เนื้อเพลง Thinkin’ About You คำอ่านไทย Avant

Da da da da da da
( ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Baby, da da da da da da
(เบบิ , ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
You’re my hopes, my dreams, my everything
(ยัวร์ มาย โฮพ , มาย ดรีม , มาย เอ๊วี่ติง)
You’re my sweet babe
(ยัวร์ มาย สวี้ท เบบ)
Oh oh oh oh oh oh, yeah
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ , เย่)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
I wake up in a cold sweat [why?]
(ไอ เวค อัพ อิน อะ โคลด ซเว็ท [ ฮไว ])
Because I haven’t seen you yet
(บิคอส ไอ แฮฟเวน ซีน ยู เย็ท)
I normally see you in my dreams [dreams]
(ไอ นอแม็ลลิ ซี ยู อิน มาย ดรีม [ ดรีม ])
I thought I heard you speak
(ไอ ธอท ไอ เฮิด ยู ซพีค)
Waiting for the day to end
(เวททิง ฟอ เดอะ เด ทู เอ็นด)
I’ll be staring at your 8′ by 10′
(แอล บี ซแทริง แอ็ท ยุร เอ๊ก ไบ เทน)
And as I lay me down to sleep [down to sleep]
(แอ็นด แอ็ส ซาย เล มี เดาน ทู ซลีพ [ เดาน ทู ซลีพ ])
It starts over again, yeah
(อิท ซทาท โอเฝอะ อะเกน , เย่)

[Chorus 1x:]
([ โครัซ 1x : ])
Do you know I spend
(ดู ยู โน ไอ ซเพ็นด)
All day, all night [all day all night, all night all day]
(ออล เด , ออล ไนท [ ออล เด ออล ไนท , ออล ไนท ดอร์ เด ])
Thinkin’ bout you, dreamin’ bout you [dreamin’ bout you babe]
(ติ้งกิน เบาท ยู , ดรีมมิน เบาท ยู [ ดรีมมิน เบาท ยู เบบ ])
Do you know I spend most of my time [yeah]
(ดู ยู โน ไอ ซเพ็นด โมซท อ็อฝ มาย ไทม [ เย่ ])
Wishin’ for you
(วิซชิน ฟอ ยู)
Don’t even know, who just, how much
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน , ฮู จัซท , เฮา มัช)
That I’m feelin’ you [I’m feelin’ you baby]
(แดท แอม ฟีลิน ยู [ แอม ฟีลิน ยู เบบิ ])
Don’t even know, who just, how much
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน , ฮู จัซท , เฮา มัช)
That I’m in love with you [I’m in love with you, oh oh oh]
(แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู [ แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู , โอ โอ โอ ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
When I see you in the street [ I ]
(ฮเว็น นาย ซี ยู อิน เดอะ ซทรีท [ ไอ ])
I play it off real cool
(ไอ พเล อิท ออฟฟ ริแอ็ล คูล)
But when I get all alone [ I ]
(บัท ฮเว็น นาย เก็ท ดอร์ อะโลน [ ไอ ])
I feel like the fool
(ไอ ฟีล ไลค เดอะ ฟูล)
Remember in High School
(ริเมมเบอะ อิน ไฮ ซคูล)
Writing love notes [love notes]
(ไรทอิง ลัฝ โนท [ ลัฝ โนท ])
You know how the game go [check]
(ยู โน เฮา เดอะ เกม โก [ เช็ค ])
If you want me, yes or no?
(อิฟ ยู ว็อนท มี , เย็ซ ออ โน)

[Chorus 1x:]
([ โครัซ 1x : ])
Do you know I spend
(ดู ยู โน ไอ ซเพ็นด)
All day, all night [all day]
(ออล เด , ออล ไนท [ ออล เด ])
Thinkin’ bout you, dreamin’ bout you [bout’ you baby]
(ติ้งกิน เบาท ยู , ดรีมมิน เบาท ยู [ เบาท ยู เบบิ ])
Do you know I spend most of my time [my time]
(ดู ยู โน ไอ ซเพ็นด โมซท อ็อฝ มาย ไทม [ มาย ไทม ])
Wishin’ for you [wishin’ for you baby]
(วิซชิน ฟอ ยู [ วิซชิน ฟอ ยู เบบิ ])
Don’t even know, who just, how much
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน , ฮู จัซท , เฮา มัช)
That I’m feelin’ you [how much I’m really feelin’ you ]
(แดท แอม ฟีลิน ยู [ เฮา มัช แอม ริแอ็ลลิ ฟีลิน ยู ])
Don’t even know, who just, how much [you don’t know]
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน , ฮู จัซท , เฮา มัช [ ยู ด้อนท์ โน ])
That I’m in love with you
(แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

[Ad libs after chorus:]
([ แอ็ด ลิบสฺ อาฟเทอะ โครัซ : ])
Stone play on
(ซโทน พเล ออน)
Stone play on
(ซโทน พเล ออน)
Play on
(พเล ออน)
[Ba doom ba doom]
([ บา ดูม บา ดูม ])
It sounds so good to me, yeah
(อิท เซานด โซ เกิด ทู มี , เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)
You feel how I feel, oh
(ยู ฟีล เฮา ไอ ฟีล , โอ)
I’m so confused because
(แอม โซ ค็อนฟยูส บิคอส)

[Bridge 1x:]
([ บริจ 1x : ])
She don’t even notice me [don’t even know ]
(ชี ด้อนท์ อีเฝ็น โนทิซ มี [ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ])
Or do she really notice me? [or do she]
(ออ ดู ชี ริแอ็ลลิ โนทิซ มี [ ออ ดู ชี ])
I got to see how she feels [my baby]
(ไอ ก็อท ทู ซี เฮา ชี ฟีล [ มาย เบบิ ])
Because baby, my love is real [love is real]
(บิคอส เบบิ , มาย ลัฝ อีส ริแอ็ล [ ลัฝ อีส ริแอ็ล ])
Know I cant understand [know I cant do]
(โน ไอ แค็นท อันเดิซแทนด [ โน ไอ แค็นท ดู ])
The way I feel bout you babe [my lady]
(เดอะ เว ไอ ฟีล เบาท ยู เบบ [ มาย เลดิ ])
You’re my inspiration [you’re the one]
(ยัวร์ มาย อินซพิเรฌัน [ ยัวร์ ดิ วัน ])
And for you I’ll never change it [my shinning star]
(แอ็นด ฟอ ยู แอล เนฝเวอะ เชนจ อิท [ มาย shinnings ซทา ])

[Chorus 2x:]
([ โครัซ 2x : ])
Do you know I spend
(ดู ยู โน ไอ ซเพ็นด)
All day, all night
(ออล เด , ออล ไนท)
Thinkin’ bout you, dreamin’ bout you [dreamin’ about you baby]
(ติ้งกิน เบาท ยู , ดรีมมิน เบาท ยู [ ดรีมมิน อะเบาท ยู เบบิ ])
Do you know I spend most of my time
(ดู ยู โน ไอ ซเพ็นด โมซท อ็อฝ มาย ไทม)
Wishin’ for you [you make me feel so good babe]
(วิซชิน ฟอ ยู [ ยู เมค มี ฟีล โซ เกิด เบบ ])
Don’t even know, who just, how much
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน , ฮู จัซท , เฮา มัช)
That I’m feelin’ you [something is wrong]
(แดท แอม ฟีลิน ยู [ ซัมติง อีส ร็อง ])
Don’t even know, who just, how much [cuz your not with me in my home]
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน , ฮู จัซท , เฮา มัช [ คัซ ยุร น็อท วิฑ มี อิน มาย โฮม ])
That I’m in love with you [I’m all alone]
(แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู [ แอม ออล อะโลน ])

Do you know I spend
(ดู ยู โน ไอ ซเพ็นด)
All day, all night [did you know]
(ออล เด , ออล ไนท [ ดิด ยู โน ])
Thinkin’ bout you, dreamin’ bout you [you’re the only one I truly love]
(ติ้งกิน เบาท ยู , ดรีมมิน เบาท ยู [ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ทรูลิ ลัฝ ])
Do you know I spend most of my time [did you know]
(ดู ยู โน ไอ ซเพ็นด โมซท อ็อฝ มาย ไทม [ ดิด ยู โน ])
Wishin’ for you [these words are from heaven above]
(วิซชิน ฟอ ยู [ ฑิส เวิด แซร์ ฟร็อม เฮฝเอ็น อะบัฝ ])
Don’t even know, who just, how much [did you know]
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน , ฮู จัซท , เฮา มัช [ ดิด ยู โน ])
That I’m feelin’ you [you’re the one I want in my life]
(แดท แอม ฟีลิน ยู [ ยัวร์ ดิ วัน ไอ ว็อนท อิน มาย ไลฟ ])
Don’t even know, who just, how much [did you know]
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน , ฮู จัซท , เฮา มัช [ ดิด ยู โน ])
That I’m in love with you [if I had the chance
(แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู [ อิฟ ฟาย แฮ็ด เดอะ ชานซ)
I would make you my wife, saying]
(ไอ เวิด เมค ยู มาย ไวฟ , เซอิง ])

Da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Baby, da da da da da da
(เบบิ , ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
[Fades till end]
([ เฝด ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thinkin’ About You คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น