boy
(เซ็ท อิฟ ออฟฟ บอย)
And make me hot all ova my body
(แอ็นด เมค มี ฮ็อท ดอร์ โอฝะ มาย บอดอิ)
[Break it off, take it off, yo miss take it off] [Break it off tonight] [Yo]
([ บเรค อิท ออฟฟ , เทค อิท ออฟฟ , โย มิซ เทค อิท ออฟฟ ] [ บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท ] [ โย ])
Break it off boy
(บเรค อิท ออฟฟ บอย)
Cuz ya got me feelin naughty
(คัซ ยา ก็อท มี ฟีลิน นอทิ)
I wanna know boy
(ไอ วอนนา โน บอย)
If I could be ya shawty [yo, yo]
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยา ชาวดี้ [ โย , โย ])
Set it Off boy [yeah, yeah, yo yo, yo a yo, RiRi, SPZ]
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ บอย [ เย่ , เย่ , โย โย , โย อะ โย , RiRi , SPZ ])
Make me hot all ova my body
(เมค มี ฮ็อท ดอร์ โอฝะ มาย บอดอิ)
Break it off tonight [yo, yo]
(บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท [ โย , โย ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
No doubt
(โน เดาท)
Gyal u shoulda know SP and a scout[?]
(Gyal ยู โช๊วดา โน SP แอ็นด อะ ซเคาท [ ])
Naughty sweat so shout[?]
(นอทิ ซเว็ท โซ เฌาท [ ])
Make ya bawl out [shout]
(เมค ยา บอล เอ้า [ เฌาท ])
Make ya holla me gah give affection in your direction
(เมค ยา ฮอลละ มี gah กิฝ แอ็ฟเฟคฌัน อิน ยุร ดิเรคฌัน)
We go all out
(วี โก ออล เอ้า)
Gyal, just follow we if ya love energy
(Gyal , จัซท ฟอลโล วี อิฟ ยา ลัฝ เอนเออะจิ)
If ya whan pedigree
(อิฟ ยา whan เพดอิกรี)
Cruise like Penelope
(ครูส ไลค Penelope)
Make a see yuh just bounce wit de Dutty Lee
(เมค เก ซี ยู้ จัซท เบานซ วิท ดี ดาดี้ ลี)
We keep givin you de Q to de U to de A [yea] to de L to de I to de T to de Y
(วี คีพ กีฝอิน ยู ดี คิว ทู ดี ยู ทู ดี อะ [ เย ] ทู ดี แอล ทู ดี ไอ ทู ดี ที ทู ดี วาย)
Girl I got to try [try]
(เกิล ไอ ก็อท ทู ทไร [ ทไร ])
Take yuh booty make you reach to de S.K.Y.
(เทค ยู้ บูทิ เมค ยู รีช ทู ดี เอส เค วาย)
Woman I got to say [say]
(วูมเอิน นาย ก็อท ทู เซ [ เซ ])
Da way u move is makin me hype
(ดา เว ยู มูฝ อีส เมกิน มี เฮฝ)
Girl cuh yuh know say yuh S to de E to de X to de Y [Pumba Pumba]
(เกิล cuh ยู้ โน เซ ยู้ เอส ทู ดี อี ทู ดี เอ๊กซฺ ทู ดี วาย [ Pumba Pumba ])

[Refrain]
([ ริฟเรน ])
Break it off boy
(บเรค อิท ออฟฟ บอย)
Cuz ya got me feelin naughty
(คัซ ยา ก็อท มี ฟีลิน นอทิ)
I wanna know boy
(ไอ วอนนา โน บอย)
If I could be ya shawty [sexiness]
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยา ชาวดี้ [ เซ็กซีเนสส ])
Set it off boy
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ บอย)
Make me hot all ova my body [yo, yah go yo, no doubt]
(เมค มี ฮ็อท ดอร์ โอฝะ มาย บอดอิ [ โย , ยา โก โย , โน เดาท ])
Break it off tonight [yo RiRi]
(บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท [ โย RiRi ])
Break it off boy
(บเรค อิท ออฟฟ บอย)
Cuz ya got me feelin naughty
(คัซ ยา ก็อท มี ฟีลิน นอทิ)
I wanna know boy
(ไอ วอนนา โน บอย)
If I could be ya shawty [Blaze up on no rain no stress]
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยา ชาวดี้ [ บเลส อัพ ออน โน เรน โน ซทเร็ซ ])
Set it off boy
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ บอย)
Make me hot all ova my body
(เมค มี ฮ็อท ดอร์ โอฝะ มาย บอดอิ)
Break it off tonight [yea, yo, ya yo]
(บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท [ เย , โย , ยา โย ])

[Rihanna]
([ รีอานน่า ])
Boy [Uh huh]
(บอย [ อา ฮู ])
The way you push up on me I
(เดอะ เว ยู พุฌ อัพ ออน มี ไอ)
Whan get da roughest wine I dun know ya like [ay, yo, ay]
(Whan เก็ท ดา roughest ไวน ไอ ดัน โน ยา ไลค [ ไอ , โย , ไอ ])
Fuh sho we gonna break it off tonight [yoga macchugga uh]
(Fuh โช วี กอนนะ บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท [ โยกะ macchugga อา ])
Ooooo boy
(อู บอย)
We really shouldn’t waste no time [sing it]
(วี ริแอ็ลลิ ชูดดึ่น เวซท โน ไทม [ ซิง อิท ])
Come let me back up on ya dancehall’s tight [bring it]
(คัม เล็ท มี แบ็ค อัพ ออน ยา แด้นฮอว ไทท [ บริง อิท ])
And I’m hopin baby u don’t mind
(แอ็นด แอม โฮพปิน เบบิ ยู ด้อนท์ ไมนด)
Cuz I really wanna break it off tonight [instantaneous]
(คัซ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท [ อินซแท็นเทเนียซ ])

[Refrain]
([ ริฟเรน ])
Break it off boy
(บเรค อิท ออฟฟ บอย)
Cuz ya got me feelin naughty [ay]
(คัซ ยา ก็อท มี ฟีลิน นอทิ [ ไอ ])
I wanna know boy
(ไอ วอนนา โน บอย)
If I could be ya shawty
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยา ชาวดี้)
Set it off boy
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ บอย)
Make me hot all ova my body [baby girl, yo, baby girl]
(เมค มี ฮ็อท ดอร์ โอฝะ มาย บอดอิ [ เบบิ เกิล , โย , เบบิ เกิล ])
Break it off tonight [yo give it up give it up sen on]
(บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท [ โย กิฝ อิท อัพ กิฝ อิท อัพ เส็น ออน ])
Break it off boy
(บเรค อิท ออฟฟ บอย)
Cuz ya got me feelin naughty [yo]
(คัซ ยา ก็อท มี ฟีลิน นอทิ [ โย ])
I wanna know boy
(ไอ วอนนา โน บอย)
If I could be ya shawty
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยา ชาวดี้)
Set it off boy
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ บอย)
Make me hot all ova my body
(เมค มี ฮ็อท ดอร์ โอฝะ มาย บอดอิ)
Break it off tonight
(บเรค อิท ออฟฟ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break It Off คำอ่านไทย Rihanna feat Sean Paul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น