เนื้อเพลง Clap Your Hands คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Yeah, yeah
( เย่ , เย่)
Check it out, y’all
(เช็ค อิท เอ้า , ยอล)
Just clap your hands y’all, c’mon, c’mon
(จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)
Clap your hands y’all, c’mon, c’mon
(คแล็พ ยุร แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)
Just clap your hands y’all, c’mon, c’mon
(จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)
Clap your hands y’all, c’mon, c’mon
(คแล็พ ยุร แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)
Just clap your hands y’all, c’mon, c’mon
(จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)

It’s too much looky-looky-looky
(อิทซ ทู มัช ลูกี ลูกี ลูกี)
Too much watchy-watchy-wah
(ทู มัช watchy watchy วา)
They looky-looky-looky
(เด ลูกี ลูกี ลูกี)
And they watchy-watchy-wah, uh-ah, uh-ah
(แอ็นด เด watchy watchy วา , อา อา , อา อา)

Tell me why all these ? bumaclutz? try to clown me
(เท็ล มี ฮไว ออล ฑิส bumaclutz ทไร ทู คเลาน มี)
I tell em move away, me need some privacy
(ไอ เท็ล เอ็ม มูฝ อะเว , มี นีด ซัม พไรฝะซิ)
Don’t you know I am the man that come up positivity
(ด้อนท์ ยู โน ไอ แอ็ม เดอะ แม็น แดท คัม อัพ พอสิทีฝอิทิ)
Never negativity ’cause we create then do-re-mi
(เนฝเวอะ เนกเกเทฝเวดี้ คอส วี คริเอท เด็น ดู รี มี)
My name is will I am from bep
(มาย เนม อีส วิล ไอ แอ็ม ฟร็อม bep)
Black eyed peas, numero uno, we be jammin’ like marty
(บแล็ค ไอ พี , numero ยูโน , วี บี แจมมิน ไลค marty)
If I’m technical with my rhymes, let me know now
(อิฟ แอม เทคนิแค็ล วิฑ มาย ไรม , เล็ท มี โน เนา)
I shake it all around, n*ggas know how we be throwin’ down
(ไอ เฌค อิท ดอร์ อะเรานด , เอ็น *ggas โน เฮา วี บี โตวอิน เดาน)
Too much looky, who be ditchin’ y’all like hooky
(ทู มัช ลูกี , ฮู บี ditchin ยอล ไลค hooky)
Honey’s wanna get up on me like suki-suki
(ฮันอิ วอนนา เก็ท อัพ ออน มี ไลค suki suki)
They call me on my telley talkin bout mushi-mushi
(เด คอล มี ออน มาย telley ทอคกิ่น เบาท mushi mushi)
They pullin on my body, feelin on my tushi-tushi
(เด พลูลิน ออน มาย บอดอิ , ฟีลิน ออน มาย tushi tushi)

It’s too much looky-looky-looky
(อิทซ ทู มัช ลูกี ลูกี ลูกี)
Too much watchy-watchy-wah
(ทู มัช watchy watchy วา)
They looky-looky-looky
(เด ลูกี ลูกี ลูกี)
And they watchy-watchy-wah, uh-ah, uh-ah
(แอ็นด เด watchy watchy วา , อา อา , อา อา)
And don’t you know, I need some privacy
(แอ็นด ด้อนท์ ยู โน , ไอ นีด ซัม พไรฝะซิ)
Excuse me young girl, me need some privacy
(เอ็คซคยูซ มี ยัง เกิล , มี นีด ซัม พไรฝะซิ)

’cause the black eyed peas is coming woofin mighty-mighty flow
(คอส เดอะ บแล็ค ไอ พี ซิส คัมอิง woofin ไมทอิ ไมทอิ ฟโล)
I’m deliverin the rhymes because my mama told me so
(แอม เดลิฝเวอร์ลิน เดอะ ไรม บิคอส มาย มามะ โทลด มี โซ)
I’ma do what my mama say and rock dollar y’all
(แอมอา ดู ว็อท มาย มามะ เซ แอ็นด ร็อค ดอลเลอะ ยอล)
Mama say, mama sah, mamu-makusta
(มามะ เซ , มามะ sah , mamu makusta)
Too much looky, and we the last cookie
(ทู มัช ลูกี , แอ็นด วี เดอะ ลาซท คูคอิ)
Where pastry, dippin like, umm umm, ? le criste?
(ฮแว เพซทริ , ดิพพิน ไลค , อืม อืม , le criste)
Lickin on your finger and you lickin your hand
(ลิคคิน ออน ยุร ฟีงเกอะ แอ็นด ยู ลิคคิน ยุร แฮ็นด)
That good, finish that man
(แดท เกิด , ฟีนอิฌ แดท แม็น)
Make sure [sure…] make sure
(เมค ฌุร [ ฌุร ] เมค ฌุร)

Chorus:
(โครัซ :)

Clap your hands now, people stomp your feet
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล สตอมพฺยุร ฟีท)
Clap your hands now, people clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล คแล็พ ยุร แฮ็นด)
Clap your hands now, people stomp your feet
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล สตอมพฺยุร ฟีท)
Clap your hands now, people clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล คแล็พ ยุร แฮ็นด)
Clap your hands now, people stomp your feet
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล สตอมพฺยุร ฟีท)
Clap your hands now, people clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล คแล็พ ยุร แฮ็นด)
Clap your hands now, people stomp your feet
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล สตอมพฺยุร ฟีท)
Clap your hands now
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา)

It’s too much looky-looky-looky
(อิทซ ทู มัช ลูกี ลูกี ลูกี)
Too much watchy-watchy-wah
(ทู มัช watchy watchy วา)
They looky-looky-looky
(เด ลูกี ลูกี ลูกี)
And they watchy-watchy-wah, uh-ah, uh-ah
(แอ็นด เด watchy watchy วา , อา อา , อา อา)
And you know, I need some privacy
(แอ็นด ยู โน , ไอ นีด ซัม พไรฝะซิ)
Go play somewhere else, me need some privacy
(โก พเล ซัมแวร์ เอ็ลซ , มี นีด ซัม พไรฝะซิ)

We open up, bottle killin, the business, showbiz
(วี โอเพ็น อัพ , บ๊อทเทิ่ล คิลลิน , เดอะ บีสเน็ซ , showbiz)
We be passin the peas, purposely and positive
(วี บี passin เดอะ พี , เพอพัซลิ แอ็นด พอสอิทิฝ)
Wonder if is, where does it last, say ” here it is ”
(วันเดอะ อิฟ อีส , ฮแว โด ซิท ลาซท , เซ ” เฮียร อิท อีส “)
Should be all up in your ear, with a test and a quiz
(เชิด บี ออล อัพ อิน ยุร เอีย , วิฑ อะ เท็ซท แอ็นด อะ ควิส)
See ya dance, say ” damn, now what it is? ”
(ซี ยา ดานซ , เซ ” แด็ม , เนา ว็อท ดิธ อีส “)
Want to in sync with all the pea body kids
(ว็อนท ทู อิน ซิงค วิฑ ออล เดอะ พี บอดอิ คิด)
You be nodding your head back and forth like this
(ยู บี noddings ยุร เฮ็ด แบ็ค แอ็นด โฟธ ไลค ดีซ)
They be feelin my move, then your mind is in bliss
(เด บี ฟีลิน มาย มูฝ , เด็น ยุร ไมนด อีส ซิน บลิซ)

So put your hands together now we ready to bounce
(โซ พัท ยุร แฮ็นด ทุเกฑเออะ เนา วี เรดอิ ทู เบานซ)
Got the whole world waiting for this, to be announced
(ก็อท เดอะ โฮล เวิลด เวททิง ฟอ ดีซ , ทู บี แอ็นเนานซ)
Know you just got satisfaction by the ounce
(โน ยู จัซท ก็อท แซทิซแฟคฌัน ไบ ดิ อันซ)
You can either jump up and boogie or just lounge
(ยู แค็น อีเฑอะ จัมพ อัพ แอ็นด บูกี ออ จัซท เลานจ)

It’s too much looky-looky-looky
(อิทซ ทู มัช ลูกี ลูกี ลูกี)
Too much watchy-watchy-wah
(ทู มัช watchy watchy วา)
They looky-looky-looky
(เด ลูกี ลูกี ลูกี)
And they watchy-watchy-wah, uh-ah, uh-ah
(แอ็นด เด watchy watchy วา , อา อา , อา อา)
I thought I said need some privacy
(ไอ ธอท ไอ เซ็ด นีด ซัม พไรฝะซิ)
Go play somewhere else, me need some privacy
(โก พเล ซัมแวร์ เอ็ลซ , มี นีด ซัม พไรฝะซิ)

Recite more poetic, a tactic from the attic
(ริไซท โม โพะเอทอิค , อะ แทคติก ฟร็อม ดิ แอตติค)
Apl de ap, gets critical and droppin’ sh*t
(Apl ดี ap , เก็ท ครีทอิแค็ล แอ็นด ดรอพปิน ฌะ *ที)
Like a dimensional picture
(ไลค เก ดิเมนฌะแน็ล พีคเชอะ)
You architect, so I free you to get the scripture
(ยู อาคิเท็คท , โซ ไอ ฟรี ยู ทู เก็ท เดอะ ซครีพเชอะ)
But when it hit ya, I got you turning like elixir
(บัท ฮเว็น หนิด ฮิท ยา , ไอ ก็อท ยู เทินนิง ไลค อิลีคเซอะ)
Back a glass of coniac, we divide the mixture
(แบ็ค กา กลัซ อ็อฝ coniac , วี ดิไฝด เดอะ มีคซเชอะ)
I’m about to fix you up, with a new texture
(แอม อะเบาท ทู ฟิคซ ยู อัพ , วิฑ อะ นยู เทคซเชอะ)
More information better down like a letter
(โม อินเฟาะเมฌัน เบทเทอะ เดาน ไลค เก เลทเทอะ)
And in the sector
(แอ็นด อิน เดอะ เซคเทอะ)

Chorus
(โครัซ)

Clap your hands y’all, c’mon, c’mon
(คแล็พ ยุร แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)
Just clap our hands y’all, c’mon, c’mon
(จัซท คแล็พ เอ๊า แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)
Just clap our hands y’all, c’mon, c’mon
(จัซท คแล็พ เอ๊า แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)
Just clap our hands y’all, c’mon, c’mon
(จัซท คแล็พ เอ๊า แฮ็นด ยอล , ซีมอน , ซีมอน)

It’s too much looky-looky-looky
(อิทซ ทู มัช ลูกี ลูกี ลูกี)
Too much watchy-watchy-wah
(ทู มัช watchy watchy วา)
They looky-looky-looky
(เด ลูกี ลูกี ลูกี)
And they watchy-watchy-wah, uh-ah, uh-ah
(แอ็นด เด watchy watchy วา , อา อา , อา อา)
You know I need some privacy
(ยู โน ไอ นีด ซัม พไรฝะซิ)
Go play somewhere else, me need some privacy
(โก พเล ซัมแวร์ เอ็ลซ , มี นีด ซัม พไรฝะซิ)

So put your hands together now we ready to bounce
(โซ พัท ยุร แฮ็นด ทุเกฑเออะ เนา วี เรดอิ ทู เบานซ)
Got the whole world waiting for this, to be announced
(ก็อท เดอะ โฮล เวิลด เวททิง ฟอ ดีซ , ทู บี แอ็นเนานซ)
Know you just got satisfaction by the ounce
(โน ยู จัซท ก็อท แซทิซแฟคฌัน ไบ ดิ อันซ)
You can either jump up and boogie or just lounge
(ยู แค็น อีเฑอะ จัมพ อัพ แอ็นด บูกี ออ จัซท เลานจ)

It’s too much looky-looky-looky
(อิทซ ทู มัช ลูกี ลูกี ลูกี)
Too much watchy-watchy-wah
(ทู มัช watchy watchy วา)
They looky-looky-looky
(เด ลูกี ลูกี ลูกี)
And they watchy-watchy-wah, uh-ah, uh-ah
(แอ็นด เด watchy watchy วา , อา อา , อา อา)
You gotta give me privacy
(ยู กอททะ กิฝ มี พไรฝะซิ)

Chorus
(โครัซ)

It’s too much looky-looky-looky
(อิทซ ทู มัช ลูกี ลูกี ลูกี)
Too much watchy-watchy-wah
(ทู มัช watchy watchy วา)
They looky-looky-looky
(เด ลูกี ลูกี ลูกี)
And they watchy-watchy-wah, uh-ah, uh-ah
(แอ็นด เด watchy watchy วา , อา อา , อา อา)

Clap your hands now, people stomp your feet
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล สตอมพฺยุร ฟีท)
Clap your hands now, people clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล คแล็พ ยุร แฮ็นด)
Clap your hands now, people stomp your feet
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา , พี๊เพิ่ล สตอมพฺยุร ฟีท)
Clap your hands now
(คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clap Your Hands คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น