เนื้อเพลง F*ck You คำอ่านไทย 50 Cent

[Chorus: scratching]
( [ โครัซ : scratchings ])
Pain In Da Ass ” F*ck You ” [3x]
(เพน อิน ดา อาซ ” เอฟ *ck ยู ” [ 3x ])
Styles ” I don’t give a f*ck ” [3x]
(ซไทล ” ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ” [ 3x ])
Styles ” I don’t give a f*ck who you are ”
(ซไทล ” ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยู อาร์ “)
Pain In The Ass ” F*ck You ”
(เพน อิน ดิ อาซ ” เอฟ *ck ยู “)
Nas ” N*ggaz is this and that ”
(นาส ” เอ็น *ggaz อีส ดีซ แซน แดท “)
Big Pun ” I’m even, even better than before ”
(บิก พัน ” แอม อีเฝ็น , อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น บิโฟ “)
Styles ” I don’t give a f*ck who you are ”
(ซไทล ” ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยู อาร์ “)
Pain In Da Ass ” F*ck you ”
(เพน อิน ดา อาซ ” เอฟ *ck ยู “)
Nas ” N*ggaz is this and that, I’m just, I’m just, I’m just the best ”
(นาส ” เอ็น *ggaz อีส ดีซ แซน แดท , แอม จัซท , แอม จัซท , แอม จัซท เดอะ เบ็ซท “)
Styles ” I don’t give a f*ck who you are ”
(ซไทล ” ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยู อาร์ “)
Pain In Da Ass ” F*ck you ”
(เพน อิน ดา อาซ ” เอฟ *ck ยู “)
Nas ” N*ggaz is this and that ”
(นาส ” เอ็น *ggaz อีส ดีซ แซน แดท “)
Big Pun ” I’m even, even better than before ”
(บิก พัน ” แอม อีเฝ็น , อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น บิโฟ “)
Styles ” I don’t give a f*ck who you are ”
(ซไทล ” ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยู อาร์ “)
Nas ” N*ggaz is this and that, I’m just, I’m just, I’m just the best ”
(นาส ” เอ็น *ggaz อีส ดีซ แซน แดท , แอม จัซท , แอม จัซท , แอม จัซท เดอะ เบ็ซท “)

[Verse]
([ เฝิซ ])
Either I’m trippin’ off the ecstasy
(อีเฑอะ แอม ทริพพินออฟฟ ดิ เอคซทะซิ)
Or I could feel the world turnin’
(ออ ไอ เคิด ฟีล เดอะ เวิลด เทินนิน)
I’m havin’ flashbacks, I can feel the shells burnin’
(แอม เฮฝวิน แฟล๊ชแบค , ไอ แค็น ฟีล เดอะ เฌ็ล เบินนิน)
Comin’ up, I was taught never back down
(คัมอิน อัพ , ไอ วอส ทอท เนฝเวอะ แบ็ค เดาน)
That’s why I act the way I act now, hold the mac down
(แด๊ท ฮไว ไอ แอ็คท เดอะ เว ไอ แอ็คท เนา , โฮลด เดอะ แมค เดาน)
32 shots, squeeze til there ain’t a shell left
(32 ฌ็อท , ซควีส ทิล แดร์ เอน ดา เฌ็ล เล็ฟท)
Come with my gun smokin’, you can smell death
(คัม วิฑ มาย กัน สโมกิน , ยู แค็น ซเม็ล เด็ธ)
They get the first laugh, I get the last laugh homie
(เด เก็ท เดอะ เฟิซท ลาฟ , ไอ เก็ท เดอะ ลาซท ลาฟ โฮมี)
Hit the gas on it, pull up and mash on ’em
(ฮิท เดอะ แก๊ซ ออน หนิด , พุล อัพ แอ็นด แม็ฌ ออน เอ็ม)
There’s a lot of talk in the streets about me
(แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ ทอค อิน เดอะ ซทรีท อะเบาท มี)
N*ggaz know, ain’t nothing sweet about me
(เอ็น *ggaz โน , เอน นัธอิง สวี้ท อะเบาท มี)
Get back to questions, like ” 50, who shot ya?…
(เก็ท แบ็ค ทู คเวซชัน , ไลค ” 50 , ฮู ฌ็อท ยา)
You think it was Preme, Freeze or Tah, Tah? ”
(ยู ธิงค อิท วอส Preme , ฟรีส ออ Tah , Tah “)
N*gga, street sh*t should stay in the street
(เอ็น *gga , ซทรีท ฌะ *ที เชิด ซเท อิน เดอะ ซทรีท)
So, keep it on the low
(โซ , คีพ อิท ออน เดอะ โล)
But everybody who’s somebody already know
(บัท เอวี่บอดี้ ฮู ซัมบอดี้ ออลเรดอิ โน)
A few words for any n*gga that get hit the f*ck up
(อะ ฟยู เวิด ฟอ เอนอิ เอ็น *gga แดท เก็ท ฮิท เดอะ เอฟ *ck อัพ)
My advice if you get shot down, is get the f*ck up
(มาย แอ็ดไฝซ อิฟ ยู เก็ท ฌ็อท เดาน , อีส เก็ท เดอะ เอฟ *ck อัพ)
LET’S GO
(เล็ท โก)

[Chorus [Different Variations]]
([ โครัซ [ ดีฟเฟอะเร็นท แฝริเอฌัน ] ])

[Verse]
([ เฝิซ ])
Maaaaaaaaan
(Maaaaaaaaan)
I told n*ggaz not to f*ck with me they still push me
(ไอ โทลด เอ็น *ggaz น็อท ทู เอฟ *ck วิฑ มี เด ซทิล พุฌ มี)
Figured they’d get away with it cause Tone and Poke p*ssy
(ฟีกยุร เดยฺ เก็ท อะเว วิฑ อิท คอส โทน แอ็นด โพค พี *ssy)
I been gone through static, shot at with automatics
(ไอ บีน กอน ธรู ซแททอิค , ฌ็อท แอ็ท วิฑ ออโทะแมทอิค)
Since 90, when Nas came out with ” Illmatic ”
(ซินซ 90 , ฮเว็น นาส เคม เอ้า วิฑ ” Illmatic “)
If Suge was home, Death Row would be good for me
(อิฟ Suge วอส โฮม , เด็ธ เรา เวิด บี เกิด ฟอ มี)
Cause Tommy Matola ain’t shootin out in the hood wit me
(คอส ทอมมิ Matola เอน ชูดทิน เอ้า อิน เดอะ ฮุด วิท มี)
I’ve been shot 9 times my n*gga that’s why I walk funny
(แอฝ บีน ฌ็อท นาย ไทม มาย เอ็น *gga แด๊ท ฮไว ไอ วอค ฟันนิ)
Hit in the jaw once, why I talk funny
(ฮิท อิน เดอะ จอ วันซ , ฮไว ไอ ทอค ฟันนิ)
With a Ruger on my hip, I walk the street with no care
(วิฑ อะ Ruger ออน มาย ฮิพ , ไอ วอค เดอะ ซทรีท วิฑ โน แค)
Think my grandma’s prayers the only reason I’m here
(ธิงค มาย แกรนมา พเรเออะ ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น แอม เฮียร)
My wrist icy, keep my ears icy, keep my neck icy
(มาย ริซท ไอซิ , คีพ มาย เอีย ไอซิ , คีพ มาย เน็ค ไอซิ)
That’s why you b*tch like me, so I’m a heavyweight
(แด๊ท ฮไว ยู บี *tch ไลค มี , โซ แอม มา เฮฝวีเวท)
How dare these n*ggaz take me lightly?
(เฮา แด ฑิส เอ็น *ggaz เทค มี ไลทลิ)
I ain’t come to make friends and n*ggaz aint gotta like me
(ไอ เอน คัม ทู เมค ฟเร็นด แซน เอ็น *ggaz เอน กอททะ ไลค มี)
My own homie said ” 50, you done lost yo’ mind ”
(มาย โอน โฮมี เซ็ด ” 50 , ยู ดัน ล็อซท โย ไมนด “)
Cause I shootout in broad day, run and toss my nine
(คอส ไอ shootout อิน บรอด เด , รัน แอ็นด ท็อซ มาย ไนน)

[Chorus [Different Variations]]
([ โครัซ [ ดีฟเฟอะเร็นท แฝริเอฌัน ] ])

[Verse]
([ เฝิซ ])
Can’t find a n*gga in the hood, that say ” 50 ain’t hot ”
(แค็นท ไฟนด อะ เอ็น *gga อิน เดอะ ฮุด , แดท เซ ” 50 เอน ฮ็อท “)
When I drop, I’m sound like Eminem and Kid Rock
(ฮเว็น นาย ดร็อพ , แอม เซานด ไลค เอมมีนเอม แอ็นด คิด ร็อค)
Play the block, with the watch all rocked the f*ck up
(พเล เดอะ บล็อค , วิฑ เดอะ ว็อช ออล ร็อค เดอะ เอฟ *ck อัพ)
Jukes me, A week later y’all be shot the f*ck up
(Jukes มี , อะ วีค เลทเออะ ยอล บี ฌ็อท เดอะ เอฟ *ck อัพ)
Born a healthy baby, I wasn’t always crazy
(บอน อะ เฮลธิ เบบิ , ไอ วอสซึ้น ออลเว คเรสิ)
This aint how moma rasied me, this how the hood made me
(ดีซ เอน เฮา โมมมา rasied มี , ดีซ เฮา เดอะ ฮุด เมด มี)
The D’s call me by my government name
(เดอะ ดีสฺ คอล มี ไบ มาย กัฝเอินเม็นท เนม)
I be dumb and shoot up parks
(ไอ บี ดัม แอ็นด ฌูท อัพ พาค)
Have n*ggaz runnin’ like ” Jesus Comin’ ”
(แฮ็ฝ เอ็น *ggaz รูนนิน ไลค ” จีสัซ คัมอิน “)
There’s wet pillows in prison, n*ggaz cry in the dark
(แดร์ เว็ท พีลโล ซิน พริ๊ซั่น , เอ็น *ggaz คไร อิน เดอะ ดาค)
Cause if they did in the day, n*ggaz would question they heart
(คอส อิฟ เด ดิด อิน เดอะ เด , เอ็น *ggaz เวิด คเวซชัน เด ฮาท)
So when they come home, the come home
(โซ ฮเว็น เด คัม โฮม , เดอะ คัม โฮม)
Walking that tough walk, talking that ” Rockavalede ”
(วอคกิง แดท ทั๊ฟ วอค , ทอคอิง แดท ” Rockavalede “)
Talk’ll get you shot in New York – BBBBLLLLATTTTT
(Talkll เก็ท ยู ฌ็อท อิน นยู ยอค BBBBLLLLATTTTT)
Sex, money, murder, I gotta eat
(เซ็คซ , มันอิ , เมอเดอะ , ไอ กอททะ อีท)
But I aint tryin do +Hard Time+ like +Pistol P+
(บัท ไอ เอน ทายอิน ดู +ฮาด ไทม + ไลค +พิ๊สท่อล พี +)
See, n*ggaz uptown understand me in the street
(ซี , เอ็น *ggaz อัพเทาน อันเดิซแทนด มี อิน เดอะ ซทรีท)
You n*ggaz uptown’ll ” Stan ” me in the street
(ยู เอ็น *ggaz uptownll ” สเตน ” มี อิน เดอะ ซทรีท)
Ha-ha
(ฮา ฮา)

[Chorus [Different Variations]]
([ โครัซ [ ดีฟเฟอะเร็นท แฝริเอฌัน ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck You คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น