เนื้อเพลง Get Out The Club คำอ่านไทย 50 Cent

[50 Cent-talking over beat]
( [ 50 เซ็นท ทอคอิง โอเฝอะ บีท ])
It’s gangsta n*gga
(อิทซ แก๊งซดา เอ็น *gga)
It’s too gangsta n*gga
(อิทซ ทู แก๊งซดา เอ็น *gga)
I keep it gangsta n*gga
(ไอ คีพ อิท แก๊งซดา เอ็น *gga)
Wha wha
(Wha wha)
It’s gangsta n*gga
(อิทซ แก๊งซดา เอ็น *gga)
It’s too gangsta n*gga
(อิทซ ทู แก๊งซดา เอ็น *gga)
I keep it gangsta n*gga
(ไอ คีพ อิท แก๊งซดา เอ็น *gga)
Wha
(Wha)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)
N*ggas tryin to holla at you
(เอ็น *ggas ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
We want parlay wit you
(วี ว็อนท parlay วิท ยู)
You won’t show us no love B*TCH
(ยู ว็อนท โฌ อัซ โน ลัฝ บี *TCH)
Never thought you’d be on that loser sh*t
(เนฝเวอะ ธอท ยูต บี ออน แดท ลูสเออะ ฌะ *ที)
You on some movie sh*t
(ยู ออน ซัม มูวี่ ฌะ *ที)
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)
N*ggas tryin to holla at you
(เอ็น *ggas ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
We wanna parlay wit you
(วี วอนนา parlay วิท ยู)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
I hate when b*tches act like they too good for a n*gga [yea]
(ไอ เฮท ฮเว็น บี *tches แอ็คท ไลค เด ทู เกิด ฟอ รา เอ็น *gga [ เย ])
Like they anit grow up in the same hood wit a n*gga
(ไลค เด เอนหนิด กโร อัพ อิน เดอะ เซม ฮุด วิท ดา เอ็น *gga)
In the club givin n*ggas the wrong numbers and wrong names
(อิน เดอะ คลับ กีฝอิน เอ็น *ggas เดอะ ร็อง นัมเบอะ แซน ร็อง เนม)
B*tch why don’t you take ya ass home and quit playin games
(บี *tch ฮไว ด้อนท์ ยู เทค ยา อาซ โฮม แอ็นด ควิท เพลย์ยิน เกม)
They on that pretty sh*t [what] that high saditty sh*t [yea]
(เด ออน แดท พรีททิ ฌะ *ที [ ว็อท ] แดท ไฮ saditty ฌะ *ที [ เย ])
They want me to trick, I ain’t P. Diddy B*TCH [woo]
(เด ว็อนท มี ทู ทริค , ไอ เอน พี ดิดดี้ บี *TCH [ วู ])
I’m gone show em now
(แอม กอน โฌ เอ็ม เนา)
I’m gone show em how [show em how]
(แอม กอน โฌ เอ็ม เฮา [ โฌ เอ็ม เฮา ])
How we break it down
(เฮา วี บเรค อิท เดาน)
This is how it’s goin down
(ดีซ ซิส เฮา อิทซ โกอิน เดาน)
Them b*tches think p*ssy precious
(เฑ็ม บี *tches ธิงค พี *ssy พเรฌอัซ)
Them n*ggas they wanna test us
(เฑ็ม เอ็น *ggas เด วอนนา เท็ซท อัซ)
Got beef so we be wearin vest-es
(ก็อท บีฟ โซ วี บี เวียริน เฝ็ซท es)
Look I don’t give a f*ck n*gga
(ลุค ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *gga)
B*tch I aint buyin no p*ssy
(บี *tch ไอ เอน บายเอน โน พี *ssy)
N*gga you’ll die if you push me
(เอ็น *gga โยว ได อิฟ ยู พุฌ มี)
N*gga you know I’m holy
(เอ็น *gga ยู โน แอม โฮลิ)
B*tch picture me rollin
(บี *tch พีคเชอะ มี โรลลิน)
Hooker probably for paper, cause p*ssy come wit it
(ฮุคเคอ พรอบอับลิ ฟอ เพเพอะ , คอส พี *ssy คัม วิท ดิธ)
I aint joking, pistol smoking, any n*gga can get it
(ไอ เอน โจกิ้ง , พิ๊สท่อล สโมคกิ้ง , เอนอิ เอ็น *gga แค็น เก็ท ดิธ)
While I’m ballin she by my side wit me
(ฮไวล แอม บอลลิน ชี ไบ มาย ไซด วิท มี)
But if some sh*t jump off she aint gone ride wit me
(บัท อิฟ ซัม ฌะ *ที จัมพ ออฟฟ ชี เอน กอน ไรด วิท มี)
Get out the club b*tch
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *tch)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)
N*ggas tryin to holla at you
(เอ็น *ggas ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
We want parlay wit you
(วี ว็อนท parlay วิท ยู)
You won’t show us no love B*TCH
(ยู ว็อนท โฌ อัซ โน ลัฝ บี *TCH)
Never thought you’d be on that loser sh*t
(เนฝเวอะ ธอท ยูต บี ออน แดท ลูสเออะ ฌะ *ที)
You on some movie sh*t
(ยู ออน ซัม มูวี่ ฌะ *ที)
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)
N*ggas tryin to holla at you
(เอ็น *ggas ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
We want parlay wit you
(วี ว็อนท parlay วิท ยู)
You won’t show us no love B*TCH
(ยู ว็อนท โฌ อัซ โน ลัฝ บี *TCH)
Never thought you’d be on that loser sh*t
(เนฝเวอะ ธอท ยูต บี ออน แดท ลูสเออะ ฌะ *ที)
You on some movie sh*t
(ยู ออน ซัม มูวี่ ฌะ *ที)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
My whole team gettin dough b*tch
(มาย โฮล ทีม เกดดิน โด บี *tch)
On the low b*tch, friends’ll kick a n*gga do’ down fo sho b*tch
(ออน เดอะ โล บี *tch , เฟรนซฺ คิด กา เอ็น *gga ดู เดาน โฟ โช บี *tch)
Shorty we aint trippin, n*ggas just wanna dance wit cha
(ชอร์ทดิง วี เอน ทริพพิน, เอ็น *ggas จัซท วอนนา ดานซ วิท ชา)
I mean damn wont you give a n*gga a chance wit you
(ไอ มีน แด็ม ว็อนท ยู กิฝ อะ เอ็น *gga อะ ชานซ วิท ยู)
On that pre-Madonna sh*t, that Dolce & Gabbana sh*t
(ออน แดท พรี มาดอนน่า ฌะ *ที , แดท โดลเซ & แก๊บบานา ฌะ *ที)
Bet I can teach ya about Gucci, Fendi, and Prada b*tch
(เบ็ท ไอ แค็น ทีช ยา อะเบาท กู๊ซชี่ , เฟนดี , แอ็นด พราดา บี *tch)
I met cha in the parkin lot, sh*t woulda been diffrent then
(ไอ เม็ท ชา อิน เดอะ พาคกิน ล็อท , ฌะ *ที วู๊ดดา บีน diffrent เด็น)
You fix ya make-up, so much chrome on my Mercedes Benz
(ยู ฟิคซ ยา เมค อัพ , โซ มัช คโรม ออน มาย เมอร์ซีดีสเบนซฺ)
I take ya to see Beth in Jersey, but you aint worthy
(ไอ เทค ยา ทู ซี เบต อิน เจอสิ , บัท ยู เอน เวอฑิ)
Thats where we buy the ice at the right price
(แด๊ท ฮแว วี ไบ ดิ ไอซ แอ็ท เดอะ ไรท พไรซ)
B*tch you think you high class, you aint worth a third of a n*gga
(บี *tch ยู ธิงค ยู ไฮ คลาซ , ยู เอน เวิธ อะ เธิด อ็อฝ อะ เอ็น *gga)
Ya man is gangsta, but we aint never heard of the n*gga
(ยา แม็น อีส แก๊งซดา , บัท วี เอน เนฝเวอะ เฮิด อ็อฝ เดอะ เอ็น *gga)
Sh*t hit the fan, we f*ck around and murdered a n*gga
(ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน , วี เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด เมอเดอะ อะ เอ็น *gga)
Tell a punk to play his position and turn up missin
(เท็ล อะ พรัค ทู พเล ฮิส โพะสีฌอัน แอ็นด เทิน อัพ มิซซิน)
F*ck around, his body get found, cut up in the kitchen
(เอฟ *ck อะเรานด , ฮิส บอดอิ เก็ท เฟานด , คัท อัพ อิน เดอะ คีชเอ็น)
I aint playin wit you b*tch you better listen
(ไอ เอน เพลย์ยิน วิท ยู บี *tch ยู เบทเทอะ ลิ๊สซึ่น)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)
N*ggas tryin to holla at you
(เอ็น *ggas ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
We want parlay wit you
(วี ว็อนท parlay วิท ยู)
You won’t show us no love B*TCH
(ยู ว็อนท โฌ อัซ โน ลัฝ บี *TCH)
Never thought you’d be on that loser sh*t
(เนฝเวอะ ธอท ยูต บี ออน แดท ลูสเออะ ฌะ *ที)
You on some movie sh*t
(ยู ออน ซัม มูวี่ ฌะ *ที)
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)
N*ggas tryin to holla at you
(เอ็น *ggas ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
We want parlay wit you
(วี ว็อนท parlay วิท ยู)
You won’t show us no love B*TCH
(ยู ว็อนท โฌ อัซ โน ลัฝ บี *TCH)
Never thought you’d be on that loser sh*t
(เนฝเวอะ ธอท ยูต บี ออน แดท ลูสเออะ ฌะ *ที)
You on some movie sh*t
(ยู ออน ซัม มูวี่ ฌะ *ที)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
This a low rider here b*tch, in L.A. they show me love
(ดีซ ซา โล ไรดเออะ เฮียร บี *tch , อิน แอล อะ เด โฌ มี ลัฝ)
N*ggas be under palm trees twistin Cali bud
(เอ็น *ggas บี อันเดอะ พาม ทรี ทวิซติน กาลี บัด)
Call a Crip ” Cuz ” , call a Blood ” Dawg ”
(คอล อะ คริป ” คัซ ” , คอล อะ บลัด ” ดาว “)
I aint bangin so I holla like ” Wat up yall? ”
(ไอ เอน แบงงิน โซ ไอ ฮอลละ ไลค ” วัท อัพ ยอล “)
B*tches know I be buggin when they don’t show me no lovin
(บี *tches โน ไอ บี บักกิน ฮเว็น เด ด้อนท์ โฌ มี โน ลัฝวิน)
I aint gotta say nuttin, n*ggas know I be thuggin
(ไอ เอน กอททะ เซ นัทดิน, เอ็น *ggas โน ไอ บี ตั๊กกิน)
When ever I’m around motherf*ckas stop joke-in
(ฮเว็น เอฝเออะ แอม อะเรานด motherf*ckas ซท็อพ โจค อิน)
They know how I get down, I be motherf*ckin Loc-in
(เด โน เฮา ไอ เก็ท เดาน , ไอ บี motherf*ckin Loc อิน)
Shorty she like Bussa-Bus, she love Nas
(ชอร์ทดิง ชี ไลค Bussa บัซ , ชี ลัฝ นาส)
She like when L lick his lips, the b*tch love stars
(ชี ไลค ฮเว็น แอล ลิค ฮิส ลิพ , เดอะ บี *tch ลัฝ ซทา)
After the club, Ima have her in the hot tub
(อาฟเทอะ เดอะ คลับ , แอมอา แฮ็ฝ เฮอ อิน เดอะ ฮ็อท ทับ)
Her and her girlfriend gone show me some puppy love
(เฮอ แอ็นด เฮอ เกลิลเฟรน กอน โฌ มี ซัม พั๊พพี่ ลัฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)
N*ggas tryin to holla at you
(เอ็น *ggas ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
We want parlay wit you
(วี ว็อนท parlay วิท ยู)
You won’t show us no love B*TCH
(ยู ว็อนท โฌ อัซ โน ลัฝ บี *TCH)
Never thought you’d be on that loser sh*t
(เนฝเวอะ ธอท ยูต บี ออน แดท ลูสเออะ ฌะ *ที)
You on some movie sh*t
(ยู ออน ซัม มูวี่ ฌะ *ที)
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)
N*ggas tryin to holla at you
(เอ็น *ggas ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยู)
We want parlay wit you
(วี ว็อนท parlay วิท ยู)
You won’t show us no love B*TCH
(ยู ว็อนท โฌ อัซ โน ลัฝ บี *TCH)
Never thought you’d be on that loser sh*t
(เนฝเวอะ ธอท ยูต บี ออน แดท ลูสเออะ ฌะ *ที)
You on some movie sh*t
(ยู ออน ซัม มูวี่ ฌะ *ที)
Get out the club B*TCH
(เก็ท เอ้า เดอะ คลับ บี *TCH)

[50 Cent talking over beat]
([ 50 เซ็นท ทอคอิง โอเฝอะ บีท ])
2000 sh*t motherf*cker you know how this sh*t goin down
(2000 ฌะ *ที motherf*cker ยู โน เฮา ดีซ ฌะ *ที โกอิน เดาน)
This is my sh*t, from now on this is my sh*t
(ดีซ ซิส มาย ฌะ *ที , ฟร็อม เนา ออน ดีซ ซิส มาย ฌะ *ที)
N*gga can’t eat, n*gga can’t sleep, n*gga can’t do sh*t
(เอ็น *gga แค็นท อีท , เอ็น *gga แค็นท ซลีพ , เอ็น *gga แค็นท ดู ฌะ *ที)
Unless I say he can n*gga
(อันเลซ ซาย เซ ฮี แค็น เอ็น *gga)
N*gga come 15 n*ggas, 10 knives I’ll leave wit 4 stiches
(เอ็น *gga คัม 15 เอ็น *ggas , เทน ไนฝส แอล ลีฝ วิท โฟว stiches)
N*gga thats not assault, thats a insult
(เอ็น *gga แด๊ท น็อท แอ็ซซอลท , แด๊ท ซา อีนซัลท)
You and every motherf*cka that roll wit you
(ยู แอ็นด เอฝริ motherf*cka แดท โรล วิท ยู)
You b*tch ass n*gga I’ma see you
(ยู บี *tch อาซ เอ็น *gga แอมอา ซี ยู)

N*gga is sweet like candy
(เอ็น *gga อีส สวี้ท ไลค แคนดิ)
I can get cha now or later
(ไอ แค็น เก็ท ชา เนา ออ เลทเออะ)
You f*cked up, shoulda murdered me playa
(ยู เอฟ *cked อัพ , โช๊วดา เมอเดอะ มี พอลเย)
N*gga is sweet like candy
(เอ็น *gga อีส สวี้ท ไลค แคนดิ)
I don’t care how much you pray
(ไอ ด้อนท์ แค เฮา มัช ยู พเร)
N*gga I don’t care how much you paid
(เอ็น *gga ไอ ด้อนท์ แค เฮา มัช ยู เพลด)
And you sweet like candy
(แอ็นด ยู สวี้ท ไลค แคนดิ)
I can get you now or later, later, playa
(ไอ แค็น เก็ท ยู เนา ออ เลทเออะ , เลทเออะ , พอลเย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Out The Club คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น