เนื้อเพลง U Got A Problem? คำอ่านไทย Ludacris

Yeah Come See This N*gga
( เย่ คัม ซี ดีซ เอ็น *gga)
Come See This Ol’ Light Skinned Mothaf*cka
(คัม ซี ดีซ Ol ไลท ซคินด Mothaf*cka)
I Seen Him And I’m Addicted
(ไอ ซีน ฮิม แอ็นด แอม แอดดีคท)
He Servin A Piece Of Da Click
(ฮี เซิฝวิน อะ พีซ อ็อฝ ดา คลิค)
Please Tell Dis Fake Ass N*ggas Who You Are
(พลีส เท็ล ดิซ เฟค อาซ เอ็น *ggas ฮู ยู อาร์)

Ludacris
(ลูดาคริ)
I Be Dat N*gga Named Luda’
(ไอ บี แดซ เอ็น *gga เนม ลูดา)
Alert Alert It’s The Atllien Intruder
(อะเลิท อะเลิท อิทซ ดิ atllien Intruder)
College Park Waterboy Spittin In Ya Cooler
(คอลเล็จ พาค Waterboy สปิทดิน อิน ยา คูลเออะ)
I Jam Till They Deaf They Call Me Slick D*ck Da Ruler
(ไอ แจ็ม ทิล เด เด็ฟ เด คอล มี ซลิค D*ck ดา รูลเออะ)
Women Indeed Keep Ya Eyes Closed
(วีมเอิน อินดีด คีพ ยา ไอ คโลส)
Closed Come Out Dem Clothes Hoe
(คโลส คัม เอ้า เดม คโลฑ โฮ)
Low Pros Low Bows Watch Out For The Po Po
(โล พโร โล เบา ว็อช เอ้า ฟอ เดอะ โพ โพ)
And I Chose To Be Dat Numba One Contender Southern Offender
(แอ็นด ดาย โชส ทู บี แดซ นัมเบบ วัน Contender ซัฑเอิน Offender)
F*ckin Up Ya Whole Agenda
(เอฟ *ckin อัพ ยา โฮล อะเจนดะ)
When I Walk You Try To Run
(ฮเว็น นาย วอค ยู ทไร ทู รัน)
When I Run You Try To Hide
(ฮเว็น นาย รัน ยู ทไร ทู ไฮด)
You Skated The Snap Of My Finger
(ยู ซเคท เดอะ ซแน็พ อ็อฝ มาย ฟีงเกอะ)
Call Me Golden Gley
(คอล มี โกลเด็น Gley)
Its You And I Do Or Die Who Am I
(อิทซ ยู แอ็นด ดาย ดู ออ ได ฮู แอ็ม ไอ)
I Got A Pocket Full Of Family Stones Cats Think I’m Sly
(ไอ ก็อท ดา พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ แฟมอิลิ ซโทน แค็ท ธิงค แอม ซไล)
Why Try You One Of Dem N*ggaz That Like To Cheat Death
(ฮไว ทไร ยู วัน อ็อฝ เดม เอ็น *ggaz แดท ไลค ทู ชีท เด็ธ)
And I’m One Of Dem N*ggaz That Rip Up Excursions
(แอ็นด แอม วัน อ็อฝ เดม เอ็น *ggaz แดท ริพ อัพ เอ็คซเคอฉัน)
Til There Is No Seats Left
(ทิล แดร์ อีส โน ซีท เล็ฟท)
You Sh*t Out Weed Checks And Fart Out Deep Breaths
(ยู ฌะ *ที เอ้า วี เช็ค แซน ฟาท เอ้า ดีพ บเร็ธ)
While We Talk Dirt Till Da Bottom Of Ya’ll
(ฮไวล วี ทอค เดิท ทิล ดา บอตตัม อ็อฝ ยอล)

Skit
(ซคิท)
Who Dat N*gga Cris
(ฮู แดซ เอ็น *gga คริซ)
Oh Dat N*gga Is Aight
(โอ แดซ เอ็น *gga อีส ไอชฺ)
Dat N*gga Can’t F*ck Wit Me Thou
(แดซ เอ็น *gga แค็นท เอฟ *ck วิท มี เฑา)
Let Me Get On Da Mic
(เล็ท มี เก็ท ออน ดา ไมคะ)
N*gga Who Da F*ck Called You N*gga
(เอ็น *gga ฮู ดา เอฟ *ck คอล ยู เอ็น *gga)

Ludacris
(ลูดาคริ)
I Be Dat N*gga
(ไอ บี แดซ เอ็น *gga)
Playaz Wanna Ball Or Go On Strike Cause Of My
(Playaz วอนนา บอล ออ โก ออน ซทไรค คอส อ็อฝ มาย)
They Think I Want They B*tches
(เด ธิงค ไอ ว็อนท เด บี *tches)
But I Don’t Want No Pigeons
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน พีจอัน)
Yet Pigeons Can Scrub My Dishes
(เย็ท พีจอัน แค็น ซครับ มาย ดิสชิด)
And Ya’ll Don’t Want No Scrubs Till Ya’ll Pull Out Ya’ll Extensions
(แอ็นด ยอล ด้อนท์ ว็อนท โน ซครับ ทิล ยอล พุล เอ้า ยอล เอ็คซเทนฌัน)
Ya’ll In School Detention That’ll Neva Come Out
(ยอล อิน ซคูล ดิเทนฌัน แธดิลนีฝวา คัม เอ้า)
Man I’ll Catch Yo Achilles Tendon And Put A Sock In Yo Mouth
(แม็น แอล แค็ช โย Achilles เทนดัน แอ็นด พัท ดา ซ็อค อิน โย เมาธ)
Cause We Da Sh*t In The South They Know What I’m Talkin Bout
(คอส วี ดา ฌะ *ที อิน เดอะ เซาธ เด โน ว็อท แอม ทอคกิ่น เบาท)
You See We Jack And We Daniels Y’all Earl And Ralph
(ยู ซี วี แจ็ค แอ็นด วี แดนเย็ล ยอล เอิล แอ็นด Ralph)
For I Swerl It Out Lick It Dry And Tend It To Flames
(ฟอ ไอ Swerl อิท เอ้า ลิค อิท ดไร แอ็นด เท็นด ดิท ทู ฟเลม)
Not Even Joshua Can Come To War Wit Dis Games
(น็อท อีเฝ็น Joshua แค็น คัม ทู วอ วิท ดิซ เกม)
These B*tch N*ggaz Is Lame And Come Down Wit Da Reigns
(ฑิส บี *tch เอ็น *ggaz อีส เลม แอ็นด คัม เดาน วิท ดา เรน)
You All Wet Behind Da Ears But Its A Drought In Ya Brain
(ยู ออล เว็ท บิไฮนด ดา เอีย บัท อิทซ ซา ดเราท อิน ยา บเรน)
And Dats Tha Simple And Plain Man
(แอ็นด แดซ ท่า ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด พเลน แม็น)
Three W Dot Shhhh
(ธรี ดับบิว ด็อท Shhhh)
Man Dat Dude Ludacris Got Dat Hotter Than Hot Shhh
(แม็น แดซ ดยูด ลูดาคริ ก็อท แดซ ฮอทเดอ แฑ็น ฮ็อท Shhh)
Well Sh Sh Sh Shut Da F*ck Up
(เว็ล ฌะ ฌะ ฌะ ฌัท ดา เอฟ *ck อัพ)
Before You Get Cu Cu Cut Cut Da F*ck Up
(บิโฟ ยู เก็ท Cu Cu คัท คัท ดา เอฟ *ck อัพ)

Hold On Man
(โฮลด ออน แม็น)
Hold On Lil Buddy
(โฮลด ออน ลิล บัดดิ)
Ya’ll Talkin Bout Shorty Man
(ยอล ทอคกิ่น เบาท ชอร์ทดิง แม็น)
Shorty Up At Da Radio Station
(ชอร์ทดิง อัพ แอ็ท ดา เรดิโอ ซเทฌัน)
Shorty Be Poppin Man
(ชอร์ทดิง บี พอพปิน แม็น)
Let The Name Be Known
(เล็ท เดอะ เนม บี โนน)
Who Ya’ll Talkin Bout
(ฮู ยอล ทอคกิ่น เบาท)

Ludacris
(ลูดาคริ)
I Be Dat N*gga Dat Love A Lover
(ไอ บี แดซ เอ็น *gga แดซ ลัฝ อะ ลัฝเออะ)
Im Askin If You Think Bout Yo Parents Sex Each Other
(แอม แอสกิน อิฟ ยู ธิงค เบาท โย แพเร็นท เซ็คซ อีช อัฑเออะ)
No Glove No Love Betta Tell Yo D*ck To Run For Cover
(โน กลัฝ โน ลัฝ แบทดา เท็ล โย D*ck ทู รัน ฟอ คัฝเออะ)
So When Lightening Strikes You Can Be Safe From A Few Rubbers
(โซ ฮเว็น ไลเทินนิ่ง ซทไรค ยู แค็น บี เซฟ ฟร็อม มา ฟยู รับเบอะ)
If You Know What I Mean
(อิฟ ยู โน ว็อท ไอ มีน)
Not Everybody Is Mr And Mrs Clean
(น็อท เอวี่บอดี้ อีส มีซเทอะ แอ็นด มีซซิซ คลีน)
Some Get Burnt Like Freddie Kruger Sweat Dreams
(ซัม เก็ท เบินท ไลค เฟรดดี Kruger ซเว็ท ดรีม)
Girls Backin Dey Ass Up Now They 400 Degrees Ha
(เกิล แบคกิน เด อาซ อัพ เนา เด 400 ดิกรี ฮา)
Hot Girl Tryin To Give To N*ggaz Up On Da Block Girl
(ฮ็อท เกิล ทายอิน ทู กิฝ ทู เอ็น *ggaz อัพ ออน ดา บล็อค เกิล)
Have You Screamin Stop Girl
(แฮ็ฝ ยู สครีมมิน ซท็อพ เกิล)
I Rock Worlds With My 9 Inch Louieville Slugga
(ไอ ร็อค เวิลด วิฑ มาย นาย อินช Louieville Slugga)
Still Wonder Why They Call Me Lova Lova
(ซทิล วันเดอะ ฮไว เด คอล มี Lova Lova)
Self Explainatruim
(เซ็ลฟ Explainatruim)
Ass Valedictorian
(อาซ Valedictorian)
I Bring ’em Back To Da Future Like A ’85 Delorium
(ไอ บริง เอ็ม แบ็ค ทู ดา ฟยูเชอะ ไลค เก 85 Delorium)
Da Luda Drug Emporium
(ดา ลูดา ดรัก เอ็มโพเรียม)
On Da Counter Prescription
(ออน ดา เคานเทอะ พริซครีพฌัน)
You Like My Diction
(ยู ไลค มาย ดีคฌัน)
And My Doctor Nurse Convention
(แอ็นด มาย ดอคเทอะ เนิซ ค็อนเฝนฌัน)
I Put Da Stethoscope Quite Close To Yo Tittie
(ไอ พัท ดา ซเทธโอะซโคพ คไวท คโลส ทู โย Tittie)
Have Yo B*tt Checks Red Man Like Uncle Quilly
(แฮ็ฝ โย บี *tt เช็ค เร็ด แม็น ไลค อั๊งเคิ่ล Quilly)

Ludacris Talking
(ลูดาคริ ทอคอิง)
See Me See Leaf Ha Ha Ha
(ซี มี ซี ลีฟ ฮา ฮา ฮา)
C E O
(ซี อี โอ)
D T P
(ดี ที พี)
Infamous 2 0
(อีนฟะมัซ ทู 0)
Fate Forsta
(เฟท Forsta)
4 Ize
(โฟว ไอส)
Shondrez On Da Beat
(Shondrez ออน ดา บีท)
Playa Circle
(พอลเย เซ๊อร์เคิ้ล)

College Park
(คอลเล็จ พาค)
Virgo N*gga What Wha
(เฝอโก เอ็น *gga ว็อท Wha)
Ahh Ahh Ahh
(อา อา อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Got A Problem? คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น