เนื้อเพลง B.O.B.B.Y. คำอ่านไทย RZA

Ultimate Breakbeats and sh*t right?
( อัลทิมิท เบ๊กบีท แซน ฌะ *ที ไรท)
N*ggaz still, makin money offa those sh*ts
(เอ็น *ggaz ซทิล , เมกิน มันอิ offa โฑส ฌะ *ts)
Loopin the same sh*ts for a thousand years
(Loopin เดอะ เซม ฌะ *ts ฟอ รา เธาแส็น เยีย)
and sh*t right?
(แอ็นด ฌะ *ที ไรท)

The B, the O, the B, the B, the Y
(เดอะ บี , ดิ โอ , เดอะ บี , เดอะ บี , เดอะ วาย)
The D, the I, the G, the I, the T, the A, the L
(เดอะ ดี , ดิ ไอ , เดอะ จี , ดิ ไอ , เดอะ ที , ดิ อะ , เดอะ แอล)
The B, the O, the B, the B, the Y
(เดอะ บี , ดิ โอ , เดอะ บี , เดอะ บี , เดอะ วาย)
The D, the I, the G, the I, the T, the A, the L
(เดอะ ดี , ดิ ไอ , เดอะ จี , ดิ ไอ , เดอะ ที , ดิ อะ , เดอะ แอล)
Digital
(ดิจิตอล)

Yo, you know us to be robust, the greatest crew since Cold Crush
(โย , ยู โน อัซ ทู บี โระบัซท , เดอะ เกสเดด ครู ซินซ โคลด ครัฌ)
This poisonous slang keep MC’s avoidin us
(ดีซ พอยสนัซ ซแล็ง คีพ เมซีสฺ avoidin อัซ)
Can’t think about the proper remedies for destroyin us
(แค็นท ธิงค อะเบาท เดอะ พรอพเออะ remedies ฟอ destroyin อัซ)
Your best bet black is sit back and start enjoyin us
(ยุร เบ็ซท เบ็ท บแล็ค อีส ซิท แบ็ค แอ็นด ซทาท เอนจอยอิน อัซ)
And run your commisary, attack your corinary, I’ma bury revolutionary
(แอ็นด รัน ยุร commisary , แอ็ทแทค ยุร corinary , แอมอา เบริ เรโฝะลยูฌะเนริ)
Honorary is sonic electronic brain like Johnny Nneumonic
(ออนเออะเรริ อีส ซอนอิค อิเล็คทรอนอิค บเรน ไลค จอนนิ Nneumonic)
Get boosted from the sorrow and went Wu-tonic
(เก็ท บูซท ฟร็อม เดอะ ซอโร แอ็นด เว็นท Wu ทอนอิค)
You be fickle, get your tongue thrown into a jar of pickle
(ยู บี ฟิกเคิล , เก็ท ยุร ทัง ธโรน อีนทุ อะ จา อ็อฝ พิ๊คเคิ้ล)
to serve to your bird, with cheese and pumpernickle *Ch-cha Pssh*
(ทู เซิฝ ทู ยุร เบิด , วิฑ ชีส แอ็นด pumpernickle *แชพเทอะ ชา Pssh*)
Three state Charlie a classic like Marley Marl
(ธรี ซเทท ชาร์ริ อะ คแลซซิแค็ล ไลค มาร์รี มาล)
Tie your ass down and run you over with a trolley car
(ไท ยุร อาซ เดาน แอ็นด รัน ยู โอเฝอะ วิฑ อะ ทรอลลิ คา)
My n*gga Kucky keep em Bucky like Dent
(มาย เอ็น *gga Kucky คีพ เอ็ม Bucky ไลค เด็นท)
Intent, read the fine print — it says
(อินเทนท , เร็ด เดอะ ไฟน พริ๊นท ดิธ เซ)
Do not enter, or cross the lines
(ดู น็อท เอนเทอะ , ออ คร็อซ เดอะ ไลน)
You be tossed behind, and forced to submit to the rhyme
(ยู บี ท็อซ บิไฮนด , แอ็นด โฟซ ทู ซับมีท ทู เดอะ ไรม)

B-O-B-B-Y
(บี โอ บี บี วาย)
D-I-G-I-T-A-L
(ดี ดาย จี ไอ ที ดา แอล)
B-O-B-B-Y
(บี โอ บี บี วาย)
D-I-G-I-T-A-L
(ดี ดาย จี ไอ ที ดา แอล)
B-O-B-B-Y
(บี โอ บี บี วาย)
D-I-G-I-T-A-L
(ดี ดาย จี ไอ ที ดา แอล)
Digital, Digital
(ดิจิตอล , ดิจิตอล)

Four-four in the holster strapped tight by the velcro
(โฟ โฟ อิน เดอะ โฮลซเทอะ สแตปชฺ ไทท ไบ เดอะ velcro)
Steel padded vest on the chest armed right from the elbow
(ซทีล แพดดิด เฝ็ซท ออน เดอะ เช็ซท อาม ไรท ฟร็อม ดิ เอลโบ)
Pointed rings resemble Killa Bee stings
(พอยนท ริง รีเซ๊มเบิ้ล คิวลา บี ซทิง)
It’s the mental of slingin swords, thing ? a buck brings
(อิทซ เดอะ เมนแท็ล อ็อฝ slingin โซด , ธิง อะ บัค บริง)
Rain, hail, snow and earthquakes, search your mental birthdate
(เรน , เฮล , ซโน แอ็นด เอิทเควก , เซิช ยุร เมนแท็ล birthdate)
50 straight push-ups keep the body in perfect shape
(50 ซทเรท พุฌ อัพสฺ คีพ เดอะ บอดอิ อิน เพ๊อร์เฟ็คท เฌพ)
Just got hit on the hip by this bird talkin bout
(จัซท ก็อท ฮิท ออน เดอะ ฮิพ ไบ ดีซ เบิด ทอคกิ่น เบาท)
she got a blister on her lip
(ชี ก็อท ดา บลีซเทอะ ออน เฮอ ลิพ)
That comes from not garglin after s*ckin
(แดท คัม ฟร็อม น็อท garglin อาฟเทอะ เอส *ckin)
I’m togglin the b*ttons on my cell-phone
(แอม togglin เดอะ บี *ttons ออน มาย เซ็ล โฟน)
Call my n*gga, Tone the well known
(คอล มาย เอ็น *gga , โทน เดอะ เว็ล โนน)
Bubblegoose shredders made him thick as Carl Weathers
(Bubblegoose shredders เมด ฮิม ธิค แอ็ส คาเรล เวฑเออะ)
Solid chrome barettas nines stuffed inside the Wu leather
(ซอลอิด คโรม barettas ไนน ซทัฟ อีนไซด เดอะ Wu เลฑเออะ)
Hot shots melt through your pleather
(ฮ็อท ฌ็อท เม็ลท ธรู ยุร พรีเดอ)
Never ending story not from the land of Nether
(เนฝเวอะ เอนดิง ซโทริ น็อท ฟร็อม เดอะ แล็นด อ็อฝ เนฑเออะ)
We fight for our wives to the death like Mega Evers
(วี ไฟท ฟอ เอ๊า ไวฝส ทู เดอะ เด็ธ ไลค เมกอะ เอฝเออะ)
Wu-Tang Clan Forever, all and together now
(Wu ทาง คแล็น เฟาะเรฝเออะ , ออล แอ็นด ทุเกฑเออะ เนา)

B-O-B-B-Y
(บี โอ บี บี วาย)
D-I-G-I-T-A-L
(ดี ดาย จี ไอ ที ดา แอล)
B-O-B-B-Y
(บี โอ บี บี วาย)
D-I-G-I
(ดี ดาย จี ไอ)
Digital, Digital
(ดิจิตอล , ดิจิตอล)

Yo, up from the rugged grains of Shaolin soil
(โย , อัพ ฟร็อม เดอะ รักกิด กเรน อ็อฝ Shaolin ซอยล)
Ol’ Earth kept a n*gga spoilt
(Ol เอิธ เค็พท ดา เอ็น *gga ซพอยลท)
Though the reigns to my veins remain royal, burnin up
(โธ เดอะ เรน ทู มาย เฝน ริเมน รอยแอ็ล , เบินนิน อัพ)
High speed dub, my CD spins like a hub-cap on a Ac’
(ไฮ ซพีด ดับ , มาย ซีดี ซพิน ไลค เก ฮับ แค็พ ออน อะ Ac)
Tre-pound snub rap we might joust
(Tre เพานด ซนับ แร็พ วี ไมท เจาซท)
Fresh spring water from the ounce
(ฟเร็ฌ ซพริง วอเทอะ ฟร็อม ดิ อันซ)
Stalked like a tomahawk, Indian b*tch, you get scalped
(ซทอค ไลค เก ทอมอะฮอค , อีนเดียน บี *tch , ยู เก็ท ซแค็ลพ)
like a ticket sold in Cleveland, you feel me in
(ไลค เก ทีคเคท โซลด อิน Cleveland , ยู ฟีล มี อิน)
and now I stream up your bone marrow
(แอ็นด เนา ไอ ซทรีม อัพ ยุร บอน แมโร)
Wu-Tang song last long as Christmas carols
(Wu ทาง ซ็อง ลาซท ล็อง แอ็ส ครีซมัซ แครัล)
N*ggaz throw darts, I’m shootin flamin arrows
(เอ็น *ggaz ธโร ดาท , แอม ชูดทิน flamin แอโร)
Pierce through your physical faculties
(เพียซ ธรู ยุร ฟีสอิแค็ล faculties)
with pin-point accuracy
(วิฑ พิน พอยนท แอคคิวระซิ)
You don’t wanna battle me..
(ยู ด้อนท์ วอนนา แบ๊ทเทิ้ล มี)

The B, the O, the B, the B, the Y
(เดอะ บี , ดิ โอ , เดอะ บี , เดอะ บี , เดอะ วาย)
The D, the I, the G, the I, the T, the A, the L
(เดอะ ดี , ดิ ไอ , เดอะ จี , ดิ ไอ , เดอะ ที , ดิ อะ , เดอะ แอล)
[Digital, Digital, CHHHHHHHHH]
([ ดิจิตอล , ดิจิตอล , CHHHHHHHHH ])
The B, the O, the B, the B, the Y
(เดอะ บี , ดิ โอ , เดอะ บี , เดอะ บี , เดอะ วาย)
The D, the I, the G, the I, the T, the A, the L
(เดอะ ดี , ดิ ไอ , เดอะ จี , ดิ ไอ , เดอะ ที , ดิ อะ , เดอะ แอล)
The B, the O, the B, the B, the Y
(เดอะ บี , ดิ โอ , เดอะ บี , เดอะ บี , เดอะ วาย)
The D, the I, the G, the I, the T, the A, the L
(เดอะ ดี , ดิ ไอ , เดอะ จี , ดิ ไอ , เดอะ ที , ดิ อะ , เดอะ แอล)
B-O-B-B-Y
(บี โอ บี บี วาย)
D-I-G-I-T-A-L
(ดี ดาย จี ไอ ที ดา แอล)
B-O-B-B-Y
(บี โอ บี บี วาย)
D-I-G-I-T-A-L
(ดี ดาย จี ไอ ที ดา แอล)
B-O-B-B-Y
(บี โอ บี บี วาย)
D-I-G-I-T-A-L
(ดี ดาย จี ไอ ที ดา แอล)
Digital, Digital, Psshh
(ดิจิตอล , ดิจิตอล , Psshh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B.O.B.B.Y. คำอ่านไทย RZA

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น