เนื้อเพลง Millionaire Dream คำอ่านไทย Big Tymers feat Bun B (U.G.K.), Lil’ Wayne

Whazzup
( Whazzup)
This the life n*gga
(ดีซ เดอะ ไลฟ เอ็น *gga)
Check
(เช็ค)

{Verse 1}
({เฝิซ 1})
I got ten round my neck, twenty on my wrist
(ไอ ก็อท เท็น เรานด มาย เน็ค , ทเวนทิ ออน มาย ริซท)
Million dollar luck ah, million dollar kiss
(มีลยัน ดอลเลอะ ลัค อา , มีลยัน ดอลเลอะ คิซ)
Pull up in my Lexus, sippin on Dom P
(พุล อัพ อิน มาย เล็กเซด , ซิบปิ่น ออน ดัม พี)
Call me lil’ baby but you ain’t know it was C.M.B.
(คอล มี ลิล เบบิ บัท ยู เอน โน อิท วอส ซี เอ็ม บี)
I floss everyday wootay
(ไอ ฟล็อซ เอวี่เดย์ wootay)
Knowin to shine like a crushed wined face Roley
(โนว์อิน ทู ไฌน ไลค เก ครัฌ วิน เฟซ Roley)
What the deal on the real it’s all about scrill
(ว็อท เดอะ ดีล ออน เดอะ ริแอ็ล อิทซ ซอร์ อะเบาท scrill)
Pretty grills, pretty broads, and plenty mills ah
(พรีททิ กริลล์ , พรีททิ บรอด , แอ็นด พเลนทิ มิล อา)
Ridin to myself up in my baby benz
(ริดอิน ทู ไมเซลฟ อัพ อิน มาย เบบิ เบนซฺ)
Playin tens, goin shoppin with my lady friends
(เพลย์ยิน เท็น , โกอิน ชอพพิน วิฑ มาย เลดิ ฟเร็นด)
Flyin to Nashville, me and bob splittin eighty
(ฟายอิน ทู แนชวิลล์ , มี แอ็นด บ็อบ splittin เอทิ)
Then I chill on Washatona with Slim and Baby
(เด็น นาย ชิล ออน Washatona วิฑ ซลิม แอ็นด เบบิ)
See the $ on my back symbolize my click
(ซี เดอะ $ ออน มาย แบ็ค ซีมบะไลส มาย คลิค)
See the $ around my neck symbolize we rich
(ซี เดอะ $ อะเรานด มาย เน็ค ซีมบะไลส วี ริช)
Always wonderful, but Baby gotta see it to believe it
(ออลเว วันเดอะฟุล , บัท เบบิ กอททะ ซี อิท ทู บิลีฝ อิท)
All this ice and rich heights man it’s off the heezy
(ออล ดีซ ไอซ แอ็นด ริช ไฮท แม็น อิทซ ออฟฟ เดอะ ฮีซี่)
Fifteen and I’m workin wit a hundred and better
(ฟีฟทีน แอ็นด แอม เวิคกิน วิท ดา ฮันดเร็ด แอ็นด เบทเทอะ)
And you can put that on my diamond Gucci bezel
(แอ็นด ยู แค็น พัท แดท ออน มาย ไดมันด กู๊ซชี่ เบสเอ็ล)
What
(ว็อท)

{Chorus: repeat 2X}
({โครัซ : ริพีท 2X})
I got ten around my neck [mm mm]
(ไอ ก็อท เท็น อะเรานด มาย เน็ค [ อึมมมม อึมมมม ])
And baguettes on my wrist {Bling}
(แอ็นด baguettes ออน มาย ริซท {Bling})
See we ball till we fall [la la]
(ซี วี บอล ทิล วี ฟอล [ ลา ลา ])
Livin a millionaires dream [wootay]
(ลีฝอิน อะ มิลยะแน ดรีม [ wootay ])

{Verse 2}
({เฝิซ 2})
Since I done hit me a lick, I done got some sh*t
(ซินซ ไอ ดัน ฮิท มี อะ ลิค , ไอ ดัน ก็อท ซัม ฌะ *ที)
That most n*ggas out chere can’t f*ck wit
(แดท โมซท เอ็น *ggas เอ้า แชร์ แค็นท เอฟ *ck วิท)
Sixty- Five on rims to get they mind right
(ซิคซทิ ไฟฝ ออน ริม ทู เก็ท เด ไมนด ไรท)
Then took the Cash Money piece and put twenty all night
(เด็น ทุค เดอะ แค็ฌ มันอิ พีซ แอ็นด พัท ทเวนทิ ออล ไนท)
Now I’ma ball till I fall if it kills a b*tch
(เนา แอมอา บอล ทิล ไอ ฟอล อิฟ อิท คิล ซา บี *tch)
Check the crown of the Roley from the flick to the wrist
(เช็ค เดอะ คเราน อ็อฝ เดอะ Roley ฟร็อม เดอะ ฟลิค ทู เดอะ ริซท)
Six figures ain’t enough for this game that I’m in
(ซิคซ ฟีกยุร เอน อินัฟ ฟอ ดีซ เกม แดท แอม อิน)
If I can make a hundred G’s then I can make a million
(อิฟ ฟาย แค็น เมค เก ฮันดเร็ด จีส เด็น นาย แค็น เมค เก มีลยัน)
Rice and Baby in a loader f*ckin around with them hoes
(ไรซ แอ็นด เบบิ อิน อะ โลดเออะ เอฟ *ckin อะเรานด วิฑ เฑ็ม โฮ)
Me and Slim was parlaying makin deals in the rose
(มี แอ็นด ซลิม วอส parlayings เมกิน ดีล ซิน เดอะ โรส)
Wayne and Manny in a hummer spit ‘n game to a b*tch
(เวยอิน แอ็นด Manny อิน อะ ฮัมเมอร์ ซพิท เอ็น เกม ทู อะ บี *tch)
B.G. and Juvi in a benz bumpin hot boys this
(บี จี แอ็นด Juvi อิน อะ เบนซฺบั้มปิน ฮ็อท บอย ดีซ)
Big Tymers oh it’s nothing nice I ain’t sellin for sh*t
(บิก Tymers โอ อิทซ นัธอิง ไน๊ซ์ ไอ เอน เซลลิน ฟอ ฌะ *ที)
If it’s a Bentley that I want, it’s a Bentley I get
(อิฟ อิทซ ซา เบนลี่ แดท ไอ ว็อนท , อิทซ ซา เบนลี่ ไอ เก็ท)
Drop-top, CD changer, come equipped with the phone
(ดร็อพ ท็อพ , ซีดี เชนเจอะ , คัม อิควีพท วิฑ เดอะ โฟน)
Cash Money Big Tymers and we ride on chrome
(แค็ฌ มันอิ บิก Tymers แซน วี ไรด ออน คโรม)
Playa Haters want to picture me fallin’
(พอลเย เฮเดอ ว็อนท ทู พีคเชอะ มี แฟลลิน)
If you could picture ‘Pac rollin, then you can picture me ballin
(อิฟ ยู เคิด พีคเชอะ แพค โรลลิน , เด็น ยู แค็น พีคเชอะ มี บอลลิน)
Living good, lookin good, playin cards with the ???
(ลีฝอิง เกิด , ลุคกิน เกิด , เพลย์ยิน คาด วิฑ เดอะ)
CMR Hot Boys Big Tymers for life, n*gga
(CMR ฮ็อท บอย บิก Tymers ฟอ ไลฟ , เอ็น *gga)
Yeah we drinkin diamonds and gold
(เย่ วี ดริงคิน ไดมันด แซน โกลด)
For the nine scrilla, biatch {echo}
(ฟอ เดอะ ไนน สครีเรีย , biatch {เอคโอ })

{Verse 3}
({เฝิซ 3})
N*gga I got million stashed so I can buy these buildings
(เอ็น *gga ไอ ก็อท มีลยัน สแตช โซ ไอ แค็น ไบ ฑิส บีลดิง)
And duck these killings
(แอ็นด ดั๊ค ฑิส คีลลิง)
And tipping these n*ggas tryina have billions
(แอ็นด ทริปพิง ฑิส เอ็น *ggas ทายอีนา แฮ็ฝ บีลยัน)
I just wanna raise my two children
(ไอ จัซท วอนนา เรส มาย ทู ชีลดเร็น)
Going to these white folks and demandin millions
(โกอิ้ง ทู ฑิส ฮไวท โฟค แซน demandin มีลยัน)
Havin ’em saying Cash Money worth figures
(เฮฝวิน เอ็ม เซอิง แค็ฌ มันอิ เวิธ ฟีกยุร)
And tippin ’em just like Suge Knight did ’em
(แอ็นด ทิพปิน เอ็ม จัซท ไลค Suge ไนท ดิด เอ็ม)
And I done did my dirt in the process tryna’ make millions
(แอ็นด ดาย ดัน ดิด มาย เดิท อิน เดอะ พรอซเอ็ซ ทายนา เมค มีลยัน)
See I done did a lot of sh*t in my lifetime
(ซี ไอ ดัน ดิด อะ ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที อิน มาย ไลฟ์ไทม์)
Like, makin money, committing these stupid crimes
(ไลค , เมกิน มันอิ , คอมมิดดิง ฑิส ซทยูทิด คไรม)
But I still got my ghetto stripes
(บัท ไอ ซทิล ก็อท มาย เกทโท ซทไรพ)
When I’m pimp in the game
(ฮเว็น แอม พิมพ อิน เดอะ เกม)
Cuz, I love to hustle all through the night
(คัซ , ไอ ลัฝ ทู เฮสเซล ออล ธรู เดอะ ไนท)
Cuz, when I hit my block it’s like the Pope done stopped
(คัซ , ฮเว็น นาย ฮิท มาย บล็อค อิทซ ไลค เดอะ โพพ ดัน สต๊อปพฺ)
I have them lil’ children sayin, ” Baby please don’t stop ”
(ไอ แฮ็ฝ เฑ็ม ลิล ชีลดเร็น เซย์อิน , ” เบบิ พลีส ด้อนท์ ซท็อพ “)
Worth six figures and I’m rich and these hoes and right
(เวิธ ซิคซ ฟีกยุร แซน แอม ริช แอ็นด ฑิส โฮ แซน ไรท)
Hustlin all night so Lil’ Bryan can eat right
(ฮัสลิน ออล ไนท โซ ลิล บายเอนแค็น อีท ไรท)
I’m going holla at my people in Melph to make sure sh*t right
(แอม โกอิ้ง ฮอลละ แอ็ท มาย พี๊เพิ่ล อิน Melph ทู เมค ฌุร ฌะ *ที ไรท)
??? so I’ma cruise to the next life
(โซ แอมอา ครูส ทู เดอะ เน็คซท ไลฟ)
Me and Bryan got to b*tches we goin f*ck tonight
(มี แอ็นด บายเอนก็อท ทู บี *tches วี โกอิน เอฟ *ck ทุไนท)
If they don’t give up the p*ssy hotel they get left tonight
(อิฟ เด ด้อนท์ กิฝ อัพ เดอะ พี *ssy โฮเทล เด เก็ท เล็ฟท ทุไนท)
That’s how it be worth some G’s
(แด๊ท เฮา อิท บี เวิธ ซัม จีส)
Man you can play them hoes like they ain’t worth sh*t
(แม็น ยู แค็น พเล เฑ็ม โฮ ไลค เด เอน เวิธ ฌะ *ที)
You dig
(ยู ดิก)

{Baby Talking}
({เบบิ กำลังทอค })

{Verse 4}
({เฝิซ 4})
Young n*ggas wearin cracka gators
(ยัง เอ็น *ggas เวียริน cracka เกเดอร์)
All my life eatin steak and potatoes
(ออล มาย ไลฟ อีดิน ซเทค แอ็นด โพรเทโดสฺ)
Valet please get the beige Mercedes
(แฝลเอ็ท พลีส เก็ท เดอะ เบฉ เมอร์ซีดีส)
It’s beautiful, la la, don’t hate us
(อิทซ บยูทิฟุล , ลา ลา , ด้อนท์ เฮท อัซ)
Back up for the most spectacular, cake stackular
(แบ็ค อัพ ฟอ เดอะ โมซท ซเพ็คแทคอิวเลอะ , เคค stackular)
Performance like Acura, got these stayin like Dracula
(เพอะฟอแม็นซ ไลค Acura , ก็อท ฑิส สเตยิน ไลค ดาร์คิวลา)
Vroom, how you like that diamond bezel
(เวิม , เฮา ยู ไลค แดท ไดมันด เบสเอ็ล)
Blindin everything up in this b*tch when I hit the shiny pedal
(บลายดิน เอ๊วี่ติง อัพ อิน ดีซ บี *tch ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ ไฌนอิ เพดแอ็ล)
It’s marvelous, the life I live
(อิทซ มาเฝะลัซ , เดอะ ไลฟ ไอ ไลฝ)
Smile pretty child got plenty Crystal to give
(ซไมล พรีททิ ไชล ก็อท พเลนทิ ครีซแท็ล ทู กิฝ)
Rolex’s for everyday of the week
(โรเหล็ก ฟอ เอวี่เดย์ อ็อฝ เดอะ วีค)
Blowin gars in all kinds of cars will my brother Keith
(โบลวิน gars ซิน ออล ไคนด อ็อฝ คา วิล มาย บรัฑเออะ คีต)
Steaks and fetuccini, lil’ girls in bikinis
(ซเทค แซน fetuccini , ลิล เกิล ซิน บีคอินิ)
Maybe Baby might let me use his beige Lamborghini
(เมบี เบบิ ไมท เล็ท มี ยูซ ฮิส เบฉ ลัมโบกีนี่)
Givin all these project hoes the weenie
(กีฝอิน ออล ฑิส พรอจเอ็คท โฮ เดอะ วีนี)
On radios and videos y’all hoes seen me
(ออน เรดิโอ แซน ฝีดอิโอ ยอล โฮ ซีน มี)
Life styles of the rich and richer
(ไลฟ ซไทล อ็อฝ เดอะ ริช แอ็นด รีเชอ)
Look on any bad b*tch wall you goin see my picture
(ลุค ออน เอนอิ แบ็ด บี *tch วอล ยู โกอิน ซี มาย พีคเชอะ)
Wildlife on my feet everyday of the week
(Wildlife ออน มาย ฟีท เอวี่เดย์ อ็อฝ เดอะ วีค)
Now how that sh*t hit you
(เนา เฮา แดท ฌะ *ที ฮิท ยู)
Look here Baby I’ma get wit you
(ลุค เฮียร เบบิ แอมอา เก็ท วิท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Millionaire Dream คำอ่านไทย Big Tymers feat Bun B (U.G.K.), Lil’ Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น