เนื้อเพลง Stone Cold Steve Austin Where’s The Beer? คำอ่านไทย WWE

Jim: Hey Steve, Welcome to the studio. Glad you to be here today.
( จิม : เฮ สตีฝ , เวลคัม ทู เดอะ ซทยูดิโอ กแล็ด ยู ทู บี เฮียร ทุเด)

Stone Cold: Yeah, I’m glad to be here. Got everything ready right?
(ซโทน โคลด : เย่ , แอม กแล็ด ทู บี เฮียร ก็อท เอ๊วี่ติง เรดอิ ไรท)

Jim: I got everything ready, just like we spoke on the phone.
(จิม : ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง เรดอิ , จัซท ไลค วี ซโพค ออน เดอะ โฟน)

Stone Cold: Uh, Where..
(ซโทน โคลด : อา , ฮแว)

Jim: Just like you told me.
(จิม : จัซท ไลค ยู โทลด มี)

Stone Cold: Where’s the beer?
(ซโทน โคลด : ฮแว เดอะ เบีย)

Jim: Um.. *sigh* You didn’t mention beer.
(จิม : อึม *ไซ * ยู ดิ๊นอิน เมนฌัน เบีย)

Stone Cold: I specifically mentioned beer, how you expect me to record a record without no beer?
(ซโทน โคลด : ไอ ซพิซีฟอิแค็ลลิ เมนฌัน เบีย , เฮา ยู เอ็คซเพคท มี ทู เรคออด อะ เรคออด วิเฑาท โน เบีย)

Jim: Sorry, sorry my mistake I’ll get some beer?
(จิม : ซอริ , ซอริ มาย มิซเทค แอล เก็ท ซัม เบีย)

Stone Cold: It have happened to anybody ok? Maybe I shouldn’t be so hard on you it’s kind of early in the morning.
(ซโทน โคลด : อิท แฮ็ฝ แฮพเพ็น ทู เอนอิบอดิ โอเค เมบี ไอ ชูดดึ่น บี โซ ฮาด ออน ยู อิทซ ไคนด อ็อฝ เออลิ อิน เดอะ มอนิง)

Jim: It’s 3 o’clock in the afternoon Steve.
(จิม : อิทซ ที โอคล็อก อิน ดิ แอฟเตอร์นูน สตีฝ)

Stone Cold: What are you saying?
(ซโทน โคลด : ว็อท อาร์ ยู เซอิง)

Jim: I, no it’s just. Hey, lets listen to the track I think you’re going to be happy.
(จิม : ไอ , โน อิทซ จัซท เฮ , เล็ท ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ทแรค ไอ ธิงค ยัวร์ โกอิ้ง ทู บี แฮพพิ)

Stone Cold: Good, I been looking forward to it. Hard n’ Heavy right?
(ซโทน โคลด : เกิด , ไอ บีน ลุคอิง ฟอเวิด ทู อิท ฮาด เอ็น เฮฝอิ ไรท)

Jim: Hard n’ Heavy, but a… you know a kinda going for a sensative side of Steve Austin… and just take a
(จิม : ฮาด เอ็น เฮฝอิ , บัท ดา ยู โน อะ กินดา โกอิ้ง ฟอ รา sensative ไซด อ็อฝ สตีฝ อัสติน แอ็นด จัซท เทค เก)
listen see what you think.
(ลิ๊สซึ่น ซี ว็อท ยู ธิงค)

Stone Cold: Sensative side?
(ซโทน โคลด : Sensative ไซด)

Jim: Well just take a listen.
(จิม : เว็ล จัซท เทค เก ลิ๊สซึ่น)

Stone Cold: Alright I’ll take a listen, but but I told you Hard n’ Heavy.
(ซโทน โคลด : ออลไร๊ท แอล เทค เก ลิ๊สซึ่น , บัท บัท ไอ โทลด ยู ฮาด เอ็น เฮฝอิ)

Jim: It’s really Hard n’ Heavy.
(จิม : อิทซ ริแอ็ลลิ ฮาด เอ็น เฮฝอิ)

Stone Cold: Ok, good.
(ซโทน โคลด : โอเค , เกิด)

*Jim plays a sample of the beat for Stone Colds song*
(*จิม พเล ซา แซ๊มเพิ่ล อ็อฝ เดอะ บีท ฟอ ซโทน โคลด ซ็อง *)

*Stops the sample*
(*ซท็อพ เดอะ แซ๊มเพิ่ล *)

Jim: What you think? Good aye?
(จิม : ว็อท ยู ธิงค เกิด ไอ)

Stone Cold: Good? Your kidding me right?
(ซโทน โคลด : เกิด ยุร คิดดิง มี ไรท)

Jim: No?
(จิม : โน)

Stone Cold: Man I told you Hard n’ Heavy I told you Rock n’ Roll!
(ซโทน โคลด : แม็น นาย โทลด ยู ฮาด เอ็น เฮฝอิ ไอ โทลด ยู ร็อค เอ็น โรล !)

Jim: Well Steve, that was..
(จิม : เว็ล สตีฝ , แดท วอส)

Stone Cold: That wasn’t Rock n’ Roll!
(ซโทน โคลด : แดท วอสซึ้น ร็อค เอ็น โรล !)

Jim: It’s just another look at Stone Cold Steve Austin.
(จิม : อิทซ จัซท แอะนัธเออะ ลุค แกท ซโทน โคลด สตีฝ อัสติน)

Stone Cold: Hmmm??
(ซโทน โคลด : ฮึม)

Jim: Broaden broaden broaden your character you know?
(จิม : Broaden broaden broaden ยุร แคแร็คเทอะ ยู โน)

*In a cocky smart ass voice*
(*อิน อะ คอคอิ ซมาท อาซ ฝอยซ *)

Stone Cold: Yes yes yes a different look at Stone Cold Steve Aus.. I’m not looking for a different look at Stone
(ซโทน โคลด : เย็ซ เย็ซ เย็ซ ซา ดีฟเฟอะเร็นท ลุค แกท ซโทน โคลด สตีฝ Aus แอม น็อท ลุคอิง ฟอ รา ดีฟเฟอะเร็นท ลุค แกท ซโทน)
Cold steve Austin!
(โคลด สตีฝ อัสติน !)

Jim: …
(จิม :)

Stone Cold: I told you what I wanted!
(ซโทน โคลด : ไอ โทลด ยู ว็อท ไอ ว็อนท !)

Jim: Ok…
(จิม : โอเค)

Stone Cold: That’s not what I wanted, clearly that’s not what I wanted!
(ซโทน โคลด : แด๊ท น็อท ว็อท ไอ ว็อนท , คเลียลิ แด๊ท น็อท ว็อท ไอ ว็อนท !)

Jim: Sorry…what would make it more to your liking?
(จิม : ซอริ ว็อท เวิด เมค อิท โม ทู ยุร ไลคอิง)

Stone Cold: You want me to show you something?
(ซโทน โคลด : ยู ว็อนท มี ทู โฌ ยู ซัมติง)

Jim: Yeah, why don’t you…
(จิม : เย่ , ฮไว ด้อนท์ ยู)

Stone Cold: Which guitar can I use?
(ซโทน โคลด : ฮวิช กิทา แค็น นาย ยูซ)

Jim: The 6 string Acoustic Guitar over there laying right next to you on the guitar stand.
(จิม : เดอะ ซิก ซทริง แอะคูซทิค กิทา โอเฝอะ แดร์ เลยิง ไรท เน็คซท ทู ยู ออน เดอะ กิทา ซแท็นด)

Stone Cold: Jim, an Acoustic Guitar has no place on this track!
(ซโทน โคลด : จิม , แอน แอะคูซทิค กิทา แฮ็ส โน พเลซ ออน ดีซ ทแรค !)

Jim: Well, well you know if you play… it hard, sometimes it amazing the depth you can get playing the Acoustic.
(จิม : เว็ล , เว็ล ยู โน อิฟ ยู พเล อิท ฮาด , ซัมไทม์ ซิท อะเมสอิง เดอะ เด็พธ ยู แค็น เก็ท พเลนิ่ง ดิ แอะคูซทิค)

Stone Cold: So now your going to tell me Stone Cold Steve Austin how to play the Acoustic Guitar, and if I play
(ซโทน โคลด : โซ เนา ยุร โกอิ้ง ทู เท็ล มี ซโทน โคลด สตีฝ อัสติน เฮา ทู พเล ดิ แอะคูซทิค กิทา , แอ็นด อิฟ ฟาย พเล)
it harder, if I twang the strings harder, that’s going to make it sound more Rock n’ Roll, more violent!?
(อิท อาณ์เดอ , อิฟ ฟาย ทแวง เดอะ ซทริง อาณ์เดอ , แด๊ท โกอิ้ง ทู เมค อิท เซานด โม ร็อค เอ็น โรล , โม ไฝโอะเล็นท !)

Jim: Yeah… Why don’t you just pick up the guitar and see what you think.
(จิม : เย่ ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท พิค อัพ เดอะ กิทา แอ็นด ซี ว็อท ยู ธิงค)

Stone Cold: Ok, let me pick up the Acoustic Guitar and we’ll see what happens.
(ซโทน โคลด : โอเค , เล็ท มี พิค อัพ ดิ แอะคูซทิค กิทา แอ็นด เว็ล ซี ว็อท แฮพเพ็น)

*The sound of Stone Cold violently picking up the guitar, setting it down and crushing his boot through the
(*เซานด อ็อฝ ซโทน โคลด ไฝโอะเล็นทลิ พีคคิงส อัพ เดอะ กิทา , เซททิง อิท เดาน แอ็นด ครัฌอิง ฮิส บูท ธรู เดอะ)
guitar.*
(กิทา *)

Stone Cold: Ha Ha Ha!
(ซโทน โคลด : ฮา ฮา ฮา !)
[laughing while he speaks]
([ ลาฟอิง ฮไวล ฮี ซพีค ])
Did you see, did you see the way my foot ran right through the strings and crashed in right through it all.
(ดิด ยู ซี , ดิด ยู ซี เดอะ เว มาย ฟุท แร็น ไรท ธรู เดอะ ซทริง แซน คแร็ฌ อิน ไรท ธรู อิท ดอร์)

Jim: Yeeaah, I did… yeah I saw that.
(จิม : Yeeaah , ไอ ดิด เย่ ไอ ซอ แดท)

Stone Cold: [continues to laugh while he speaks]
(ซโทน โคลด : [ ค็อนทีนยู ทู ลาฟ ฮไวล ฮี ซพีค ])
I’m sorry but, it’s jus so funny!!
(แอม ซอริ บัท , อิทซ ยูส โซ ฟันนิ ! !)
[gets serious]
([ เก็ท ซีเรียซ ])
Hey, look at it this way Jim, it was an antique now you can go out and buy you a new one. Why you sit here and
(เฮ , ลุค แกท อิท ดีซ เว จิม , อิท วอส แอน แอ็นทีค เนา ยู แค็น โก เอ้า แอ็นด ไบ ยู อะ นยู วัน ฮไว ยู ซิท เฮียร แอ็นด)
play this old pile of sh*t, when you can go buy you a brand new one.
(พเล ดีซ โอลด ไพล อ็อฝ ฌะ *ที , ฮเว็น ยู แค็น โก ไบ ยู อะ บแร็นด นยู วัน)

Jim: That’s a good point.
(จิม : แด๊ท ซา เกิด พอยนท)

Stone Cold: Charge it to Vince. Ha ha HA!
(ซโทน โคลด : ชาจ อิท ทู Vince ฮา ฮา ฮา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stone Cold Steve Austin Where’s The Beer? คำอ่านไทย WWE

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น