เนื้อเพลง Furious คำอ่านไทย Ja Rule

[feat. O1, Vita]
( [ ฟีท O1 , ไฝทะ ])

Yo
(โย)
Rule n*gga
(รูล เอ็น *gga)
Ja Rule, O1
(จา รูล , O1)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah
(เย่)
It’s our world, please believe
(อิทซ เอ๊า เวิลด , พลีส บิลีฝ)
N*ggas ain’t real, please believe
(เอ็น *ggas เอน ริแอ็ล , พลีส บิลีฝ)
It’s murda, please believe
(อิทซ เมอร์ดา , พลีส บิลีฝ)
I-N-C n*ggas what’s f*cking with me?
(ไอ เอ็น ซี เอ็น *ggas ว็อท เอฟ *คิง วิฑ มี)
R-U-L-E love me or hate me baby
(อาร์ ยู แอล อี ลัฝ มี ออ เฮท มี เบบิ)
Refer to 3:36 baby
(ริเฟอ ทู ที : 36 เบบิ)
That’s the rule please n*ggas don’t get it confused
(แด๊ท เดอะ รูล พลีส เอ็น *ggas ด้อนท์ เก็ท ดิธ ค็อนฟยูส)
See this game that we playing, y’all playing to lose
(ซี ดีซ เกม แดท วี พเลนิ่ง , ยอล พเลนิ่ง ทู ลูส)
Who’s next that wanna ride [who]
(ฮู เน็คซท แดท วอนนา ไรด [ ฮู ])
Spitting [who] how I do n*ggas [who?] knowin they wanna ride [who]
(สปิ๊ดดิง [ ฮู ] เฮา ไอ ดู เอ็น *ggas [ ฮู ] โนว์อิน เด วอนนา ไรด [ ฮู ])
Rule baby, I’ve been really outta control lately
(รูล เบบิ , แอฝ บีน ริแอ็ลลิ เอ๊าตา ค็อนทโรล เลทลิ)
If you relating let me hear ya say yea-yaay yea-yaay
(อิฟ ยู relatings เล็ท มี เฮีย ยา เซ เย yaay เย yaay)
Y’all feeling my pain? I’ve been running wild time and again
(ยอล ฟีลอิง มาย เพน แอฝ บีน รันนิง ไวลด ไทม แอ็นด อะเกน)
Y’all swerve in my lane, I’ll pull up and start popping ya brain
(ยอล ซเวิฝ อิน มาย เลน , แอล พุล อัพ แอ็นด ซทาท พ๊อพปิง ยา บเรน)
F*ck knowin’ these broads names, extravengant champagne
(เอฟ *ck โนว์อิน ฑิส บรอด เนม , extravengant แฌ็มเพน)
Y’all n*ggas is lame, my n*ggas ain’t sane
(ยอล เอ็น *ggas ซิส เลม , มาย เอ็น *ggas เอน เซน)
Who you f*ckin’ with?
(ฮู ยู เอฟ *ckin วิฑ)

[Chorus: Ja Rule, O1, Vita]
([ โครัซ : จา รูล , O1 , ไฝทะ ])
Ya’ll n*ggas wanna dead [who]
(ยอล เอ็น *ggas วอนนา เด็ด [ ฮู ])
Then wanna ride [who?]
(เด็น วอนนา ไรด [ ฮู ])
Ya’ll know the n*ggas who steady screaming [f*ck you]
(ยอล โน เดอะ เอ็น *ggas ฮู ซเทดอิ ซครีมอิง [ เอฟ *ck ยู ])
It’s murda murda, you know it’s murda murda
(อิทซ เมอร์ดา เมอร์ดา , ยู โน อิทซ เมอร์ดา เมอร์ดา)
We scream it, we yell it, we living murda murda murda
(วี ซครีม อิท , วี เย็ล อิท , วี ลีฝอิง เมอร์ดา เมอร์ดา เมอร์ดา)
Ya’ll ain’t feelin [who]
(ยอล เอน ฟีลิน [ ฮู ])
Ya’ll don’t like [who]
(ยอล ด้อนท์ ไลค [ ฮู ])
Ya’ll know the n*ggas that be steady screaming [f*ck you]
(ยอล โน เดอะ เอ็น *ggas แดท บี ซเทดอิ ซครีมอิง [ เอฟ *ck ยู ])
It’s murda murda, you know it’s murda murda
(อิทซ เมอร์ดา เมอร์ดา , ยู โน อิทซ เมอร์ดา เมอร์ดา)
We live it, we breathe it, we screaming murda murda murda
(วี ไลฝ อิท , วี บรีฑ อิท , วี ซครีมอิง เมอร์ดา เมอร์ดา เมอร์ดา)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Murder Inc is my blood
(เมอเดอะ อิงคฺ อีส มาย บลัด)
We go through the pain together by any means
(วี โก ธรู เดอะ เพน ทุเกฑเออะ ไบ เอนอิ มีน)
Popping it hot at whoever or so it seems
(พ๊อพปิง อิท ฮ็อท แอ็ท ฮูเอฝเออะ ออ โซ อิท ซีม)
N*ggas that getting hot not this hot n*gga very hot
(เอ็น *ggas แดท เกดดดิ้ง ฮ็อท น็อท ดีซ ฮ็อท เอ็น *gga เฝริ ฮ็อท)
See it in your eyes n*ggas ready to die
(ซี อิท อิน ยุร ไอ เอ็น *ggas เรดอิ ทู ได)
But as long as I’m alive I’m putting this on my life
(บัท แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม อะไลฝ แอม พูทดิง ดีซ ออน มาย ไลฟ)
For n*ggas that ain’t right they get it upon sight
(ฟอ เอ็น *ggas แดท เอน ไรท เด เก็ท ดิธ อุพอน ไซท)
If ya know me then you know we pop away
(อิฟ ยา โน มี เด็น ยู โน วี พ็อพ อะเว)
Cock and pop again baby, men will be men
(ค็อค แอ็นด พ็อพ อะเกน เบบิ , เม็น วิล บี เม็น)
I spit off 10 f*ck it give ’em the 16
(ไอ ซพิท ออฟฟ เทน เอฟ *ck อิท กิฝ เอ็ม เดอะ 16)
Like my guns dirty and hands clean
(ไลค มาย กัน เดอทิ แอ็นด แฮ็นด คลีน)
Loose b*tches in tight jeans
(ลูซ บี *tches ซิน ไทท จีน)
Old money and crack fiends was a fetish
(โอลด มันอิ แอ็นด คแร็ค ฟีนด วอส ซา เฟทอิฌ)
Before Guliani got into office and deaded sh*t
(บิโฟ Guliani ก็อท อีนทุ ออฟฟิซ แอ็นด เด็ด ฌะ *ที)
F*ck it I’m living my life on the edge
(เอฟ *ck อิท แอม ลีฝอิง มาย ไลฟ ออน ดิ เอ็จ)
Got one in the head plus a n*gga’s fed ’nuff said
(ก็อท วัน อิน เดอะ เฮ็ด พลัซ ซา เอ็น *ggas เฟ็ด นัฟ เซ็ด)
I’m gonna behead n*ggas that don’t believe this
(แอม กอนนะ บิเฮด เอ็น *ggas แดท ด้อนท์ บิลีฝ ดีซ)
Rule baby, 3:36
(รูล เบบิ , ที : 36)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[O1]
([ O1 ])
We are the world’s most dangerous n*ggas alive
(วี อาร์ เดอะ เวิลด โมซท เดนเจอะรัซ เอ็น *ggas อะไลฝ)
All of my n*ggas bang with us and let’s ride
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas แบ็ง วิฑ อัซ แซน เล็ท ไรด)
Muthaf*ckas will war but not many survive
(Muthaf*ckas วิล วอ บัท น็อท เมนอิ เซอะไฝฝ)
Cuz 50 shots tearing through the side of ya ride
(คัซ 50 ฌ็อท แทริง ธรู เดอะ ไซด อ็อฝ ยา ไรด)
Cuz we are [murderers]
(คัซ วี อาร์ [ เมอเดอะเรอะ ])
Muthaf*cka you heard player [murderers]
(Muthaf*cka ยู เฮิด เพย์เยอร์ [ เมอเดอะเรอะ ])
Popping collars in air
(พ๊อพปิง คอลเลอะ ซิน แอ)
Popping shots through ya rearview
(พ๊อพปิง ฌ็อท ธรู ยา rearview)
Bullets, they tear through
(บูลเล็ท , เด เทีย ธรู)
Got n*ggas wondering like ” What the f*ck did I do? ”
(ก็อท เอ็น *ggas วันเดอะริง ไลค ” ว็อท เดอะ เอฟ *ck ดิด ดาย ดู “)
So n*ggas wanna go and get they man cuz they can’t do this sh*t
(โซ เอ็น *ggas วอนนา โก แอ็นด เก็ท เด แม็น คัซ เด แค็นท ดู ดีซ ฌะ *ที)
Because they ain’t got no heart for this, bust a gun and body sh*t
(บิคอส เด เอน ก็อท โน ฮาท ฟอ ดีซ , บัซท ดา กัน แอ็นด บอดอิ ฌะ *ที)
N*ggas like you probably snitch, do a n*gga then get rich
(เอ็น *ggas ไลค ยู พรอบอับลิ สนิดชฺ , ดู อะ เอ็น *gga เด็น เก็ท ริช)
N*ggas like you always fit 6 feet deep inside a ditch
(เอ็น *ggas ไลค ยู ออลเว ฟิท ซิก ฟีท ดีพ อีนไซด อะ ดิช)
There ain’t nothing f*cking with this ya know why?
(แดร์ เอน นัธอิง เอฟ *คิง วิฑ ดีซ ยา โน ฮไว)
N*gga I just came into the game ready to die
(เอ็น *gga ไอ จัซท เคม อีนทุ เดอะ เกม เรดอิ ทู ได)
Ready to hold heat, drive-by with Rule
(เรดอิ ทู โฮลด ฮีท , ดไรฝ ไบ วิฑ รูล)
Popping shots through the sun roof screaming ” f*ck you ”
(พ๊อพปิง ฌ็อท ธรู เดอะ ซัน รูฟ ซครีมอิง ” เอฟ *ck ยู “)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Furious คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น