เนื้อเพลง Heartbreaker (Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey

DJ Clue:
( ดีเจ คลู :)
Blazin’ hiphop and R’N’B
(เบลซิน hiphop แอ็นด RNB)
DJ Clue
(ดีเจ คลู)
Desert Storm
(เดสเอิท ซทอม)
New Mariah
(นยู มารายห์)
Often imitated, never duplicted
(ออฟเอ็น อีมอิเทท , เนฝเวอะ duplicted)

MC:
(เอมซี :)
Let it on
(เล็ท ดิธ ออน)
But they can’t do it like this though
(บัท เด แค็นท ดู อิท ไลค ดีซ โธ)

DJ Clue:
(ดีเจ คลู :)
W C L U E
(ดับบิว ซี แอล ยู อี)
Whoohoo
(Whoohoo)

MC:
(เอมซี :)
Just play the record Clue
(จัซท พเล เดอะ เรคออด คลู)

Da Brat:
(ดา บแร็ท :)
Guess who’s back in the motherf*cking house
(เก็ซ ฮู แบ็ค อิน เดอะ motherf*คิง เฮาซ)
With two big old tities for your mouth
(วิฑ ทู บิก โอลด ทีดีสฺ ฟอ ยุร เมาธ)
Heartbreakers my part taker the sensation
(ฮาทเบรคเกอร์ มาย พาท เทเกอ เดอะ เซ็นเซฌัน)
So So Def and Clue hits in the mane?
(โซ โซ เดฟ แอ็นด คลู ฮิท ซิน เดอะ เมน)

Missy Elliot:
(มีซซิ อิวลีเอ็ด :)
Guess who droppin the five double o
(เก็ซ ฮู ดรอพปิน เดอะ ไฟฝ ดั๊บเบิ้ล โอ)
Like yippe yi yippi yo yay
(ไลค yippe yi yippi โย เย่)
When I talk smack ya’ll better skip back
(ฮเว็น นาย ทอค ซแม็ค ยอล เบทเทอะ ซคิพ แบ็ค)
Like here we go cuz the b*tch don’t quit
(ไลค เฮียร วี โก คัซ เดอะ บี *tch ด้อนท์ ควิท)

MC:
(เอมซี :)
Boy your love’s so good
(บอย ยุร ลัฝ โซ เกิด)
I don’t wanna let go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท โก)
No no
(โน โน)
I should
(ไอ เชิด)
I can’t leave you alone
(ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน)
Cause your soul is haunting me
(คอส ยุร โซล อีส ฮันติง มี)
Caught up in the midst of you
(คอท อัพ อิน เดอะ มิซท อ็อฝ ยู)
And I cannot resist
(แอ็นด ดาย แคนน็อท ริสีซท)
At all
(แอ็ท ดอร์)

Boy if I do
(บอย อิฟ ฟาย ดู)
The things you want me to
(เดอะ ธิง ยู ว็อนท มี ทู)
The way I used to do
(เดอะ เว ไอ ยูซ ทู ดู)
Would you love me baby
(เวิด ยู ลัฝ มี เบบิ)
Holding me fellin me
(โฮลดิง มี fellin มี)
Is what you know to break my heart
(อีส ว็อท ยู โน ทู บเรค มาย ฮาท)

Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

Give me some real love,
(กิฝ มี ซัม ริแอ็ล ลัฝ ,)
Need someone to give me some real love,
(นีด ซัมวัน ทู กิฝ มี ซัม ริแอ็ล ลัฝ ,)
Need someone to give me some real love,
(นีด ซัมวัน ทู กิฝ มี ซัม ริแอ็ล ลัฝ ,)
Need someone to give me some real love
(นีด ซัมวัน ทู กิฝ มี ซัม ริแอ็ล ลัฝ)

Why
(ฮไว)
When I met ya that night baby
(ฮเว็น นาย เม็ท ยา แดท ไนท เบบิ)
I didn’t know it wouldn’t last
(ไอ ดิ๊นอิน โน อิท วูดดึ่น ลาซท)
I give my love to you honey
(ไอ กิฝ มาย ลัฝ ทู ยู ฮันอิ)
Wish I could take it all back
(วิฌ ไอ เคิด เทค อิท ดอร์ แบ็ค)

See I have never met a guy
(ซี ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ เม็ท ดา ไก)
That was better at telling lies
(แดท วอส เบทเทอะ แรท เทลลิง ไล)
Should’ve known you’d break my heart
(ชูดดิฝ โนน ยูต บเรค มาย ฮาท)

Da Brat:
(ดา บแร็ท :)
If Da Brat gave a f*ck about a nigger
(อิฟ ดา บแร็ท เกฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ดา นีกเกอะ)
My heart would be broke
(มาย ฮาท เวิด บี บโรค)
Should have know you were star struck when I left you so
(เชิด แฮ็ฝ โน ยู เวอ ซทา ซทรัค ฮเว็น นาย เล็ฟท ยู โซ)
I gave you my heart and you broke it again
(ไอ เกฝ ยู มาย ฮาท แอ็นด ยู บโรค อิท อะเกน)
I’m a fool when you smile at me I’m convinced
(แอม มา ฟูล ฮเว็น ยู ซไมล แอ็ท มี แอม ค็อนฝีนซ)
I get caught up in you when I just can’t resist
(ไอ เก็ท คอท อัพ อิน ยู ฮเว็น นาย จัซท แค็นท ริสีซท)
I know you lie to me
(ไอ โน ยู ไล ทู มี)
It just drives me nuts
(อิท จัซท ดไรฝ มี นัท)
This one kiss could persuade me to believe your bluffs
(ดีซ วัน คิซ เคิด เพิซเวด มี ทู บิลีฝ ยุร บลัฟ)
You set it up impressin me with gifts and rings
(ยู เซ็ท ดิธ อัพ อิมเพสซิน มี วิฑ กิฟท แซน ริง)
I wish love was dollars cuz money ain’t a thing
(ไอ วิฌ ลัฝ วอส ดอลเลอะ คัซ มันอิ เอน ดา ธิง)
Cuz when I think of MC blew the party
(คัซ ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ เอมซี บลู เดอะ พาทิ)
I got a ready to play somebody
(ไอ ก็อท ดา เรดอิ ทู พเล ซัมบอดี้)
Is that tell me you
(อีส แดท เท็ล มี ยู)
Is that for each member of my crew
(อีส แดท ฟอ อีช เมมเบอะ อ็อฝ มาย ครู)
With that I’m gonna heartbreak you
(วิฑ แดท แอม กอนนะ ฮาร์ทเบรก ยู)
Now you flat on your back
(เนา ยู ฟแล็ท ออน ยุร แบ็ค)
You really don’t know
(ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โน)
So I’d advise you not to trust me yo
(โซ อาย แอ็ดไฝส ยู น็อท ทู ทรัซท มี โย)

Missy Elliot:
(มีซซิ อิวลีเอ็ด :)
Baby, I’m the real thang
(เบบิ , แอม เดอะ ริแอ็ล เตง)
So what ya got me sweatin you consistantly baby
(โซ ว็อท ยา ก็อท มี สเวเดน ยู consistantly เบบิ)
Baby, I got the good thing
(เบบิ , ไอ ก็อท เดอะ เกิด ธิง)
So why you makin love to me you crazy baby
(โซ ฮไว ยู เมกิน ลัฝ ทู มี ยู คเรสิ เบบิ)

I like the way he used to spank me
(ไอ ไลค เดอะ เว ฮี ยูซ ทู ซแพ็งค มี)
He used to lie me on my back take that
(ฮี ยูซ ทู ไล มี ออน มาย แบ็ค เทค แดท)
He used to have me in the sac legs back?
(ฮี ยูซ ทู แฮ็ฝ มี อิน เดอะ แซ็ค เล็ก แบ็ค)
But now he be buggin lately
(บัท เนา ฮี บี บักกิน เลทลิ)
Hey boy why you actin stinky
(เฮ บอย ฮไว ยู แอสติน stinky)
I keep it stiff like wood baby
(ไอ คีพ อิท ซทิฟ ไลค วู๊ด เบบิ)
So if you wanna keep a good lady
(โซ อิฟ ยู วอนนา คีพ อะ เกิด เลดิ)
You need to stop with all the heart breaking
(ยู นีด ทู ซท็อพ วิฑ ออล เดอะ ฮาท บเรคคิง)

MC:
(เอมซี :)
Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

Heartbreaker you’ve got the best of me
(ฮาทเบรคเกอร์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
But I just keep on comin’ back incessantly
(บัท ไอ จัซท คีพ ออน คัมอิน แบ็ค อินเซซแซ็นทลิ)
Oh why did you have to run your game on me
(โอ ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู รัน ยุร เกม ออน มี)
I should have known right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’d go and break my heart
(ยูต โก แอ็นด บเรค มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbreaker (Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น