เนื้อเพลง Early Mornin’ Stoned Pimp คำอ่านไทย Kid Rock

This is the true story about mackin
( ดีซ ซิส เดอะ ทรู ซโทริ อะเบาท แมคกิน)

Check it
(เช็ค อิท)
Times are changin
(ไทม แซร์ เช้นงิน)
Talk about it
(ทอค อะเบาท ดิธ)
More so each year
(โม โซ อีช เยีย)
But the Early Mornin, Stoned Pimp is here
(บัท ดิ เออลิ มอร์นิน , ซโทน พิมพ อีส เฮียร)
Yeah
(เย่)
So let it rain, and let the guitar rock
(โซ เล็ท ดิธ เรน , แอ็นด เล็ท เดอะ กิทา ร็อค)
And if ya here me yaaaawwwwn
(แอ็นด อิฟ ยา เฮียร มี yaaaawwwwn)
Just drop that top
(จัซท ดร็อพ แดท ท็อพ)
Come on, girl
(คัมมอน , เกิล)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)
Well well well well
(เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)
Well well well well, well
(เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล , เว็ล)
Come on, girl, Yeeeaaahhh
(คัมมอน , เกิล , Yeeeaaahhh)

And I be catchin them northern pike
(แอ็นด ดาย บี แคซชิน เฑ็ม นอเฑิน ไพค)
Like on a ten pound test
(ไลค ออน อะ เท็น เพานด เท็ซท)
Posess, never fess, take a guess
(Posess , เนฝเวอะ fess , เทค เก เก็ซ)
I be the early mornin stoned pimp
(ไอ บี ดิ เออลิ มอร์นิน ซโทน พิมพ)
Straight limpin,
(ซทเรท limpin ,)
Boone’s Farm drinkin
(บูน ฟาม ดริงคิน)
At the party big booty pinchin
(แอ็ท เดอะ พาทิ บิก บูทิ pinchin)
Chillin, like a villian, balloon fillin
(ชิลลิน, ไลค เก เวียวเรียน , แบ็ลลูน ฟิลลิน)
Whack MC killin, the fine hoe drillin
(ฮแว็ค เอมซี คิลลิน , เดอะ ไฟน โฮ drillin)
With the million dollar talent and the ten cent brain
(วิฑ เดอะ มีลยัน ดอลเลอะ แทลเอ็นท แอ็นด เดอะ เท็น เซ็นท บเรน)
Been gone too long, too much c*caine
(บีน กอน ทู ล็อง , ทู มัช ซี *เคน)
But now that I’m back, on the block
(บัท เนา แดท แอม แบ็ค , ออน เดอะ บล็อค)
I’m ready to rock
(แอม เรดอิ ทู ร็อค)
Left to right, all night
(เล็ฟท ทู ไรท , ออล ไนท)
My game’s tight, I wish you might
(มาย เกม ไทท , ไอ วิฌ ยู ไมท)
Take a bite
(เทค เก ไบท)
Out of this here toxic, melodic, neurotic product
(เอ้า อ็อฝ ดีซ เฮียร ทอคซิค , มิลอดอิค , นิวรอทอิค พรอดอัคท)
Fresh from the harvest
(ฟเร็ฌ ฟร็อม เดอะ ฮาเฝ็ซท)
Who’ll be the largest, hardest, smartest, label in town
(อ๊าว บี เดอะ largest , ฮาร์เดท , สมาร์เดด , เลเบ็ล อิน ทาวน์)
Top Dog get down, Uh
(ท็อพ ด็อก เก็ท เดาน , อา)
Radio won’t play me
(เรดิโอ ว็อนท พเล มี)
But still I got the kids around the world goin Kid Rock crazyin
(บัท ซทิล ไอ ก็อท เดอะ คิด อะเรานด เดอะ เวิลด โกอิน คิด ร็อค crazyin)
Wicked witches be flyin on broomsticks
(วิค วิชเชด บี ฟายอิน ออน broomsticks)
Kid Rock be comin with the boom boom boom biatch
(คิด ร็อค บี คัมอิน วิฑ เดอะ บูม บูม บูม biatch)
I from the sticks biatch
(ไอ ฟร็อม เดอะ ซทิค biatch)
Straight from the RO
(ซทเรท ฟร็อม เดอะ RO)
Kid Rock I aint’s no b*tch
(คิด ร็อค ไอ เอน โน บี *tch)
Ah, yes you are hoe
(อา , เย็ซ ยู อาร์ โฮ)
So quit frontin like y’all don’t know
(โซ ควิท ฟ้อนดิน ไลค ยอล ด้อนท์ โน)
When I step straight into the party with my homeboy Tino
(ฮเว็น นาย ซเท็พ ซทเรท อีนทุ เดอะ พาทิ วิฑ มาย โฮมบอย Tino)
What’s up?
(ว็อท อัพ)
So get a good look bro, get a good gander
(โซ เก็ท ดา เกิด ลุค โบร, เก็ท ดา เกิด แกนเดอะ)
I’m made in Detroit, but my name aint Stanzler
(แอม เมด อิน ดีทอยดฺ , บัท มาย เนม เอน Stanzler)
Spreadin’ like a cancer, a virus
(สเปรสดิน ไลค เก แคนเซอะ , อะ ไฝรัซ)
While you’re lookin really gay like f*ckin Billy Ray Cyrus
(ฮไวล ยัวร์ ลุคกิน ริแอ็ลลิ เก ไลค เอฟ *ckin บีลลิ เร ไซรัซ)
I’m the highest MC of all time
(แอม เดอะ ฮายเอส เอมซี อ็อฝ ออล ไทม)
Got my mind on the D
(ก็อท มาย ไมนด ออน เดอะ ดี)
And the D on my mind
(แอ็นด เดอะ ดี ออน มาย ไมนด)
And the line gets drawn when my eyes can’t see
(แอ็นด เดอะ ไลน เก็ท ดรอน ฮเว็น มาย ไอ แค็นท ซี)
Hit me twice with the Tussin and the morphine IV
(ฮิท มี ทไวซ วิฑ เดอะ Tussin แอ็นด เดอะ มอฟีน โฟว์)
I be
(ไอ บี)
What they call an O-G b*tch
(ว็อท เด คอล แอน โอ จี บี *tch)
I’m the motherf*ckin Early Mornin Stoned Pimp
(แอม เดอะ motherf*ckin เออลิ มอร์นิน ซโทน พิมพ)
Say what?
(เซ ว็อท)

One time for you
(วัน ไทม ฟอ ยู)
Now throw your hands in the air and let’s rock y’all
(เนา ธโร ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ แอ็นด เล็ท ร็อค ยอล)
Just throw your hands up high, hip hop y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ไฮ , ฮิพ ฮ็อพ ยอล)
Just throw your hands in the air and let’s rock y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ แอ็นด เล็ท ร็อค ยอล)
Because a Detroit party don’t stop y’all
(บิคอส อะ ดีทอยดฺ พาทิ ด้อนท์ ซท็อพ ยอล)

Just throw your hands up high, let’s rock y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ไฮ , เล็ท ร็อค ยอล)
Just throw your hands side to side, hip hop y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด ไซด ทู ไซด , ฮิพ ฮ็อพ ยอล)
Just throw your hands up high, let’s rock y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ไฮ , เล็ท ร็อค ยอล)
Because a Kid Rock party don’t stop y’all
(บิคอส อะ คิด ร็อค พาทิ ด้อนท์ ซท็อพ ยอล)

Now I’m the self made mack on a mountain on Mars
(เนา แอม เดอะ เซ็ลฟ เมด แมกคฺ ออน อะ เมานทิน ออน มา)
Got the money green, cut it with the high roll gloss
(ก็อท เดอะ มันอิ กรีน , คัท ดิธ วิฑ เดอะ ไฮ โรล กล็อซ)
A Lincoln Continental and a Grand Marquis
(อะ ลินเคิน คอนทิเนนแท็ล แอ็นด อะ แกรนด์ มาควิซ)
Rag top, drop down, rollin on chrome D’s biatch
(แร็ก ท็อพ , ดร็อพ เดาน , โรลลิน ออน คโรม ดีสฺ biatch)
The purple furs and the gold trim glasses
(เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล เฟอ แซน เดอะ โกลด ทริม กลาซซิส)
I only bust the fat asses
(ไอ โอ๊นลี่ บัซท เดอะ แฟ็ท แอซเซซ)
And I don’t be givin a f*ck who da hell can rap better than me
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ บี กีฝอิน อะ เอฟ *ck ฮู ดา เฮ็ล แค็น แร็พ เบทเทอะ แฑ็น มี)
Cause I’m a true f*ckin’ player and I mack like a real G
(คอส แอม มา ทรู เอฟ *ckin เพย์เยอร์ แอ็นด ดาย แมกคฺ ไลค เก ริแอ็ล จี)
H-I-J-K, L-M-N-O-P is for pimpin
(เฮส ไอ เจ เค , แอล เอ็ม เอ็น โอ พี อีส ฟอ พิมปิน)
Early mornin stoned pimpin
(เออลิ มอร์นิน ซโทน พิมปิน)
I been down, been around
(ไอ บีน เดาน , บีน อะเรานด)
From the bottom to the top
(ฟร็อม เดอะ บอตตัม ทู เดอะ ท็อพ)
Partyin down with the slimmies in the cities that I rock
(พาร์ดีอิน เดาน วิฑ เดอะ slimmies ซิน เดอะ ซิดีสฺ แดท ไอ ร็อค)
So ah, ooh baby, baby, baby let me love ya
(โซ อา , อู้ เบบิ , เบบิ , เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยา)
Or if you wanna get your freak on, I’ll just f*ck ya
(ออ อิฟ ยู วอนนา เก็ท ยุร ฟรีค ออน , แอล จัซท เอฟ *ck ยา)
With the ooh, ahh, ooh, ooh, ooh ahhh, biatch, sh*t
(วิฑ ดิ อู้ , อา , อู้ , อู้ , อู้ อาห์ , biatch , ฌะ *ที)
I’m the Early Morning Stoned Pimp
(แอม ดิ เออลิ มอนิง ซโทน พิมพ)
Hahaha
(ฮาฮาฮา)

Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)
Come on yo
(คัมมอน โย)

Now throw your hands in the air and let’s rock y’all
(เนา ธโร ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ แอ็นด เล็ท ร็อค ยอล)
Just throw your hands up high, hip hop y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ไฮ , ฮิพ ฮ็อพ ยอล)
Just throw your hands in the air and let’s rock y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ แอ็นด เล็ท ร็อค ยอล)
Because a Detroit party don’t stop y’all
(บิคอส อะ ดีทอยดฺ พาทิ ด้อนท์ ซท็อพ ยอล)

Just throw your hands up high, let’s rock y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ไฮ , เล็ท ร็อค ยอล)
Just throw your hands side to side, hip hop y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด ไซด ทู ไซด , ฮิพ ฮ็อพ ยอล)
Just throw your hands up high, let’s rock y’all
(จัซท ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ไฮ , เล็ท ร็อค ยอล)
Because a Kid Rock party don’t stop y’all
(บิคอส อะ คิด ร็อค พาทิ ด้อนท์ ซท็อพ ยอล)

[Joe C]
([ โจ ซี ])
I’m Joe C b*tch
(แอม โจ ซี บี *tch)
Let me get them damn tits
(เล็ท มี เก็ท เฑ็ม แด็ม ทิท)
I might be a little small hoe
(ไอ ไมท บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซมอล โฮ)
But I ain’t no God damn midget
(บัท ไอ เอน โน ก็อด แด็ม มีจเอ็ท)
So stick it up your ass where the sun don’t shine
(โซ ซทิค อิท อัพ ยุร อาซ ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ ไฌน)
I’m vertically challenged, your vertically blind
(แอม เฝอทิแค็ลลิ แชลเล็นจ , ยุร เฝอทิแค็ลลิ บไลนด)
I’m three foot nine, it’s ten foot long
(แอม ธรี ฟุท ไนน , อิทซ เท็น ฟุท ล็อง)
I’m gonna smack that ass after I pack this bong
(แอม กอนนะ ซแม็ค แดท อาซ อาฟเทอะ ไอ แพ็ค ดีซ บอง)
I can flow on like all night long
(ไอ แค็น ฟโล ออน ไลค ออล ไนท ล็อง)
Till the break of dawn
(ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Till the early morn
(ทิล ดิ เออลิ มอน)
I’m a thorn in your side
(แอม มา ธอน อิน ยุร ไซด)
Can you feel me stickin
(แค็น ยู ฟีล มี สตริคกิน)
Eighty pills a day b*tch, I ain’t bullsh*ttin
(เอทิ พิล ซา เด บี *tch , ไอ เอน bullsh*ttin)
So groove baby groove baby call your momma
(โซ กรูฝ เบบิ กรูฝ เบบิ คอล ยุร มอมมา)
I’m like Charlie Hooker girl
(แอม ไลค ชาร์ริ ฮุคเคอ เกิล)

I got the boogie drama
(ไอ ก็อท เดอะ บูกี ดรามะ)
With the boogie drama, what
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ , ว็อท)
With the boogie drama, yeah
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ , เย่)
With the boogie drama, oh yeah
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ , โอ เย่)

Ridin around the neighborhood
(ริดอิน อะเรานด เดอะ เนเบอะฮุด)
Me and Kid Rock were up to no good
(มี แอ็นด คิด ร็อค เวอ อัพ ทู โน เกิด)
With the boogie drama, yeah
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ , เย่)
With your leather miniskirt and we got some wine
(วิฑ ยุร เลฑเออะ มีนอิซเคิท แอ็นด วี ก็อท ซัม ไวน)
Playin the radio, ya look so fine
(เพลย์ยิน เดอะ เรดิโอ , ยา ลุค โซ ไฟน)
With the boogie drama, yeah
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ , เย่)
Well, Well, Well, boogie drama, oh baby
(เว็ล , เว็ล , เว็ล , บูกี ดรามะ , โอ เบบิ)
Let’s get funky, that’s my job
(เล็ท เก็ท ฟังคิ , แด๊ท มาย โจบ)
With the boogie drama, oh yeah
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ , โอ เย่)
Punchin nine to five, seven times, times twenty-four, times twelve
(พอนชิน ไนน ทู ไฟฝ , เซฝเอ็น ไทม , ไทม ทเวนทิ โฟ , ไทม ทเว็ลฝ)
With the boogie drama, oh yeah
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ , โอ เย่)
Day in and day out
(เด อิน แอ็นด เด เอ้า)
With the boogie drama, oh yeah
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ , โอ เย่)
Let’s get funky
(เล็ท เก็ท ฟังคิ)
Come on everybody
(คัมมอน เอวี่บอดี้)
Well, with the boogie drama
(เว็ล , วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ)
With the boogie drama
(วิฑ เดอะ บูกี ดรามะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Early Mornin’ Stoned Pimp คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น