เนื้อเพลง Black Zombie คำอ่านไทย Nas

[Nas:
( [ นาส :)
Uh
(อา)
Yo, you believe when they say we ain’t sh*t, we can’t grow?
(โย , ยู บิลีฝ ฮเว็น เด เซ วี เอน ฌะ *ที , วี แค็นท กโร)
All we are is dope dealers, and gangstas and hos?
(ออล วี อาร์ อีส โดพ ดีลเออะ , แอ็นด แก๊งซดา แซน โฮซ)
And you believe when they be tellin’ you lie, all on the media?
(แอ็นด ยู บิลีฝ ฮเว็น เด บี เทลลิน ยู ไล , ออล ออน เดอะ มีเดียะ)
They make the world look crazy to keep you inside?
(เด เมค เดอะ เวิลด ลุค คเรสิ ทู คีพ ยู อีนไซด)
Why you listen when the teachers at school
(ฮไว ยู ลิ๊สซึ่น ฮเว็น เดอะ ทีชเออะ แอ็ท ซคูล)
Know you a young single parent out strugglin’, they think you a fool
(โน ยู อะ ยัง ซิ๊งเกิ้ล แพเร็นท เอ้า strugglin , เด ธิงค ยู อะ ฟูล)
Give your kids bad grades and put ’em in dumber classes
(กิฝ ยุร คิด แบ็ด กเรด แซน พัท เอ็ม อิน ดรัมเมอร์ คลาสเซซ)
Killin’ shorty future, I wonder how do we last it
(คิลลิน ชอร์ทดิง ฟยูเชอะ , ไอ วันเดอะ เฮา ดู วี ลาซท ดิธ)
Underground in they casket ancestors turnin’
(อันเดิกเรานด อิน เด แคซเค็ท แอนเซ็ซเทอะ เทินนิน)
I’m learnin’ somethin’ every day, there is no Lazareth
(แอม เลินนิน ซัมติน เอฝริ เด , แดร์ อีส โน Lazareth)
Words like God is Greek or Latin
(เวิด ไลค ก็อด อีส Greek ออ แลทอิน)
So if you study Egypt, you’ll see the truth written by the masters
(โซ อิฟ ยู ซทัดอิ อีจิพท , โยว ซี เดอะ ทรูธ วึ้น ไบ เดอะ มาซเทอะ)
My n*ggas is chillin’, gettin’ high, relaxin’
(มาย เอ็น *ggas ซิส ชิลลิน, เกดดิน ไฮ , รีแลคซิน)
Envisionin’, ownin’ sh*t, yo it can happen
(Envisionin , ownin ฌะ *ที , โย อิท แค็น แฮพเพ็น)
What do we own not enough land, not enough homes
(ว็อท ดู วี โอน น็อท อินัฟ แล็นด , น็อท อินัฟ โฮม)
Not enough banks, to give a brother a loan
(น็อท อินัฟ แบ็งค , ทู กิฝ อะ บรัฑเออะ รา โลน)
What do we own, the skin on our backs, we run and we ask
(ว็อท ดู วี โอน , เดอะ ซคิน ออน เอ๊า แบ็ค , วี รัน แอ็นด วี อาซค)
For resperations, then they hit us with tax
(ฟอ resperations , เด็น เด ฮิท อัซ วิฑ แท็คซ)
And insurance if we live to be old, what about now?
(แอ็นด อินฌูแร็นซ อิฟ วี ไลฝ ทู บี โอลด , ว็อท อะเบาท เนา)
So stop bein’ controlled, we black zombies
(โซ ซท็อพ บีนโพลคอนโทรด , วี บแล็ค สอมบิ)

[Chorus]:
([ โครัซ ] :)
Walkin’, talkin’ dead, though we think we’re livin’ [black zombies]
(วอคกิน , ทอคกิ่น เด็ด , โธ วี ธิงค เวีย ลีฝอิน [ บแล็ค สอมบิ ])
We just copy-cat, followin’ the system [black zombies]
(วี จัซท คอพอิ แค็ท , followin เดอะ ซีซเท็ม [ บแล็ค สอมบิ ])
Walkin’, talkin’ dead, though we think we’re livin’ [black zombies]
(วอคกิน , ทอคกิ่น เด็ด , โธ วี ธิงค เวีย ลีฝอิน [ บแล็ค สอมบิ ])
We just copy-cat, followin’ the system [black zombies]
(วี จัซท คอพอิ แค็ท , followin เดอะ ซีซเท็ม [ บแล็ค สอมบิ ])

[Nas]:
([ นาส ] :)
Aiyo we trapped in our own brain, f*ck behind bars
(ไอโย วี แทร๊พ อิน เอ๊า โอน บเรน , เอฟ *ck บิไฮนด บา)
We’ve already gone insane
(หวีบ ออลเรดอิ กอน อินเซน)
They’ve already gave up, cut our own heads off
(เดวฟ ออลเรดอิ เกฝ อัพ , คัท เอ๊า โอน เฮ็ด ออฟฟ)
Stab our own backs and dream too much
(ซแท็บ เอ๊า โอน แบ็ค แซน ดรีม ทู มัช)
Without fulfillin’ reality, too greedy and
(วิเฑาท fulfillin ริแอลอิทิ , ทู กรีดอิ แอ็นด)
Can’t have one or two chains, we need three of them
(แค็นท แฮ็ฝ วัน ออ ทู เชน , วี นีด ธรี อ็อฝ เฑ็ม)
Can’t have one or two guns without squeezin’ ’em
(แค็นท แฮ็ฝ วัน ออ ทู กัน วิเฑาท สควีซิน เอ็ม)
On our own people and, f*ck black leaders
(ออน เอ๊า โอน พี๊เพิ่ล แอ็นด , เอฟ *ck บแล็ค ลีดเออะ)
Cause whites ain’t got none leadin’ them, the rhythm is cosmic
(คอส ฮไวท เอน ก็อท นัน leadin เฑ็ม , เดอะ ริธึ่ม อีส คอสมิค)
Nas is divinity, the deity’s prophetless
(นาส ซิส ดิฝีนอิทิ , เดอะ ดีอิทิ prophetless)
All get down and get up
(ออล เก็ท เดาน แอ็นด เก็ท อัพ)
Victims walkin’ ’round with Down’s Syndrome, all stuck
(ฝิคทิม วอคกิน เรานด วิฑ เดาน ซีนดโระมี , ออล ซทัค)
Faintin’, shoutin’ catchin’ Holy Ghost in church
(Faintin , เชาดิน แคซชิน โฮลิ โกซท อิน เชิช)
Scared to do it for ourselves ‘less we see somebody doin’ it first
(ซคา ทู ดู อิท ฟอ เอารเซลฝส เลซ วี ซี ซัมบอดี้ โดย หนิด เฟิซท)
We begged, we prayed, petitioned and demonstrated
(วี เบก , วี พเร , พิทีฌอัน แอ็นด เดมอันซทเรท)
Just to make another generation, black zombies
(จัซท ทู เมค แอะนัธเออะ เจเนอะเรฌัน , บแล็ค สอมบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Nas]:
([ นาส ] :)
You scared to be yourself, cause you in a trance
(ยู ซคา ทู บี ยุรเซลฟ , คอส ยู อิน อะ ทแร็นซ)
Feel free, eahr the music and dance
(ฟีล ฟรี , eahr เดอะ มยูสิค แอ็นด ดานซ)
If you cared what they think, why wear what they wear, just for you
(อิฟ ยู คา ว็อท เด ธิงค , ฮไว แว ว็อท เด แว , จัซท ฟอ ยู)
Dumb n*ggas with long beards like they Arabs or Jews
(ดัม เอ็น *ggas วิฑ ล็อง เบียด ไลค เด แอแร็บ ออ จู)
Or from Israel, Bish’meal, Allah, El-Rachman, El Rahim
(ออ ฟร็อม อีสริเอ็ล , Bishmeal , แอลละ , เอล Rachman , เอล Rahim)
Islam’s a beatiful thing
(อิซลาม ซา บีเอทีฟลู ธิง)
And Christina and Rastafari, helps us to bring
(แอ็นด คริสตินา แอ็นด รัซเตเฟรี , เฮ็ลพ อัซ ทู บริง)
Peace against the darkness, which is unGodly
(พีซ อะเกนซท เดอะ ดาคเน็ซ , ฮวิช อีส อันกอดลิ)
So what’s the black man’s true religion, who should we follow?
(โซ ว็อท เดอะ บแล็ค แม็น ทรู ริลีจอัน , ฮู เชิด วี ฟอลโล)
Use your own intuition, you are tomorrow
(ยูซ ยุร โอน อินทิวอีฌอัน , ยู อาร์ ทุมอโร)
{Roaring…} That’s the sound of the beast
({โรริง } แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ บีซท)
I’m a Columbia record slave, so get paid
(แอม มา Columbia เรคออด ซเลฝ , โซ เก็ท เพลด)
Control your own destiny, you are a genius
(ค็อนทโรล ยุร โอน เดซทินิ , ยู อาร์ อะ จีนยัซ)
Don’t let it happen to you like it did to me, I was a black zombie
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ แฮพเพ็น ทู ยู ไลค อิท ดิด ทู มี , ไอ วอส ซา บแล็ค สอมบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Nas]:
([ นาส ] :)
Wake up! Black zombies in a spell for more than fo’ hundred years
(เวค อัพ ! บแล็ค สอมบิ ซิน อะ ซเพ็ล ฟอ โม แฑ็น โฟ ฮันดเร็ด เยีย)
Ghetto n*ggas won’t have it no mo’, can I get a witness?
(เกทโท เอ็น *ggas ว็อนท แฮ็ฝ อิท โน โม , แค็น นาย เก็ท ดา วีทเน็ซ)
Why listen to somebody else tell you how to do it
(ฮไว ลิ๊สซึ่น ทู ซัมบอดี้ เอ็ลซ เท็ล ยู เฮา ทู ดู อิท)
When you can do it yourself, it’s all in you, do it, do it
(ฮเว็น ยู แค็น ดู อิท ยุรเซลฟ , อิทซ ซอร์ อิน ยู , ดู อิท , ดู อิท)
Do it n*ggas…
(ดู อิท เอ็น *ggas)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Zombie คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น