เนื้อเพลง Don’t Push Me Away คำอ่านไทย Jim Jones feat Rell

Now don’t push me away, cuz when the first time I met you girl you shook me in ways
( เนา ด้อนท์ พุฌ มี อะเว , คัซ ฮเว็น เดอะ เฟิซท ไทม ไอ เม็ท ยู เกิล ยู ฌุค มี อิน เว)
You know the life of a n*gga’s cookin’ up yay,
(ยู โน เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ เอ็น *ggas คุ๊คกิน อัพ เย่ ,)
And because you knew the pitfalls and the tumbles of the game
(แอ็นด บิคอส ยู นยู เดอะ pitfalls แซน เดอะ ทัมเบิลอ็อฝ เดอะ เกม)
You’ve seen the spotlight watch n*ggas fallin’ to the fame
(ยู๊ฟ ซีน เดอะ สปอทไลท์ ว็อช เอ็น *ggas แฟลลิน ทู เดอะ เฟม)
And all the time you tried to tell me to stay hungry and maintain
(แอ็นด ออล เดอะ ไทม ยู ทไร ทู เท็ล มี ทู ซเท ฮังกริ แอ็นด เมนเทน)
When I was like lets go half on a baby, and if not then lets go half on a ‘cedes
(ฮเว็น นาย วอส ไลค เล็ท โก ฮาล์ฟ ออน อะ เบบิ , แอ็นด อิฟ น็อท เด็น เล็ท โก ฮาล์ฟ ออน อะ ซีด)
Drop top coup while we pumpin’ sweet sadie
(ดร็อพ ท็อพ คู ฮไวล วี พัมปิน สวี้ท ซาดี)
Flyin’ up Lennox, doin’ us, pushin’ 80
(ฟายอิน อัพ เลนเนิกซฺ , โดย อัซ , พรุซชิน 80)
The late nights, the road trips got you pissed
(เดอะ เลท ไนท , เดอะ โรด ทริพ ก็อท ยู พิซ)
The road trips, the late nights got us rich
(เดอะ โรด ทริพ , เดอะ เลท ไนท ก็อท อัซ ริช)
The clothes that we wear, the place that we piss
(เดอะ คโลฑ แดท วี แว , เดอะ พเลซ แดท วี พิซ)
Run and get shot, we ain’t what we sit
(รัน แอ็นด เก็ท ฌ็อท , วี เอน ว็อท วี ซิท)
So if I don’t get a chance to tell you
(โซ อิฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท ดา ชานซ ทู เท็ล ยู)
Now too often girl your hand so helpful
(เนา ทู ออฟเอ็น เกิล ยุร แฮ็นด โซ เฮลพฟุล)
In this cold world girl every man needs help too
(อิน ดีซ โคลด เวิลด เกิล เอฝริ แม็น นีด เฮ็ลพ ทู)
So baby Im’a ride and no plans to fail you
(โซ เบบิ แอมอา ไรด แอ็นด โน แพล็น ทู เฟล ยู)

Please, baby don’t push me away
(พลีส , เบบิ ด้อนท์ พุฌ มี อะเว)
I want you [I want your love beside me baby]
(ไอ ว็อนท ยู [ ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ บิไซด มี เบบิ ])
[Please] Please, baby don’t push me away
([ พลีส ] พลีส , เบบิ ด้อนท์ พุฌ มี อะเว)
Cuz I need you [Cuz I need you]
(คัซ ไอ นีด ยู [ คัซ ไอ นีด ยู ])

I had enough of the shucking and jiving, duckin’ and hidin’
(ไอ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ เดอะ shuckings แอ็นด จายวิ่ง , ดักคิน แอ็นด ฮายดิน)
I’m tryin’ to get to conversation and ridin’ [Well]
(แอม ทายอิน ทู เก็ท ทู คอนเฝอะเซฌัน แอ็นด ริดอิน [ เว็ล ])
Cuz I’m feelin’ your essence your presence is just enough to let me know that its destined
(คัซ แอม ฟีลิน ยุร เอซเซ็นซ ยุร พเรสเอ็นซ อีส จัซท อินัฟ ทู เล็ท มี โน แดท อิทซ เดซทิน)
And since the day that I found you, there’s something about you that makes me want to lose it and pounce
(แอ็นด ซินซ เดอะ เด แดท ไอ เฟานด ยู , แดร์ ซัมติง อะเบาท ยู แดท เมค มี ว็อนท ทู ลูส อิท แอ็นด เพานซ)
ya
(ยา)
But it’s not just your body, it’s your mind, your spirit, everything combined
(บัท อิทซ น็อท จัซท ยุร บอดอิ , อิทซ ยุร ไมนด , ยุร ซพีริท , เอ๊วี่ติง คอมไบน)
And while I got a chance, take my hand and let me show you something real, that love you can feel [Yeah]
(แอ็นด ฮไวล ไอ ก็อท ดา ชานซ , เทค มาย แฮ็นด แอ็นด เล็ท มี โฌ ยู ซัมติง ริแอ็ล , แดท ลัฝ ยู แค็น ฟีล [ เย่ ])

Please, baby don’t push me away
(พลีส , เบบิ ด้อนท์ พุฌ มี อะเว)
I want you [I want your love beside me baby]
(ไอ ว็อนท ยู [ ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ บิไซด มี เบบิ ])
[Please] Please, baby don’t push me away
([ พลีส ] พลีส , เบบิ ด้อนท์ พุฌ มี อะเว)
Cuz I need you [Cuz I need you]
(คัซ ไอ นีด ยู [ คัซ ไอ นีด ยู ])

Uh, now two years done passed, few cheers, few laughs
(อา , เนา ทู เยีย ดัน พาซ , ฟยู เชีย , ฟยู ลาฟ)
Coppin’ Vs, shoppin’ sprees gears in the bags
(คอพปิน Vs , ชอพพิน ซพรี เกีย ซิน เดอะ แบ็ก)
And who cares who’s near, cuz most of the b*tches would just say you was there for the cash
(แอ็นด ฮู แค ฮู เนีย , คัซ โมซท อ็อฝ เดอะ บี *tches เวิด จัซท เซ ยู วอส แดร์ ฟอ เดอะ แค็ฌ)
And I ain’t scared of your past, I prepare for the future
(แอ็นด ดาย เอน ซคา อ็อฝ ยุร พาซท , ไอ พริแพ ฟอ เดอะ ฟยูเชอะ)
The one thing I ask is just don’t tear a n*gga coup up
(ดิ วัน ธิง ไอ อาซค อีส จัซท ด้อนท์ เทีย รา เอ็น *gga คู อัพ)
You brang the bail when I was caged up
(ยู brang เดอะ เบล ฮเว็น นาย วอส เคจ อัพ)
And back and forth the court to the lawyer now we case shut
(แอ็นด แบ็ค แอ็นด โฟธ เดอะ โคท ทู เดอะ ลอเยอะ เนา วี เคซ ฌัท)
You found the numbers in my phone, you was my face but
(ยู เฟานด เดอะ นัมเบอะ ซิน มาย โฟน , ยู วอส มาย เฟซ บัท)
You know what they say the break ups to make ups
(ยู โน ว็อท เด เซ เดอะ บเรค อัพสฺ ทู เมค อัพสฺ)
And I admit I’m getting better with the flirtin’,
(แอ็นด ดาย แอ็ดมีท แอม เกดดดิ้ง เบทเทอะ วิฑ เดอะ เฟอทอิน ,)
You know you dead sexy when you yellin’ and you cursin’
(ยู โน ยู เด็ด เซคซิ ฮเว็น ยู เยลลิน แอ็นด ยู cursin)
You such a hell of a person so when I get home I’m gonnna tell you in person
(ยู ซัช อะ เฮ็ล อ็อฝ อะ เพ๊อร์ซั่น โซ ฮเว็น นาย เก็ท โฮม แอม gonnna เท็ล ยู อิน เพ๊อร์ซั่น)
Face to face, Im’a run base to base,
(เฟซ ทู เฟซ , แอมอา รัน เบซ ทู เบซ ,)
And then Im’a slide home safe till I make yo body shake
(แอ็นด เด็น แอมอา ซไลด โฮม เซฟ ทิล ไอ เมค โย บอดอิ เฌค)
You tell me every night that life comes with a twist
(ยู เท็ล มี เอฝริ ไนท แดท ไลฟ คัม วิฑ อะ ทวิซท)
That I’m in the spotlight and I’m runnin’ the risk
(แดท แอม อิน เดอะ สปอทไลท์ แอ็นด แอม รูนนิน เดอะ ริซค)
Hey you always say love don’t come with a kiss
(เฮ ยู ออลเว เซ ลัฝ ด้อนท์ คัม วิฑ อะ คิซ)
Its hard soakin’ up game when its comin’ from a b*tch
(อิทซ ฮาด soakin อัพ เกม ฮเว็น อิทซ คัมอิน ฟร็อม มา บี *tch)
But where’s my manners, never take you for granted
(บัท ฮแว มาย แมนเนอะ , เนฝเวอะ เทค ยู ฟอ กรานท)
Never take you advantage, most people don’t understand it
(เนฝเวอะ เทค ยู แอ็ดฝานทิจ , โมซท พี๊เพิ่ล ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท)
Is you happy? Look inside humor,
(อีส ยู แฮพพิ ลุค อีนไซด ฮยูเมอะ ,)
When you and I together what the f*ck they gonna do wit us
(ฮเว็น ยู แอ็นด ดาย ทุเกฑเออะ ว็อท เดอะ เอฟ *ck เด กอนนะ ดู วิท อัซ)
Say ya prayer cuz we destined for glory,
(เซ ยา พเรเออะ คัซ วี เดซทิน ฟอ กโลริ ,)
And when the credits roll its Harlem’s West Side Story
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ คเรดอิท โรล อิทซ ฮาร์เล็ม เว็ซท ไซด ซโทริ)

My vision of the lovin’ is close,
(มาย ฝีฉอัน อ็อฝ เดอะ ลัฝวิน อีส คโลส ,)
That’s how I want us to be when we doin our thing [Well]
(แด๊ท เฮา ไอ ว็อนท อัซ ทู บี ฮเว็น วี โดย เอ๊า ธิง [ เว็ล ])
Kissin’ ya, lickin’ ya, touchin’ ya, rubbin’ ya, tell me how you want me to bring it
(คิซซิน ยา , ลิคคิน ยา , ทัชชิน ยา , รับบิน ยา , เท็ล มี เฮา ยู ว็อนท มี ทู บริง อิท)
Because I know he got limits but baby I don’t, and my feelins they won’t
(บิคอส ไอ โน ฮี ก็อท ลีมอิท บัท เบบิ ไอ ด้อนท์ , แอ็นด มาย ฟีลิน เด ว็อนท)
Let you get away from me, come stay with me
(เล็ท ยู เก็ท อะเว ฟร็อม มี , คัม ซเท วิฑ มี)
Baby, Baby, Pleeaaaassseee
(เบบิ , เบบิ , Pleeaaaassseee)

Baby don’t push me away [When the sunshine]
(เบบิ ด้อนท์ พุฌ มี อะเว [ ฮเว็น เดอะ ซันชาย ])
When the sunshine turn to rain, baby I can take away your pain
(ฮเว็น เดอะ ซันชาย เทิน ทู เรน , เบบิ ไอ แค็น เทค อะเว ยุร เพน)
[I can take away your pain]
([ ไอ แค็น เทค อะเว ยุร เพน ])
Just call me up when you need some time, I’ll take you out, break you off like
(จัซท คอล มี อัพ ฮเว็น ยู นีด ซัม ไทม , แอล เทค ยู เอ้า , บเรค ยู ออฟฟ ไลค)
Daddy come on
(แดดดิ คัมมอน)
You don’t have to settle for less and baby I can give you what you want
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ็ทเทิ่ล ฟอ เลซ แซน เบบิ ไอ แค็น กิฝ ยู ว็อท ยู ว็อนท)
[I can give you what you want]
([ ไอ แค็น กิฝ ยู ว็อท ยู ว็อนท ])
Just call me up when you need some time, and you can get it from me just like
(จัซท คอล มี อัพ ฮเว็น ยู นีด ซัม ไทม , แอ็นด ยู แค็น เก็ท ดิธ ฟร็อม มี จัซท ไลค)
Daddy come on
(แดดดิ คัมมอน)

Sh*t, so don’t push me away
(ฌะ *ที , โซ ด้อนท์ พุฌ มี อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Push Me Away คำอ่านไทย Jim Jones feat Rell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น