เนื้อเพลง Same Girl คำอ่านไทย R. Kelly feat Usher

Verse 1:
( เฝิซ วัน :)

Yo Ush
(โย เอิสชฺ)
What up Kells
(ว็อท อัพ Kells)
Wanna introduce you to this girl, I think I really love this girl
(วอนนา อีนทโระดยูซ ยู ทู ดีซ เกิล , ไอ ธิงค ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ดีซ เกิล)
Yeah
(เย่)
Man she so fine
(แม็น ชี โซ ไฟน)
Straight up dawg
(ซทเรท อัพ ดาว)
She stand about 5’4 ” coka cola red bone
(ชี ซแท็นด อะเบาท 54 ” coka โคละ เร็ด บอน)
Damn
(แด็ม)
She drives a black Durango license plate say ” Angel ” tattoo on her ankle
(ชี ดไรฝ ซา บแล็ค Durango ไลเซ็นซ เพล๊ท เซ ” เอนเจล ” แท็ททู ออน เฮอ แองเคิล)
Plus she’s making pesos
(พลัซ ชี เมคอิง เพโซ)
got a crib on Peachtree right on 17th street
(ก็อท ดา คริบ ออน พิชที ไรท ออน 17th ซทรีท)
And I call her ” TT ”
(แอ็นด ดาย คอล เฮอ ” TT “)
Wait a minute hold on dawg. Do she got a kid?
(เวท ดา มินยูท โฮลด ออน ดาว ดู ชี ก็อท ดา คิด)
Yep
(เย็พ)
Loves some Waffle House?
(ลัฝ ซัม วาฟเฟิล เฮาซ)
Yep
(เย็พ)
Do she got a beauty mark on her left side of her mouth
(ดู ชี ก็อท ดา บยูทิ ม๊าร์ค ออน เฮอ เล็ฟท ไซด อ็อฝ เฮอ เมาธ)
Man?
(แม็น)
Went to Georgia Tech
(เว็นท ทู จอร์จา ทิค)
Yep
(เย็พ)
Works for TBS
(เวิค ฟอ TBS)
Yep
(เย็พ)
Man I can’t believe this sh*t… damn
(แม็น นาย แค็นท บิลีฝ ดีซ ฌะ *ที แด็ม)
Tell me whats wrong dawg, what the hell you damnin about
(เท็ล มี ว็อท ร็อง ดาว , ว็อท เดอะ เฮ็ล ยู damnin อะเบาท)
Im your homie so just say whats on your mind
(แอม ยุร โฮมี โซ จัซท เซ ว็อท ออน ยุร ไมนด)
Man I didn’t know that you were talking bout her
(แม็น นาย ดิ๊นอิน โน แดท ยู เวอ ทอคอิง เบาท เฮอ)
So man your telling me you know her
(โซ แม็น ยุร เทลลิง มี ยู โน เฮอ)
Do I know her? like a pastor know his word
(ดู ไอ โน เฮอ ไลค เก พาซเทอะ โน ฮิส เวิด)

Chorus:
(โครัซ :)
We messing with the same girl same girl
(วี เมซซิง วิฑ เดอะ เซม เกิล เซม เกิล)
How could the love of my life, and my potential wife be the
(เฮา เคิด เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ , แอ็นด มาย โพะเทนแฌ็ล ไวฟ บี เดอะ)
Same girl same girl
(เซม เกิล เซม เกิล)
Man I can’t believe that we’ve been messing with the
(แม็น นาย แค็นท บิลีฝ แดท หวีบ บีน เมซซิง วิฑ เดอะ)
Same girl same girl
(เซม เกิล เซม เกิล)
Thought she someone that I can trust
(ธอท ชี ซัมวัน แดท ไอ แค็น ทรัซท)
but she’s been doubling up with us
(บัท ชี บีน doublings อัพ วิฑ อัซ)
U,K,man we’ve been messing with the same girl
(ยู , เค , แม็น หวีบ บีน เมซซิง วิฑ เดอะ เซม เกิล)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
See I met her at this party in Atlanta
(ซี ไอ เม็ท เฮอ แรท ดีซ พาทิ อิน แอทแรนทา)
Well I met her at this party in Chicago
(เว็ล ไอ เม็ท เฮอ แรท ดีซ พาทิ อิน ชิคาโก)
She came right up to me givin me conversation
(ชี เคม ไรท อัพ ทู มี กีฝอิน มี คอนเฝอะเซฌัน)
I said do you got a man she said no, with no hesitation
(ไอ เซ็ด ดู ยู ก็อท ดา แม็น ชี เซ็ด โน , วิฑ โน เฮสิเทฌัน)
Well it must be a music thing cause she said the same to me
(เว็ล อิท มัซท บี อะ มยูสิค ธิง คอส ชี เซ็ด เดอะ เซม ทู มี)
had her body all in my face, while I’m laughin and buyin her drinks
(แฮ็ด เฮอ บอดอิ ออล อิน มาย เฟซ , ฮไวล แอม เลอกิน แอ็นด บายเอน เฮอ ดริงค)
She whispered in my ear and said can you take me home
(ชี ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย แอ็นด เซ็ด แค็น ยู เทค มี โฮม)
me too
(มี ทู)
Man she was in the Chi singin that same song
(แม็น ชี วอส ซิน เดอะ ชี ซิงอิน แดท เซม ซ็อง)
is that true?
(อีส แดท ทรู)
And I thought it was true compassions when she said
(แอ็นด ดาย ธอท ดิธ วอส ทรู ค็อมแพฌอัน ฮเว็น ชี เซ็ด)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Man I thought her body was calling when she said
(แม็น นาย ธอท เฮอ บอดอิ วอส คอลลิง ฮเว็น ชี เซ็ด)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
See I even got some pictures on my phone
(ซี ไอ อีเฝ็น ก็อท ซัม พีคเชอะ ออน มาย โฟน)
Look there man she is with some boy shorts on
(ลุค แดร์ แม็น ชี อีส วิฑ ซัม บอย ฌอท ออน)

Chorus:
(โครัซ :)
We messing with the same girl same girl
(วี เมซซิง วิฑ เดอะ เซม เกิล เซม เกิล)
shes the apple of my eye, and my potential wife
(ชี ดิ แอพ อ็อฝ มาย ไอ , แอ็นด มาย โพะเทนแฌ็ล ไวฟ)
Same girl same girl
(เซม เกิล เซม เกิล)
Man I just can’t believe that we’ve been messing round with the
(แม็น นาย จัซท แค็นท บิลีฝ แดท หวีบ บีน เมซซิง เรานด วิฑ เดอะ)
Same damn girl
(เซม แด็ม เกิล)
same girl same girl
(เซม เกิล เซม เกิล)
Thought she someone that I can trust
(ธอท ชี ซัมวัน แดท ไอ แค็น ทรัซท)
but she’s been doubling up with both of us
(บัท ชี บีน doublings อัพ วิฑ โบธ อ็อฝ อัซ)
U,ayy K,ayy man we’ve been messing with the same girl
(ยู , อาย เค , อาย แม็น หวีบ บีน เมซซิง วิฑ เดอะ เซม เกิล)

Bridge:
(บริจ :)
She said she got me on her ringtone
(ชี เซ็ด ชี ก็อท มี ออน เฮอ ริงโทน)
Are you talking about the pink phone?
(อาร์ ยู ทอคอิง อะเบาท เดอะ พิงค โฟน)
uh-uh , the blue one
(อา อา , เดอะ บลู วัน)
Man she told me that was turned off
(แม็น ชี โทลด มี แดท วอส เทิน ออฟฟ)
Its obvious that shes been playing us playing us
(อิทซ ออบเฝียซ แดท ชี บีน พเลนิ่ง อัซ พเลนิ่ง อัซ)
cause constantly she’s been lyin to us lyin to us
(คอส คอนสแท็นทลิ ชี บีน ลายอิน ทู อัซ ลายอิน ทู อัซ)
Don’t like the way that she’s been goin bout it goin bout it
(ด้อนท์ ไลค เดอะ เว แดท ชี บีน โกอิน เบาท ดิธ โกอิน เบาท ดิธ)
Kells what you think that we should do about it do about it
(Kells ว็อท ยู ธิงค แดท วี เชิด ดู อะเบาท ดิธ ดู อะเบาท ดิธ)
Call her up at her home, she won’t know that Im on the phone
(คอล เฮอ อัพ แอ็ท เฮอ โฮม , ชี ว็อนท โน แดท แอม ออน เดอะ โฟน)
Yeah man that’s a plan
(เย่ แม็น แด๊ท ซา แพล็น)
Homie we about to bust this trick
(โฮมี วี อะเบาท ทู บัซท ดีซ ทริค)
Man just tell her to meet up with you and Im gonna show up too
(แม็น จัซท เท็ล เฮอ ทู มีท อัพ วิฑ ยู แอ็นด แอม กอนนะ โฌ อัพ ทู)
And she won’t know what to do
(แอ็นด ชี ว็อนท โน ว็อท ทู ดู)
We’ll be standing there singing
(เว็ล บี ซแทนดิง แดร์ ซิงกิง)

Chorus:
(โครัซ :)
same girl same girl
(เซม เกิล เซม เกิล)
She’s was the apple of my eye, and your potential wife
(ชี วอส ดิ แอพ อ็อฝ มาย ไอ , แอ็นด ยุร โพะเทนแฌ็ล ไวฟ)
Same girl same girl
(เซม เกิล เซม เกิล)
Usher I can’t believe we’ve been messing with the same girl
(อัฌเออะ ไอ แค็นท บิลีฝ หวีบ บีน เมซซิง วิฑ เดอะ เซม เกิล)
Same girl same girl
(เซม เกิล เซม เกิล)
She will be looking so stupid when she sees us together
(ชี วิล บี ลุคอิง โซ ซทยูทิด ฮเว็น ชี ซี อัซ ทุเกฑเออะ)
U,K,man we’ve been messing with the same girl
(ยู , เค , แม็น หวีบ บีน เมซซิง วิฑ เดอะ เซม เกิล)
See she was taken flights
(ซี ชี วอส เทคเอ็น ฟไลท)
going back and forth
(โกอิ้ง แบ็ค แอ็นด โฟธ)
I would pick her up at the Airport
(ไอ เวิด พิค เฮอ อัพ แอ็ท ดิ แอร์พอร์ท)
Man I really can’t believe
(แม็น นาย ริแอ็ลลิ แค็นท บิลีฝ)
Same girl same girl
(เซม เกิล เซม เกิล)
Hey…. The same girl same girl
(เฮ เดอะ เซม เกิล เซม เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Girl คำอ่านไทย R. Kelly feat Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น