เนื้อเพลง Hypnotize คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

Uhhh, uhhh, uh, c’mon
( อากรีเอดสฺ , อากรีเอดสฺ , อา , ซีมอน)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

Hah, sicka than your average Poppa
(ฮ๊า , sicka แฑ็น ยุร แอฝเออะริจ พอพพะ)
Twist cabbage off instinct n*ggaz don’t think sh*t stink
(ทวิซท แคบบิจ ออฟฟ อีนซทิงท เอ็น *ggaz ด้อนท์ ธิงค ฌะ *ที ซทิงค)
pink gators, my Detroit players
(พิงค เกเดอร์ , มาย ดีทอยดฺ เพย์เยอร์)
Timbs for my hooligans in Brooklyn
(ทิมสฺ ฟอ มาย ฮูลิแก็น ซิน บรูกคิน)
Dead right, if they head right, Biggie there Air Nike
(เด็ด ไรท , อิฟ เด เฮ็ด ไรท , บิ๊กกี้ แดร์ แอ นายกี้)
Poppa been smooth since days of Underroos
(พอพพะ บีน ซมูฑ ซินซ เด อ็อฝ Underroos)
Never lose, never choose to, bruise crews who
(เนฝเวอะ ลูส , เนฝเวอะ ชูส ทู , บรูส ครู ฮู)
do something to us, talk go through us
(ดู ซัมติง ทู อัซ , ทอค โก ธรู อัซ)
Girls walk to us, wanna do us, screw us
(เกิล วอค ทู อัซ , วอนนา ดู อัซ , ซครู อัซ)
Who us? Yeah, Poppa and Puff [ehehehe]
(ฮู อัซ เย่ , พอพพะ แอ็นด พัฟ [ ehehehe ])
Close like Starsky and Hutch, stick the clutch
(คโลส ไลค สตาร์ศคี แอ็นด ฮัช , ซทิค เดอะ คลัช)
Dare I squeeze three at your cherry M-3
(แด ไอ ซควีส ธรี แอ็ท ยุร เชริ เอ็ม ที)
[Take that, take that, take that, haha!]
([ เทค แดท , เทค แดท , เทค แดท , ฮาฮา ! ])
Bang every MC easily, busily
(แบ็ง เอฝริ เอมซี อีสอิลิ , บีสอิลิ)
Recently n*ggaz frontin ain’t sayin nuttin [nope]
(รีเซ็นทลิ เอ็น *ggaz ฟ้อนดิน เอน เซย์อิน นัทดิน[ โนพ ])
So I just speak my piece, [c’mon] keep my piece
(โซ ไอ จัซท ซพีค มาย พีซ , [ ซีมอน ] คีพ มาย พีซ)
Cubans with the Jesus piece [thank you God], with my peeps
(คยูแบ็น วิฑ เดอะ จีสัซ พีซ [ แธ็งค ยู ก็อด ] , วิฑ มาย พีพ)
Packin, askin who want it, you got it n*gga flaunt it
(แพคกิน , แอสกิน ฮู ว็อนท ดิธ , ยู ก็อท ดิธ เอ็น *gga ฟลอนท ดิธ)
That Brooklyn bullsh*t, we on it
(แดท บรูกคิน bullsh*ที , วี ออน หนิด)

[Chorus: sung in imitation of part of Slick Rick’s ” La-Di-Da-Di ” ]
([ โครัซ : ซัง อิน อิมิเทฌัน อ็อฝ พาท อ็อฝ ซลิค ริค ” ลา ได ดา ได ” ])

Biggie Biggie Biggie can’t you see
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ แค็นท ยู ซี)
Sometimes your words just hypnotize me
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี)
And I just love your flashy ways
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว)
Guess that’s why they broke, and you’re so paid [uh]
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด [ อา ])

Biggie Biggie Biggie [uh-huh] can’t you see [uh]
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ [ อา ฮู ] แค็นท ยู ซี [ อา ])
Sometimes your words just hypnotize me [hip to]
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี [ ฮิพ ทู ])
And I just love your flashy ways [uh-huh]
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว [ อา ฮู ])
Guess that’s why they broke, and you’re so paid [hah]
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด [ ฮ๊า ])

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

I put hoes in NY onto DKNY [uh-huh]
(ไอ พัท โฮ ซิน NY ออนทู DKNY [ อา ฮู ])
Miami, D.C. prefer Versace [that’s right]
(มายเอมอี , ดี ซี พริเฟอ เวอร์ซาดชี [ แด๊ท ไรท ])
All Philly hoes, dough and Moschino [c’mon]
(ออล ฟิวลี่ โฮ , โด แอ็นด Moschino [ ซีมอน ])
Every cutie wit a booty bought a Coogi [haaaaah!]
(เอฝริ คิวดี วิท ดา บูทิ บอท ดา คูจี [ haaaaah ! ])
Now who’s the real dookie, meanin who’s really the sh*t
(เนา ฮู เดอะ ริแอ็ล dookie , มีนนิน ฮู ริแอ็ลลิ เดอะ ฌะ *ที)
Them n*ggaz ride d*cks, Frank White push the sticks
(เฑ็ม เอ็น *ggaz ไรด d*cks , แฟร๊งค ฮไวท พุฌ เดอะ ซทิค)
on the Lexus, LX, four and a half
(ออน เดอะ เล็กเซด , LX , โฟ แอ็นด อะ ฮาล์ฟ)
Bulletproof glass tints if I want some ass
(บอลเลดพรูฝ กลัซ ทินท อิฟ ฟาย ว็อนท ซัม อาซ)
Gon’ blast squeeze first ask questions last
(ก็อน บลาซท ซควีส เฟิซท อาซค คเวซชัน ลาซท)
That’s how most of these so-called gangsters pass
(แด๊ท เฮา โมซท อ็อฝ ฑิส โซ คอล แกะซเทอะ เพซ)
At last, a n*gga rappin bout blunts and broads
(แอ็ท ลาซท , อะ เอ็น *gga แรพปิน เบาท บลันท แซน บรอด)
Tits and bras, menage-a-tois, sex in expensive cars
(ทิท แซน บรา , เม๊หนาด อะ โทย , เซ็คซ อิน เอ็คซเพนซิฝ คา)
I still leave you on the pavement
(ไอ ซทิล ลีฝ ยู ออน เดอะ เพฝเมนท)
Condo paid for, no car payment
(คอนโด เพลด ฟอ , โน คา เพเม็นท)
At my arraignment, note for the plantiff
(แอ็ท มาย แอะเรนเม็นท , โนท ฟอ เดอะ plantiff)
Your daughter’s tied up in a Brooklyn basement [shhh]
(ยุร ดอเทอะ ไท อัพ อิน อะ บรูกคิน เบซเม็นท [ shhh ])
Face it, not guilty, that’s how I stay filthy [not guilty]
(เฟซ อิท , น็อท กีลทิ , แด๊ท เฮา ไอ ซเท ฟีลธิ [ น็อท กีลทิ ])
Richer than Richie, till you n*ggaz come and get me
(รีเชอ แฑ็น ริชชี่ , ทิล ยู เอ็น *ggaz คัม แอ็นด เก็ท มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Biggie Biggie Biggie can’t you see
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ แค็นท ยู ซี)
Sometimes your words just hypnotize me
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี)
And I just love your flashy ways
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว)
Guess that’s why they broke, and you’re so paid [uh]
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด [ อา ])

Biggie Biggie Biggie [uh-huh] can’t you see [huh]
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ [ อา ฮู ] แค็นท ยู ซี [ ฮู ])
Sometimes your words just hypnotize me [hip to]
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี [ ฮิพ ทู ])
And I just love your flashy ways [uh-huh]
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว [ อา ฮู ])
Guess that’s why they broke, and you’re so paid [uh]
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด [ อา ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])

I can fill ya wit real millionaire sh*t [I can fill ya]
(ไอ แค็น ฟิล ยา วิท ริแอ็ล มิลยะแน ฌะ *ที [ ไอ แค็น ฟิล ยา ])
Escargot, my car go, one sixty, swiftly
(เอซคาโก , มาย คา โก , วัน ซิคซทิ , ซวีฟทลิ)
Wreck it buy a new one
(เร็ค อิท ไบ อะ นยู วัน)
Your crew run run run, your crew run run
(ยุร ครู รัน รัน รัน , ยุร ครู รัน รัน)
I know you sick of this, name brand n*gga wit
(ไอ โน ยู ซิค อ็อฝ ดีซ , เนม บแร็นด เอ็น *gga วิท)
flows girls say he’s sweet like licorice
(ฟโล เกิล เซ อีส สวี้ท ไลค ลีคโอะริซ)
So get with this n*gga, it’s easy
(โซ เก็ท วิฑ ดีซ เอ็น *gga , อิทซ อีสอิ)
Girlfriend here’s a pen, call me round ten
(เกลิลเฟรน เฮียร ซา เพ็น , คอล มี เรานด เท็น)
Come through, have sex on rugs that’s Persian [that’s right]
(คัม ธรู , แฮ็ฝ เซ็คซ ออน รัก แด๊ท เพอแฉ็น [ แด๊ท ไรท ])
Come up to your job, hit you while you workin [uhh]
(คัม อัพ ทู ยุร โจบ , ฮิท ยู ฮไวล ยู เวิคกิน [ อา ])
for certain, Poppa freakin, not speakin
(ฟอ เซอทิน , พอพพะ ฟริกคิน, น็อท สปีกิน)
Leave that ass leakin, like rapper demo
(ลีฝ แดท อาซ ลีคิน , ไลค แรพเพอ เดโม)
Tell them hoe, take they clothes off slowly
(เท็ล เฑ็ม โฮ , เทค เด คโลฑ ออฟฟ ซโลลิ)
Hit em wit the force like Obe, d*ck black like Toby [Obe…Toby]
(ฮิท เอ็ม วิท เดอะ โฟซ ไลค Obe , d*ck บแล็ค ไลค โทบี้ [ Obe โทบี้ ])
Watch me roam like Gobe, lucky they don’t owe me
(ว็อช มี โรม ไลค Gobe , ลัคคิ เด ด้อนท์ โอ มี)
Where the safe show me, homey.. [say what, homey]
(ฮแว เดอะ เซฟ โฌ มี , โฮมี [ เซ ว็อท , โฮมี ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Biggie Biggie Biggie can’t you see
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ แค็นท ยู ซี)
Sometimes your words just hypnotize me
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี)
And I just love your flashy ways
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว)
Guess that’s why they broke, and you’re so paid [uh]
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด [ อา ])

Biggie Biggie Biggie [uh-huh] can’t you see [uh]
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ [ อา ฮู ] แค็นท ยู ซี [ อา ])
Sometimes your words just hypnotize me [hip to]
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี [ ฮิพ ทู ])
And I just love your flashy ways [uh-huh]
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว [ อา ฮู ])
Guess that’s why they broke, and you’re so paid [uh]
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด [ อา ])

Biggie Biggie Biggie can’t you see
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ แค็นท ยู ซี)
Sometimes your words just hypnotize me
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี)
And I just love your flashy ways
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว)
Guess that’s why they broke, and you’re so paid [uh]
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด [ อา ])

Biggie Biggie Biggie [uh-huh] can’t you see [uh]
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ [ อา ฮู ] แค็นท ยู ซี [ อา ])
Sometimes your words just hypnotize me [hip to]
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี [ ฮิพ ทู ])
And I just love your flashy ways [uh-huh]
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว [ อา ฮู ])
Guess that’s why they broke, and you’re so paid [uh]
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด [ อา ])

Biggie Biggie Biggie can’t you see
(บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ แค็นท ยู ซี)
Sometimes your words just hypnotize me
(ซัมไทม์ ยุร เวิด จัซท ฮีพโนะไทส มี)
And I just love your flashy ways
(แอ็นด ดาย จัซท ลัฝ ยุร ฟแลฌอิ เว)
Guess that’s why they broke, and you’re so paid
(เก็ซ แด๊ท ฮไว เด บโรค , แอ็นด ยัวร์ โซ เพลด)
[fades]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hypnotize คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น