เนื้อเพลง One Mic คำอ่านไทย Nas

[speaking softly, gradually getting louder]
( [ ซพีคอิง ซอฟทลิ , กแรจอัวลิ เกดดดิ้ง ลาวเดอ ])
One time.. yeah.. yeah..
(วัน ไทม เย่ เย่)

Yo, all I need is one mic, one beat, one stage
(โย , ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ , วัน บีท , วัน ซเทจ)
One n*gga front, my face on the front page
(วัน เอ็น *gga ฟรันท , มาย เฟซ ออน เดอะ ฟรันท เพจ)
Only if I had one gun, one girl and one crib
(โอ๊นลี่ อิฟ ฟาย แฮ็ด วัน กัน , วัน เกิล แอ็นด วัน คริบ)
One God to show me how to do things his son did
(วัน ก็อด ทู โฌ มี เฮา ทู ดู ธิง ฮิส ซัน ดิด)
Pure, like a cup of virgin blood; mixed with
(พยูร , ไลค เก คัพ อ็อฝ เฝอจิน บลัด ; มิคซ วิฑ)
151, one sip’ll make a n*gga flip
(151 , วัน sipll เมค เก เอ็น *gga ฟลิพ)
Writin names on my hollow tips, plottin sh*t
(ไรดิน เนม ออน มาย ฮอลโล ทิพ , plottin ฌะ *ที)
Mad violence who I’m gon’ body, this hood politics
(แม็ด ไฝโอะเล็นซ ฮู แอม ก็อน บอดอิ , ดีซ ฮุด พอลอิทิค)
Ackowledge it, leave bodies chopped in garbages
(Ackowledge อิท , ลีฝ บอดีสฺชอบทฺ อิน กาบิจ)
Seeds watch us, grow up and try to follow us
(ซีด ว็อช อัซ , กโร อัพ แอ็นด ทไร ทู ฟอลโล อัซ)
Police watch us {*siren*} roll up and try knockin us
(โพะลีซ ว็อช อัซ {*ไซเร็น *} โรล อัพ แอ็นด ทไร นอคคินอัซ)
One knee I ducked, could it be my time is up
(วัน นี ไอ ดั๊ค , เคิด ดิท บี มาย ไทม อีส อัพ)
But my luck, I got up, the cop shot again
(บัท มาย ลัค , ไอ ก็อท อัพ , เดอะ ค็อพ ฌ็อท อะเกน)
Bus stop glass bursts, a fiend drops his Heineken
(บัซ ซท็อพ กลัซ เบิซท , อะ ฟีนด ดร็อพ ฮิส Heineken)
Richochetin between the spots that I’m hidin in
(Richochetin บีทวิน เดอะ สพอท แดท แอม ฮายดิน อิน)
Blackin out as I shoot back, f*ck gettin hit! [more sirens]
(Blackin เอ้า แอ็ส ซาย ฌูท แบ็ค , เอฟ *ck เกดดิน ฮิท ! [ โม ไซเร็น ])
This is my hood I’ma rep, to the death of it
(ดีซ ซิส มาย ฮุด แอมอา เร็พ , ทู เดอะ เด็ธ อ็อฝ อิท)
til everybody come home, little n*ggaz is grown
(ทิล เอวี่บอดี้ คัม โฮม , ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *ggaz อีส กโรน)
Hoodrats, don’t abortion your womb, we need more warriors soon
(ฮูดัท , ด้อนท์ อะบอฌัน ยุร วูม , วี นีด โม วอเรียะ ซูน)
Sip from the star sun and the moon
(ซิพ ฟร็อม เดอะ ซทา ซัน แอ็นด เดอะ มูน)
In this life of police chases street sweepers and coppers
(อิน ดีซ ไลฟ อ็อฝ โพะลีซ เชซ ซทรีท สวิพเปอ แซน คอพเพอะ)
Stick-up kids with no conscience, leavin victims with doctors
(ซทิค อัพ คิด วิฑ โน คอนเฌ็นซ , เลวิน ฝิคทิม วิฑ ดอคเทอะ)
IF YOU REALLY THINK YOU READY TO DIE, WITH NINES OUT
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ธิงค ยู เรดอิ ทู ได , วิฑ ไนน เอ้า)
THIS IS WHAT NAS IS BOUT, N*GGA THE TIME IS NOW!
(ดีซ ซิส ว็อท นาส ซิส เบาท , เอ็น *GGA เดอะ ไทม อีส เนา !)

[whispering again]
([ วิซเปอร์ริง อะเกน ])
Yo, all I need is one mic..
(โย , ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ)
All I need is one mic.. that’s all I need
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ แด๊ท ซอร์ ไอ นีด)
All I need is one mic.. all I need n*ggaz
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ ออล ไอ นีด เอ็น *ggaz)
All I need is one mic.. yeah
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ เย่)

[gradually getting louder]
([ กแรจอัวลิ เกดดดิ้ง ลาวเดอ ])
All I need is one blunt, one page, and one pen
(ออล ไอ นีด อีส วัน บลันท , วัน เพจ , แอ็นด วัน เพ็น)
One prayer – tell God forgive for one sin
(วัน พเรเออะ เท็ล ก็อด เฟาะกีฝ ฟอ วัน ซิน)
Matter fact maybe more than one, look back
(แมทเทอะ แฟ็คท เมบี โม แฑ็น วัน , ลุค แบ็ค)
At all the hatred against me, f*ck alla them
(แอ็ท ดอร์ เดอะ เฮทเร็ด อะเกนซท มี , เอฟ *ck alla เฑ็ม)
Jesus died at age 33, there’s thirty-three shots
(จีสัซ ได แอ็ท เอจ 33 , แดร์ เธอทิ ธรี ฌ็อท)
From twin glocks there’s sixteen apiece, that’s thirty-two
(ฟร็อม ทวิน คล็อก แดร์ ซิคซทีน อะพีซ , แด๊ท เธอทิ ทู)
Which means, one of my guns was holdin 17
(ฮวิช มีน , วัน อ็อฝ มาย กัน วอส โฮดดิน 17)
Twenty-seven hit your crew, six went into you
(ทเวนทิ เซฝเอ็น ฮิท ยุร ครู , ซิคซ เว็นท อีนทุ ยู)
Everybody gotta die sometime; hope your funeral
(เอวี่บอดี้ กอททะ ได ซัมไทม์ ; โฮพ ยุร ฟยูเนอะแร็ล)
Never gets shot up, bullets tear through the innocent
(เนฝเวอะ เก็ท ฌ็อท อัพ , บูลเล็ท เทีย ธรู ดิ อีนโนะเซ็นท)
Nothin is fair, n*ggaz roll up, shootin from wheelchairs
(นอทติน อีส แฟ , เอ็น *ggaz โรล อัพ , ชูดทิน ฟร็อม วิวแชร์)
My heart is racin, tastin revenge in the air
(มาย ฮาท อีส เรซิน , เทสติน ริเฝนจ อิน ดิ แอ)
I let the sh*t slide for too many years, too many times
(ไอ เล็ท เดอะ ฌะ *ที ซไลด ฟอ ทู เมนอิ เยีย , ทู เมนอิ ไทม)
Now I’m strapped with a couple of macs, too many nines
(เนา แอม สแตปชฺ วิฑ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ แมค , ทู เมนอิ ไนน)
If y’all n*ggaz really wit me get busy load up the semis
(อิฟ ยอล เอ็น *ggaz ริแอ็ลลิ วิท มี เก็ท บีสอิ โลด อัพ เดอะ เซมอิ)
Do more than just hold it explode the clip until you empty
(ดู โม แฑ็น จัซท โฮลด ดิท เอ็คซพโลด เดอะ คลิพ อันทีล ยู เอมทิ)
There’s nothin in our way – they bust, we bust, they rust, we rust
(แดร์ นอทติน อิน เอ๊า เว เด บัซท , วี บัซท , เด รัซท , วี รัซท)
Led flyin, feel it? I feel it in my gut
(เล็ด ฟายอิน , ฟีล อิท ไอ ฟีล อิท อิน มาย กัท)
THAT WE TAKE THESE B*TCHES TO WAR, LIE ‘EM DOWN
(แดท วี เทค ฑิส บี *TCHES ทู วอ , ไล เอ็ม เดาน)
CAUSE WE STRONGER NOW MY N*GGA THE TIME IS NOW!!
(คอส วี สตองเกอร์ เนา มาย เอ็น *GGA เดอะ ไทม อีส เนา ! !)

[whispering again]
([ วิซเปอร์ริง อะเกน ])
All I need is one mic.. that’s all I need, that’s all I need
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ แด๊ท ซอร์ ไอ นีด , แด๊ท ซอร์ ไอ นีด)
All I need is one mic.. there’s nuttin else in the world
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ แดร์ นัทดินเอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด)
All I need is one mic.. that’s all a n*gga need to do his thing y’know
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ แด๊ท ซอร์ อะ เอ็น *gga นีด ทู ดู ฮิส ธิง yknow)
All I need is one mic..
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ)

[starting loud this time, getting quieter]
([ ซทาททิง เลาด ดีซ ไทม , เกดดดิ้ง quieter ])
ALL I NEED IS ONE LIFE, ONE TRY, ONE BREATH I’M ONE MAN
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไลฟ , วัน ทไร , วัน บเร็ธ แอม วัน แม็น)
WHAT I STAND FOR SPEAKS FOR ITSELF, THEY DON’T UNDERSTAND
(ว็อท ไอ ซแท็นด ฟอ ซพีค ฟอ อิทเซลฟ , เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Or wanna see me on top, too egotistical
(ออ วอนนา ซี มี ออน ท็อพ , ทู อีโกะทีซทิแค็ล)
Talkin all that slick sh*t, the same way these b*tches do
(ทอคกิ่น ออล แดท ซลิค ฌะ *ที , เดอะ เซม เว ฑิส บี *tches ดู)
Wonder what my secrets is, n*ggaz’ll move on you
(วันเดอะ ว็อท มาย ซีคเร็ท ซิส , เอ็น *ggazll มูฝ ออน ยู)
Only if they know, what your weakness is I have none
(โอ๊นลี่ อิฟ เด โน , ว็อท ยุร วีคเน็ซ ซิส ซาย แฮ็ฝ นัน)
Too late to grab guns I’m blastin cause I’m a cool n*gga
(ทู เลท ทู กแร็บ กัน แอม แบลซจิน คอส แอม มา คูล เอ็น *gga)
Thought I wouldn’t have that ass done? Fooled you n*ggaz
(ธอท ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ แดท อาซ ดัน ฟูล ยู เอ็น *ggaz)
What you call a infinite brawl, eternal souls clashin
(ว็อท ยู คอล อะ อีนฟินิท บรอล , อิเทอแน็ล โซล แคลชชิน)
War gets deep, some beef is everlastin
(วอ เก็ท ดีพ , ซัม บีฟ อีส เอฝเวอลาสติน)
Complete with thick scars, brothers knifin each other
(ค็อมพลีท วิฑ ธิค ซคา , บรัฑเออะ knifin อีช อัฑเออะ)
Up in prison yards, drama, where does it start?
(อัพ อิน พริ๊ซั่น ยาด , ดรามะ , ฮแว โด ซิท ซทาท)
You know the block was I’ll as a youngster
(ยู โน เดอะ บล็อค วอส แอล แอ็ส ซา ยังซเทอะ)
Every night it was like a, cop would get killed body found in the dumpster
(เอฝริ ไนท ดิธ วอส ไลค เก , ค็อพ เวิด เก็ท คิล บอดอิ เฟานด อิน เดอะ dumpster)
For real a hustler, purchased my Range, n*ggaz throwin dirt on my name
(ฟอ ริแอ็ล อะ ฮัซเลอะ , เพอชิซ มาย เรนจ , เอ็น *ggaz โตวอิน เดิท ออน มาย เนม)
Jealous cause fiends got they work and complain
(เจลอัซ คอส ฟีนด ก็อท เด เวิค แอ็นด ค็อมพเลน)
B*tches left me cause they thought I was finished
(บี *tches เล็ฟท มี คอส เด ธอท ไอ วอส ฟีนอิฌ)
Shoulda knew she wasn’t true she came to me when her man caught a sentence
(โช๊วดา นยู ชี วอสซึ้น ทรู ชี เคม ทู มี ฮเว็น เฮอ แม็น คอท ดา เซนเท็นซ)
Diamonds are blindin, I never make the same mistakes
(ไดมันด แซร์ บลายดิน , ไอ เนฝเวอะ เมค เดอะ เซม มิซเทค)
Movin with a change of pace, lighter load, see now the king is straight
(มูฝวิน วิฑ อะ เชนจ อ็อฝ เพซ , ไลทเออะ โลด , ซี เนา เดอะ คิง อีส ซทเรท)
Swellin my melon cause none of these n*ggaz real
(Swellin มาย เมลอัน คอส นัน อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggaz ริแอ็ล)
Heard he was, tellin police, how can a kingpin squeal?
(เฮิด ฮี วอส , เทลลิน โพะลีซ , เฮา แค็น อะ คิงพิน ซควีล)
This is crazy, I’m on the right track I’m finally found
(ดีซ ซิส คเรสิ , แอม ออน เดอะ ไรท ทแรค แอม ไฟแน็ลลิ เฟานด)
You need some soul searchin, the time is now
(ยู นีด ซัม โซล เสริทชิน , เดอะ ไทม อีส เนา)

All I need is one mic.. yeah, yeah yeah yeah
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ เย่ , เย่ เย่ เย่)
All I need is one mic.. that’s all I ever needed in this world, f*ck cash
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ แด๊ท ซอร์ ไอ เอฝเออะ นีด อิน ดีซ เวิลด , เอฟ *ck แค็ฌ)
All I need is one mic.. f*ck the cars, the jewelry
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ เอฟ *ck เดอะ คา , เดอะ จูเอ็ลริ)
All I need is one mic.. to spread my voice to the whole world
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไมคะ ทู ซพเร็ด มาย ฝอยซ ทู เดอะ โฮล เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Mic คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น