เนื้อเพลง Our House คำอ่านไทย Eminem feat Fred Durst

Intro
( อินโทร)
Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Here’s the story, of a little boy.
(เฮียร เดอะ ซโทริ , อ็อฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Growin’ up in a suburban home,
(โกรวิน อัพ อิน อะ ซะเบอแบ็น โฮม ,)
Tying to cope with everyday life,
(Tyings ทู โคพ วิฑ เอวี่เดย์ ไลฟ ,)
Who lives in a little house,
(ฮู ไลฝ ซิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮาซ ,)
That was built, in the middle of the street.
(แดท วอส บิลท , อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซทรีท)

Verse 1
(เฝิซ วัน)
” Hey, Mom!
(” เฮ , มัม !)
Tupac’s on the juke box,
(ทูแปค ออน เดอะ juke บ็อคซ ,)
so what he shot two cops,
(โซ ว็อท ฮี ฌ็อท ทู ค็อพ ,)
and raped a little girl,
(แอ็นด แร็พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ,)
while two dudes watched, ”
(ฮไวล ทู ดยูด ว็อช , “)
” Nuh-uh! They were tryin’ to frame him,
(” นาห์ อา ! เด เวอ ทายอิน ทู ฟเรม ฮิม ,)
You wouldn’t have Two Pack Shaker, ”
(ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู แพ็ค เชเกอร์ , “)
” No! That ain’t how you say his name, mum!
(” โน ! แดท เอน เฮา ยู เซ ฮิส เนม , มัม !)
You’re so lame,
(ยัวร์ โซ เลม ,)
Don’t you know anything? ”
(ด้อนท์ ยู โน เอนอิธิง “)
” Yeah!
(” เย่ !)
I know that you’ll probably go,
(ไอ โน แดท โยว พรอบอับลิ โก ,)
and join in a gang, ”
(แอ็นด จอยน อิน อะ แก็ง , “)
” Yeah, right. im out
(” เย่ , ไรท แอม เอ้า)
Where’s my f*ckin’ walkman at? ”
(ฮแว มาย เอฟ *ckin walkman แอ็ท “)
” Stop cussin’ at me! ”
(” ซท็อพ cussin แอ็ท มี ! “)
” Shut up, b*tch! ”
(” ฌัท อัพ , บี *tch ! “)
” And quit talking black. ”
(” แอ็นด ควิท ทอคอิง บแล็ค “)
Well,
(เว็ล ,)
Slammed the door and I’m out,
(สแลมทฺ เดอะ โด แอ็นด แอม เอ้า ,)
Now, what?
(เนา , ว็อท)
It’s probably warm in the house.
(อิทซ พรอบอับลิ วอม อิน เดอะ เฮาซ)
F*ck, I forgot my jacket,
(เอฟ *ck , ไอ เฟาะกอท มาย แจคเค็ท ,)
forgot it was winter.
(เฟาะกอท ดิธ วอส วีนเทอะ)
I’m gettin’ thinner,
(แอม เกดดิน ธีนเนอะ ,)
I’m hungry.
(แอม ฮังกริ)
Is Mom cookin’ dinner?
(อีส มัม คุ๊คกิน ดีนเนอะ)
” Mom!
(” มัม !)
Let me back in!
(เล็ท มี แบ็ค อิน !)
I forgot my coat.
(ไอ เฟาะกอท มาย โคท)
Mom, come on, I’m not playin’,
(มัม , คัมมอน , แอม น็อท เพลย์ยิน ,)
It’s cold!
(อิทซ โคลด !)
Alright, sorry.
(ออลไร๊ท , ซอริ)
I need a jacket,
(ไอ นีด อะ แจคเค็ท ,)
Mom, look,
(มัม , ลุค ,)
My Tupac tape,
(มาย ทูแปค เทพ ,)
I just cracked it,
(ไอ จัซท คแร็ค ดิท ,)
Ma, please let me back in,
(มา , พลีส เล็ท มี แบ็ค อิน ,)
It is Two Pack Shaker,
(อิท อีส ทู แพ็ค เชเกอร์ ,)
I just asked him. ”
(ไอ จัซท อาซค ฮิม “)
I’m freezin’, [achoo]
(แอม ฟรีซิน , [ achoo ])
I’m sneezin’,
(แอม sneezin ,)
I’m breathin’ too much cold air,
(แอม บีตดิน ทู มัช โคลด แอ ,)
I’m wheezin’,
(แอม wheezin ,)
” I ain’t did nothin’,
(” ไอ เอน ดิด นอทติน ,)
I didn’t say ” I’m leavin’, ”
(ไอ ดิ๊นอิน เซ ” แอม เลวิน , “)
I said ” I’m goin’ on the front porch to get somethin’, ” ”
(ไอ เซ็ด ” แอม โกอิน ออน เดอะ ฟรันท โพช ทู เก็ท ซัมติน , ” “)
[scissors cutting]
([ ซีเซอร์ คัททิง ])
” Alright, here.
(” ออลไร๊ท , เฮียร)
Take your damn coat and leave, ”
(เทค ยุร แด็ม โคท แอ็นด ลีฝ , “)
” Fine, I’ll lea-,
(” ไฟน , แอล ลี ,)
Mom! You cut off the sleaves! ”
(มัม ! ยู คัท ออฟฟ เดอะ sleaves ! “)

Chorus 4X
(โครัซ 4X)
Fred Durst:
(เฟรด เดิซท :)
Our house,
(เอ๊า เฮาซ ,)
In the middle of the street.
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซทรีท)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
Eminem:
(เอมมีนเอม :)
One, two, three,
(วัน , ทู , ธรี ,)
My teacher’s two faced,
(มาย ทีชเออะ ทู เฟซ ,)
She went to lower all my school grades,
(ชี เว็นท ทู โลเออะ ออล มาย ซคูล กเรด ,)
Since Last Tuesday,
(ซินซ ลาซท ทยูสดิ ,)
I had a toothache,
(ไอ แฮ็ด อะ ทูธแฮ็ค ,)
from kool-aid,
(ฟร็อม kool เอด ,)
So Mom kicked me out, [get out]
(โซ มัม คิด มี เอ้า , [ เก็ท เอ้า ])
And, all i had in my suitcase,
(แอ็นด , ออล ไอ แฮ็ด อิน มาย ซูทเคส ,)
Was one shoelace,
(วอส วัน ชิวเลต ,)
A tube sock,
(อะ ทยูบ ซ็อค ,)
and a tube of toothpaste,
(แอ็นด อะ ทยูบ อ็อฝ toothpaste ,)
Sometimes,
(ซัมไทม์ ,)
It was cool,
(อิท วอส คูล ,)
” cause I could go to a friend’s,
(” คอส ไอ เคิด โก ทู อะ ฟเร็นด ,)
Crash there,
(คแร็ฌ แดร์ ,)
Fool around and just skip school.
(ฟูล อะเรานด แอ็นด จัซท ซคิพ ซคูล)
But other times,
(บัท อัฑเออะ ไทม ,)
I’d rather just be home,
(อาย ราฑเออะ จัซท บี โฮม ,)
In my own room alone,
(อิน มาย โอน รุม อะโลน ,)
Read my sh*t and nobody would know,
(เร็ด มาย ฌะ *ที แอ็นด โนบอดี้ เวิด โน ,)
My little brother s*cked on a bottle,
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ เอส *cked ออน อะ บ๊อทเทิ่ล ,)
Til he was six,
(ทิล ฮี วอส ซิคซ ,)
So I’d hide it inside the couch,
(โซ อาย ไฮด อิท อีนไซด เดอะ เคาช ,)
And say ” I don’t know where it is, ”
(แอ็นด เซ ” ไอ ด้อนท์ โน ฮแว อิท อีส , “)
But as soon as Mom found it,
(บัท แอ็ส ซูน แอ็ส มัม เฟานด ดิท ,)
I would either be grounded,
(ไอ เวิด อีเฑอะ บี กเรานด ,)
or kicked out the house,
(ออ คิด เอ้า เดอะ เฮาซ ,)
a thousand weeks…
(อะ เธาแส็น วีค)
and still countin’,
(แอ็นด ซทิล เค๊าดิน ,)
Even when I was underage,
(อีเฝ็น ฮเว็น นาย วอส อันเดอะเรจ ,)
Mom was tellin’ cops,
(มัม วอส เทลลิน ค็อพ ,)
I was tryin’ to run away,
(ไอ วอส ทายอิน ทู รัน อะเว ,)
I told her,
(ไอ โทลด เฮอ ,)
” Someday, b*tch, you’re gonna pay, ”
(” ซัมเดย์ , บี *tch , ยัวร์ กอนนะ เพ , “)
Please, Mom, Please, Mom, Please, Mom,
(พลีส , มัม , พลีส , มัม , พลีส , มัม ,)
I wanna stay, [let me stay]
(ไอ วอนนา ซเท , [ เล็ท มี ซเท ])

[Chorus 4x]
([ โครัซ 4x ])

Yo
(โย)
My brother’s incoherint,
(มาย บรัฑเออะ incoherint ,)
Mom’s a single parent,
(มัม ซา ซิ๊งเกิ้ล แพเร็นท ,)
Who ain’t carin’,
(ฮู เอน แคริน ,)
Starin’ through me,
(สตาร์ริน ธรู มี ,)
Like I’m transparent,
(ไลค แอม ทแร็นสแพเร็นท ,)
Made it clear,
(เมด อิท คเลีย ,)
That I was just there,
(แดท ไอ วอส จัซท แดร์ ,)
to run an errands,
(ทู รัน แอน เอแร็นด ,)
Told her friends,
(โทลด เฮอ ฟเร็นด ,)
I was a son from her last marriage,
(ไอ วอส ซา ซัน ฟร็อม เฮอ ลาซท แมริจ ,)
Sent me up to the little corner store,
(เซ็นท มี อัพ ทู เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล คอเนอะ ซโท ,)
with little a note,
(วิฑ ลิ๊ทเทิ่ล อะ โนท ,)
” Please, sell my step-son,
(” พลีส , เซ็ล มาย ซเท็พ ซัน ,)
Some cigarettes so I can smoke, ”
(ซัม ซิกะเรท โซ ไอ แค็น ซโมค , “)
One time,
(วัน ไทม ,)
I tried to fake sick,
(ไอ ทไร ทู เฟค ซิค ,)
To get attention,
(ทู เก็ท แอ็ทเทนฌัน ,)
Back-fired,
(แบ็ค เฟอ ,)
Mom, sent me to school,
(มัม , เซ็นท มี ทู ซคูล ,)
With a vengence,
(วิฑ อะ vengence ,)
My life’s the worst thing that could ever happen to me,
(มาย ไลฟ เดอะ เวิซท ธิง แดท เคิด เอฝเออะ แฮพเพ็น ทู มี ,)
I go to class,
(ไอ โก ทู คลาซ ,)
and every teacher’s always laughin’ at me,
(แอ็นด เอฝริ ทีชเออะ ออลเว เลอกิน แอ็ท มี ,)
And Mom says white rappers are laughed at.
(แอ็นด มัม เซ ฮไวท แรพเพอ แซร์ ลาฟ แอ็ท)
Not only that,
(น็อท โอ๊นลี่ แดท ,)
She heard me upstairs,
(ชี เฮิด มี อัพซแทส ,)
I can’t rap,
(ไอ แค็นท แร็พ ,)
and I’m stupid,
(แอ็นด แอม ซทยูทิด ,)
I never make an average,
(ไอ เนฝเวอะ เมค แอน แอฝเออะริจ ,)
of a B+,
(อ็อฝ อะ บี + ,)
I need to sit on my ass and sue people,
(ไอ นีด ทู ซิท ออน มาย อาซ แซน ซยู พี๊เพิ่ล ,)
Like she does,
(ไลค ชี โด ,)
One time, I got food poison,
(วัน ไทม , ไอ ก็อท ฟูด พ๊อยซั่น ,)
From a hot dog,
(ฟร็อม มา ฮ็อท ด็อก ,)
Mom sued and got $2,000,
(มัม ซยู แอ็นด ก็อท $2 , 000 ,)
From Ballpark,
(ฟร็อม Ballpark ,)
” Hey, Ma. You got a dollar? ”
(” เฮ , มา ยู ก็อท ดา ดอลเลอะ “)
” I don’t think so.
(” ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
Now keep an eye on your brother,
(เนา คีพ แอน ไอ ออน ยุร บรัฑเออะ ,)
I’m goin’ to bingo. ”
(แอม โกอิน ทู bingo “)
” But, Mom. You said you were broke. ”
(” บัท , มัม ยู เซ็ด ยู เวอ บโรค “)
” Who said?
(” ฮู เซ็ด)
You got your ears messed up,
(ยู ก็อท ยุร เอีย เม็ซ อัพ ,)
from that damn rap music. ”
(ฟร็อม แดท แด็ม แร็พ มยูสิค “)

[Chorus Fades Out]
([ โครัซ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Our House คำอ่านไทย Eminem feat Fred Durst

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น