เนื้อเพลง Lovin’ Me คำอ่านไทย Nelly

Ay Yo Ma How You Doin It’s Ya Son Now
( ไอ โย มา เฮา ยู โดย อิทซ ยา ซัน เนา)
And I Picked Up The Mic And Put The Drugs Down
(แอ็นด ดาย พิค อัพ เดอะ ไมคะ แอ็นด พัท เดอะ ดรัก เดาน)
Now I’m Tryin To Do Some Things That’ll Make You Proud
(เนา แอม ทายอิน ทู ดู ซัม ธิง แธดิลเมค ยู พเราด)
Instead Of Everytime I Call It’s To Bail Me Out
(อินซเทด อ็อฝ เอ๊รี่ไทม์ ไอ คอล อิทซ ทู เบล มี เอ้า)
Oh Why Didn’t I Listen To Things You Used To Tell Me
(โอ ฮไว ดิ๊นอิน ไอ ลิ๊สซึ่น ทู ธิง ยู ยูซ ทู เท็ล มี)
Knowin That Everything That You Said Would Never Fail Me
(โนว์อิน แดท เอ๊วี่ติง แดท ยู เซ็ด เวิด เนฝเวอะ เฟล มี)
Like ‘they Got Plans For Ya
(ไลค เด ก็อท แพล็น ฟอ ยา)
Ain’t Nothin I Can Do When Them Laws Get They Hands On Ya’
(เอน นอทติน นาย แค็น ดู ฮเว็น เฑ็ม ลอ เก็ท เด แฮ็นด ออน ยา)
But I Ain’t Listenin Even Payin Attention
(บัท ไอ เอน ลิเซินนิน อีเฝ็น เพย์อิน แอ็ทเทนฌัน)
I’m Just Tryna Get Mine
(แอม จัซท ทายนา เก็ท ไมน)
Takin Advantage You Would Get Two Jobs At The Same Time
(ทอคกิ่น แอ็ดฝานทิจ ยู เวิด เก็ท ทู โจบ แอ็ท เดอะ เซม ไทม)
Ungrateful Complainin About Nike And Polo Signs
(อันกเรทฟุล คอมเพนนิน อะเบาท นายกี้ แอ็นด โพโล ไซน)
But You Always Come Through And What Do I Do
(บัท ยู ออลเว คัม ธรู แอ็นด ว็อท ดู ไอ ดู)
I Wreck Both Ya Cars Stole Money From Ya Drawers
(ไอ เร็ค โบธ ยา คา ซโทล มันอิ ฟร็อม ยา ดรอเออะ)
Sold Dope Out Ya Yard Stayed Into With Them Laws
(โซลด โดพ เอ้า ยา ยาด ซเท อีนทุ วิฑ เฑ็ม ลอ)
Tryin To Pay You Back For All The Stress That I Caused
(ทายอิน ทู เพ ยู แบ็ค ฟอ ออล เดอะ ซทเร็ซ แดท ไอ แคสซฺ)
And Always Be There To Give You Whatever You Want
(แอ็นด ออลเว บี แดร์ ทู กิฝ ยู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท)

Hook
(ฮุค)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
Uh Uh I Said Whatever You Need
(อา อา ไอ เซ็ด ฮว็อทเอฝเออะ ยู นีด)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
Uh Uh I Said You Don’t Have To Worry No More
(อา อา ไอ เซ็ด ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ โน โม)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
Uh Uh Uh ’cause Ya Son Will Be There For You
(อา อา อา คอส ยา ซัน วิล บี แดร์ ฟอ ยู)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
Uh Uh Uh
(อา อา อา)

Now Verse Two Yeah That’s For You Boo
(เนา เฝิซ ทู เย่ แด๊ท ฟอ ยู บู)
I Send Ya Props ’cause You The Only One That Stuck Through
(ไอ เซ็นด ยา พร็อพ คอส ยู ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ซทัค ธรู)
When I’m Upset And Stressed You Give Me Back Rubs
(ฮเว็น แอม อัพเซ็ฑ แอ็นด ซทเร็ซ ยู กิฝ มี แบ็ค รับ)
When I’m Depressed You Give Me Head Off In The Bathtub E I
(ฮเว็น แอม ดิพเรซ ยู กิฝ มี เฮ็ด ออฟฟ อิน เดอะ แบตถาบ อี ไอ)
On Ya P’s And Q’s On Ya Q’s And P’s
(ออน ยา Ps แซน Qs ออน ยา Qs แซน Ps)
You Hear My Beeper Goin Off And You Just Throw Me My Keys
(ยู เฮีย มาย บีเพอ โกอิน ออฟฟ แอ็นด ยู จัซท ธโร มี มาย คี)
Ain’t Even Askin Me Yo Is It Coochie Or G’s
(เอน อีเฝ็น แอสกิน มี โย อีส ซิท คู๊ดฉี่ ออ จีส)
And For That Reason Now You Can Ask Me For Anything
(แอ็นด ฟอ แดท รี๊ซั่น เนา ยู แค็น อาซค มี ฟอ เอนอิธิง)
Not A For Real Smoker But You Choke With Me
(น็อท ดา ฟอ ริแอ็ล ซโมคเออะ บัท ยู โชค วิฑ มี)
Not Too Hot About The Drinkin But You Toast With Me
(น็อท ทู ฮ็อท อะเบาท เดอะ ดริงคิน บัท ยู โทซท วิฑ มี)
Livin At Ya Granny House You Kept The Dope For Me
(ลีฝอิน แอ็ท ยา กแรนนิ เฮาซ ยู เค็พท เดอะ โดพ ฟอ มี)
And Wouldn’t Hesitate To Go To Court For Me
(แอ็นด วูดดึ่น เฮสอิเทท ทู โก ทู โคท ฟอ มี)
Need Money My Boo’ll Go And Work The Avenue
(นีด มันอิ มาย Booll โก แอ็นด เวิค ดิ แอฝอินยู)
My Boo’ll F*ck You Up If I Ask Her To
(มาย Booll เอฟ *ck ยู อัพ อิฟ ฟาย อาซค เฮอ ทู)
That’s Why I Do The Things I Do
(แด๊ท ฮไว ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
And I Will Always Be There To Give You Whatever You Want
(แอ็นด ดาย วิล ออลเว บี แดร์ ทู กิฝ ยู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท)

Hook
(ฮุค)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
Uh Uh I Said Whatever You Need
(อา อา ไอ เซ็ด ฮว็อทเอฝเออะ ยู นีด)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
Uh Uh I Said I Don’t Wanna Lose You No
(อา อา ไอ เซ็ด ดาย ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู โน)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
Uh Uh Uh ’cause You’re My Boo And My Only One
(อา อา อา คอส ยัวร์ มาย บู แอ็นด มาย โอ๊นลี่ วัน)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
Uh Uh Uh
(อา อา อา)

I’m Doin This One Here For Shaun Haynes Lashando And J D
(แอม โดย ดีซ วัน เฮียร ฟอ Shaun เฮงสฺ Lashando แอ็นด เจ ดี)
D Quick Both G’s And Fatty
(ดี ควิค โบธ จีส แซน แฟททิ)
My N*gga Lil’ Earv Gino And Poochie
(มาย เอ็น *gga ลิล Earv Gino แอ็นด Poochie)
And Everybody You Couldn’t Me
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ยู คูดซึ่น มี)
Young Pooh And Big Baby
(ยัง พู แอ็นด บิก เบบิ)
Rio J T And Big Money
(Rio เจ ที แอ็นด บิก มันอิ)
Herky Jerk And Cold E
(Herky เจิค แอ็นด โคลด อี)
J E And Calby
(เจ อี แอ็นด Calby)
And All My Soldiers Down At Brown On Monday
(แอ็นด ออล มาย โซลเจอะ เดาน แอ็ท บเราน ออน มันดิ)
My Lunatic Fam Keyuan Murphy Lee
(มาย ลยูนะทิค แฟมKeyuan เมอร์ฟรี ลี)
T Love And Big Lee
(ที ลัฝ แอ็นด บิก ลี)
Yellow Mack Slow Down Corny B
(เยลโล แมกคฺ ซโล เดาน คอนิ บี)
The Rest Of My N*ggas Up In The N Y C
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย เอ็น *ggas อัพ อิน เดอะ เอ็น วาย ซี)
And Without Trail Kuda And Coach It Just Wouldn’t Be
(แอ็นด วิเฑาท ทเรล Kuda แอ็นด โคช อิท จัซท วูดดึ่น บี)
And I Will Always Be There To Give You Whatever You Want
(แอ็นด ดาย วิล ออลเว บี แดร์ ทู กิฝ ยู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท)

Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
I Said Whatever You Need
(ไอ เซ็ด ฮว็อทเอฝเออะ ยู นีด)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
cause Y’all My N*ggas For Life You Know
(คอส ยอล มาย เอ็น *ggas ฟอ ไลฟ ยู โน)
Don’t Stop Ever Lovin Me
(ด้อนท์ ซท็อพ เอฝเออะ ลัฝวิน มี)
You Can Always Smoke With Me
(ยู แค็น ออลเว ซโมค วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lovin’ Me คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น