เนื้อเพลง The Music of The Night คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Michael Crawford

[From ” The Phantom Of The Opera ” ]
( [ ฟร็อม ” เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ ” ])

[Michael:]
([ ไมเล : ])
Night-time sharpens,
(ไนท ไทม ฌาเพ็น ,)
Heightens each sensation . . .
(Heightens อีช เซ็นเซฌัน)
Darkness stirs and wakes imagination.
(ดาคเน็ซ ซเทอ แซน เวค อิแมจิเนฌัน)
Silently the senses abandon their defenses
(ไซเล็นทลิ เดอะ เซ็นซ อะแบนดัน แด ดิเฟนซ)
Helpless to resist the notes I write
(เฮลพเล็ซ ทู ริสีซท เดอะ โนท ซาย ไรท)
For I composed the music of the night!
(ฟอ ไอ ค็อมโพส เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท !)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Slowly, gently
(ซโลลิ , เจนทลิ)
Night unfurls its splendor.
(ไนท อันเฟิล อิทซ ซพเลนเดอะ)
Grasp it, sense it tremulous and tender.
(กราซพ อิท , เซ็นซ อิท ทเรมอิวลัซ แซน เทนเดอะ)

[Both:]
([ โบธ : ])
Hearing is believing, music is deceiving,
(เฮียริง อีส บีลีฝวิง, มยูสิค อีส ดิซีฟวิง ,)
Hard as lightning, soft as candle light,
(ฮาด แอ็ส ไลทนิง , ซ็อฟท แอ็ส แค๊นเดิ้ล ไลท ,)

[Michael:]
([ ไมเล : ])
There you trust the music of the night…
(แดร์ ยู ทรัซท เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Close your eyes,
(คโลส ยุร ไอ ,)
For your eyes will only tell the truth,
(ฟอ ยุร ไอ วิล โอ๊นลี่ เท็ล เดอะ ทรูธ ,)

[Both:]
([ โบธ : ])
And the truth isn’t what you want to see.
(แอ็นด เดอะ ทรูธ อีสซึ่น ว็อท ยู ว็อนท ทู ซี)
In the dark it is easy to pretend
(อิน เดอะ ดาค อิท อีส อีสอิ ทู พริเทนด)
That the truth is what it ought to be…
(แดท เดอะ ทรูธ อีส ว็อท ดิธ อ๊อธ ทู บี)

[Michael:]
([ ไมเล : ])
Softly,
(ซอฟทลิ ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Deafening,
(เดฟเอะนิง ,)

[Both:]
([ โบธ : ])
Music shall caress you.
(มยูสิค แฌ็ล คะเรซ ยู)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Hear it,
(เฮีย อิท ,)

[Michael:]
([ ไมเล : ])
Feel it,
(ฟีล อิท ,)

[Both:]
([ โบธ : ])
Secretly posses you…
(ซีคเร็ทลิ พอซซิ ยู)
Open up your mind, let your fantasies unwind,
(โอเพ็น อัพ ยุร ไมนด , เล็ท ยุร แฟนตาซีสฺ อันไวนด ,)
In this darkness which you know you cannot fight,
(อิน ดีซ ดาคเน็ซ ฮวิช ยู โน ยู แคนน็อท ไฟท ,)
The darkness of the music of the night…
(เดอะ ดาคเน็ซ อ็อฝ เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท)

Close your eyes start a journey through a strange new world
(คโลส ยุร ไอ ซทาท ดา เจอนิ ธรู อะ ซทเรนจ นยู เวิลด)
Leave all thoughts of the world you knew before!
(ลีฝ ออล ธอท อ็อฝ เดอะ เวิลด ยู นยู บิโฟ !)
Close your eyes and let music set you free!
(คโลส ยุร ไอ แซน เล็ท มยูสิค เซ็ท ยู ฟรี !)

Only then can you belong to me…
(โอ๊นลี่ เด็น แค็น ยู บิลอง ทู มี)

Floating [floating], falling [falling]
(ฟโลทอิง [ ฟโลทอิง ] , ฟ๊อลิง [ ฟ๊อลิง ])
Sweet intoxication!
(สวี้ท อินทอคซิเคฌัน !)
Touch me [touch me], trust me [trust me]
(ทั๊ช มี [ ทั๊ช มี ] , ทรัซท มี [ ทรัซท มี ])
Savour each sensation!
(เซเฝอะ อีช เซ็นเซฌัน !)

Let the dream begin,
(เล็ท เดอะ ดรีม บีกีน ,)
Let your darker side give in
(เล็ท ยุร ดาร์คเกอร์ ไซด กิฝ อิน)
To the power of the music that I write,
(ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ มยูสิค แดท ไอ ไรท ,)
The power of the music of the night!
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท !)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Ah-ah-ah-ah-ah…
(อา อา อา อา อา)
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah…
(อา อา อา อา อา อา อา อา)
Ah-ah-ah…
(อา อา อา)
Aaaaaaaaaah…oooh…
(Aaaaaaaaaah อู้)

[Michael:]
([ ไมเล : ])
You alone can make my song take flight,
(ยู อะโลน แค็น เมค มาย ซ็อง เทค ฟไลท ,)
Help me make the music of the night…
(เฮ็ลพ มี เมค เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Help me make the music of the night…
(เฮ็ลพ มี เมค เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Music of The Night คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Michael Crawford

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น