เนื้อเพลง Spread A Little Love On Christmas Day คำอ่านไทย Destiny’s Child

It’s beautiful outside and the wind is whistling
( อิทซ บยูทิฟุล เอาทไซด แอ็นด เดอะ วินด อีส ฮวีซลิง)
I look outside my window as I see my neighbor’s Christmas tree
(ไอ ลุค เอาทไซด มาย วีนโด แอ็ส ซาย ซี มาย เนเบอะ ครีซมัซ ทรี)
The snow is falling, my spirit’s feeling happy
(เดอะ ซโน อีส ฟ๊อลิง , มาย ซพีริท ฟีลอิง แฮพพิ)
I’m feeling even better cause I got my family next to me
(แอม ฟีลอิง อีเฝ็น เบทเทอะ คอส ไอ ก็อท มาย แฟมอิลิ เน็คซท ทู มี)

I gotta thank my Lord, thank you Lord
(ไอ กอททะ แธ็งค มาย ลอด , แธ็งค ยู ลอด)
Thanks for what I have, thanks for what I got
(แธ็งค ฟอ ว็อท ไอ แฮ็ฝ , แธ็งค ฟอ ว็อท ไอ ก็อท)
I couldn’t ask for more, wouldn’t ask for more
(ไอ คูดซึ่น อาซค ฟอ โม , วูดดึ่น อาซค ฟอ โม)
God I am so glad, Thanks for what I got
(ก็อด ดาย แอ็ม โซ กแล็ด , แธ็งค ฟอ ว็อท ไอ ก็อท)

Some think I am blessed just because of the
(ซัม ธิงค ไอ แอ็ม บเล็ซ จัซท บิคอส อ็อฝ เดอะ)
Amount written on my check not because of the
(อะเมานท วึ้น ออน มาย เช็ค น็อท บิคอส อ็อฝ เดอะ)
Amount of my happiness is the reason
(อะเมานท อ็อฝ มาย แฮพพิเน็ซ ซิส เดอะ รี๊ซั่น)
Why I am so blessed
(ฮไว ไอ แอ็ม โซ บเล็ซ)
Having me a Merry Christmas
(แฮฝวิ่ง มี อะ เมริ ครีซมัซ)
Feliz Navidad
(เฟวลีซ แนฝวีแดด)
And having me a Merry Kwanzaa
(แอ็นด แฮฝวิ่ง มี อะ เมริ Kwanzaa)
Happy Hanukkah
(แฮพพิ Hanukkah)

Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)

Somewhere high up in the sky my Santa Clause is coming
(ซัมแวร์ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค มาย แซนดา คลอส อีส คัมอิง)
With Donner, Dancer, Prancer, Vixen, keeping Randolph coming
(วิฑ ดอนเนอร์ , แดนเซอร์ , แพนเซอร์ , ฝีคเซ็น , คีพอิง Randolph คัมอิง)
He’s bringing goodies, to the ghettos and the hoodies
(อีส บริงกิง goodies , ทู เดอะ เกทโท แซน เดอะ ฮูดี)
To mansions and suburban places and apartment kiddies
(ทู แมนฌัน แซน ซะเบอแบ็น พเลซ แซน อะพาทเม็นท คีดดิ)

Representing Houston, Texas
(เรพพรีเซนติง ฮูซตัน , เทกซัส)
ATL, Illinois ladies
(ATL , อิเรนนอยสฺ เลดิส)
Chillin with Rosie O’Donnell
(ชิลลินวิฑ Rosie ODonnell)
Having a good time we clownin
(แฮฝวิ่ง อะ เกิด ไทม วี clownin)

Some think I am blessed just because of the
(ซัม ธิงค ไอ แอ็ม บเล็ซ จัซท บิคอส อ็อฝ เดอะ)
Amount written on my check not because of the
(อะเมานท วึ้น ออน มาย เช็ค น็อท บิคอส อ็อฝ เดอะ)
Amount of my happiness is the reason
(อะเมานท อ็อฝ มาย แฮพพิเน็ซ ซิส เดอะ รี๊ซั่น)
Why I am so blessed
(ฮไว ไอ แอ็ม โซ บเล็ซ)
Having me a Merry Christmas
(แฮฝวิ่ง มี อะ เมริ ครีซมัซ)
Feliz Navidad
(เฟวลีซ แนฝวีแดด)
And having me a Merry Kwanzaa
(แอ็นด แฮฝวิ่ง มี อะ เมริ Kwanzaa)
Happy Hanukkah
(แฮพพิ Hanukkah)

Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Do you have my back on Christmas day!
(ดู ยู แฮ็ฝ มาย แบ็ค ออน ครีซมัซ เด !)
Yes I got your back on Christmas day!
(เย็ซ ซาย ก็อท ยุร แบ็ค ออน ครีซมัซ เด !)
Do you have my back on Christmas day?
(ดู ยู แฮ็ฝ มาย แบ็ค ออน ครีซมัซ เด)
Girl i got your back on Christmas day!
(เกิล ไอ ก็อท ยุร แบ็ค ออน ครีซมัซ เด !)
You got my back? [I got your back.]
(ยู ก็อท มาย แบ็ค [ ไอ ก็อท ยุร แบ็ค ])
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

My youngsters, teenagers, my Mommas, my Poppas
(มาย ยังซเทอะ , ทีนเอเจอะ , มาย มอมมา, มาย พอพพะ)
My sisters, my brothers, Grandmothers, Grandfathers
(มาย ซีซเทอะ , มาย บรัฑเออะ , แกรนมาเต่อ , Grandfathers)
My uncles, my aunties, my nephews, my nieces
(มาย อั๊งเคิ่ล , มาย อานทิ , มาย เนฟยู , มาย นีซ)
I hope you, I hope you’re ready for the season
(ไอ โฮพ ยู , ไอ โฮพ ยัวร์ เรดอิ ฟอ เดอะ ซี๊ซั่น)
And I hope you heard one thing I had to say
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู เฮิด วัน ธิง ไอ แฮ็ด ทู เซ)
Laugh, love, care, share, bring peace and pray
(ลาฟ , ลัฝ , แค , แฌ , บริง พีซ แอ็นด พเร)
Bring lots of happiness and joy to someone’s day
(บริง ล็อท อ็อฝ แฮพพิเน็ซ แซน จอย ทู ซัมวัน เด)
We’re gonna spread a little love on Christmas Day
(เวีย กอนนะ ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)
Spread a Little Love on Christmas day…
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน ครีซมัซ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spread A Little Love On Christmas Day คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น