เนื้อเพลง Fallin’ (Extended Remix) คำอ่านไทย Alicia Keys

[Busta Rhymes [Alicia Keys]]
( [ บัสตร้า ไรม [ อลีเชีย คี ] ])
[Chew it up, Chew it up, Chew it up]
([ ชู อิท อัพ , ชู อิท อัพ , ชู อิท อัพ ])
Busta Bus’ down somethin
(บัสตร้า บัซ เดาน ซัมติน)
Crucial Keys in the spot
(ครูแฌ็ล คี ซิน เดอะ สพอท)
Flipmode squad, come on
(ฟริพโหมด ซคว็อด , คัมมอน)
[Fall Fall Fall]
([ ฟอล ฟอล ฟอล ])
Rampage talk to em
(แรมเพจ ทอค ทู เอ็ม)

[Rampage]
([ แรมเพจ ])
You was with me ma when I first copped my deal
(ยู วอส วิฑ มี มา ฮเว็น นาย เฟิซท คอพอิ มาย ดีล)
Bought you the 5 karats plus the house on the hill
(บอท ยู เดอะ ไฟท์ แคแร็ท พลัซ เดอะ เฮาซ ออน เดอะ ฮิล)
The blue escalade with them new chrome-e wheels
(เดอะ บลู เอซคอลเลต วิฑ เฑ็ม นยู คโรม อี ฮวีล)
You told me the other day I dont know how you feel
(ยู โทลด มี ดิ อัฑเออะ เด ไอ ด้อนท์ โน เฮา ยู ฟีล)
Its been 5 months, I been driving you crazy
(อิทซ บีน ไฟท์ มันธ , ไอ บีน ดรายวิง ยู คเรสิ)
You told your friend the other day you was havin my baby
(ยู โทลด ยุร ฟเร็นด ดิ อัฑเออะ เด ยู วอส เฮฝวิน มาย เบบิ)
Sayin I’m acting funny, Ramp I’m so crazy
(เซย์อิน แอม แอคทิง ฟันนิ , แร็มพ แอม โซ คเรสิ)
All you wanna do is be my number one lady
(ออล ยู วอนนา ดู อีส บี มาย นัมเบอะ วัน เลดิ)
Fallin Fallin
(แฟลลิน แฟลลิน)

[Alicia Keys [Busta Rhymes]]
([ อลีเชีย คี [ บัสตร้า ไรม ] ])
I keep fallin, in and out, love with you
(ไอ คีพ แฟลลิน , อิน แอ็นด เอ้า , ลัฝ วิฑ ยู)
Sometimes I love you, some, times I’m blue
(ซัมไทม์ ซาย ลัฝ ยู , ซัม , ไทม แอม บลู)
Sometimes I glow inside, other times you made me cry
(ซัมไทม์ ซาย กโล อีนไซด , อัฑเออะ ไทม ยู เมด มี คไร)
Tell me what, am I to do, I’m so confused
(เท็ล มี ว็อท , แอ็ม ไอ ทู ดู , แอม โซ ค็อนฟยูส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Tell me who, tell me what, tell me when
(เท็ล มี ฮู , เท็ล มี ว็อท , เท็ล มี ฮเว็น)
Tell me when, tell me how, how..
(เท็ล มี ฮเว็น , เท็ล มี เฮา , เฮา)
Tell me who, tell me what, tell me when
(เท็ล มี ฮู , เท็ล มี ว็อท , เท็ล มี ฮเว็น)
Tell me when, tell me why, I keep on fallin
(เท็ล มี ฮเว็น , เท็ล มี ฮไว , ไอ คีพ ออน แฟลลิน)
In and out of love, with-a you,
(อิน แอ็นด เอ้า อ็อฝ ลัฝ , วิฑ อะ ยู ,)
I never, loved someone like you [dont you never say never ma]
(ไอ เนฝเวอะ , ลัฝ ซัมวัน ไลค ยู [ ด้อนท์ ยู เนฝเวอะ เซ เนฝเวอะ มา ])
Im fallin, in and out of love, with you, with you
(แอม แฟลลิน , อิน แอ็นด เอ้า อ็อฝ ลัฝ , วิฑ ยู , วิฑ ยู)
I never, way that I love you [dont you never say never ma]
(ไอ เนฝเวอะ , เว แดท ไอ ลัฝ ยู [ ด้อนท์ ยู เนฝเวอะ เซ เนฝเวอะ มา ])

[Alicia Keys [Busta Rhymes]]
([ อลีเชีย คี [ บัสตร้า ไรม ] ])
I never felt this way, tell me why I feel this way [come on]
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว , เท็ล มี ฮไว ไอ ฟีล ดีซ เว [ คัมมอน ])
How do you, give me such, [come on [3x]] pleasure and pain
(เฮา ดู ยู , กิฝ มี ซัช , [ คัมมอน [ 3x ] ] พเลฉเออะ แอ็นด เพน)
And when I think, I taken all any fool can endour [ha]
(แอ็นด ฮเว็น นาย ธิงค , ไอ เทคเอ็น ออล เอนอิ ฟูล แค็น endour [ ฮา ])
Thats is when, I start to fall, for you once more
(แด๊ท ซิส ฮเว็น , ไอ ซทาท ทู ฟอล , ฟอ ยู วันซ โม)

[Busta Rhymes [Rampage]]
([ บัสตร้า ไรม [ แรมเพจ ] ])
Every day and night, runnin the street
(เอฝริ เด แอ็นด ไนท , รูนนิน เดอะ ซทรีท)
I aint got no time for my shorty, thats why she gettin [wild for the night]
(ไอ เอน ก็อท โน ไทม ฟอ มาย ชอร์ทดิง , แด๊ท ฮไว ชี เกดดิน [ ไวลด ฟอ เดอะ ไนท ])
Even tho I show you my love, just becuz I stay on the hustle you be gettin [wild for the night]
(อีเฝ็น โฑ ไอ โฌ ยู มาย ลัฝ , จัซท becuz ไอ ซเท ออน เดอะ เฮสเซล ยู บี เกดดิน [ ไวลด ฟอ เดอะ ไนท ])
I’on mean to be plushin you off, come on ma, I’m gettin this paper, so why you gettin [wild for the night]
(ไออ็อน มีน ทู บี plushin ยู ออฟฟ , คัมมอน มา , แอม เกดดิน ดีซ เพเพอะ , โซ ฮไว ยู เกดดิน [ ไวลด ฟอ เดอะ ไนท ])
Fo real ma, if I couldnt hold it down and take care of sh*t, you be really gettin [wild for the night]
(โฟ ริแอ็ล มา , อิฟ ฟาย คูดซึ่น โฮลด ดิท เดาน แอ็นด เทค แค อ็อฝ ฌะ *ที , ยู บี ริแอ็ลลิ เกดดิน [ ไวลด ฟอ เดอะ ไนท ])

[Alicia Keys]
([ อลีเชีย คี ])
I-I-I-I’m fall-falling, fall-fall-fall..
(ไอ ไอ ไอ แอม ฟอล ฟ๊อลิง , ฟอล ฟอล ฟอล)

[Rampage [Alicia Keys]]
([ แรมเพจ [ อลีเชีย คี ] ])
The heavy-weight, what went women that cant rest
(เดอะ เฮฝอิ เวท , ว็อท เว็นท วีมเอิน แดท แค็นท เร็ซท)
Me and you up in the 600 S
(มี แอ็นด ยู อัพ อิน เดอะ 600 เอส)
Travelin for free from state to state
(แทฝเวอริน ฟอ ฟรี ฟร็อม ซเทท ทู ซเทท)
All we do is eat good and gain weight
(ออล วี ดู อีส อีท เกิด แอ็นด เกน เวท)
When we argue its love and hate
(ฮเว็น วี อากิว อิทซ ลัฝ แอ็นด เฮท)
Ma, I made the mistake you gave me a break
(มา , ไอ เมด เดอะ มิซเทค ยู เกฝ มี อะ บเรค)
I got locked by the jake, you was right I had to take the whole cake
(ไอ ก็อท ล็อค ไบ เดอะ เจก , ยู วอส ไรท ไอ แฮ็ด ทู เทค เดอะ โฮล เคค)
[baby got me fall-in]
([ เบบิ ก็อท มี ฟอล อิน ])
Im a hustlin n*gga, you know I aint fake, FALLIN!
(แอม มา ฮัสลิน เอ็น *gga , ยู โน ไอ เอน เฟค , แฟลลิน !)

[Alicia Keys [Busta Rhymes]]
([ อลีเชีย คี [ บัสตร้า ไรม ] ])
With-a you, in and out of love
(วิฑ อะ ยู , อิน แอ็นด เอ้า อ็อฝ ลัฝ)
I never, love someone like you, love someone like you baby
(ไอ เนฝเวอะ , ลัฝ ซัมวัน ไลค ยู , ลัฝ ซัมวัน ไลค ยู เบบิ)
Im fallin, with-a you, I never, said I never, way that I love you
(แอม แฟลลิน , วิฑ อะ ยู , ไอ เนฝเวอะ , เซ็ด ดาย เนฝเวอะ , เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
I keep on fallin, in-and-out-of, with-a you, love-with-you
(ไอ คีพ ออน แฟลลิน , อิน แอ็นด เอ้า อ็อฝ , วิฑ อะ ยู , ลัฝ วิฑ ยู)
I never, no-i-never, love someone like you, love someone quite like my baby
(ไอ เนฝเวอะ , โน ไอ เนฝเวอะ , ลัฝ ซัมวัน ไลค ยู , ลัฝ ซัมวัน คไวท ไลค มาย เบบิ)
Im fallin, fallin, with-a you, I never, neverr, way that I love you
(แอม แฟลลิน , แฟลลิน , วิฑ อะ ยู , ไอ เนฝเวอะ , neverr , เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
[Spread it out y’all, move it out y’all, get it up y’all, keep it movin y’all, keep it goin y’all,
([ ซพเร็ด ดิท เอ้า ยอล , มูฝ อิท เอ้า ยอล , เก็ท ดิธ อัพ ยอล , คีพ อิท มูฝวิน ยอล , คีพ อิท โกอิน ยอล ,)
lets go lets go lets go
(เล็ท โก เล็ท โก เล็ท โก)
come on]
(คัมมอน ])
In love, out-of love, in love and outa love
(อิน ลัฝ , เอ้า อ็อฝ ลัฝ , อิน ลัฝ แอ็นด เอ้าดา ลัฝ)
Up and down, and back I fall
(อัพ แอ็นด เดาน , แอ็นด แบ็ค ไอ ฟอล)
[Alicia Keys talk to em please!]
([ อลีเชีย คี ทอค ทู เอ็ม พลีส ! ])

[feat. Busta Rymes,Rampage]
([ ฟีท บัสตร้า Rymes , แรมเพจ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fallin’ (Extended Remix) คำอ่านไทย Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น