เนื้อเพลง R U Still Down? (Remember Me) คำอ่านไทย 2Pac

R U Still Down [repeat 3X]
( อาร์ ยู ซทิล เดาน [ ริพีท 3X ])

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

Now up and at em it’s on, I was raised to be strong
(เนา อัพ แอ็นด แอ็ท เอ็ม อิทซ ออน , ไอ วอส เรส ทู บี ซทร็อง)
And Mama told me be a Thug since the day I was born
(แอ็นด มามะ โทลด มี บี อะ ธัก ซินซ เดอะ เด ไอ วอส บอน)
I came up, out the gutter never changed my style
(ไอ เคม อัพ , เอ้า เดอะ กัทเทอะ เนฝเวอะ เชนจ มาย ซไทล)
Got for real about my papers, cause the game was wild
(ก็อท ฟอ ริแอ็ล อะเบาท มาย เพเพอะ , คอส เดอะ เกม วอส ไวลด)
And the fame was a plot to try to change me
(แอ็นด เดอะ เฟม วอส ซา พล็อท ทู ทไร ทู เชนจ มี)
And what’s strange is nobody knew my name ‘fore it came
(แอ็นด ว็อท ซทเรนจ อีส โนบอดี้ นยู มาย เนม โฟ อิท เคม)
Now the whole world is calling me a, killer
(เนา เดอะ โฮล เวิลด อีส คอลลิง มี อะ , คีลเลอะ)
All I ever did, was try to reach the kids with the real
(ออล ไอ เอฝเออะ ดิด , วอส ทไร ทู รีช เดอะ คิด วิฑ เดอะ ริแอ็ล)
All the time I was ballin, never heard my friends callin
(ออล เดอะ ไทม ไอ วอส บอลลิน , เนฝเวอะ เฮิด มาย ฟเร็นด คอลลิน)
Couldn’t stop myself from fallin, I’m all in
(คูดซึ่น ซท็อพ ไมเซลฟ ฟร็อม แฟลลิน , แอม ออล อิน)
Sh*t’s gettin sleazy, believe me
(ฌะ *ts เกดดิน ซเลซี่ , บิลีฝ มี)
Best to take what ya need, but don’t be greedy
(เบ็ซท ทู เทค ว็อท ยา นีด , บัท ด้อนท์ บี กรีดอิ)
Cause in my mind, I see sunshine, I thought
(คอส อิน มาย ไมนด , ไอ ซี ซันชาย , ไอ ธอท)
I didn’t have to run, now I’m duckin from the gun yellin, ‘One-Time’
(ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู รัน , เนา แอม ดักคิน ฟร็อม เดอะ กัน เยลลิน , วัน ไทม)
Take your time to feel my record, and if you did
(เทค ยุร ไทม ทู ฟีล มาย เรคออด , แอ็นด อิฟ ยู ดิด)
chill a second, my blind method, will still wreck it
(ชิล อะ เซคอันด , มาย บไลนด เมธอัด , วิล ซทิล เร็ค อิท)
My young homies stay strong
(มาย ยัง โฮมี ซเท ซทร็อง)
I wonder if they’ll listen to a n*gga when he gone, R U Still Down?
(ไอ วันเดอะ อิฟ เด๊ว ลิ๊สซึ่น ทู อะ เอ็น *gga ฮเว็น ฮี กอน , อาร์ ยู ซทิล เดาน)

[Chorus: 2Pac]
([ โครัซ : 2Pac ])

Raise em up… R U Still Down?
(เรส เอ็ม อัพ อาร์ ยู ซทิล เดาน)
[repeat 5X]
([ ริพีท 5X ])

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

I’m gettin high, so a n*gga think he touch the sky
(แอม เกดดิน ไฮ , โซ อะ เอ็น *gga ธิงค ฮี ทั๊ช เดอะ ซไค)
Turn tough inside, in the rush to die
(เทิน ทั๊ฟ อีนไซด , อิน เดอะ รัฌ ทู ได)
Livin life as a Thug time to face the truth
(ลีฝอิน ไลฟ แอ็ส ซา ธัก ไทม ทู เฟซ เดอะ ทรูธ)
What’s goin on with the wasted youth, please God
(ว็อท โกอิน ออน วิฑ เดอะ ว็อซท ยูธ , พลีส ก็อด)
come and save me [save me], had to work with what ya gave me
(คัม แอ็นด เซฝ มี [ เซฝ มี ] , แฮ็ด ทู เวิค วิฑ ว็อท ยา เกฝ มี)
And got a n*gga goin crazy
(แอ็นด ก็อท ดา เอ็น *gga โกอิน คเรสิ)
I can’t read the signs, I’m blind, but a n*gga know
(ไอ แค็นท เร็ด เดอะ ไซน , แอม บไลนด , บัท ดา เอ็น *gga โน)
he need his nine, cause times, they ain’t what they used to be
(ฮี นีด ฮิส ไนน , คอส ไทม , เด เอน ว็อท เด ยูซ ทู บี)
Ain’t a penitentiary built big enough for me
(เอน ดา เพนิเทนฌะริ บิลท บิก อินัฟ ฟอ มี)
and my n*ggaz on the streets, man listen
(แอ็นด มาย เอ็น *ggaz ออน เดอะ ซทรีท , แม็น ลิ๊สซึ่น)
Cause these ain’t the old days
(คอส ฑิส เอน ดิ โอลด เด)
Ain’t no way I’ma bustin my ass and gettin no pay
(เอน โน เว แอมอา บัสติน มาย อาซ แซน เกดดิน โน เพ)
It seems I can’t find my focus, and homey I ain’t paranoid
(อิท ซีม ซาย แค็นท ไฟนด มาย โฟ๊คัส , แอ็นด โฮมี ไอ เอน พารานอย)
I seen the future and it’s hopeless
(ไอ ซีน เดอะ ฟยูเชอะ แอ็นด อิทซ โฮพเล็ซ)
Lord knows, its hard on a young scrub
(ลอด โน , อิทซ ฮาด ออน อะ ยัง ซครับ)
It seems I had less problems when I slung drugs
(อิท ซีม ซาย แฮ็ด เลซ พรอบเล็ม ฮเว็น นาย ซลัง ดรัก)
But since I’m tryin lace n*ggaz with the game
(บัท ซินซ แอม ทายอิน เลซ เอ็น *ggaz วิฑ เดอะ เกม)
wanna see me locked in chains, tryin to dirty up my name
(วอนนา ซี มี ล็อค อิน เชน , ทายอิน ทู เดอทิ อัพ มาย เนม)
And them same motherf*ckers that was callin me
(แอ็นด เฑ็ม เซม motherf*ckers แดท วอส คอลลิน มี)
Will be the first to turn their backs, when I’m fallin, see
(วิล บี เดอะ เฟิซท ทู เทิน แด แบ็ค , ฮเว็น แอม แฟลลิน , ซี)
I should have seen it from the jump, but now it’s clear
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด ฟร็อม เดอะ จัมพ , บัท เนา อิทซ คเลีย)
This one n*gga got the town in fear, but R U Still Down
(ดีซ วัน เอ็น *gga ก็อท เดอะ ทาวน์ อิน เฟีย , บัท อาร์ ยู ซทิล เดาน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ธรี : 2Pac ])

I wrote this for my critics and my, enemies
(ไอ โรท ดีซ ฟอ มาย ครีทอิค แซน มาย , อียีมีสฺ)
Last year ya used to love me, huh REMEMBER ME
(ลาซท เยีย ยา ยูซ ทู ลัฝ มี , ฮู ริเมมเบอะ มี)
Now ya hate me with a passion, tryin to get me stuck in the mix
(เนา ยา เฮท มี วิฑ อะ แพฌอัน , ทายอิน ทู เก็ท มี ซทัค อิน เดอะ มิคซ)
I’m stayin sharp, got no time for them tricks
(แอม สเตยิน ชาร์พ , ก็อท โน ไทม ฟอ เฑ็ม ทริค)
And now they wonder if I’m goin to jail
(แอ็นด เนา เด วันเดอะ อิฟ แอม โกอิน ทู เจล)
Just as well, cause my life on the streets – a living Hell
(จัซท แอ็ส เว็ล , คอส มาย ไลฟ ออน เดอะ ซทรีท ซา ลีฝอิง เฮ็ล)
And I can’t sleep, they got my phone tapped, and mercy Lord
(แอ็นด ดาย แค็นท ซลีพ , เด ก็อท มาย โฟน tapped , แอ็นด เมอซิ ลอด)
Come get me ‘fore they hurt me
(คัม เก็ท มี โฟ เด เฮิท มี)
Ran outta tears, and through the years couldn’t change me
(แร็น เอ๊าตา เทีย , แอ็นด ธรู เดอะ เยีย คูดซึ่น เชนจ มี)
My daddy left me alone, and so I’m angry
(มาย แดดดิ เล็ฟท มี อะโลน , แอ็นด โซ แอม แองกริ)
I never did nothin wrong, my mama told me, ” Baby it’s on ”
(ไอ เนฝเวอะ ดิด นอทติน ร็อง , มาย มามะ โทลด มี , ” เบบิ อิทซ ออน “)
And now I’m hustlin and bustlin bones
(แอ็นด เนา แอม ฮัสลิน แอ็นด bustlin บอน)
Never said it came easy, I’m makin cheese
(เนฝเวอะ เซ็ด ดิท เคม อีสอิ , แอม เมกิน ชีส)
Buyin all the things on TV, and gettin skeezed
(บายเอน ออล เดอะ ธิง ออน ทีวี , แอ็นด เกดดิน skeezed)
Wish my homeboys could see me now
(วิฌ มาย โฮมบอย เคิด ซี มี เนา)
Little bad motherf*cker runnin wild through the town
(ลิ๊ทเทิ่ล แบ็ด motherf*cker รูนนิน ไวลด ธรู เดอะ ทาวน์)
Please tell me, R U Still Down?
(พลีส เท็ล มี , อาร์ ยู ซทิล เดาน)

R U Still Down, to raise em up? Remember me [repeat 2X]
(อาร์ ยู ซทิล เดาน , ทู เรส เอ็ม อัพ ริเมมเบอะ มี [ ริพีท 2X ])
R U Still Down, to raise em up?
(อาร์ ยู ซทิล เดาน , ทู เรส เอ็ม อัพ)

R U Still Down, to raise em up? Remember me [repeat 3X]
(อาร์ ยู ซทิล เดาน , ทู เรส เอ็ม อัพ ริเมมเบอะ มี [ ริพีท 3X ])
R U Still Down, to raise em up?
(อาร์ ยู ซทิล เดาน , ทู เรส เอ็ม อัพ)

R U Still Down, to raise em up? Remember me [repeat 3X]
(อาร์ ยู ซทิล เดาน , ทู เรส เอ็ม อัพ ริเมมเบอะ มี [ ริพีท 3X ])
R U Still Down, to raise em up?
(อาร์ ยู ซทิล เดาน , ทู เรส เอ็ม อัพ)

That’s right y’all, give them b*tches the motherf*ckin middle finger
(แด๊ท ไรท ยอล , กิฝ เฑ็ม บี *tches เดอะ motherf*ckin มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ)
RAISSSSE em up
(RAISSSSE เอ็ม อัพ)
These hoes can’t fade me, don’t these b*tches know we crazy?
(ฑิส โฮ แค็นท เฝด มี , ด้อนท์ ฑิส บี *tches โน วี คเรสิ)
Thug Life, n*ggaz, be, the sickest
(ธัก ไลฟ , เอ็น *ggaz , บี , เดอะ ซิคเคด)
You feel me? Now get that sh*t written down
(ยู ฟีล มี เนา เก็ท แดท ฌะ *ที วึ้น เดาน)
God damn!
(ก็อด แด็ม !)
Took four years and a motherf*ckin case for these motherf*ckers to feel me
(ทุค โฟ เยีย แซน อะ motherf*ckin เคซ ฟอ ฑิส motherf*ckers ทู ฟีล มี)
Ain’t that a b*tch?
(เอน แดท ดา บี *tch)

R U Still motherf*cking down?
(อาร์ ยู ซทิล motherf*คิง เดาน)
Old hoe ass fake ass n*ggaz
(โอลด โฮ อาซ เฟค อาซ เอ็น *ggaz)
We out this motherf*cker
(วี เอ้า ดีซ motherf*cker)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง R U Still Down? (Remember Me) คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น