เนื้อเพลง All Eyez On Me คำอ่านไทย 2Pac feat Syke

[‘Pac talking]
( [ แพค ทอคอิง ])
Big Syke, Newt, Hank
(บิก Syke , Newt , แฮ็งค)
Beugard, Big Sur [yeah]
(Beugard , บิก เซอ [ เย่ ])
Y’all know how this sh*t go [y’know]
(ยอล โน เฮา ดีซ ฌะ *ที โก [ yknow ])
{All Eyez On Me}
({ออล Eyez ออน มี })
Motherf*ckin O.G.
(Motherf*ckin โอ จี)
Roll up in the club and sh*t [is that right?]
(โรล อัพ อิน เดอะ คลับ แอ็นด ฌะ *ที [ อีส แดท ไรท ])
{All Eyez On Me}
({ออล Eyez ออน มี })
{All Eyez On Me}
({ออล Eyez ออน มี })
But you know what?
(บัท ยู โน ว็อท)

[2Pac]
([ 2Pac ])
I bet you got it twisted you don’t know who to trust
(ไอ เบ็ท ยู ก็อท ดิธ ทวิซท ยู ด้อนท์ โน ฮู ทู ทรัซท)
So many playa hating n*ggaz tryin to sound like us
(โซ เมนอิ พอลเย เฮดติง เอ็น *ggaz ทายอิน ทู เซานด ไลค อัซ)
Say they ready for the funk, but I don’t think they knowin
(เซ เด เรดอิ ฟอ เดอะ ฟังค , บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค เด โนว์อิน)
Straight to the depths of hell is where those cowards goin
(ซทเรท ทู เดอะ เด็พธ อ็อฝ เฮ็ล อีส ฮแว โฑส เคาเอิด โกอิน)
Well are you still down n*gga? Holla when you see me
(เว็ล อาร์ ยู ซทิล เดาน เอ็น *gga ฮอลละ ฮเว็น ยู ซี มี)
And let these devils be sorry for the day they finally freed me
(แอ็นด เล็ท ฑิส เด๊ฝิ้ล บี ซอริ ฟอ เดอะ เด เด ไฟแน็ลลิ ฟรี มี)
I got a caravan of n*ggaz every time we ride [every time we ride]
(ไอ ก็อท ดา แคระแฝน อ็อฝ เอ็น *ggaz เอฝริ ไทม วี ไรด [ เอฝริ ไทม วี ไรด ])
Hittin motherf*ckers up when we pass by [when we pass by]
(ฮิทดิน motherf*ckers อัพ ฮเว็น วี เพซ ไบ [ ฮเว็น วี เพซ ไบ ])
Until I die; live the life of a boss playa
(อันทีล ไอ ได ; ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ บอส พอลเย)
Cause even when I’m high, f*ck with me and get crossed later
(คอส อีเฝ็น ฮเว็น แอม ไฮ , เอฟ *ck วิฑ มี แอ็นด เก็ท คร็อซ เลทเออะ)
The futures in my eyes, cause all I want is cash and thangs
(เดอะ ฟยูเชอะ ซิน มาย ไอ , คอส ออล ไอ ว็อนท อีส แค็ฌ แอ็นด เตง)
A five-double-oh – Benz flauntin flashy rings, uhh
(อะ ไฟฝ ดั๊บเบิ้ล โอ เบนซฺflauntin ฟแลฌอิ ริง , อา)
B*tches pursue me like a dream
(บี *tches เพิซยู มี ไลค เก ดรีม)
Been know to disappear before your eyes just like a dope fiend
(บีน โน ทู ดิแซ็พเพีย บิโฟ ยุร ไอ จัซท ไลค เก โดพ ฟีนด)
It seems – my main thang was to be major paid
(อิท ซีม มาย เมน เตง วอส ทู บี เมเจอะ เพลด)
The game sharper than a motherf*ckin razor blade
(เดอะ เกม ฌาเพอะ แฑ็น อะ motherf*ckin เรเสอะ บเลด)
Say money bring b*tches, b*tches bring lies
(เซ มันอิ บริง บี *tches , บี *tches บริง ไล)
One n*gga’s gettin jealous, and motherf*ckers died
(วัน เอ็น *ggas เกดดิน เจลอัซ , แอ็นด motherf*ckers ได)
Depend on me like the first and fifteenth
(ดิเพนด ออน มี ไลค เดอะ เฟิซท แอ็นด ฟีฟทีนธ)
They might hold me for a second, but these punks won’t get me
(เด ไมท โฮลด มี ฟอ รา เซคอันด , บัท ฑิส พรัค ว็อนท เก็ท มี)
We got foe n*ggaz, and lowriders, in ski masks
(วี ก็อท โฟ เอ็น *ggaz , แอ็นด lowriders , อิน ซคี มาซค)
screamin Thug Life every time they pass {All Eyez On Me}
(สครีมมิน ธัก ไลฟ เอฝริ ไทม เด เพซ {ออล Eyez ออน มี })

[Chorus One: 2Pac]
([ โครัซ วัน : 2Pac ])

Live the life of a thug n*gga, until the day I die
(ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
live the life of a boss playa {All Eyez On Me}
(ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ บอส พอลเย {ออล Eyez ออน มี })
cause even gettin high.. ..{All Eyez On Me}
(คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ {ออล Eyez ออน มี })
Live the life of a thug n*gga, until the day I die
(ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
live the life of a boss playa, cause even gettin high..
(ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ บอส พอลเย , คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ)

[Syke]
([ Syke ])
Heeyyy, to my n*gga ‘Pac..
(Heeyyy , ทู มาย เอ็น *gga แพค)
So much trouble in the world, n*gga
(โซ มัช ทรั๊บเบิ้ล อิน เดอะ เวิลด , เอ็น *gga)
Can’t nobody feel your pain
(แค็นท โนบอดี้ ฟีล ยุร เพน)
The world’s changin everyday, times moving faaast
(เดอะ เวิลด เช้นงิน เอวี่เดย์ , ไทม มูฝอิง faaast)
My girl said I need a raise, how long will she last?
(มาย เกิล เซ็ด ดาย นีด อะ เรส , เฮา ล็อง วิล ชี ลาซท)
I’m caught between my woman, and my pistol, and my chips
(แอม คอท บีทวิน มาย วูมเอิน , แอ็นด มาย พิ๊สท่อล , แอ็นด มาย ชิพ)
Triple beam, got some smokers on, whistle as I dip
(ทริ๊พเพิ่ล บีม , ก็อท ซัม ซโมคเออะ ออน , วิสเทิ่ล แอ็ส ซาย ดิพ)
I’m lost in the land with no plan, livin life flawless
(แอม ล็อซท อิน เดอะ แล็นด วิฑ โน แพล็น , ลีฝอิน ไลฟ ฟลอเล็ซ)
Crime boss, contraband, let me toss this
(คไรม บอส , คอนทระแบ็นด , เล็ท มี ท็อซ ดีซ)
Needy hookers got a lot of nerve, let my bucket swerve
(นีดอิ ฮุคเคอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เนิฝ , เล็ท มาย บัคเค็ท ซเวิฝ)
I’m takin off from the curb
(แอม ทอคกิ่น ออฟฟ ฟร็อม เดอะ เคิบ)
The nervousness neglect make me pack a tec
(เดอะ เนอฝัซเน็ซ เน็กเลคท เมค มี แพ็ค กา tec)
Devoted to servin this, Moet and paaayyy-checks
(ดิโฝท ทู เซิฝวิน ดีซ , โมสทฺ แอ็นด paaayyy เช็ค)
Like Akai satellite n*gga I’m forever ballin
(ไลค Akai แซทเอะไลท เอ็น *gga แอม เฟาะเรฝเออะ บอลลิน)
It ain’t right parasites triggers and fleas crawlin
(อิท เอน ไรท แพระไซท ทรีกเกอะ แซน ฟลี คราวลิน)
S*cker duck and get busted, no emotion
(เอส *cker ดั๊ค แอ็นด เก็ท บัซท , โน อิโมฌัน)
My devotion is handlin my business n*gga keep on coastin
(มาย ดิโฝฌัน อีส handlin มาย บีสเน็ซ เอ็น *gga คีพ ออน โคสติน)
Where you goin I been there came back as lonely homie
(ฮแว ยู โกอิน นาย บีน แดร์ เคม แบ็ค แอ็ส โลนลิ โฮมี)
Steady flowin against the grain n*ggaz STILL don’t know me
(ซเทดอิ โฟว์วิน อะเกนซท เดอะ กเรน เอ็น *ggaz ซทิล ด้อนท์ โน มี)
It’s about the money in this rap sh*t, this crap sh*t
(อิทซ อะเบาท เดอะ มันอิ อิน ดีซ แร็พ ฌะ *ที , ดีซ แครพ ฌะ *ที)
It ain’t funny n*ggaz don’t even know how to act – sh*t!
(อิท เอน ฟันนิ เอ็น *ggaz ด้อนท์ อีเฝ็น โน เฮา ทู แอ็คท ฌะ *ที !)
What can I do, what can I say, is there another way?
(ว็อท แค็น นาย ดู , ว็อท แค็น นาย เซ , อีส แดร์ แอะนัธเออะ เว)
Blunts and gin all day, twenty-fo’ parlay
(บลันท แซน จิน ออล เด , ทเวนทิ โฟ parlay)
My little homie G, can’t you see, I’m busta free
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี จี , แค็นท ยู ซี , แอม บัสตร้า ฟรี)
N*ggaz can’t stand me – all eyes on me!
(เอ็น *ggaz แค็นท ซแท็นด มี ออล ไอ ออน มี !)

[Chorus Two: 2Pac]
([ โครัซ ทู : 2Pac ])

I live the life of a thug n*gga, until the day I die
(ไอ ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Live the life as a boss playa {All Eyez On Me}
(ไลฝ เดอะ ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย {ออล Eyez ออน มี })
cause even gettin high {All Eyez On Me}
(คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ {ออล Eyez ออน มี })
I live the life of a thug n*gga, until the day I die
(ไอ ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
live the life as a boss playa {All Eyez On Me}
(ไลฝ เดอะ ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย {ออล Eyez ออน มี })
cause even gettin high
(คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ)

[2Pac]
([ 2Pac ])
The feds is watchin, n*ggaz plottin to get me
(เดอะ เฟ็ด ซิส วันชิน , เอ็น *ggaz plottin ทู เก็ท มี)
Will I survive, will I die? Come on let’s picture the possibility
(วิล ไอ เซอะไฝฝ , วิล ไอ ได คัมมอน เล็ท พีคเชอะ เดอะ พอซิบีลอิทิ)
Givin me charges, lawyers makin a grip
(กีฝอิน มี ชาจ , ลอเยอะ เมกิน อะ กริพ)
I told the judge I was raised wrong, and that’s why I blaze sh*t
(ไอ โทลด เดอะ จัจ ไอ วอส เรส ร็อง , แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ บเลส ฌะ *ที)
Was hyper as a kid, cold as a teenager
(วอส ไฮเพอ แอ็ส ซา คิด , โคลด แอ็ส ซา ทีนเอเจอะ)
On my mobile callin big shots on the scene major
(ออน มาย โมบิล คอลลิน บิก ฌ็อท ออน เดอะ ซีน เมเจอะ)
Packing hundreds in my drawers; f*ck the law
(แพคคิง ฮันดเร็ด ซิน มาย ดรอเออะ ; เอฟ *ck เดอะ ลอ)
B*tches I f*ck with a passion, I’m livin rough and raw
(บี *tches ซาย เอฟ *ck วิฑ อะ แพฌอัน , แอม ลีฝอิน รัฟ แอ็นด รอ)
Catchin cases at a fast rate, ballin in the fast lane
(แคซชิน เคซ แอ็ท ดา ฟัซท เรท , บอลลิน อิน เดอะ ฟัซท เลน)
Hustle til the mornin, never stopped until the cash came
(เฮสเซล ทิล เดอะ มอร์นิน , เนฝเวอะ สต๊อปพฺ อันทีล เดอะ แค็ฌ เคม)
Live my life as a thug n*gga, until the day I die
(ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Live my life as a boss playa, cause even gettin high
(ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย , คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ)
these n*ggaz got me tossin sh*t
(ฑิส เอ็น *ggaz ก็อท มี ทอสซิน ฌะ *ที)
I put the top down, now it’s time to floss my sh*t
(ไอ พัท เดอะ ท็อพ เดาน , เนา อิทซ ไทม ทู ฟล็อซ มาย ฌะ *ที)
Keep your head up n*gga, make these motherf*ckers suffer
(คีพ ยุร เฮ็ด อัพ เอ็น *gga , เมค ฑิส motherf*ckers ซัฟเฟอะ)
Up in the Benz burnin rubber
(อัพ อิน เดอะ เบนซฺเบินนิน รับเบอะ)
The money is mandatory, the hoes is fully strapped
(เดอะ มันอิ อีส แมนดะโทริ , เดอะ โฮ ซิส ฟูลลิ สแตปชฺ)
This criminal lifestyle, equipped with the bulletproof vest
(ดีซ ครีมอิแน็ล ไลฟ์สตายอฺ , อิควีพท วิฑ เดอะ บอลเลดพรูฝ เฝ็ซท)
Make sure your eyes is on the meal ticket
(เมค ฌุร ยุร ไอ ซิส ออน เดอะ มีล ทีคเคท)
Get your money motherf*cker let’s get rich and we’ll kick it
(เก็ท ยุร มันอิ motherf*cker เล็ท เก็ท ริช แอ็นด เว็ล คิด อิท)
All eyes on me!
(ออล ไอ ออน มี !)

[Chorus Three: 2Pac]
([ โครัซ ธรี : 2Pac ])

I live the life as a thug n*gga, until the day I die
(ไอ ไลฝ เดอะ ไลฟ แอ็ส ซา ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Live the life as a boss playa {All Eyez On Me}
(ไลฝ เดอะ ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย {ออล Eyez ออน มี })
cause even gettin high.. ..{All Eyez On Me}
(คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ {ออล Eyez ออน มี })
I live the life as a thug n*gga, until the day I die
(ไอ ไลฝ เดอะ ไลฟ แอ็ส ซา ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Live the life as a boss playa {All Eyez On Me}
(ไลฝ เดอะ ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย {ออล Eyez ออน มี })
cause even gettin high.. ..{All Eyez On Me}
(คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ {ออล Eyez ออน มี })

[‘Pac talking]
([ แพค ทอคอิง ])
Pay attention my n*ggaz
(เพ แอ็ทเทนฌัน มาย เอ็น *ggaz)
See how that sh*t go? N*gga walk up in this motherf*cker
(ซี เฮา แดท ฌะ *ที โก เอ็น *gga วอค อัพ อิน ดีซ motherf*cker)
and it be like ” bing! ”
(แอ็นด ดิท บี ไลค ” บิง ! “)
Cops.. b*tches.. everymotherf*ckinbody
(ค็อพ บี *tches everymotherf*ckinbody)
[overlap]
([ โอเฝอะแล็พ ])
Live my life as a thug n*gga, until the day I die
(ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Live my life as a boss playa, cause even gettin high
(ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย , คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ)
I got bustas hoes and police watchin a n*gga y’know?
(ไอ ก็อท บัสตร้า โฮ แซน โพะลีซ วันชิน อะ เอ็น *gga yknow)
[overlap]
([ โอเฝอะแล็พ ])
I live my life as a thug n*gga, until the day I die
(ไอ ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Livin life as a boss playa, cause even gettin high
(ลีฝอิน ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย , คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ)
{All Eyez On Me}
({ออล Eyez ออน มี })
Hehehe.. it’s like what they think?
(Hehehe อิทซ ไลค ว็อท เด ธิงค)
I’m walkin around with some ki’s in my pocket or somethin?
(แอม วอคกิน อะเรานด วิฑ ซัม คิซ ซิน มาย พอคเค็ท ออ ซัมติน)
{All Eyez On Me}
({ออล Eyez ออน มี })
They think I’m goin back to jail, they REALLY on that dope
(เด ธิงค แอม โกอิน แบ็ค ทู เจล , เด ริแอ็ลลิ ออน แดท โดพ)
[overlap]
([ โอเฝอะแล็พ ])
Live my life as a thug n*gga, until the day I die
(ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Live my life as a boss playa
(ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย)
I know y’all watchin, I know y’all got me in the scopes
(ไอ โน ยอล วันชิน , ไอ โน ยอล ก็อท มี อิน เดอะ ซโคพ)
[overlap]
([ โอเฝอะแล็พ ])
Live my life as a thug n*gga, until the day I die
(ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา ธัก เอ็น *gga , อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Live my life as a boss playa, cause even gettin high
(ไลฝ มาย ไลฟ แอ็ส ซา บอส พอลเย , คอส อีเฝ็น เกดดิน ไฮ)
I know y’all know this is Thug Life baayy-bay
(ไอ โน ยอล โน ดีซ ซิส ธัก ไลฟ baayy เบ)
Y’all got me under surveillance huh?
(ยอล ก็อท มี อันเดอะ เซอเฝลแล็นซ ฮู)
{All Eyez On Me}
({ออล Eyez ออน มี })
But I’m knowin
(บัท แอม โนว์อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Eyez On Me คำอ่านไทย 2Pac feat Syke

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น