เนื้อเพลง Face Off คำอ่านไทย Jay-Z

{***Jay-Z , [Sauce]***}
( {***เจ ซี , [ ซอซ ] ***})

Jay-Z talking: Sauce mothaf*ckin, jigga, jigga feel this…
(เจ ซี ทอคอิง : ซอซ mothaf*ckin , จิ๊กกา , จิ๊กกา ฟีล ดีซ)

Chorus
(โครัซ)
This goes out to my Brooklyn crew put ya guns up in the air if ya feel
(ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ อิฟ ยา ฟีล)
me
(มี)
[If ya feel me] F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these
([ อิฟ ยา ฟีล มี ] เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส)
hoes
(โฮ)

[This goes out to my Brooklyn crew put ya guns up in the air if ya feel
([ ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ อิฟ ยา ฟีล)
me]
(มี ])
If ya feel me [F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these
(อิฟ ยา ฟีล มี [ เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส)
hoes]
(โฮ ])

Verse 1
(เฝิซ วัน)
Yeah [If ya want some put ya guns up it’s on]
(เย่ [ อิฟ ยา ว็อนท ซัม พัท ยา กัน อัพ อิทซ ออน ])
Ladies know that when the sun’s up I’m gone
(เลดิส โน แดท ฮเว็น เดอะ ซัน อัพ แอม กอน)
[F*ck them b*tches though digits though]
([ เอฟ *ck เฑ็ม บี *tches โธ ดีจอิท โธ ])
F*ck, now if I bring it n*ggas know whaat
(เอฟ *ck , เนา อิฟ ฟาย บริง อิท เอ็น *ggas โน whaat)
[All black gat with the mack out]
([ ออล บแล็ค แกท วิฑ เดอะ แมกคฺ เอ้า ])
I take shorty to the rest blow her back out
(ไอ เทค ชอร์ทดิง ทู เดอะ เร็ซท บโล เฮอ แบ็ค เอ้า)
sun dress undress throw her back out [biotch]
(ซัน ดเรซ อันดเรซ ธโร เฮอ แบ็ค เอ้า [ biotch ])
[in & out like a crack house] keep it moving
([ อิน & เอ้า ไลค เก คแร็ค เฮาซ ] คีพ อิท มูฝอิง)
[Face off with the .38 scraped off]
([ เฟซ ออฟฟ วิฑ เดอะ 38 ซคแร็พ ออฟฟ ])
keep shorty maced can’t throw a 4-4 eight ball
(คีพ ชอร์ทดิง แมค แค็นท ธโร อะ โฟว 4 เอท บอล)
know your place [so it starts when ya least expect]
(โน ยุร พเลซ [ โซ อิท ซทาท ฮเว็น ยา ลีซท เอ็คซเพคท ])
[the yeast infect] you don’t imitate b*tches
([ เดอะ ยีซท อินเฟคท ] ยู ด้อนท์ อีมอิเทท บี *tches)
[piece protected] so I hear you hate b*tches?
([ พีซ พโระเทคท ] โซ ไอ เฮีย ยู เฮท บี *tches)
[love the dough, ya flow irritate n*ggas]
([ ลัฝ เดอะ โด , ยา ฟโล อีริเทท เอ็น *ggas ])
f*ck them though, it’s all out and
(เอฟ *ck เฑ็ม โธ , อิทซ ซอร์ เอ้า แอ็นด)
have a fall out I f*cked ya girl
(แฮ็ฝ อะ ฟอล เอ้า ไอ เอฟ *cked ยา เกิล)
[On top now we call out f*ck the world]
([ ออน ท็อพ เนา วี คอล เอ้า เอฟ *ck เดอะ เวิลด ])
[Face Off!]
([ เฟซ ออฟฟ ! ])

Chorus
(โครัซ)
[This goes out to my Brooklyn crew put ya guns up in the air if ya feel
([ ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ อิฟ ยา ฟีล)
me]
(มี ])
If ya feel me [F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these
(อิฟ ยา ฟีล มี [ เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส)
hoes]
(โฮ ])

This goes out to my Brooklyn crew put ya guns up in the air if ya feel
(ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ อิฟ ยา ฟีล)
me
(มี)
[If ya feel me] F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these
([ อิฟ ยา ฟีล มี ] เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส)
hoes
(โฮ)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
[I apologize ladies I’m lovin’ ya right]
([ ไอ อะพอลโอะไจส เลดิส แอม ลัฝวิน ยา ไรท ])
you must be used to me trickin’ but we f*ckin’ tonight
(ยู มัซท บี ยูซ ทู มี ทริคกินบัท วี เอฟ *ckin ทุไนท)
[No wine no dine] no wheelin’ the whip
([ โน ไวน โน ไดน ] โน วิวลิน เดอะ ฮวิพ)
all night long just feelin’ the d*ck be-i-itch
(ออล ไนท ล็อง จัซท ฟีลิน เดอะ d*ck บี ไอ อิช)
[Sauce mothaf*ckin’ slayin’ I’m sayin’ with no delayin’]
([ ซอซ mothaf*ckin slayin แอม เซย์อิน วิฑ โน ดีเลย์อิน ])
[Can you beat that? I eat that] you just playin’
([ แค็น ยู บีท แดท ไอ อีท แดท ] ยู จัซท เพลย์ยิน)
n*gga you neva know what a chick could do
(เอ็น *gga ยู นีฝวา โน ว็อท ดา ชิค เคิด ดู)
[pull the trigga too] check the sh*t jigga do
([ พุล เดอะ trigga ทู ] เช็ค เดอะ ฌะ *ที จิ๊กกา ดู)
[My crew] mackin’ the same b*tch [I do]
([ มาย ครู ] แมคกิน เดอะ เซม บี *tch [ ไอ ดู ])
[back man stack grands] daddy like I you
([ แบ็ค แม็น ซแท็ค แกรนด์ ] แดดดิ ไลค ไก ยู)
[Love them hoes jigga?] Ha how that sound?
([ ลัฝ เฑ็ม โฮ จิ๊กกา ] ฮา เฮา แดท เซานด)
women start to fall we all bat around
(วีมเอิน ซทาท ทู ฟอล วี ออล แบ็ท อะเรานด)
Let my whole team hit it [scatter ’round]
(เล็ท มาย โฮล ทีม ฮิท ดิธ [ ซแคทเทอะ เรานด ])
you never seen wit it [pat ’em down]
(ยู เนฝเวอะ ซีน วิท ดิธ [ แพ็ท เอ็ม เดาน ])
check for cream in it [These riches]
(เช็ค ฟอ ครีม อิน หนิด [ ฑิส ริชอิส ])
got nu’hin to do wit these b*tches
(ก็อท nuhin ทู ดู วิท ฑิส บี *tches)
[Nothin’ y’all can do to stop these digits]
([ นอทติน ยอล แค็น ดู ทู ซท็อพ ฑิส ดีจอิท ])
[Face Off!]
([ เฟซ ออฟฟ ! ])

Chorus
(โครัซ)
This goes out to my Brooklyn crew put ya guns up in the air if ya feel
(ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ อิฟ ยา ฟีล)
me
(มี)
[If ya feel me] F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these
([ อิฟ ยา ฟีล มี ] เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส)
hoes
(โฮ)

[This goes out to my Brooklyn crew put ya guns up in the air if ya feel
([ ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ อิฟ ยา ฟีล)
me]
(มี ])
If ya feel me [F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these
(อิฟ ยา ฟีล มี [ เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส)
hoes]
(โฮ ])

Verse 3
(เฝิซ ที)
[Can I touch that?] what’s that? Leave it for dead.
([ แค็น นาย ทั๊ช แดท ] ว็อท แดท ลีฝ อิท ฟอ เด็ด)
Keep ya arm over ya face my n*gga [keep ya head]
(คีพ ยา อาม โอเฝอะ ยา เฟซ มาย เอ็น *gga [ คีพ ยา เฮ็ด ])
[keep a mind to survive if ya sleep ya dead]
([ คีพ อะ ไมนด ทู เซอะไฝฝ อิฟ ยา ซลีพ ยา เด็ด ])
Stay fly ’til ya die n*gga deep with prayer
(ซเท ฟไล ทิล ยา ได เอ็น *gga ดีพ วิฑ พเรเออะ)
[with each word ya say I guess the beef is dead]
([ วิฑ อีช เวิด ยา เซ ไอ เก็ซ เดอะ บีฟ อีส เด็ด ])
Ladies & gentlemen [like impeach the Prez]
(เลดิส & เจนเทิลเมน [ ไลค อิมพีช เดอะ Prez ])
[Val Kilmer style n*gga draw heat with feds]
([ Val Kilmer ซไทล เอ็น *gga ดรอ ฮีท วิฑ เฟ็ด ])
[broad day like De Niro shoot all day]
([ บรอด เด ไลค ดี Niro ฌูท ดอร์ เด ])
I’m the man f*ckin’ the tracks and you just foreplay
(แอม เดอะ แม็น เอฟ *ckin เดอะ ทแรค แซน ยู จัซท foreplay)
get a hit I, I come through, blow up, you spit out
(เก็ท ดา ฮิท ไอ , ไอ คัม ธรู , บโล อัพ , ยู ซพิท เอ้า)
What keep it cocked faithfully like salop
(ว็อท คีพ อิท ค็อค เฟธฟุลิ ไลค salop)
with one in the drop don’t get hit up
(วิฑ วัน อิน เดอะ ดร็อพ ด้อนท์ เก็ท ฮิท อัพ)
[I be the 4-5th flamer hoes b*tch shamer]
([ ไอ บี เดอะ โฟว 5th flamer โฮ บี *tch shamer ])
[clap cats a snitch she’ll give ya whole click name up]
([ คแล็พ แค็ท ซา สนิดชฺ เฌ็ล กิฝ ยา โฮล คลิค เนม อัพ ])
Look I done came up [and] thought a whole game up
(ลุค ไอ ดัน เคม อัพ [ แอ็นด ] ธอท ดา โฮล เกม อัพ)
meet me in the square with one in the chamber
(มีท มี อิน เดอะ ซคแว วิฑ วัน อิน เดอะ เชมเบอะ)
[The Face Off n*gga]
([ เดอะ เฟซ ออฟฟ เอ็น *gga ])

Chorus
(โครัซ)
This goes out to my Brooklyn crew put ya guns up in the air if ya feel
(ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ อิฟ ยา ฟีล)
me
(มี)
[If ya feel me] F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these
([ อิฟ ยา ฟีล มี ] เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส)
hoes
(โฮ)

[This goes out to my Brooklyn crew put ya guns up in the air if ya feel
([ ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ อิฟ ยา ฟีล)
me]
(มี ])
If ya feel me [F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these
(อิฟ ยา ฟีล มี [ เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส)
hoes]
(โฮ ])

This goes out to my Brooklyn crew put ya gun up [in the air] if ya feel
(ดีซ โกซ เอ้า ทู มาย บรูกคิน ครู พัท ยา กัน อัพ [ อิน ดิ แอ ] อิฟ ยา ฟีล)
me
(มี)
F*ck ’em all day [f*ck ’em all night] we don’t love these hoes
(เอฟ *ck เอ็ม ออล เด [ เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท ] วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส โฮ)

< " Track Masters " is whispered softly 8X in background>
(< " ทแรค มาซเทอะ " อีส ฮวีซเพอะ ซอฟทลิ 8X อิน แบ็คกราว >)
[This goes out… put ya guns up in the air] if ya feel me if ya feel
([ ดีซ โกซ เอ้า พัท ยา กัน อัพ อิน ดิ แอ ] อิฟ ยา ฟีล มี อิฟ ยา ฟีล)
[F*ck ’em all day f*ck ’em all night we don’t love these hoes] Yeah!!
([ เอฟ *ck เอ็ม ออล เด เอฟ *ck เอ็ม ออล ไนท วี ด้อนท์ ลัฝ ฑิส โฮ ] เย่ ! !)

This goes out [to my Brooklyn crew]…
(ดีซ โกซ เอ้า [ ทู มาย บรูกคิน ครู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face Off คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น