เนื้อเพลง Happy Valentine’s Day คำอ่านไทย Outkast

[Intro: Andre 3000]
( [ อินโทร : อันเดร3000 ])
My name is Cupid Valentino, the modern day Cupid
(มาย เนม อีส คยูพิด แววเลนทีโน่ , เดอะ มอดเอิน เด คยูพิด)
And I just want to say one thing
(แอ็นด ดาย จัซท ว็อนท ทู เซ วัน ธิง)

[Verse 1: Andre 3000]
([ เฝิซ วัน : อันเดร3000 ])
Happy Valentine’s Day
(แฮพพิ แฝลเอ็นไทน เด)
Every day the 14th!
(เอฝริ เด เดอะ 14th !)
I don’t think y’all heard me!
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยอล เฮิด มี !)
I just wanna say Happy Valentine’s Day!
(ไอ จัซท วอนนา เซ แฮพพิ แฝลเอ็นไทน เด !)
Every day the 14th!
(เอฝริ เด เดอะ 14th !)
Can y’all dig that?
(แค็น ยอล ดิก แดท)
Now when arrows don’t penetrate, see
(เนา ฮเว็น แอโร ด้อนท์ เพนอิทเรท , ซี)
Cupid grabs the pistol [Uh, yeah, now, now lookie here!]
(คยูพิด กแร็บ เดอะ พิ๊สท่อล [ อา , เย่ , เนา , เนา lookie เฮียร ! ])
And he shoots straight for your heart
(แอ็นด ฮี ฌูท ซทเรท ฟอ ยุร ฮาท)
And when he won’t miss you!
(แอ็นด ฮเว็น ฮี ว็อนท มิซ ยู !)
That’s alright ’cause y’all won’t believe in me anyways
(แด๊ท ออลไร๊ท คอส ยอล ว็อนท บิลีฝ อิน มี เอนอิเว)
But..
(บัท)

[Hook: Joi & ” Skreechy Peachy ” [Andre 3000]]
([ ฮุค : Joi & ” Skreechy พิษชี่ ” [ อันเดร3000 ] ])
Ya won’t believe in me, but you would fancy
(ยา ว็อนท บิลีฝ อิน มี , บัท ยู เวิด แฟนซิ)
leprechauns or groundhogs
(leprechauns ออ groundhogs)
No thank you, Easter Bunny!
(โน แธ็งค ยู , อีซเทอะ บันนิ !)
[There’s all this talk about Santa Claus, but see
([ แดร์ ซอร์ ดีซ ทอค อะเบาท แซนดา คลอส , บัท ซี)
love will rule reign supreme]
(ลัฝ วิล รูล เรน ซิวพรีม ])

[Verse 2: Andre 3000]
([ เฝิซ ทู : อันเดร3000 ])
Happy Valentine’s Day
(แฮพพิ แฝลเอ็นไทน เด)
Every day the 14th! [You got it!]
(เอฝริ เด เดอะ 14th ! [ ยู ก็อท ดิธ ! ])
When Cupid knocks at your door
(ฮเว็น คยูพิด น็อค แอ็ท ยุร โด)
You can’t ignore me!
(ยู แค็นท อิกโน มี !)
There’s no need to run!
(แดร์ โน นีด ทู รัน !)
So, Happy Valentine’s Day [Hey!]
(โซ , แฮพพิ แฝลเอ็นไทน เด [ เฮ ! ])
Every day the 14th!
(เอฝริ เด เดอะ 14th !)
I may have it all wrong, see
(ไอ เม แฮ็ฝ อิท ดอร์ ร็อง , ซี)
If you know what loves mean, well
(อิฟ ยู โน ว็อท ลัฝ มีน , เว็ล)
Well, somebody tell me!
(เว็ล , ซัมบอดี้ เท็ล มี !)
Cuz they just don’t believe in me!
(คัซ เด จัซท ด้อนท์ บิลีฝ อิน มี !)

[Hook: Joi & ” Skreechy Peachy ” [Andre 3000]]
([ ฮุค : Joi & ” Skreechy พิษชี่ ” [ อันเดร3000 ] ])
Ya’ won’t believe in me, but you would fancy
(ยา ว็อนท บิลีฝ อิน มี , บัท ยู เวิด แฟนซิ)
leprechauns or groundhogs
(leprechauns ออ groundhogs)
No thank you, Easter Bunny!
(โน แธ็งค ยู , อีซเทอะ บันนิ !)
[There’s so much fuss about Santa Claus, but see
([ แดร์ โซ มัช ฟัซ อะเบาท แซนดา คลอส , บัท ซี)
Cupid will not be defeated!]
(คยูพิด วิล น็อท บี ดิฟีท ! ])

[Verse 3: Andre 3000]
([ เฝิซ ที : อันเดร3000 ])
Happy Valentine’s Day
(แฮพพิ แฝลเอ็นไทน เด)
Every day the 14th!
(เอฝริ เด เดอะ 14th !)
Now I know your hearts have grown cold
(เนา ไอ โน ยุร ฮาท แฮ็ฝ กโรน โคลด)
And that bothers me
(แอ็นด แดท บอฑเออะ มี)
Now I understand ’cause I use to be a bad boy in my day
(เนา ไอ อันเดิซแทนด คอส ไอ ยูซ ทู บี อะ แบ็ด บอย อิน มาย เด)
I know you’re trying to protect your lil’ feelings
(ไอ โน ยัวร์ ทไรอิง ทู พโระเทคท ยุร ลิล ฟีลอิง)
but you can’t run away
(บัท ยู แค็นท รัน อะเว)
Oooh ooh!
(อู้ อู้ !)

[Hook: Joi & ” Skreechy Peachy ” [Andre 3000]]
([ ฮุค : Joi & ” Skreechy พิษชี่ ” [ อันเดร3000 ] ])
Ya’ won’t believe in me, but you would fancy..
(ยา ว็อนท บิลีฝ อิน มี , บัท ยู เวิด แฟนซิ)
[Hey! Don’t you supposed to be some kind of player or something?]
([ เฮ ! ด้อนท์ ยู ซัพโพส ทู บี ซัม ไคนด อ็อฝ เพย์เยอร์ ออ ซัมติง ])
Bunny!
(บันนิ !)

[Talking: Andre 3000]
([ ทอคอิง : อันเดร3000 ])
Well keep on runnin’, player
(เว็ล คีพ ออน รูนนิน , เพย์เยอร์)
Cause I got my good shoes on
(คอส ไอ ก็อท มาย เกิด ฌู ออน)
And I got ’em tied up tight
(แอ็นด ดาย ก็อท เอ็ม ไท อัพ ไทท)
So, you’re going to find out tonightttttttttt!
(โซ , ยัวร์ โกอิ้ง ทู ไฟนด เอ้า tonightttttttttt !)

[Verse 4: Andre 3000]
([ เฝิซ โฟว : อันเดร3000 ])
Got a sweet lil’ darling back in my corner
(ก็อท ดา สวี้ท ลิล ดาลิง แบ็ค อิน มาย คอเนอะ)
Below I know I love her, but act like I don’t want her
(บิโล ไอ โน ไอ ลัฝ เฮอ , บัท แอ็คท ไลค ไก ด้อนท์ ว็อนท เฮอ)
Surrounded by the lonely, but yet feel like a loner
(ซะเรานด ไบ เดอะ โลนลิ , บัท เย็ท ฟีล ไลค เก โลเนอร์)
Could be an organ donor
(เคิด บี แอน ออแก็น โดเนอะ)
The way I give up my heart, but
(เดอะ เว ไอ กิฝ อัพ มาย ฮาท , บัท)
Never know because – sh*t, I never tell her!
(เนฝเวอะ โน บิคอส ฌะ *ที , ไอ เนฝเวอะ เท็ล เฮอ !)
Ask me about my feelings I’d holla’ that it’s irrela’
(อาซค มี อะเบาท มาย ฟีลอิง อาย ฮอลละ แดท อิทซ irrela)
I don’t get myself caught up in the Jello gella’
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ไมเซลฟ คอท อัพ อิน เดอะ เจลโล่ gella)
And puddin’ pops, that others opt to call falling in love, but
(แอ็นด puddin พ็อพ , แดท อัฑเออะ opt ทู คอล ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , บัท)
For the record, have you ever rode a horse?
(ฟอ เดอะ เรคออด , แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ โรด อะ ฮอซ)
Would I like for you to take me to Pluto?
(เวิด ดาย ไลค ฟอ ยู ทู เทค มี ทู พูโด)
I said, ” Of course! ”
(ไอ เซ็ด , ” อ็อฝ โคซ ! “)
But if you ain’t a sweety indeedy, I won’t endorse
(บัท อิฟ ยู เอน ดา ซวิทอิ indeedy , ไอ ว็อนท เอ็นดอซ)
Hans Solo till I’m hit by the bullet, so may the force
(Hans โซโล ทิล แอม ฮิท ไบ เดอะ บูลเล็ท , โซ เม เดอะ โฟซ)
Be with you, and I’ll hit you when better time permits
(บี วิฑ ยู , แอ็นด แอล ฮิท ยู ฮเว็น เบทเทอะ ไทม เพอมิท)
For now, give me examples of why you’re the sh*t!
(ฟอ เนา , กิฝ มี เอ็กแซ๊มเพิ่ล อ็อฝ ฮไว ยัวร์ เดอะ ฌะ *ที !)
But how am I to know with the profession that I’m in?
(บัท เฮา แอ็ม ไอ ทู โน วิฑ เดอะ พโระเฟฌอัน แดท แอม อิน)
And if you do not know me, then how could you be my friend?
(แอ็นด อิฟ ยู ดู น็อท โน มี , เด็น เฮา เคิด ยู บี มาย ฟเร็นด)

[Chorus: Andre 3000, Joi, and ” Skreechy Peachy ” ]
([ โครัซ : อันเดร3000 , Joi , แอ็นด ” Skreechy พิษชี่ ” ])
Happy Valentine’s, Happy Valentine’s
(แฮพพิ แฝลเอ็นไทน , แฮพพิ แฝลเอ็นไทน)
Happy Valentine’s Day, Happy Valentine’s Day
(แฮพพิ แฝลเอ็นไทน เด , แฮพพิ แฝลเอ็นไทน เด)

[Continue Chorus until fade]
([ ค็อนทีนยู โครัซ อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Valentine’s Day คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น