เนื้อเพลง Y Should I Do That when I Can Do This? คำอ่านไทย Prince

Let’s play a game called ” U agree ”
( เล็ท พเล อะ เกม คอล ” ยู อักรี “)
Cuz nothin’ was created in disagreement, see
(คัซ นอทติน วอส คริเอท อิน ดิซักรีเม็นท , ซี)
And if I didn’t try 2 school U, I’d be remissed
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน ทไร ทู ซคูล ยู , อาย บี ริมีซ)
U know what?
(ยู โน ว็อท)
Y should I do that when I can do this?
(วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)

[Do this]
([ ดู ดีซ ])
[Boom shakalakala boom]
([ บูม shakalakala บูม ])
This drummer wicked
(ดีซ ดรัมเมอะ วิค)
[Do this]
([ ดู ดีซ ])

U were just conceived on a Friday night
(ยู เวอ จัซท ค็อนซีฝ ออน อะ ฟไรดิ ไนท)
I was on stage wasting brothers in a real fight
(ไอ วอส ออน ซเทจ เวซทิง บรัฑเออะ ซิน อะ ริแอ็ล ไฟท)
Everytime they copped my space down I worked it harder
(เอ๊รี่ไทม์ เด คอพอิ มาย ซเพซ เดาน นาย เวิค ดิท อาณ์เดอ)
Stripped down 2 my underwear and spanked them like they father
(สตริปชฺ เดาน ทู มาย อันเดอะแว แอ็นด ซแพ็งค เฑ็ม ไลค เด ฟาเฑอะ)
Never before had people seen a vision so bizarre
(เนฝเวอะ บิโฟ แฮ็ด พี๊เพิ่ล ซีน อะ ฝีฉอัน โซ บิสา)
Play a hand that’s equal 2 mine
(พเล อะ แฮ็นด แด๊ท อีคแว็ค ทู ไมน)
Uh, look at my cards I heard your little groove and I raised U another
(อา , ลุค แกท มาย คาด ซาย เฮิด ยุร ลิ๊ทเทิ่ล กรูฝ แอ็นด ดาย เรส ยู แอะนัธเออะ)
On a Sunday morning would U play that smack 4 your mother?
(ออน อะ ซันดิ มอนิง เวิด ยู พเล แดท ซแม็ค โฟว ยุร ม๊าเธ่อร์)
Huh, I believe U would think otherwise
(ฮู , ไอ บิลีฝ ยู เวิด ธิงค อัฑเออะไวส)
A few CDs from now when the software that U’re banging’s not alive
(อะ ฟยู CDs ฟร็อม เนา ฮเว็น เดอะ ซอฟแว แดท Ure แบงกิง น็อท อะไลฝ)
In a real battle those loops y’all got suffer TKO’s
(อิน อะ ริแอ็ล แบ๊ทเทิ้ล โฑส ลูพ ยอล ก็อท ซัฟเฟอะ TKOs)
Until U’re playing in front of 70,000 U’ll never know, n*gga
(อันทีล Ure พเลนิ่ง อิน ฟรันท อ็อฝ 70 , 000 Ull เนฝเวอะ โน , เอ็น *gga)
This a grown folks job
(ดีซ ซา กโรน โฟค โจบ)
All the young dogs need 2 recognize
(ออล เดอะ ยัง ด็อก นีด ทู เรคอ็อกไนส)
If the world was God, the people need 2 use it with a 3rd eye
(อิฟ เดอะ เวิลด วอส ก็อด , เดอะ พี๊เพิ่ล นีด ทู ยูซ อิท วิฑ อะ 3rd ไอ)
Who? What? Why? Uh, lookout
(ฮู ว็อท ฮไว อา , ลุคเก๊า)

And if I didn’t try 2 school U I would be remissed
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน ทไร ทู ซคูล ยู ไอ เวิด บี ริมีซ)
Y should I do that when I can do this?
(วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)

[If a n*gga never stylin’, who would I diss?]
([ อิฟ อะ เอ็น *gga เนฝเวอะ สตีลิน , ฮู เวิด ดาย ดิซ ])
Y should I do that when I can do this?
(วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)
[Boom shakalakala boom]
([ บูม shakalakala บูม ])
This drummer wicked
(ดีซ ดรัมเมอะ วิค)
Y should I do that when I can do this?
(วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)
This drummer wicked
(ดีซ ดรัมเมอะ วิค)
Y should I do that when I can do this?
(วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)

Everytime I turn around there’s another boot
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด แดร์ แอะนัธเออะ บูท)
Talking about what another boot can’t do
(ทอคอิง อะเบาท ว็อท แอะนัธเออะ บูท แค็นท ดู)
Quiet as it’s kept, everyone of U boots need 2 try 2 walk a mile in my shoes
(คไวเอ็ท แอ็ส อิทซ เค็พท , เอ๊วี่วัน อ็อฝ ยู บูท นีด ทู ทไร ทู วอค กา ไมล อิน มาย ฌู)

I’ve had devils [out] try 2 take me out but I stand 4 the truth
(แอฝ แฮ็ด เด๊ฝิ้ล [ เอ้า ] ทไร ทู เทค มี เอ้า บัท ไอ ซแท็นด โฟว เดอะ ทรูธ)
So my words makes mo’ dollars than sense on your hellavision or your radio
(โซ มาย เวิด เมค โม ดอลเลอะ แฑ็น เซ็นซ ออน ยุร hellavision ออ ยุร เรดิโอ)
With this flow it just grows
(วิฑ ดีซ ฟโล อิท จัซท กโร)
Yo, ask Chuck D. – he know
(โย , อาซค ชัค ดี ฮี โน)
He’s been fightin’ the ” so called power ” since the days of old
(อีส บีน ไฟท์ดิน เดอะ ” โซ คอล เพาเออะ ” ซินซ เดอะ เด อ็อฝ โอลด)
So tell me now what should be sold?
(โซ เท็ล มี เนา ว็อท เชิด บี โซลด)
Sleepy Jack hazards y’all need a couple of No-doze [Ooh]
(ซลีพอิ แจ็ค แฮสเอิด ยอล นีด อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ โน โดส [ อู้ ])
Ask Mary J. about Chaka
(อาซค แมริ เจ อะเบาท Chaka)
Mary, is Chaka on the radio? [No]
(แมริ , อีส Chaka ออน เดอะ เรดิโอ [ โน ])
Huh, see U gotta save your own
(ฮู , ซี ยู กอททะ เซฝ ยุร โอน)
In the end it ain’t about the dollars but the seeds U’ve sewn
(อิน ดิ เอ็นด ดิท เอน อะเบาท เดอะ ดอลเลอะ บัท เดอะ ซีด Uve โซน)
In a mind state full of Dutch ELM that’s where the ghetto’s grown [Ohh]
(อิน อะ ไมนด ซเทท ฟูล อ็อฝ ดัช เอ็ลม แด๊ท ฮแว เดอะ เกทโท กโรน [ โอ้ ])
Watch out y’all can’t block me out 2night
(ว็อช เอ้า ยอล แค็นท บล็อค มี เอ้า 2night)

If I didn’t try 2 school u I’d be remissed
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน ทไร ทู ซคูล ยู อาย บี ริมีซ)
Y should I do that when I can do this? [Hey yeah]
(วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ [ เฮ เย่ ])
[Do this]
([ ดู ดีซ ])
[If a n*gga never stylin’, who would I diss?]
([ อิฟ อะ เอ็น *gga เนฝเวอะ สตีลิน , ฮู เวิด ดาย ดิซ ])
Y should I do that when I can do this
(วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)
[Boom shakalakala boom]
([ บูม shakalakala บูม ])
This drummer wicked
(ดีซ ดรัมเมอะ วิค)
Y should I do that when I can do this?
(วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)

Uh, a drummer in a cold sweat, backin’ up my rhyme
(อา , อะ ดรัมเมอะ อิน อะ โคลด ซเว็ท , แบคกิน อัพ มาย ไรม)
I’d make U take your shortie outta here [Everytime ]
(อาย เมค ยู เทค ยุร shortie เอ๊าตา เฮียร [ เอ๊รี่ไทม์ ])
Calling me fine
(คอลลิง มี ไฟน)
I got a big stick, one 4 each hand
(ไอ ก็อท ดา บิก ซทิค , วัน โฟว อีช แฮ็นด)
Everybody know I keep a tight band, come on
(เอวี่บอดี้ โน ไอ คีพ อะ ไทท แบ็นด , คัมมอน)
Uh
(อา)

My brothers in Manhattan say, ” Got 2 shut these haters down G. ”
(มาย บรัฑเออะ ซิน แมนแฮตัน เซ , ” ก็อท ทู ฌัท ฑิส เฮเดอ เดาน จี “)
He say, ” Dog I got yo’ back but U gotta, U gotta make a sound ” [Make a sound]
(ฮี เซ , ” ด็อก ไอ ก็อท โย แบ็ค บัท ยู กอททะ , ยู กอททะ เมค เก เซานด ” [ เมค เก เซานด ])
Like we used 2, ” Well U might be pissed
(ไลค วี ยูซ ทู , ” เว็ล ยู ไมท บี พิซ)
Cuz y would I do that when I can do this? ”
(คัซ วาย เวิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ “)

2 most I’m known as a lover, 2 others I’m just a pain [Say what?]
(ทู โมซท แอม โนน แอ็ส ซา ลัฝเออะ , ทู อัฑเออะ แอม จัซท ดา เพน [ เซ ว็อท ])
The latter’s opinion usually form when mediocrity reigns
(เดอะ แลทเทอะ โอะพีนยัน ยูฉัวลิ ฟอม ฮเว็น มีดิออคริติ เรน)
And if I didn’t school ya, U know what? [What?]
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน ซคูล ยา , ยู โน ว็อท [ ว็อท ])
I would be remissed
(ไอ เวิด บี ริมีซ)
Yo, y would I do that y’all, [haha] Londell, when I can do this?
(โย , วาย เวิด ดาย ดู แดท ยอล , [ ฮาฮา ] Londell , ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)
[Y should I do that when I can do this?]
([ วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ ])
Y would I do that y’all, Ananda, when I can do this? [Backup]
(วาย เวิด ดาย ดู แดท ยอล , Ananda , ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ [ แบ็คอัพ ])
[Y should I do that when I can do this]
([ วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ ])
Y would I do that y’all, Doug E., when I can do this?
(วาย เวิด ดาย ดู แดท ยอล , Doug อี , ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ)
Y would I do that y’all, Spike, when I could do this?
(วาย เวิด ดาย ดู แดท ยอล , ซไพค , ฮเว็น นาย เคิด ดู ดีซ)
[Y should I do that when I can do this?]
([ วาย เชิด ดาย ดู แดท ฮเว็น นาย แค็น ดู ดีซ ])
Y would I do that y’all, NPG? We can do this, we can do this
(วาย เวิด ดาย ดู แดท ยอล , NPG วี แค็น ดู ดีซ , วี แค็น ดู ดีซ)
Boom!
(บูม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Y Should I Do That when I Can Do This? คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น